11537.htm

CÍMSZÓ: Főpap

SZÓCIKK: Főpap, héb. Kóhen gádól, az Egyptomból való kivonulástól kezdve a zsidó állam megszűntéig, sőt a Bar-Kochba-fóle felkelés leveréséig a legmagasabb egyházi méltóság. Jogköre nem csupán a szigorúan vett egyházra terjedt ki, melynek legfőbb dignitáriusa volt, hanem a törvénykezésre és politikára is. A F.-ot a Biblia másképp «Kóhen ha-Mosiach»-nak, «felkent pap»-nak (Levit. 4. 3) és «Kóhen ha-ros»-nak, főpapnak (Krón. II. 19. 11 és 24. 6) is nevezi. F. csak a kohanita törzsből való lehetett és ilyen is akkor csupán, ha a huszonnégy legelőkelőbb kohanita családból, az ú. n. Áronidáktól származott, mint azt Josephus is tanúsítja. Eredetileg, az első templom lerombolásáig sem kinevezés, sem választás nem volt, hanem kizárólag egyenes ágon való öröklési jog. Az öröklés Áron két fiára megy vissza úgy a bibliai és talmudi adatok, mint Josephus, Philo és más írók szerint. Josephus Antiquitates c. műve külön fejezetben foglalkozik a F.-sággal s a F.-ok neveit az ő koráig, tehát a templom lerombolása koráig közli. Adatai nagyjából megegyeznek a bibliai és apokryph irodalom közléseivel. Az első templom lerombolásáig előbb változatlanul Áronnak a Bibliában említett utódja, Eleazár F. leszármazottjai örökölték egyenes ágon a F.-i méltóságot egészen a bírák koráig, mikor Élitől kezdve az Itámár-ág, Áron másik fiának leszármazottjai töltik be a F.-i tisztséget Ebiátárig, akit Salamon király detronizált. Ekkor újból az Eleazár-ágból kerültek ki jóidéig a F.-ok. Az első volt ezek közül Cadok, akit tehát a világi beavatkozás emelt a F.-i székbe. Később a macedón uralom, a Hasmoneusok és a római prokurátorok alatt a politikai hatóságok nagy mértékben befolytak a F.-i szék betöltésénél anélkül, hogy annak rendkívül magas és respektált méltóságán csorbát ejtettek volna, bár kétségtelen, hogy mint politikai tényező, a F. összekötő kapocs volt a Szinhedrion és az államfő közt a Hasmoneusok korától kezdve. Hogy mily magas volt a F.-i méltóság, azt mutatja, hogy az egyik legelőkelőbb kohanita törzsből való Makkabeus-Hasmoneus uralkodók családtagjai több esetben maguk töltötték be a F.-i tisztet, sőt Simon Makkabeus óta maga az uralkodó volt a F., míg a F.-ok lányai több esetben az uralkodó családjával kötöttek házasságot. A zsidó uralkodók közül legfőképpen Heródes avatkozott a F.-i szék betöltésébe s ennek, valamint a római prokurátoroknak tulajdonítható az egyébként kohanita vezetőcsaládból származó alexandriai Boéthos-ok favorizálása. Heródes alatt jóformán évente változott a F., jóllehet a méltóság életfogytiglanra szólt a tradíció szerint, s csak az elaggást tekintették akadálynak a funkciók betöltésénél. A Bibliához való szigorú ragaszkodás azonban nem engedte meg az erőszakos úton való eltávolítást, mert eredetileg élethossziglan működött a felkent F. (Deuter. 35. 25-28). A F. korhatára nem volt szabályozva s a tradíció szerint húszéves kortól betölthette a méltóságot a jogutód, de előfordult két esetben, hogy még fiatalabb kohanita lett a F. Minden esetben azonban feltétlenül ragaszkodni kellett ahhoz, hogy a jelzett 24 kohanita családból kerüljön ki a kiszemelt F., aki születhetett Palesztinán kívül is. Ellenben rendkívül szigorúan ügyeltek mindenkor a következőkre: származásra anyai ágon is, p. o. rabszolganőtől született kohanita sohasem lehetett F.; a legitim házasságból való születésre, tekintetbe véve azt is, hogy minden rendű kohanita kizárólag csak hajadont vehetett nőül, de özvegyet és elváltat nem a Levit. 20 1,13-14 szerint; a feltétlen tiszta életre; a test épségre, melynek következtében bármiféle testi defektus alkalmatlanná tette az illetőt funkciók gyakorlására; a F.-nak külsőleg is imponáló, szép férfiúnak kellett lennie, szellemiekben pedig ügyeltek bölcsességére. A F. részére előírt kötelességek és jogok a következők voltak: hivatalba lépését megelőzte a felszentelés, amely egy hétig tartó ceremóniákból állott, melyeket a Exodus 28. és Leviticus 8. tartalmaz. A felkenés a Szentélyben őrzött olajjal történt s a funkciókat a kohaniták teljesítették; fejére arany diadémot illesztettek, mely fehér szalaggal volt ellátva «Szent az Örökkévalónak» felirattal. Ebből az arany diadémből kiemelkedett egy tiara melyet «micnefesz»-nek neveztek. (Ez utóbbi fejviselet szolgál mintául a későbbi pápai viseletnek, mely igen sokban a zsidó F. ornátusából fejlődött). A kohanitáknak előírt rendes viselet felett volt a «Méil», mely ujjtalan bíborszínű köpeny volt, aranygombokkal ellátva. A többi rész veres, viola, bíbor és skarlát színekben váltakozó kockákból