11536.htm

CÍMSZÓ: Fónagy

SZEMÉLYNÉV: Fónagy Béla

SZÓCIKK: Fónagy Béla, művészeti író, szül. Szabadkán 1875. Művészettörténeti, archaeológiai és történelmi tanulmányokat folytatott a berlini, firenzei, római, budapesti és bécsi egyetemeken. Tanulmányutat tett Olasz-, Németországban, Belgiumban, Hollandiában és Párisban. A Társadalmi Múzeum (ma Népegészségügyi Múzeum) könyvtárosa volt (1910-1921), anyagának gyűjtésével, feldolgozásával és rendezésével foglalkozott, rendezte a múzeum külföldi és vidéki egészségügyi kiállításait, többi között az Országházban 1915. rendezett Had- és Népegészségügyi kiállítást is. Az 1926-iki Embervédelmi kiállítás tudományos részének főrendezője és a Belvedere művészeti szalon vezetője és művészeti igazgatója volt. 1921-24. mintegy 30 kiállítást rendezett új törekvésű, addig jobbára ismeretlen művészek munkáiból. Művészeti cikkeket írt a dr. Incze-féle Magyar Művészeti Almanachba, a Művészt, Nyugat, Kút, Magyar Művészet és Műbarát folyóiratokba. Művészeti munkatársa volt a Tolnai világlexikona 1. kiadásának (görög-római művészet, szobrászat, iparművészet), az Éber-féle Művészeti Lexikonnak (idegen régi és modern festészet) és a jelen lexikonnak (képzőművészet).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1536. címszó a lexikon => 287. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11536.htm

CÍMSZÓ: Fónagy

SZEMÉLYNÉV: Fónagy Béla

SZÓCIKK: Fónagy Béla, művészeti író, szül. Szabadkán 1875. Művészettörténeti, archaeológiai és történelmi tanulmányokat folytatott a berlini, firenzei, római, budapesti és bécsi egyetemeken. Tanulmányutat tett Olasz-, Németországban, Belgiumban, Hollandiában és Párisban. A Társadalmi Múzeum ma Népegészségügyi Múzeum könyvtárosa volt 1910-1921 , anyagának gyűjtésével, feldolgozásával és rendezésével foglalkozott, rendezte a múzeum külföldi és vidéki egészségügyi kiállításait, többi között az Országházban 1915. rendezett Had- és Népegészségügyi kiállítást is. Az 1926-iki Embervédelmi kiállítás tudományos részének főrendezője és a Belvedere művészeti szalon vezetője és művészeti igazgatója volt. 1921-24. mintegy 30 kiállítást rendezett új törekvésű, addig jobbára ismeretlen művészek munkáiból. Művészeti cikkeket írt a dr. Incze-féle Magyar Művészeti Almanachba, a Művészt, Nyugat, Kút, Magyar Művészet és Műbarát folyóiratokba. Művészeti munkatársa volt a Tolnai világlexikona 1. kiadásának görög-római művészet, szobrászat, iparművészet , az Éber-féle Művészeti Lexikonnak idegen régi és modern festészet és a jelen lexikonnak képzőművészet .

11536.ht

CÍMSZÓ Fónag

SZEMÉLYNÉV Fónag Bél

SZÓCIKK Fónag Béla művészet író szül Szabadká 1875 Művészettörténeti archaeológia é történelm tanulmányoka folytatot berlini firenzei római budapest é bécs egyetemeken Tanulmányuta tet Olasz- Németországban Belgiumban Hollandiába é Párisban Társadalm Múzeu m Népegészségügy Múzeu könyvtáros vol 1910-192 anyagána gyűjtésével feldolgozásáva é rendezéséve foglalkozott rendezt múzeu külföld é vidék egészségügy kiállításait több közöt a Országházba 1915 rendezet Had é Népegészségügy kiállítás is A 1926-ik Embervédelm kiállítá tudományo részéne főrendezőj é Belveder művészet szalo vezetőj é művészet igazgatój volt 1921-24 minteg 3 kiállítás rendezet ú törekvésű addi jobbár ismeretle művésze munkáiból Művészet cikkeke ír dr Incze-fél Magya Művészet Almanachba Művészt Nyugat Kút Magya Művésze é Műbará folyóiratokba Művészet munkatárs vol Tolna világlexikon 1 kiadásána görög-róma művészet szobrászat iparművésze a Éber-fél Művészet Lexikonna idege rég é moder festésze é jele lexikonna képzőművésze

