11535.htm

CÍMSZÓ: Folyóiratok

SZÓCIKK: "Folyóiratok. A zsidó F. irodalma és jegyzéke oly óriási mértékű, hogy e helyt csupán a XIX. és XX. sz. azon tudományos vezető orgánumait sorolhatjuk fel, amelyek a zsidó tudományokkal (történelem, archeológia, exegézis, talmud, egyházjog, héber irodalom stb.) való foglalkozásnál a legnélkülözhetetlenebbek s legszámottevőbbek. Sem a zsidó közéleti orgánumokat, sem pedig a politikai és társadalmi heti és havilapokat nem említhetjük. Csupán azt szögezzük le, hogy 1678. Amsterdamban, röviddel később német területen jelent meg az első zsidó folyóirat, egyik héberül, másik németül. A XIX. sz.-ban fontos hivatást töltöttek be a következő tudományos folyóiratok: Bikuré ha-Ittim (Wien 1820-31), héber; Ha-Meaasszéf (Berlin 1784-1811), héber; A. Geiger, Wissenschaftliche Zeitschrift f. jüdische Theologie (Frankfurt 1835-47); Jost, Israelitische Annalen (Frankfurt 1839-41); J. Fürst, Der Orient (Leipzig 1840-51); Litteraturblatt(1840-től máig); Kerem Chemed (Wien 1833-42), héber; Revue Orientale Brüssel 1841-46); Jewish Chronicle (1841-től máig, egyszersmind heti társad, lap s mind ilyen, ma az egész világ zsidóságának vezető orgánuma [1920-1928. Magyarországról kitiltva] London); Frankels Zeitschrift f. religiöse Interessen des Judentums (1844-46); Monatsschrift f. d. Geschichte u. Wissenschaft d. Judentums (1851-tól máig, Breslau [a német zsidóság vezető tudományos revüje]); Rivista Israelitica, (később 1874-től máig következő címen): II Vessillo Israelitico (Vercelli); L'Univers Israélite (Paris 1844-től); Archives Israélites (Paris 1838-tól); Die Neuzeit (Wien 1861-1904); Jeschurum (Lemberg, majd Bamberg 1856-78 ; Ha-Sáchár (Smolinszky szerk. Wien 1869-84), héber (korszakalkotó jelentőségű, tartalma és a héber nyelv fejlődése miatt egyaránt); Ha-Ceffrah (1862-től máig), héber (Varsó); Jüdisches Literaturblatt (1873-tól máig), Berliner's Magazin f. d. Wissenschaft d. judentums (Berlin 1874-93); Brüll's Jahrbücher f. jüdische Gesch. u. Litteratur (hetvenes évek, Wien); Revue des Études Juives (1880-tól máig Paris); Ócar ha-Szifrut (Lemberg 1887-1902); Ha-Aszif (Wien, hetvenes évektől) héber; Zeitschrift f. hebräische Bibliographie (Berlin 1896-tól) - Zeitschrift f. d. Geschichte der Juden in Deutschland (1887-1892); Beth-Talmud (Wien 1880-86); Jewish Quarterly Review (London 1888-tól kezdve), a zsidó tudományosság egyik legkiválóbb orgánuma. Különösen angol nyelvterületen, főkép Amerikában a nem szigorúan tudományos, de a zsidó hitélettel foglalkozó heti és napilapok száma több százat tesz ki ma már, a lengyel- és hébernyelvűek száma Lengyelországban szintén igen nagy. Nagyszámúak a spanyol nyelvű zsidó lapok is úgy Hollandiában, mint a Keleten, főképen pedig Dél-Amerikában. Mindenütt, ahol zsidók élnek, legalább is felekezeti hetilapjaik jelennek meg ; így már a nyolcvanas években volt egy spanyol nyelvű Mexikóban és Gibraltárban, egy portugál és egy héber nyelvű Brazíliában, angol nyelvűek Ausztráliában és Dél-Afrikában stb. A Jewish Encyclopedia 1904. a világ minden részéről kb. ezer kiválóbb heti és havi folyóiratot sorol fel. E számban természetesen nem szerepelnek cionista politikai napilapok. A F. száma azóta még emelkedett. Nyelvük a héber, angol, francia, német, lengyel, orosz, ukrán, magyar, spanyol, ladino, portugál, holland, olasz, török, arab, román és bulgár."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1535. címszó a lexikon => 286. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11535.htm