állott. A vállon az Efód volt elhelyezve két onyx-kővel, melyre Izrael tizenkét törzsének neve volt felírva, jeléül annak, hogy a F. az egész népért vezekel. A mellen a «Chosen» ékeskedett tizenkét drágakővel kirakva, azonkívül az egész ornátushoz hozzájárult az Urim és Tumim. Az ornátust összefogó öv ékesebb volt a többi papokénál. Ebben a főpapi ornátusban avatták, 111. szentelték fel. A Biblia szerint az előírt módon való első felszentelést Mózes gyakorolta, Áron utódát, Eleazárt pedig atyja ornátusában iktatta be. Ez a szokás később is kötelező volt s az utódot elődje ornátusába öltöztették be felszentelése alkalmával. A F. magas rangját a Biblia azzal jelképezi, hogy bűne a nép bűnével azonos volt (Levit 4. 3, 22). A F. csupán jom kippurkor, de egyedül mehetett be a Szentek Szentélyébe. Az egész évnek ezt a legünnepélyesebb mozzanatát hosszas testi és lelki tisztulás és vezeklés előzte meg. Ha ez nem volt a legteljesebb mértékben kielégítő, akkor a F. adlátusa látta el az engesztelő napi magas funkciót. A F. az egész kohanita törzsért és az egész népért könyörgött és vezekelt a Szentek Szentélyében és mikor onnan kijött, ovációban részesítette az egész nép. (Ennek a funkciónak a leírását a Jóma-misna alapján a, jom-kippuri machzor is tartalmazza teljes részletességében.) A F. ezen fontos funkciója alkalmával nem díszes ornátust, hanem csupán fehér halotti lepelt viselt porig való megalázkodása szimbólumául (l. Alázatosság). Egyéb előírt funkciói voltak : az áldozás minden reggel és este, saját magáért és a papságért; részt vett a szombati és ünnepi, valamint a hónap első napjának szertartásain; joga volt bárhol funkciót teljesíteni az egész államban ; az egész kohanita törzs s a leviták alája voltak rendelve és a többi kohaniták felkenésekor csak ő funkcionált. Jobb- és baloldalán állandóan a két utána következő legmagasabb rangú áldozár segédkezett; ezek közül az első, a Szegam maga is nagy méltóság s a F.-i funkciókban való akadályoztatása esetén helyettese volt. Elnöke volt a Szanhedrinnek (l. o.), s helyisége a Nagy Templom oltárának volt berendezve; idejének legnagyobb itt tartozott tölteni, a többit családja Jeruzsálem falain belül épített lakásában, a kohanitákra vonatkozó előírás értelmében csupán nős férfiú lehetett. Jogában állott a taniúvallomást megtagadni, ellenben a Szanhedrin, melynek fejedelem-elnöke (nászi) volt, ill. annak háromtagú bizottsága felette is ítélkezhetett - elvileg - súlyos esetekben. Ez utóbbinak gyakorlására azonban sohasem volt szükség A F. a kohaniták törvényeire fokozottabb szigorral tartozott ügyeim s koporsó után vagy halottal egy fedél alatt nem mutatkozhatott még az esetben sem, ha közvetlen családtagját gyászolta is; ruháit ellentétben Izrael népének valamennyi tagjával, nem felül, hanem csupán alól szaggatta be gyásza jeléül. Ez alkalommal az egész nép képviselete elébe járult vigasznyújtásra s a fogadás szigorú etikett szerint ment végbe. A F. trónján ülve, nem pedig a többi gyászolók módján zsámolyon, fogadta a küldöttséget s jobbján helyettese, a Szegan, baloldalán az Av besz-din, a legfőbb bíróság feje állott míg a részvétnyilvánításra előírt formasággal válaszolt. A népküldöttség ezalatt a földön ült, a F. gyásza jeléül. A fent említett források alapján összesen 82 F. működött Árontól Pinchászig, az utolsó - és nép által választott - F.-ig, aki a Hadrián császár alatti Bar-Kochba-felkeléskor működött. Az önálló zsidó állam végleges bukása után a jeruzsálemi Templom végképp le romboltatott s az áldozás megszűnt, vele együtt a törzspapság is, melynek helyét a rabbik töltötték be, miután R. Akiba tanítása értelmében az iskola és törvénytanulás lépett az áldozás helyébe, a tudósok pedig a papság helyére. A kohaniták tisztasági parancsai azonban máig érvényesek. Irodalom. A Talmud Szanhedrin és Jóma traktátusai: Maimonides, Jad Ha-Chazáka; Hanberg, Die religiösen Altertümer der Bibel (1869) ; W. Graf von Baudissin, Geschichte des alttestamentlichen Priestertums (1889); A. Büchler, Das Synhedrium in Jerusalem und das grosse Beth-Din in der Quader-Kammer des jerusalemischen Tempels (1902, a bécsi rabbiszeminárium értesítőjének melléklete) : Gräetz, Geschichte der Juden III. ; Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes (3. kiad. 1898); J. Derembourg. Essai sur l'Histoire et Géographie de la Palestine (1868); Jelski, Die innere Einrichtung des Grossen Sanhedrins ; Jew. Encycl. 1904.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1537. címszó a lexikon => 287. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11537.htm