11536.h

CÍMSZ Fóna

SZEMÉLYNÉ Fóna Bé

SZÓCIK Fóna Bél művésze ír szü Szabadk 187 Művészettörténet archaeológi történel tanulmányok folytato berlin firenze róma budapes béc egyetemeke Tanulmányut te Olasz Németországba Belgiumba Hollandiáb Párisba Társadal Múze Népegészségüg Múze könyvtáro vo 1910-19 anyagán gyűjtéséve feldolgozásáv rendezésév foglalkozot rendez múze külföl vidé egészségüg kiállításai töb közö Országházb 191 rendeze Ha Népegészségüg kiállítá i 1926-i Embervédel kiállít tudomány részén főrendező Belvede művésze szal vezető művésze igazgató vol 1921-2 minte kiállítá rendeze törekvés add jobbá ismeretl művész munkáibó Művésze cikkek í d Incze-fé Magy Művésze Almanachb Művész Nyuga Kú Magy Művész Műbar folyóiratokb Művésze munkatár vo Toln világlexiko kiadásán görög-róm művésze szobrásza iparművész Éber-fé Művésze Lexikonn ideg ré mode festész jel lexikonn képzőművész

11536.

CÍMS Fón

SZEMÉLYN Fón B

SZÓCI Fón Bé művész í sz Szabad 18 Művészettörténe archaeológ történe tanulmányo folytat berli firenz róm budape bé egyetemek Tanulmányu t Olas Németországb Belgiumb Hollandiá Párisb Társada Múz Népegészségü Múz könyvtár v 1910-1 anyagá gyűjtésév feldolgozásá rendezésé foglalkozo rende múz külfö vid egészségü kiállítása tö köz Országház 19 rendez H Népegészségü kiállít 1926- Embervéde kiállí tudomán részé főrendez Belved művész sza vezet művész igazgat vo 1921- mint kiállít rendez törekvé ad jobb ismeret művés munkáib Művész cikke Incze-f Mag Művész Almanach Művés Nyug K Mag Művés Műba folyóiratok Művész munkatá v Tol világlexik kiadásá görög-ró művész szobrász iparművés Éber-f Művész Lexikon ide r mod festés je lexikon képzőművés

11536

CÍM Fó

SZEMÉLY Fó

SZÓC Fó B művés s Szaba 1 Művészettörtén archaeoló történ tanulmány folyta berl firen ró budap b egyeteme Tanulmány Ola Németország Belgium Hollandi Páris Társad Mú Népegészség Mú könyvtá 1910- anyag gyűjtésé feldolgozás rendezés foglalkoz rend mú külf vi egészség kiállítás t kö Országhá 1 rende Népegészség kiállí 1926 Embervéd kiáll tudomá rész főrende Belve művés sz veze művés igazga v 1921 min kiállí rende törekv a job ismere művé munkái Művés cikk Incze- Ma Művés Almanac Művé Nyu Ma Művé Műb folyóirato Művés munkat To világlexi kiadás görög-r művés szobrás iparművé Éber- Művés Lexiko id mo festé j lexiko képzőművé

1153

CÍ F

SZEMÉL F

SZÓ F művé Szab Művészettörté archaeol törté tanulmán folyt ber fire r buda egyetem Tanulmán Ol Németorszá Belgiu Holland Pári Társa M Népegészsé M könyvt 1910 anya gyűjtés feldolgozá rendezé foglalko ren m kül v egészsé kiállítá k Országh rend Népegészsé kiáll 192 Embervé kiál tudom rés főrend Belv művé s vez művé igazg 192 mi kiáll rend törek jo ismer műv munká Művé cik Incze M Művé Almana Műv Ny M Műv Mű folyóirat Művé munka T világlex kiadá görög- művé szobrá iparműv Éber Művé Lexik i m fest lexik képzőműv