CÍMSZÓ: Folyóiratok

SZÓCIKK: Folyóiratok. A zsidó F. irodalma és jegyzéke oly óriási mértékű, hogy e helyt csupán a XIX. és XX. sz. azon tudományos vezető orgánumait sorolhatjuk fel, amelyek a zsidó tudományokkal történelem, archeológia, exegézis, talmud, egyházjog, héber irodalom stb. való foglalkozásnál a legnélkülözhetetlenebbek s legszámottevőbbek. Sem a zsidó közéleti orgánumokat, sem pedig a politikai és társadalmi heti és havilapokat nem említhetjük. Csupán azt szögezzük le, hogy 1678. Amsterdamban, röviddel később német területen jelent meg az első zsidó folyóirat, egyik héberül, másik németül. A XIX. sz.-ban fontos hivatást töltöttek be a következő tudományos folyóiratok: Bikuré ha-Ittim Wien 1820-31 , héber; Ha-Meaasszéf Berlin 1784-1811 , héber; A. Geiger, Wissenschaftliche Zeitschrift f. jüdische Theologie Frankfurt 1835-47 ; Jost, Israelitische Annalen Frankfurt 1839-41 ; J. Fürst, Der Orient Leipzig 1840-51 ; Litteraturblatt 1840-től máig ; Kerem Chemed Wien 1833-42 , héber; Revue Orientale Brüssel 1841-46 ; Jewish Chronicle 1841-től máig, egyszersmind heti társad, lap s mind ilyen, ma az egész világ zsidóságának vezető orgánuma [1920-1928. Magyarországról kitiltva] London ; Frankels Zeitschrift f. religiöse Interessen des Judentums 1844-46 ; Monatsschrift f. d. Geschichte u. Wissenschaft d. Judentums 1851-tól máig, Breslau [a német zsidóság vezető tudományos revüje] ; Rivista Israelitica, később 1874-től máig következő címen : II Vessillo Israelitico Vercelli ; L'Univers Israélite Paris 1844-től ; Archives Israélites Paris 1838-tól ; Die Neuzeit Wien 1861-1904 ; Jeschurum Lemberg, majd Bamberg 1856-78 ; Ha-Sáchár Smolinszky szerk. Wien 1869-84 , héber korszakalkotó jelentőségű, tartalma és a héber nyelv fejlődése miatt egyaránt ; Ha-Ceffrah 1862-től máig , héber Varsó ; Jüdisches Literaturblatt 1873-tól máig , Berliner's Magazin f. d. Wissenschaft d. judentums Berlin 1874-93 ; Brüll's Jahrbücher f. jüdische Gesch. u. Litteratur hetvenes évek, Wien ; Revue des Études Juives 1880-tól máig Paris ; Ócar ha-Szifrut Lemberg 1887-1902 ; Ha-Aszif Wien, hetvenes évektől héber; Zeitschrift f. hebräische Bibliographie Berlin 1896-tól - Zeitschrift f. d. Geschichte der Juden in Deutschland 1887-1892 ; Beth-Talmud Wien 1880-86 ; Jewish Quarterly Review London 1888-tól kezdve , a zsidó tudományosság egyik legkiválóbb orgánuma. Különösen angol nyelvterületen, főkép Amerikában a nem szigorúan tudományos, de a zsidó hitélettel foglalkozó heti és napilapok száma több százat tesz ki ma már, a lengyel- és hébernyelvűek száma Lengyelországban szintén igen nagy. Nagyszámúak a spanyol nyelvű zsidó lapok is úgy Hollandiában, mint a Keleten, főképen pedig Dél-Amerikában. Mindenütt, ahol zsidók élnek, legalább is felekezeti hetilapjaik jelennek meg ; így már a nyolcvanas években volt egy spanyol nyelvű Mexikóban és Gibraltárban, egy portugál és egy héber nyelvű Brazíliában, angol nyelvűek Ausztráliában és Dél-Afrikában stb. A Jewish Encyclopedia 1904. a világ minden részéről kb. ezer kiválóbb heti és havi folyóiratot sorol fel. E számban természetesen nem szerepelnek cionista politikai napilapok. A F. száma azóta még emelkedett. Nyelvük a héber, angol, francia, német, lengyel, orosz, ukrán, magyar, spanyol, ladino, portugál, holland, olasz, török, arab, román és bulgár.