CÍMSZÓ: Főpap

SZÓCIKK: Főpap, héb. Kóhen gádól, az Egyptomból való kivonulástól kezdve a zsidó állam megszűntéig, sőt a Bar-Kochba-fóle felkelés leveréséig a legmagasabb egyházi méltóság. Jogköre nem csupán a szigorúan vett egyházra terjedt ki, melynek legfőbb dignitáriusa volt, hanem a törvénykezésre és politikára is. A F.-ot a Biblia másképp Kóhen ha-Mosiach -nak, felkent pap -nak Levit. 4. 3 és Kóhen ha-ros -nak, főpapnak Krón. II. 19. 11 és 24. 6 is nevezi. F. csak a kohanita törzsből való lehetett és ilyen is akkor csupán, ha a huszonnégy legelőkelőbb kohanita családból, az ú. n. Áronidáktól származott, mint azt Josephus is tanúsítja. Eredetileg, az első templom lerombolásáig sem kinevezés, sem választás nem volt, hanem kizárólag egyenes ágon való öröklési jog. Az öröklés Áron két fiára megy vissza úgy a bibliai és talmudi adatok, mint Josephus, Philo és más írók szerint. Josephus Antiquitates c. műve külön fejezetben foglalkozik a F.-sággal s a F.-ok neveit az ő koráig, tehát a templom lerombolása koráig közli. Adatai nagyjából megegyeznek a bibliai és apokryph irodalom közléseivel. Az első templom lerombolásáig előbb változatlanul Áronnak a Bibliában említett utódja, Eleazár F. leszármazottjai örökölték egyenes ágon a F.-i méltóságot egészen a bírák koráig, mikor Élitől kezdve az Itámár-ág, Áron másik fiának leszármazottjai töltik be a F.-i tisztséget Ebiátárig, akit Salamon király detronizált. Ekkor újból az Eleazár-ágból kerültek ki jóidéig a F.-ok. Az első volt ezek közül Cadok, akit tehát a világi beavatkozás emelt a F.-i székbe. Később a macedón uralom, a Hasmoneusok és a római prokurátorok alatt a politikai hatóságok nagy mértékben befolytak a F.-i szék betöltésénél anélkül, hogy annak rendkívül magas és respektált méltóságán csorbát ejtettek volna, bár kétségtelen, hogy mint politikai tényező, a F. összekötő kapocs volt a Szinhedrion és az államfő közt a Hasmoneusok korától kezdve. Hogy mily magas volt a F.-i méltóság, azt mutatja, hogy az egyik legelőkelőbb kohanita törzsből való Makkabeus-Hasmoneus uralkodók családtagjai több esetben maguk töltötték be a F.-i tisztet, sőt Simon Makkabeus óta maga az uralkodó volt a F., míg a F.-ok lányai több esetben az uralkodó családjával kötöttek házasságot. A zsidó uralkodók közül legfőképpen Heródes avatkozott a F.-i szék betöltésébe s ennek, valamint a római prokurátoroknak tulajdonítható az egyébként kohanita vezetőcsaládból származó alexandriai Boéthos-ok favorizálása. Heródes alatt jóformán évente változott a F., jóllehet a méltóság életfogytiglanra szólt a tradíció szerint, s csak az elaggást tekintették akadálynak a funkciók betöltésénél. A Bibliához való szigorú ragaszkodás azonban nem engedte meg az erőszakos úton való eltávolítást, mert eredetileg élethossziglan működött a felkent F. Deuter. 35. 25-28 . A F. korhatára nem volt szabályozva s a tradíció szerint húszéves kortól betölthette a méltóságot a jogutód, de előfordult két esetben, hogy még fiatalabb kohanita lett a F. Minden esetben azonban feltétlenül ragaszkodni kellett ahhoz, hogy a jelzett 24 kohanita családból kerüljön ki a kiszemelt F., aki születhetett Palesztinán kívül is. Ellenben rendkívül szigorúan ügyeltek mindenkor a következőkre: származásra anyai ágon is, p. o. rabszolganőtől született kohanita sohasem lehetett F.; a legitim házasságból való születésre, tekintetbe véve azt is, hogy minden rendű kohanita kizárólag csak hajadont vehetett nőül, de özvegyet és elváltat nem a Levit. 20 1,13-14 szerint; a feltétlen tiszta életre; a test épségre, melynek következtében bármiféle testi defektus alkalmatlanná tette az illetőt funkciók gyakorlására; a F.-nak külsőleg is imponáló, szép férfiúnak kellett lennie, szellemiekben pedig ügyeltek bölcsességére. A F. részére előírt kötelességek és jogok a következők voltak: hivatalba lépését megelőzte a felszentelés, amely egy hétig tartó ceremóniákból állott, melyeket a Exodus 28. és Leviticus 8. tartalmaz. A felkenés a Szentélyben őrzött olajjal történt s a funkciókat a kohaniták teljesítették; fejére arany diadémot illesztettek, mely fehér szalaggal volt ellátva Szent az Örökkévalónak felirattal. Ebből az arany diadémből kiemelkedett egy tiara melyet micnefesz -nek neveztek. Ez utóbbi fejviselet szolgál mintául a későbbi pápai viseletnek, mely igen sokban a zsidó F. ornátusából fejlődött . A kohanitáknak előírt rendes viselet felett volt a Méil , mely ujjtalan bíborszínű köpeny volt, aranygombokkal ellátva. A többi