11533.htm

CÍMSZÓ: Földi

SZEMÉLYNÉV: Földi Mihály

SZÓCIKK: "Földi Mihály, regény- és drámaíró, szül. Budapesten 1894. Orvosnak készült, de író és újságíró lett. Írásai Dosztojevszkij életlátásának és a modern metafizikának hatását mutatják. Pesszimista világnézetű író, állandó problémája a megváltást kereső és nem találó ember. Legnagyobb szabású regénye a Szahara, amelynek nyers naturalizmusába szimbolisztikus és filozofikus hangok vegyülnek. Sándor és Sándor és Az élet tolvaja c. regényeiben arra a kedvenc kérdésére keres feleletet, sikerülhet-e az embernek új életet kezdenie, ha új nevet vesz fel s új életformák közé lép. A Halasi-Hirsch fiú c. regényének izgalmas keretében a zsidókérdés komplexumának igen sok kérdését is érinti; a hagyományhű apák és a modern szellemű fiúk ellentétének, a kikeresztelkedésnek stb. kérdését. Egyéb regényei még: Sötétség; Mámorosak; A csábító'. Tanulmányait Hamlet királykisasszony c. kötetében gyűjtötte össze. Vígjátékai (Engem szeress; Bubi) kevésbé sikerültek. A Pesti Napló szerkesztője. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1533. címszó a lexikon => 285. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11533.htm

CÍMSZÓ: Földi

SZEMÉLYNÉV: Földi Mihály

SZÓCIKK: Földi Mihály, regény- és drámaíró, szül. Budapesten 1894. Orvosnak készült, de író és újságíró lett. Írásai Dosztojevszkij életlátásának és a modern metafizikának hatását mutatják. Pesszimista világnézetű író, állandó problémája a megváltást kereső és nem találó ember. Legnagyobb szabású regénye a Szahara, amelynek nyers naturalizmusába szimbolisztikus és filozofikus hangok vegyülnek. Sándor és Sándor és Az élet tolvaja c. regényeiben arra a kedvenc kérdésére keres feleletet, sikerülhet-e az embernek új életet kezdenie, ha új nevet vesz fel s új életformák közé lép. A Halasi-Hirsch fiú c. regényének izgalmas keretében a zsidókérdés komplexumának igen sok kérdését is érinti; a hagyományhű apák és a modern szellemű fiúk ellentétének, a kikeresztelkedésnek stb. kérdését. Egyéb regényei még: Sötétség; Mámorosak; A csábító'. Tanulmányait Hamlet királykisasszony c. kötetében gyűjtötte össze. Vígjátékai Engem szeress; Bubi kevésbé sikerültek. A Pesti Napló szerkesztője.

11533.ht

CÍMSZÓ Föld

SZEMÉLYNÉV Föld Mihál

SZÓCIKK Föld Mihály regény é drámaíró szül Budapeste 1894 Orvosna készült d ír é újságír lett Írása Dosztojevszki életlátásána é moder metafizikána hatásá mutatják Pesszimist világnézet író álland problémáj megváltás keres é ne talál ember Legnagyob szabás regény Szahara amelyne nyer naturalizmusáb szimbolisztiku é filozofiku hango vegyülnek Sándo é Sándo é A éle tolvaj c regényeibe arr kedven kérdésér kere feleletet sikerülhet- a emberne ú élete kezdenie h ú neve ves fe ú életformá köz lép Halasi-Hirsc fi c regényéne izgalma keretébe zsidókérdé komplexumána ige so kérdésé i érinti hagyományh apá é moder szellem fiú ellentétének kikeresztelkedésne stb kérdését Egyé regénye még Sötétség Mámorosak csábító' Tanulmányai Hamle királykisasszon c kötetébe gyűjtött össze Vígjátéka Enge szeress Bub kevésb sikerültek Pest Napl szerkesztője

11533.h

CÍMSZ Föl

SZEMÉLYNÉ Föl Mihá

SZÓCIK Föl Mihál regén drámaír szü Budapest 189 Orvosn készül í újságí let Írás Dosztojevszk életlátásán mode metafizikán hatás mutatjá Pesszimis világnéze ír állan problémá megváltá kere n talá embe Legnagyo szabá regén Szahar amelyn nye naturalizmusá szimbolisztik filozofik hang vegyülne Sánd Sánd él tolva regényeib ar kedve kérdésé ker felelete sikerülhet embern élet kezdeni nev ve f életform kö lé Halasi-Hirs f regényén izgalm keretéb zsidókérd komplexumán ig s kérdés érint hagyomány ap mode szelle fi ellentéténe kikeresztelkedésn st kérdésé Egy regény mé Sötétsé Mámorosa csábító Tanulmánya Haml királykisasszo kötetéb gyűjtöt össz Vígjáték Eng szeres Bu kevés sikerülte Pes Nap szerkesztőj

11533.

CÍMS Fö

SZEMÉLYN Fö Mih

SZÓCI Fö Mihá regé drámaí sz Budapes 18 Orvos készü újság le Írá Dosztojevsz életlátásá mod metafiziká hatá mutatj Pesszimi világnéz í álla problém megvált ker tal emb Legnagy szab regé Szaha amely ny naturalizmus szimboliszti filozofi han vegyüln Sán Sán é tolv regényei a kedv kérdés ke felelet sikerülhe ember éle kezden ne v életfor k l Halasi-Hir regényé izgal kereté zsidókér komplexumá i kérdé érin hagyomán a mod szell f ellentétén kikeresztelkedés s kérdés Eg regén m Sötéts Mámoros csábít Tanulmány Ham királykisassz köteté gyűjtö öss Vígjáté En szere B kevé sikerült Pe Na szerkesztő

11533

CÍM F

SZEMÉLY F Mi

SZÓC F Mih reg dráma s Budape 1 Orvo kész újsá l Ír Dosztojevs életlátás mo metafizik hat mutat Pesszim világné áll problé megvál ke ta em Legnag sza reg Szah amel n naturalizmu szimboliszt filozof ha vegyül Sá Sá tol regénye ked kérdé k felele sikerülh embe él kezde n életfo Halasi-Hi regény izga keret zsidóké komplexum kérd éri hagyomá mo szel ellentété kikeresztelkedé kérdé E regé Sötét Mámoro csábí Tanulmán Ha királykisass kötet gyűjt ös Vígját E szer kev sikerül P N szerkeszt

1153SZEMÉL M

SZÓ Mi re drám Budap Orv kés újs Í Dosztojev életlátá m metafizi ha muta Pesszi világn ál probl megvá k t e Legna sz re Sza ame naturalizm szimbolisz filozo h vegyü S S to regény ke kérd felel sikerül emb é kezd életf Halasi-H regén izg kere zsidók komplexu kér ér hagyom m sze ellentét kikeresztelked kérd reg Söté Mámor csáb Tanulmá H királykisas köte gyűj ö Vígjá sze ke sikerü szerkesz