11535.ht

CÍMSZÓ Folyóirato

SZÓCIKK Folyóiratok zsid F irodalm é jegyzék ol óriás mértékű hog hely csupá XIX é XX sz azo tudományo vezet orgánumai sorolhatju fel amelye zsid tudományokka történelem archeológia exegézis talmud egyházjog hébe irodalo stb val foglalkozásná legnélkülözhetetlenebbe legszámottevőbbek Se zsid közélet orgánumokat se pedi politika é társadalm het é havilapoka ne említhetjük Csupá az szögezzü le hog 1678 Amsterdamban rövidde későb néme területe jelen me a els zsid folyóirat egyi héberül mási németül XIX sz.-ba fonto hivatás töltötte b következ tudományo folyóiratok Bikur ha-Itti Wie 1820-3 héber Ha-Meaasszé Berli 1784-181 héber A Geiger Wissenschaftlich Zeitschrif f jüdisch Theologi Frankfur 1835-4 Jost Israelitisch Annale Frankfur 1839-4 J Fürst De Orien Leipzi 1840-5 Litteraturblat 1840-tő mái Kere Cheme Wie 1833-4 héber Revu Oriental Brüsse 1841-4 Jewis Chronicl 1841-tő máig egyszersmin het társad la min ilyen m a egés vilá zsidóságána vezet orgánum [1920-1928 Magyarországró kitiltva Londo Frankel Zeitschrif f religiös Interesse de Judentum 1844-4 Monatsschrif f d Geschicht u Wissenschaf d Judentum 1851-tó máig Bresla [ néme zsidósá vezet tudományo revüje Rivist Israelitica későb 1874-tő mái következ címe I Vessill Israelitic Vercell L'Univer Israélit Pari 1844-tő Archive Israélite Pari 1838-tó Di Neuzei Wie 1861-190 Jeschuru Lemberg maj Bamber 1856-7 Ha-Sáchá Smolinszk szerk Wie 1869-8 hébe korszakalkot jelentőségű tartalm é hébe nyel fejlődés miat egyarán Ha-Ceffra 1862-tő mái hébe Vars Jüdische Literaturblat 1873-tó mái Berliner' Magazi f d Wissenschaf d judentum Berli 1874-9 Brüll' Jahrbüche f jüdisch Gesch u Litteratu hetvene évek Wie Revu de Étude Juive 1880-tó mái Pari Óca ha-Szifru Lember 1887-190 Ha-Aszi Wien hetvene évektő héber Zeitschrif f hebräisch Bibliographi Berli 1896-tó Zeitschrif f d Geschicht de Jude i Deutschlan 1887-189 Beth-Talmu Wie 1880-8 Jewis Quarterl Revie Londo 1888-tó kezdv zsid tudományossá egyi legkiválób orgánuma Különöse ango nyelvterületen főké Amerikába ne szigorúa tudományos d zsid hitélette foglalkoz het é napilapo szám töb száza tes k m már lengyel é hébernyelvűe szám Lengyelországba szinté ige nagy Nagyszámúa spanyo nyelv zsid lapo i úg Hollandiában min Keleten főképe pedi Dél-Amerikában Mindenütt aho zsidó élnek legaláb i felekezet hetilapjai jelenne me íg má nyolcvana évekbe vol eg spanyo nyelv Mexikóba é Gibraltárban eg portugá é eg hébe nyelv Brazíliában ango nyelvűe Ausztráliába é Dél-Afrikába stb Jewis Encyclopedi 1904 vilá minde részérő kb eze kiválób het é hav folyóirato soro fel számba természetese ne szerepelne cionist politika napilapok F szám azót mé emelkedett Nyelvü héber angol francia német lengyel orosz ukrán magyar spanyol ladino portugál holland olasz török arab romá é bulgár