rész veres, viola, bíbor és skarlát színekben váltakozó kockákból állott. A vállon az Efód volt elhelyezve két onyx-kővel, melyre Izrael tizenkét törzsének neve volt felírva, jeléül annak, hogy a F. az egész népért vezekel. A mellen a Chosen ékeskedett tizenkét drágakővel kirakva, azonkívül az egész ornátushoz hozzájárult az Urim és Tumim. Az ornátust összefogó öv ékesebb volt a többi papokénál. Ebben a főpapi ornátusban avatták, 111. szentelték fel. A Biblia szerint az előírt módon való első felszentelést Mózes gyakorolta, Áron utódát, Eleazárt pedig atyja ornátusában iktatta be. Ez a szokás később is kötelező volt s az utódot elődje ornátusába öltöztették be felszentelése alkalmával. A F. magas rangját a Biblia azzal jelképezi, hogy bűne a nép bűnével azonos volt Levit 4. 3, 22 . A F. csupán jom kippurkor, de egyedül mehetett be a Szentek Szentélyébe. Az egész évnek ezt a legünnepélyesebb mozzanatát hosszas testi és lelki tisztulás és vezeklés előzte meg. Ha ez nem volt a legteljesebb mértékben kielégítő, akkor a F. adlátusa látta el az engesztelő napi magas funkciót. A F. az egész kohanita törzsért és az egész népért könyörgött és vezekelt a Szentek Szentélyében és mikor onnan kijött, ovációban részesítette az egész nép. Ennek a funkciónak a leírását a Jóma-misna alapján a, jom-kippuri machzor is tartalmazza teljes részletességében. A F. ezen fontos funkciója alkalmával nem díszes ornátust, hanem csupán fehér halotti lepelt viselt porig való megalázkodása szimbólumául l. Alázatosság . Egyéb előírt funkciói voltak : az áldozás minden reggel és este, saját magáért és a papságért; részt vett a szombati és ünnepi, valamint a hónap első napjának szertartásain; joga volt bárhol funkciót teljesíteni az egész államban ; az egész kohanita törzs s a leviták alája voltak rendelve és a többi kohaniták felkenésekor csak ő funkcionált. Jobb- és baloldalán állandóan a két utána következő legmagasabb rangú áldozár segédkezett; ezek közül az első, a Szegam maga is nagy méltóság s a F.-i funkciókban való akadályoztatása esetén helyettese volt. Elnöke volt a Szanhedrinnek l. o. , s helyisége a Nagy Templom oltárának volt berendezve; idejének legnagyobb itt tartozott tölteni, a többit családja Jeruzsálem falain belül épített lakásában, a kohanitákra vonatkozó előírás értelmében csupán nős férfiú lehetett. Jogában állott a taniúvallomást megtagadni, ellenben a Szanhedrin, melynek fejedelem-elnöke nászi volt, ill. annak háromtagú bizottsága felette is ítélkezhetett - elvileg - súlyos esetekben. Ez utóbbinak gyakorlására azonban sohasem volt szükség A F. a kohaniták törvényeire fokozottabb szigorral tartozott ügyeim s koporsó után vagy halottal egy fedél alatt nem mutatkozhatott még az esetben sem, ha közvetlen családtagját gyászolta is; ruháit ellentétben Izrael népének valamennyi tagjával, nem felül, hanem csupán alól szaggatta be gyásza jeléül. Ez alkalommal az egész nép képviselete elébe járult vigasznyújtásra s a fogadás szigorú etikett szerint ment végbe. A F. trónján ülve, nem pedig a többi gyászolók módján zsámolyon, fogadta a küldöttséget s jobbján helyettese, a Szegan, baloldalán az Av besz-din, a legfőbb bíróság feje állott míg a részvétnyilvánításra előírt formasággal válaszolt. A népküldöttség ezalatt a földön ült, a F. gyásza jeléül. A fent említett források alapján összesen 82 F. működött Árontól Pinchászig, az utolsó - és nép által választott - F.-ig, aki a Hadrián császár alatti Bar-Kochba-felkeléskor működött. Az önálló zsidó állam végleges bukása után a jeruzsálemi Templom végképp le romboltatott s az áldozás megszűnt, vele együtt a törzspapság is, melynek helyét a rabbik töltötték be, miután R. Akiba tanítása értelmében az iskola és törvénytanulás lépett az áldozás helyébe, a tudósok pedig a papság helyére. A kohaniták tisztasági parancsai azonban máig érvényesek. Irodalom. A Talmud Szanhedrin és Jóma traktátusai: Maimonides, Jad Ha-Chazáka; Hanberg, Die religiösen Altertümer der Bibel 1869 ; W. Graf von Baudissin, Geschichte des alttestamentlichen Priestertums 1889 ; A. Büchler, Das Synhedrium in Jerusalem und das grosse Beth-Din in der Quader-Kammer des jerusalemischen Tempels 1902, a bécsi rabbiszeminárium értesítőjének melléklete : Gräetz, Geschichte der Juden III. ; Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes 3. kiad. 1898 ; J. Derembourg. Essai sur l'Histoire et Géographie de la Palestine 1868 ; Jelski, Die innere Einrichtung des Grossen Sanhedrins ; Jew. Encycl. 1904.