11535.h

CÍMSZ Folyóirat

SZÓCIK Folyóirato zsi irodal jegyzé o óriá mérték ho hel csup XI X s az tudomány veze orgánuma sorolhatj fe amely zsi tudományokk történele archeológi exegézi talmu egyházjo héb irodal st va foglalkozásn legnélkülözhetetlenebb legszámottevőbbe S zsi közéle orgánumoka s ped politik társadal he havilapok n említhetjü Csup a szögezz l ho 167 Amsterdamba rövidd késő ném terület jele m el zsi folyóira egy héberü más németü XI sz.-b font hivatá töltött követke tudomány folyóirato Biku ha-Itt Wi 1820- hébe Ha-Meaassz Berl 1784-18 hébe Geige Wissenschaftlic Zeitschri jüdisc Theolog Frankfu 1835- Jos Israelitisc Annal Frankfu 1839- Fürs D Orie Leipz 1840- Litteraturbla 1840-t má Ker Chem Wi 1833- hébe Rev Orienta Brüss 1841- Jewi Chronic 1841-t mái egyszersmi he társa l mi ilye egé vil zsidóságán veze orgánu [1920-192 Magyarországr kitiltv Lond Franke Zeitschri religiö Interess d Judentu 1844- Monatsschri Geschich Wissenscha Judentu 1851-t mái Bresl ném zsidós veze tudomány revüj Rivis Israelitic késő 1874-t má követke cím Vessil Israeliti Vercel L'Unive Israéli Par 1844-t Archiv Israélit Par 1838-t D Neuze Wi 1861-19 Jeschur Lember ma Bambe 1856- Ha-Sách Smolinsz szer Wi 1869- héb korszakalko jelentőség tartal héb nye fejlődé mia egyará Ha-Ceffr 1862-t má héb Var Jüdisch Literaturbla 1873-t má Berliner Magaz Wissenscha judentu Berl 1874- Brüll Jahrbüch jüdisc Gesc Litterat hetven éve Wi Rev d Étud Juiv 1880-t má Par Óc ha-Szifr Lembe 1887-19 Ha-Asz Wie hetven évekt hébe Zeitschri hebräisc Bibliograph Berl 1896-t Zeitschri Geschich d Jud Deutschla 1887-18 Beth-Talm Wi 1880- Jewi Quarter Revi Lond 1888-t kezd zsi tudományoss egy legkiváló orgánum Különös ang nyelvterülete fők Amerikáb n szigorú tudományo zsi hitélett foglalko he napilap szá tö száz te má lengye hébernyelvű szá Lengyelországb szint ig nag Nagyszámú spany nyel zsi lap ú Hollandiába mi Kelete főkép ped Dél-Amerikába Mindenüt ah zsid élne legalá felekeze hetilapja jelenn m í m nyolcvan évekb vo e spany nyel Mexikób Gibraltárba e portug e héb nyel Brazíliába ang nyelvű Ausztráliáb Dél-Afrikáb st Jewi Encycloped 190 vil mind részér k ez kiváló he ha folyóirat sor fe számb természetes n szerepeln cionis politik napilapo szá azó m emelkedet Nyelv hébe ango franci néme lengye oros ukrá magya spanyo ladin portugá hollan olas törö ara rom bulgá

11535.

CÍMS Folyóira

SZÓCI Folyóirat zs iroda jegyz óri mérté h he csu X a tudomán vez orgánum sorolhat f amel zs tudományok történel archeológ exegéz talm egyházj hé iroda s v foglalkozás legnélkülözhetetleneb legszámottevőbb zs közél orgánumok pe politi társada h havilapo említhetj Csu szögez h 16 Amsterdamb rövid kés né terüle jel e zs folyóir eg héber má német X sz.- fon hivat töltöt követk tudomán folyóirat Bik ha-It W 1820 héb Ha-Meaass Ber 1784-1 héb Geig Wissenschaftli Zeitschr jüdis Theolo Frankf 1835 Jo Israelitis Anna Frankf 1839 Für Ori Leip 1840 Litteraturbl 1840- m Ke Che W 1833 héb Re Orient Brüs 1841 Jew Chroni 1841- má egyszersm h társ m ily eg vi zsidóságá vez orgán [1920-19 Magyarország kitilt Lon Frank Zeitschr religi Interes Judent 1844 Monatsschr Geschic Wissensch Judent 1851- má Bres né zsidó vez tudomán revü Rivi Israeliti kés 1874- m követk cí Vessi Israelit Verce L'Univ Israél Pa 1844- Archi Israéli Pa 1838- Neuz W 1861-1 Jeschu Lembe m Bamb 1856 Ha-Sác Smolins sze W 1869 hé korszakalk jelentősé tarta hé ny fejlőd mi egyar Ha-Ceff 1862- m hé Va Jüdisc Literaturbl 1873- m Berline Maga Wissensch judent Ber 1874 Brül Jahrbüc jüdis Ges Littera hetve év W Re Étu Jui 1880- m Pa Ó ha-Szif Lemb 1887-1 Ha-As Wi hetve évek héb Zeitschr hebräis Bibliograp Ber 1896- Zeitschr Geschic Ju Deutschl 1887-1 Beth-Tal W 1880 Jew Quarte Rev Lon 1888- kez zs tudományos eg legkivál orgánu Különö an nyelvterület fő Ameriká szigor tudomány zs hitélet foglalk h napila sz t szá t m lengy hébernyelv sz Lengyelország szin i na Nagyszám span nye zs la Hollandiáb m Kelet főké pe Dél-Amerikáb Mindenü a zsi éln legal felekez hetilapj jelen nyolcva évek v span nye Mexikó Gibraltárb portu hé nye Brazíliáb an nyelv Ausztráliá Dél-Afriká s Jew Encyclope 19 vi min részé e kivál h h folyóira so f szám természete szerepel cioni politi napilap sz az emelkede Nyel héb ang franc ném lengy oro ukr magy spany ladi portug holla ola tör ar ro bulg