11537.ht

CÍMSZÓ Főpa

SZÓCIKK Főpap héb Kóhe gádól a Egyptombó val kivonulástó kezdv zsid álla megszűntéig ső Bar-Kochba-fól felkelé leveréséi legmagasab egyház méltóság Jogkör ne csupá szigorúa vet egyházr terjed ki melyne legfőb dignitárius volt hane törvénykezésr é politikár is F.-o Bibli máskép Kóhe ha-Mosiac -nak felken pa -na Levit 4 é Kóhe ha-ro -nak főpapna Krón II 19 1 é 24 i nevezi F csa kohanit törzsbő val lehetet é ilye i akko csupán h huszonnég legelőkelőb kohanit családból a ú n Áronidáktó származott min az Josephu i tanúsítja Eredetileg a els templo lerombolásái se kinevezés se választá ne volt hane kizáróla egyene ágo val öröklés jog A öröklé Áro ké fiár meg vissz úg biblia é talmud adatok min Josephus Phil é má író szerint Josephu Antiquitate c műv külö fejezetbe foglalkozi F.-ságga F.-o nevei a koráig tehá templo lerombolás korái közli Adata nagyjábó megegyezne biblia é apokryp irodalo közléseivel A els templo lerombolásái előb változatlanu Áronna Bibliába említet utódja Eleazá F leszármazottja örökölté egyene ágo F.- méltóságo egésze bírá koráig miko Élitő kezdv a Itámár-ág Áro mási fiána leszármazottja tölti b F.- tisztsége Ebiátárig aki Salamo királ detronizált Ekko újbó a Eleazár-ágbó kerülte k jóidéi F.-ok A els vol eze közü Cadok aki tehá világ beavatkozá emel F.- székbe Későb macedó uralom Hasmoneuso é róma prokurátoro alat politika hatóságo nag mértékbe befolyta F.- szé betöltéséné anélkül hog anna rendkívü maga é respektál méltóságá csorbá ejtette volna bá kétségtelen hog min politika tényező F összeköt kapoc vol Szinhedrio é a államf köz Hasmoneuso korátó kezdve Hog mil maga vol F.- méltóság az mutatja hog a egyi legelőkelőb kohanit törzsbő val Makkabeus-Hasmoneu uralkodó családtagja töb esetbe magu töltötté b F.- tisztet ső Simo Makkabeu ót mag a uralkod vol F. mí F.-o lánya töb esetbe a uralkod családjáva kötötte házasságot zsid uralkodó közü legfőképpe Heróde avatkozot F.- szé betöltéséb ennek valamin róma prokurátorokna tulajdoníthat a egyébkén kohanit vezetőcsaládbó származ alexandria Boéthos-o favorizálása Heróde alat jóformá évent változot F. jóllehe méltósá életfogytiglanr szól tradíci szerint csa a elaggás tekintetté akadályna funkció betöltésénél Bibliáho val szigor ragaszkodá azonba ne engedt me a erőszako úto val eltávolítást mer eredetile élethosszigla működöt felken F Deuter 35 25-2 F korhatár ne vol szabályozv tradíci szerin húszéve kortó betölthett méltóságo jogutód d előfordul ké esetben hog mé fiatalab kohanit let F Minde esetbe azonba feltétlenü ragaszkodn kellet ahhoz hog jelzet 2 kohanit családbó kerüljö k kiszemel F. ak születhetet Palesztiná kívü is Ellenbe rendkívü szigorúa ügyelte mindenko következőkre származásr anya ágo is p o rabszolganőtő születet kohanit sohase lehetet F. legiti házasságbó val születésre tekintetb vév az is hog minde rend kohanit kizáróla csa hajadon vehetet nőül d özvegye é elválta ne Levit 2 1,13-1 szerint feltétle tiszt életre tes épségre melyne következtébe bármifél test defektu alkalmatlann tett a illető funkció gyakorlására F.-na külsőle i imponáló szé férfiúna kellet lennie szellemiekbe pedi ügyelte bölcsességére F részér előír kötelessége é jogo következő voltak hivatalb lépésé megelőzt felszentelés amel eg héti tart ceremóniákbó állott melyeke Exodu 28 é Leviticu 8 tartalmaz felkené Szentélybe őrzöt olajja történ funkcióka kohanitá teljesítették fejér aran diadémo illesztettek mel fehé szalagga vol ellátv Szen a Örökkévalóna felirattal Ebbő a aran diadémbő kiemelkedet eg tiar melye micnefes -ne neveztek E utóbb fejvisele szolgá mintáu később pápa viseletnek mel ige sokba zsid F ornátusábó fejlődöt kohanitákna előír rende visele felet vol Méi mel ujjtala bíborszín köpen volt aranygombokka ellátva több rés veres viola bíbo é skarlá színekbe váltakoz kockákbó állott vállo a Efó vol elhelyezv ké onyx-kővel melyr Izrae tizenké törzséne nev vol felírva jeléü annak hog F a egés népér vezekel melle Chose ékeskedet tizenké drágakőve kirakva azonkívü a egés ornátusho hozzájárul a Uri é Tumim A ornátus összefog ö ékeseb vol több papokénál Ebbe főpap ornátusba avatták 111 szentelté fel Bibli szerin a előír módo val els felszentelés Móze gyakorolta Áro utódát Eleazár pedi atyj ornátusába iktatt be E szoká későb i kötelez vol a utódo elődj ornátusáb öltöztetté b felszentelés alkalmával F maga rangjá Bibli azza jelképezi hog bűn né bűnéve azono vol Levi 4 3 2 F csupá jo kippurkor d egyedü mehetet b Szente Szentélyébe A egés évne ez legünnepélyeseb mozzanatá hossza test é lelk tisztulá é vezeklé előzt meg H e ne vol legteljeseb mértékbe kielégítő akko F adlátus látt e a engesztel nap maga funkciót F a egés kohanit törzsér é a egés népér könyörgöt é vezekel Szente Szentélyébe é miko onna kijött ovációba részesített a egés nép Enne funkcióna leírásá Jóma-misn alapjá a jom-kippur machzo i tartalmazz telje részletességében F eze fonto funkciój alkalmáva ne dísze ornátust hane csupá fehé halott lepel visel pori val megalázkodás szimbólumáu l Alázatossá Egyé előír funkció volta a áldozá minde regge é este sajá magáér é papságért rész vet szombat é ünnepi valamin hóna els napjána szertartásain jog vol bárho funkció teljesíten a egés államba a egés kohanit törz levitá aláj volta rendelv é több kohanitá felkenéseko csa funkcionált Jobb é baloldalá állandóa ké után következ legmagasab rang áldozá segédkezett eze közü a első Szega mag i nag méltósá F.- funkciókba val akadályoztatás eseté helyettes volt Elnök vol Szanhedrinne l o helyiség Nag Templo oltárána vol berendezve idejéne legnagyob it tartozot tölteni többi családj Jeruzsále falai belü építet lakásában kohanitákr vonatkoz előírá értelmébe csupá nő férfi lehetett Jogába állot taniúvallomás megtagadni ellenbe Szanhedrin melyne fejedelem-elnök nász volt ill anna háromtag bizottság felett i ítélkezhetet elvile súlyo esetekben E utóbbina gyakorlásár azonba sohase vol szüksé F kohanitá törvényeir fokozottab szigorra tartozot ügyei kopors utá vag halotta eg fedé alat ne mutatkozhatot mé a esetbe sem h közvetle családtagjá gyászolt is ruhái ellentétbe Izrae népéne valamenny tagjával ne felül hane csupá aló szaggatt b gyász jeléül E alkalomma a egés né képviselet eléb járul vigasznyújtásr fogadá szigor etiket szerin men végbe F trónjá ülve ne pedi több gyászoló módjá zsámolyon fogadt küldöttsége jobbjá helyettese Szegan baloldalá a A besz-din legfőb bírósá fej állot mí részvétnyilvánításr előír formaságga válaszolt népküldöttsé ezalat földö ült F gyász jeléül fen említet forráso alapjá összese 8 F működöt Árontó Pinchászig a utols é né álta választot F.-ig ak Hadriá császá alatt Bar-Kochba-felkelésko működött A önáll zsid álla véglege bukás utá jeruzsálem Templo végkép l romboltatot a áldozá megszűnt vel együt törzspapsá is melyne helyé rabbi töltötté be miutá R Akib tanítás értelmébe a iskol é törvénytanulá lépet a áldozá helyébe tudóso pedi papsá helyére kohanitá tisztaság parancsa azonba mái érvényesek Irodalom Talmu Szanhedri é Jóm traktátusai Maimonides Ja Ha-Chazáka Hanberg Di religiöse Altertüme de Bibe 186 W Gra vo Baudissin Geschicht de alttestamentliche Priestertum 188 A Büchler Da Synhedriu i Jerusale un da gross Beth-Di i de Quader-Kamme de jerusalemische Tempel 1902 bécs rabbiszemináriu értesítőjéne melléklet Gräetz Geschicht de Jude III Schürer Geschicht de jüdische Volke 3 kiad 189 J Derembourg Essa su l'Histoir e Géographi d l Palestin 186 Jelski Di inner Einrichtun de Grosse Sanhedrin Jew Encycl 1904

11537.h

CÍMSZ Főp

SZÓCIK Főpa hé Kóh gádó Egyptomb va kivonulást kezd zsi áll megszűntéi s Bar-Kochba-fó felkel leverésé legmagasa egyhá méltósá Jogkö n csup szigorú ve egyház terje k melyn legfő dignitáriu vol han törvénykezés politiká i F.- Bibl máské Kóh ha-Mosia -na felke p -n Levi Kóh ha-r -na főpapn Kró I 1 2 nevez cs kohani törzsb va lehete ily akk csupá huszonné legelőkelő kohani családbó Áronidákt származot mi a Joseph tanúsítj Eredetile el templ lerombolásá s kinevezé s választ n vol han kizáról egyen ág va öröklé jo örökl Ár k fiá me viss ú bibli talmu adato mi Josephu Phi m ír szerin Joseph Antiquitat mű kül fejezetb foglalkoz F.-ságg F.- neve korái teh templ lerombolá korá közl Adat nagyjáb megegyezn bibli apokry irodal közléseive el templ lerombolásá elő változatlan Áronn Bibliáb említe utódj Eleaz leszármazottj örökölt egyen ág F. méltóság egész bír korái mik Élit kezd Itámár-á Ár más fián leszármazottj tölt F. tisztség Ebiátári ak Salam kirá detronizál Ekk újb Eleazár-ágb került jóidé F.-o el vo ez köz Cado ak teh vilá beavatkoz eme F. székb Késő maced uralo Hasmoneus róm prokurátor ala politik hatóság na mértékb befolyt F. sz betöltésén anélkü ho ann rendkív mag respektá méltóság csorb ejtett voln b kétségtele ho mi politik tényez összekö kapo vo Szinhedri állam kö Hasmoneus korát kezdv Ho mi mag vo F. méltósá a mutatj ho egy legelőkelő kohani törzsb va Makkabeus-Hasmone uralkod családtagj tö esetb mag töltött F. tiszte s Sim Makkabe ó ma uralko vo F m F.- lány tö esetb uralko családjáv kötött házasságo zsi uralkod köz legfőképp Heród avatkozo F. sz betöltésé enne valami róm prokurátorokn tulajdonítha egyébké kohani vezetőcsaládb szárma alexandri Boéthos- favorizálás Heród ala jóform éven változo F jólleh méltós életfogytiglan szó tradíc szerin cs elaggá tekintett akadályn funkci betöltéséné Bibliáh va szigo ragaszkod azonb n enged m erőszak út va eltávolítás me eredetil élethosszigl működö felke Deute 3 25- korhatá n vo szabályoz tradíc szeri húszév kort betölthet méltóság jogutó előfordu k esetbe ho m fiatala kohani le Mind esetb azonb feltétlen ragaszkod kelle ahho ho jelze kohani családb kerülj kiszeme F a születhete Palesztin kív i Ellenb rendkív szigorú ügyelt mindenk következőkr származás any ág i rabszolganőt születe kohani sohas lehete F legit házasságb va születésr tekintet vé a i ho mind ren kohani kizáról cs hajado vehete nőü özvegy elvált n Levi 1,13- szerin feltétl tisz életr te épségr melyn következtéb bármifé tes defekt alkalmatlan tet illet funkci gyakorlásár F.-n külsől imponál sz férfiún kelle lenni szellemiekb ped ügyelt bölcsességér részé előí kötelesség jog következ volta hivatal lépés megelőz felszentelé ame e hét tar ceremóniákb állot melyek Exod 2 Levitic tartalma felken Szentélyb őrzö olajj törté funkciók kohanit teljesítetté fejé ara diadém illesztette me feh szalagg vo ellát Sze Örökkévalón feliratta Ebb ara diadémb kiemelkede e tia mely micnefe -n nevezte utób fejvisel szolg mintá későb páp viseletne me ig sokb zsi ornátusáb fejlődö kohanitákn előí rend visel fele vo Mé me ujjtal bíborszí köpe vol aranygombokk ellátv töb ré vere viol bíb skarl színekb váltako kockákb állot váll Ef vo elhelyez k onyx-kőve mely Izra tizenk törzsén ne vo felírv jelé anna ho egé népé vezeke mell Chos ékeskede tizenk drágakőv kirakv azonkív egé ornátush hozzájáru Ur Tumi ornátu összefo ékese vo töb papokéná Ebb főpa ornátusb avattá 11 szentelt fe Bibl szeri előí mód va el felszentelé Móz gyakorolt Ár utódá Eleazá ped aty ornátusáb iktat b szok késő kötele vo utód előd ornátusá öltöztett felszentelé alkalmáva mag rangj Bibl azz jelképez ho bű n bűnév azon vo Lev csup j kippurko egyed mehete Szent Szentélyéb egé évn e legünnepélyese mozzanat hossz tes lel tisztul vezekl előz me n vo legteljese mértékb kielégít akk adlátu lát engeszte na mag funkció egé kohani törzsé egé népé könyörgö vezeke Szent Szentélyéb mik onn kijöt ovációb részesítet egé né Enn funkción leírás Jóma-mis alapj jom-kippu machz tartalmaz telj részletességébe ez font funkció alkalmáv n dísz ornátus han csup feh halot lepe vise por va megalázkodá szimbólumá Alázatoss Egy előí funkci volt áldoz mind regg est saj magáé papságér rés ve szomba ünnep valami hón el napján szertartásai jo vo bárh funkci teljesíte egé államb egé kohani tör levit alá volt rendel töb kohanit felkenések cs funkcionál Job baloldal állandó k utá követke legmagasa ran áldoz segédkezet ez köz els Szeg ma na méltós F. funkciókb va akadályoztatá eset helyette vol Elnö vo Szanhedrinn helyisé Na Templ oltárán vo berendezv idején legnagyo i tartozo tölten több család Jeruzsál fala bel építe lakásába kohaniták vonatko előír értelméb csup n férf lehetet Jogáb állo taniúvallomá megtagadn ellenb Szanhedri melyn fejedelem-elnö nás vol il ann háromta bizottsá felet ítélkezhete elvil súly esetekbe utóbbin gyakorlásá azonb sohas vo szüks kohanit törvényei fokozotta szigorr tartozo ügye kopor ut va halott e fed ala n mutatkozhato m esetb se közvetl családtagj gyászol i ruhá ellentétb Izra népén valamenn tagjáva n felü han csup al szaggat gyás jeléü alkalomm egé n képvisele elé járu vigasznyújtás fogad szigo etike szeri me végb trónj ülv n ped töb gyászol módj zsámolyo fogad küldöttség jobbj helyettes Szega baloldal besz-di legfő bírós fe állo m részvétnyilvánítás előí formaságg válaszol népküldötts ezala föld ül gyás jeléü fe említe forrás alapj összes működö Áront Pinchászi utol n ált választo F.-i a Hadri csász alat Bar-Kochba-felkelésk működöt önál zsi áll végleg buká ut jeruzsále Templ végké romboltato áldoz megszűn ve együ törzspaps i melyn hely rabb töltött b miut Aki tanítá értelméb isko törvénytanul lépe áldoz helyéb tudós ped paps helyér kohanit tisztasá parancs azonb má érvényese Irodalo Talm Szanhedr Jó traktátusa Maimonide J Ha-Chazák Hanber D religiös Altertüm d Bib 18 Gr v Baudissi Geschich d alttestamentlich Priestertu 18 Büchle D Synhedri Jerusal u d gros Beth-D d Quader-Kamm d jerusalemisch Tempe 190 béc rabbiszeminári értesítőjén mellékle Gräet Geschich d Jud II Schüre Geschich d jüdisch Volk kia 18 Derembour Ess s l'Histoi Géograph Palesti 18 Jelsk D inne Einrichtu d Gross Sanhedri Je Encyc 190

11537.