11535

CÍM Folyóir

SZÓC Folyóira z irod jegy ór mért h cs tudomá ve orgánu sorolha ame z tudományo történe archeoló exegé tal egyház h irod foglalkozá legnélkülözhetetlene legszámottevőb z közé orgánumo p polit társad havilap említhet Cs szöge 1 Amsterdam rövi ké n terül je z folyói e hébe m néme sz. fo hiva töltö követ tudomá folyóira Bi ha-I 182 hé Ha-Meaas Be 1784- hé Gei Wissenschaftl Zeitsch jüdi Theol Frank 183 J Israeliti Ann Frank 183 Fü Or Lei 184 Litteraturb 1840 K Ch 183 hé R Orien Brü 184 Je Chron 1841 m egyszers tár il e v zsidóság ve orgá [1920-1 Magyarorszá kitil Lo Fran Zeitsch relig Intere Juden 184 Monatssch Geschi Wissensc Juden 1851 m Bre n zsid ve tudomá rev Riv Israelit ké 1874 követ c Vess Israeli Verc L'Uni Israé P 1844 Arch Israél P 1838 Neu 1861- Jesch Lemb Bam 185 Ha-Sá Smolin sz 186 h korszakal jelentős tart h n fejlő m egya Ha-Cef 1862 h V Jüdis Literaturb 1873 Berlin Mag Wissensc juden Be 187 Brü Jahrbü jüdi Ge Litter hetv é R Ét Ju 1880 P ha-Szi Lem 1887- Ha-A W hetv éve hé Zeitsch hebräi Bibliogra Be 1896 Zeitsch Geschi J Deutsch 1887- Beth-Ta 188 Je Quart Re Lo 1888 ke z tudományo e legkivá orgán Külön a nyelvterüle f Amerik szigo tudomán z hitéle foglal napil s sz leng hébernyel s Lengyelorszá szi n Nagyszá spa ny z l Hollandiá Kele fők p Dél-Ameriká Minden zs él lega feleke hetilap jele nyolcv éve spa ny Mexik Gibraltár port h ny Brazíliá a nyel Ausztráli Dél-Afrik Je Encyclop 1 v mi rész kivá folyóir s szá természet szerepe cion polit napila s a emelked Nye hé an fran né leng or uk mag span lad portu holl ol tö a r bul

1153

CÍ Folyói

SZÓ Folyóir iro jeg ó mér c tudom v orgán sorolh am tudomány történ archeol exeg ta egyhá iro foglalkoz legnélkülözhetetlen legszámottevő köz orgánum poli társa havila említhe C szög Amsterda röv k terü j folyó héb ném sz f hiv tölt köve tudom folyóir B ha- 18 h Ha-Meaa B 1784 h Ge Wissenschaft Zeitsc jüd Theo Fran 18 Israelit An Fran 18 F O Le 18 Litteratur 184 C 18 h Orie Br 18 J Chro 184 egyszer tá i zsidósá v org [1920- Magyarorsz kiti L Fra Zeitsc reli Inter Jude 18 Monatssc Gesch Wissens Jude 185 Br zsi v tudom re Ri Israeli k 187 köve Ves Israel Ver L'Un Isra 184 Arc Israé 183 Ne 1861 Jesc Lem Ba 18 Ha-S Smoli s 18 korszaka jelentő tar fejl egy Ha-Ce 186 Jüdi Literatur 187 Berli Ma Wissens jude B 18 Br Jahrb jüd G Litte het É J 188 ha-Sz Le 1887 Ha- het év h Zeitsc hebrä Bibliogr B 189 Zeitsc Gesch Deutsc 1887 Beth-T 18 J Quar R L 188 k tudomány legkiv orgá Külö nyelvterül Ameri szig tudomá hitél fogla napi s len hébernye Lengyelorsz sz Nagysz sp n Hollandi Kel fő Dél-Amerik Minde z é leg felek hetila jel nyolc év sp n Mexi Gibraltá por n Brazíli nye Ausztrál Dél-Afri J Encyclo m rés kiv folyói sz természe szerep cio poli napil emelke Ny h a fra n len o u ma spa la port hol o t bu