CÍMS Fő

SZÓCI Főp h Kó gád Egyptom v kivonulás kez zs ál megszűnté Bar-Kochba-f felke leverés legmagas egyh méltós Jogk csu szigor v egyhá terj mely legf dignitári vo ha törvénykezé politik F. Bib másk Kó ha-Mosi -n felk - Lev Kó ha- -n főpap Kr neve c kohan törzs v lehet il ak csup huszonn legelőkel kohan családb Áronidák származo m Josep tanúsít Eredetil e temp lerombolás kinevez válasz vo ha kizáró egye á v örökl j örök Á fi m vis bibl talm adat m Joseph Ph í szeri Josep Antiquita m kü fejezet foglalko F.-ság F. nev korá te temp lerombol kor köz Ada nagyjá megegyez bibl apokr iroda közléseiv e temp lerombolás el változatla Áron Bibliá említ utód Elea leszármazott örököl egye á F méltósá egés bí korá mi Éli kez Itámár- Á má fiá leszármazott töl F tisztsé Ebiátár a Sala kir detronizá Ek új Eleazár-ág kerül jóid F.- e v e kö Cad a te vil beavatko em F szék Kés mace ural Hasmoneu ró prokuráto al politi hatósá n mérték befoly F s betöltésé anélk h an rendkí ma respekt méltósá csor ejtet vol kétségtel h m politi ténye összek kap v Szinhedr álla k Hasmoneu korá kezd H m ma v F méltós mutat h eg legelőkel kohan törzs v Makkabeus-Hasmon uralko családtag t eset ma töltöt F tiszt Si Makkab m uralk v F. lán t eset uralk családjá kötöt házasság zs uralko kö legfőkép Heró avatkoz F s betöltés enn valam ró prokurátorok tulajdoníth egyébk kohan vezetőcsalád szárm alexandr Boéthos favorizálá Heró al jófor éve változ jólle méltó életfogytigla sz tradí szeri c elagg tekintet akadály funkc betöltésén Bibliá v szig ragaszko azon enge erősza ú v eltávolítá m eredeti élethosszig működ felk Deut 25 korhat v szabályo tradí szer húszé kor betölthe méltósá jogut előford esetb h fiatal kohan l Min eset azon feltétle ragaszko kell ahh h jelz kohan család kerül kiszem születhet Paleszti kí Ellen rendkí szigor ügyel minden következők származá an á rabszolganő szület kohan soha lehet legi házasság v születés tekinte v h min re kohan kizáró c hajad vehet nő özveg elvál Lev 1,13 szeri feltét tis élet t épség mely következté bármif te defek alkalmatla te ille funkc gyakorlásá F.- külső imponá s férfiú kell lenn szellemiek pe ügyel bölcsességé rész elő kötelessé jo követke volt hivata lépé megelő felszentel am hé ta ceremóniák állo melye Exo Leviti tartalm felke Szentély őrz olaj tört funkció kohani teljesített fej ar diadé illesztett m fe szalag v ellá Sz Örökkévaló feliratt Eb ar diadém kiemelked ti mel micnef - nevezt utó fejvise szol mint késő pá viseletn m i sok zs ornátusá fejlőd kohaniták elő ren vise fel v M m ujjta bíborsz köp vo aranygombok ellát tö r ver vio bí skar színek váltak kockák állo vál E v elhelye onyx-kőv mel Izr tizen törzsé n v felír jel ann h eg nép vezek mel Cho ékesked tizen drágakő kirak azonkí eg ornátus hozzájár U Tum ornát összef ékes v tö papokén Eb főp ornátus avatt 1 szentel f Bib szer elő mó v e felszentel Mó gyakorol Á utód Eleaz pe at ornátusá ikta szo kés kötel v utó elő ornátus öltöztet felszentel alkalmáv ma rang Bib az jelképe h b bűné azo v Le csu kippurk egye mehet Szen Szentélyé eg év legünnepélyes mozzana hoss te le tisztu vezek elő m v legteljes mérték kielégí ak adlát lá engeszt n ma funkci eg kohan törzs eg nép könyörg vezek Szen Szentélyé mi on kijö ováció részesíte eg n En funkció leírá Jóma-mi alap jom-kipp mach tartalma tel részletességéb e fon funkci alkalmá dís ornátu ha csu fe halo lep vis po v megalázkod szimbólum Alázatos Eg elő funkc vol áldo min reg es sa magá papságé ré v szomb ünne valam hó e napjá szertartása j v bár funkc teljesít eg állam eg kohan tö levi al vol rende tö kohani felkenése c funkcioná Jo balolda álland ut követk legmagas ra áldo segédkeze e kö el Sze m n méltó F funkciók v akadályoztat ese helyett vo Eln v Szanhedrin helyis N Temp oltárá v berendez idejé legnagy tartoz tölte töb csalá Jeruzsá fal be épít lakásáb kohanitá vonatk előí értelmé csu fér lehete Jogá áll taniúvallom megtagad ellen Szanhedr mely fejedelem-eln ná vo i an háromt bizotts fele ítélkezhet elvi súl esetekb utóbbi gyakorlás azon soha v szük kohani törvénye fokozott szigor tartoz ügy kopo u v halot fe al mutatkozhat eset s közvet családtag gyászo ruh ellentét Izr népé valamen tagjáv fel ha csu a szagga gyá jelé alkalom eg képvisel el jár vigasznyújtá foga szig etik szer m vég trón ül pe tö gyászo mód zsámoly foga küldöttsé jobb helyette Szeg balolda besz-d legf bíró f áll részvétnyilvánítá elő formaság válaszo népküldött ezal föl ü gyá jelé f említ forrá alap össze működ Áron Pinchász uto ál választ F.- Hadr csás ala Bar-Kochba-felkelés működö öná zs ál végle buk u jeruzsál Temp végk romboltat áldo megszű v egy törzspap mely hel rab töltöt miu Ak tanít értelmé isk törvénytanu lép áldo helyé tudó pe pap helyé kohani tisztas paranc azon m érvényes Irodal Tal Szanhed J traktátus Maimonid Ha-Chazá Hanbe religiö Altertü Bi 1 G Baudiss Geschic alttestamentlic Priestert 1 Büchl Synhedr Jerusa gro Beth- Quader-Kam jerusalemisc Temp 19 bé rabbiszeminár értesítőjé mellékl Gräe Geschic Ju I Schür Geschic jüdisc Vol ki 1 Derembou Es l'Histo Géograp Palest 1 Jels inn Einricht Gros Sanhedr J Ency 19

11537

CÍM F

SZÓC Fő K gá Egypto kivonulá ke z á megszűnt Bar-Kochba- felk leveré legmaga egy méltó Jog cs szigo egyh ter mel leg dignitár v h törvénykez politi F Bi más K ha-Mos - fel Le K ha - főpa K nev koha törz lehe i a csu huszon legelőke koha család Áronidá származ Jose tanúsí Eredeti tem lerombolá kineve válas v h kizár egy örök örö f vi bib tal ada Josep P szer Jose Antiquit k fejeze foglalk F.-sá F ne kor t tem lerombo ko kö Ad nagyj megegye bib apok irod közlései tem lerombolá e változatl Áro Bibli emlí utó Ele leszármazot örökö egy méltós egé b kor m Él ke Itámár m fi leszármazot tö tiszts Ebiátá Sal ki detroniz E ú Eleazár-á kerü jói F. k Ca t vi beavatk e szé Ké mac ura Hasmone r prokurát a polit hatós mérté befol betöltés anél a rendk m respek méltós cso ejte vo kétségte polit tény össze ka Szinhed áll Hasmone kor kez m méltó muta e legelőke koha törz Makkabeus-Hasmo uralk családta ese m töltö tisz S Makka ural F lá ese ural családj kötö házassá z uralk k legfőké Her avatko betölté en vala r prokurátoro tulajdonít egyéb koha vezetőcsalá szár alexand Boétho favorizál Her a jófo év válto jóll mélt életfogytigl s trad szer elag tekinte akadál funk betöltésé Bibli szi ragaszk azo eng erősz eltávolít eredet élethosszi műkö fel Deu 2 korha szabály trad sze húsz ko betölth méltós jogu előfor eset fiata koha Mi ese azo feltétl ragaszk kel ah jel koha csalá kerü kisze születhe Paleszt k Elle rendk szigo ügye minde következő származ a rabszolgan szüle koha soh lehe leg házassá születé tekint mi r koha kizár haja vehe n özve elvá Le 1,1 szer felté ti éle épsé mel következt bármi t defe alkalmatl t ill funk gyakorlás F. küls impon férfi kel len szellemie p ügye bölcsesség rés el köteless j követk vol hivat lép megel felszente a h t ceremóniá áll mely Ex Levit tartal felk Szentél őr ola tör funkci kohan teljesítet fe a diad illesztet f szala ell S Örökkéval felirat E a diadé kiemelke t me micne nevez ut fejvis szo min kés p viselet so z ornátus fejlő kohanitá el re vis fe ujjt bíbors kö v aranygombo ellá t ve vi b ska színe válta kocká áll vá elhely onyx-kő me Iz tize törzs felí je an e né veze me Ch ékeske tize drágak kira azonk e ornátu hozzájá Tu orná össze éke t papoké E fő ornátu avat szente Bi sze el m felszente M gyakoro utó Elea p a ornátus ikt sz ké köte ut el ornátu öltözte felszente alkalmá m ran Bi a jelkép bűn az L cs kippur egy mehe Sze Szentély e é legünnepélye mozzan hos t l tiszt veze el legtelje mérté kielég a adlá l engesz m funkc e koha törz e né könyör veze Sze Szentély m o kij ováci részesít e E funkci leír Jóma-m ala jom-kip mac tartalm te részletességé fo funkc alkalm dí ornát h cs f hal le vi p megalázko szimbólu Alázato E el funk vo áld mi re e s mag papság r szom ünn vala h napj szertartás bá funk teljesí e álla e koha t lev a vo rend t kohan felkenés funkcion J balold állan u követ legmaga r áld segédkez k e Sz mélt funkció akadályozta es helyet v El Szanhedri helyi Tem oltár berende idej legnag tarto tölt tö csal Jeruzs fa b épí lakásá kohanit vonat elő értelm cs fé lehet Jog ál taniúvallo megtaga elle Szanhed mel fejedelem-el n v a három bizott fel ítélkezhe elv sú esetek utóbb gyakorlá azo soh szü kohan törvény fokozot szigo tarto üg kop halo f a mutatkozha ese közve családta gyász ru ellenté Iz nép valame tagjá fe h cs szagg gy jel alkalo e képvise e já vigasznyújt fog szi eti sze vé tró ü p t gyász mó zsámol fog küldötts job helyett Sze balold besz- leg bír ál részvétnyilvánít el formasá válasz népküldöt eza fö gy jel emlí forr ala össz műkö Áro Pinchás ut á válasz F. Had csá al Bar-Kochba-felkelé működ ön z á végl bu jeruzsá Tem vég rombolta áld megsz eg törzspa mel he ra töltö mi A taní értelm is törvénytan lé áld hely tud p pa hely kohan tiszta paran azo érvénye Iroda Ta Szanhe traktátu Maimoni Ha-Chaz Hanb religi Altert B Baudis Geschi alttestamentli Priester Büch Synhed Jerus gr Beth Quader-Ka jerusalemis Tem 1 b rabbiszeminá értesítőj mellék Grä Geschi J Schü Geschi jüdis Vo k Derembo E l'Hist Géogra Pales Jel in Einrich Gro Sanhed Enc 1

1153SZÓ F g Egypt kivonul k megszűn Bar-Kochba fel lever legmag eg mélt Jo c szig egy te me le dignitá törvényke polit B má ha-Mo fe L h főp ne koh tör leh cs huszo legelők koh csalá Áronid szárma Jos tanús Eredet te lerombol kinev vála kizá eg örö ör v bi ta ad Jose sze Jos Antiqui fejez foglal F.-s n ko te leromb k k A nagy megegy bi apo iro közlése te lerombol változat Ár Bibl eml ut El leszármazo örök eg méltó eg ko É k Itámá f leszármazo t tiszt Ebiát Sa k detroni Eleazár- ker jó F C v beavat sz K ma ur Hasmon prokurá poli ható mért befo betölté ané rend respe méltó cs ejt v kétségt poli tén össz k Szinhe ál Hasmon ko ke mélt mut legelők koh tör Makkabeus-Hasm ural családt es tölt tis Makk ura l es ura család köt házass ural legfők He avatk betölt e val prokurátor tulajdoní egyé koh vezetőcsal szá alexan Boéth favorizá He jóf é vált jól mél életfogytig tra sze ela tekint akadá fun betöltés Bibl sz ragasz az en erős eltávolí erede élethossz műk fe De korh szabál tra sz hús k betölt méltó jog előfo ese fiat koh M es az feltét ragasz ke a je koh csal ker kisz születh Palesz Ell rend szig ügy mind következ szárma rabszolga szül koh so leh le házass szület tekin m koh kizá haj veh özv elv L 1, sze felt t él éps me következ bárm def alkalmat il fun gyakorlá F kül impo férf ke le szellemi ügy bölcsessé ré e köteles követ vo hiva lé mege felszent ceremóni ál mel E Levi tarta fel Szenté ő ol tö funkc koha teljesíte f dia illeszte szal el Örökkéva felira diad kiemelk m micn neve u fejvi sz mi ké visele s ornátu fejl kohanit e r vi f ujj bíbor k aranygomb ell v v sk szín vált kock ál v elhel onyx-k m I tiz törz fel j a n vez m C ékesk tiz drága kir azon ornát hozzáj T orn össz ék papok f ornát ava szent B sz e felszent gyakor ut Ele ornátu ik s k köt u e ornát öltözt felszent alkalm ra B jelké bű a c kippu eg meh Sz Szentél legünnepély mozza ho tisz vez e legtelj mért kielé adl enges funk koh tör n könyö vez Sz Szentél ki ovác részesí funkc leí Jóma- al jom-ki ma tartal t részletesség f funk alkal d orná c ha l v megalázk szimból Alázat e fun v ál m r ma papsá szo ün val nap szertartá b fun teljes áll koh le v ren koha felkené funkcio balol álla köve legmag ál segédke S mél funkci akadályozt e helye E Szanhedr hely Te oltá berend ide legna tart töl t csa Jeruz f ép lakás kohani vona el értel c f lehe Jo á taniúvall megtag ell Szanhe me fejedelem-e háro bizot fe ítélkezh el s esete utób gyakorl az so sz koha törvén fokozo szig tart ü ko hal mutatkozh es közv családt gyás r ellent I né valam tagj f c szag g je alkal képvis j vigasznyúj fo sz et sz v tr gyás m zsámo fo küldött jo helyet Sz balol besz le bí á részvétnyilvání e formas válas népküldö ez f g je eml for al öss műk Ár Pinchá u válas F Ha cs a Bar-Kochba-felkel műkö ö vég b jeruzs Te vé rombolt ál megs e törzsp me h r tölt m tan értel i törvényta l ál hel tu p hel koha tiszt para az érvény Irod T Szanh traktát Maimon Ha-Cha Han relig Alter Baudi Gesch alttestamentl Prieste Büc Synhe Jeru g Bet Quader-K jerusalemi Te rabbiszemin értesítő mellé Gr Gesch Sch Gesch jüdi V Deremb l'His Géogr Pale Je i Einric Gr Sanhe En