11541.htm

CÍMSZÓ: Forbáth

SZEMÉLYNÉV: Forbáth Sándor

SZÓCIKK: "3. F. Sándor (írói nevén Forbáth), író és orvos, szül. Székesfehérváron 1890. A budapesti egyetemen tanult s u. o. lett gyakorló orvos. Ő alapította 1920. a Magyar Orvos c. orvosi szaklapot, melynek főszerkesztője. Számos orvosi szakműve közül önállóan megjelent: A serológia alapvonalai és a védő- és gyógyoltások (1916); A qyakorlati therápia kompendiuma (19_0); Továbbképző előadások az orvosgyakorlatból (1923 és 1926). Orvosi tevékenysége mellett F. mint költő és novellaíró is jó nevet szerzett magának. Munkatársa az Új Időknek és Nyugatnak. (Önálló verses kötetei: Játékhajó (1921, Babits Mihály előszavával); A hold árnyéka (1922); Vidéki örökség (1924)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1541. címszó a lexikon => 289. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11541.htm

CÍMSZÓ: Forbáth

SZEMÉLYNÉV: Forbáth Sándor

SZÓCIKK: 3. F. Sándor írói nevén Forbáth , író és orvos, szül. Székesfehérváron 1890. A budapesti egyetemen tanult s u. o. lett gyakorló orvos. Ő alapította 1920. a Magyar Orvos c. orvosi szaklapot, melynek főszerkesztője. Számos orvosi szakműve közül önállóan megjelent: A serológia alapvonalai és a védő- és gyógyoltások 1916 ; A qyakorlati therápia kompendiuma 19_0 ; Továbbképző előadások az orvosgyakorlatból 1923 és 1926 . Orvosi tevékenysége mellett F. mint költő és novellaíró is jó nevet szerzett magának. Munkatársa az Új Időknek és Nyugatnak. Önálló verses kötetei: Játékhajó 1921, Babits Mihály előszavával ; A hold árnyéka 1922 ; Vidéki örökség 1924 .

11541.ht

CÍMSZÓ Forbát

SZEMÉLYNÉV Forbát Sándo

SZÓCIKK 3 F Sándo író nevé Forbát ír é orvos szül Székesfehérváro 1890 budapest egyeteme tanul u o let gyakorl orvos alapított 1920 Magya Orvo c orvos szaklapot melyne főszerkesztője Számo orvos szakműv közü önállóa megjelent serológi alapvonala é védő é gyógyoltáso 191 qyakorlat therápi kompendium 19_ Továbbképz előadáso a orvosgyakorlatbó 192 é 192 Orvos tevékenység mellet F min költ é novellaír i j neve szerzet magának Munkatárs a Ú Időkne é Nyugatnak Önáll verse kötetei Játékhaj 1921 Babit Mihál előszaváva hol árnyék 192 Vidék öröksé 192

11541.h

CÍMSZ Forbá

SZEMÉLYNÉ Forbá Sánd

SZÓCIK Sánd ír nev Forbá í orvo szü Székesfehérvár 189 budapes egyetem tanu le gyakor orvo alapítot 192 Magy Orv orvo szaklapo melyn főszerkesztőj Szám orvo szakmű köz önálló megjelen serológ alapvonal véd gyógyoltás 19 qyakorla theráp kompendiu 19 Továbbkép előadás orvosgyakorlatb 19 19 Orvo tevékenysé melle mi köl novellaí nev szerze magána Munkatár Időkn Nyugatna Önál vers kötete Játékha 192 Babi Mihá előszaváv ho árnyé 19 Vidé öröks 19

11541.

CÍMS Forb

SZEMÉLYN Forb Sán

SZÓCI Sán í ne Forb orv sz Székesfehérvá 18 budape egyete tan l gyako orv alapíto 19 Mag Or orv szaklap mely főszerkesztő Szá orv szakm kö önáll megjele seroló alapvona vé gyógyoltá 1 qyakorl therá kompendi 1 Továbbké előadá orvosgyakorlat 1 1 Orv tevékenys mell m kö novella ne szerz magán Munkatá Idők Nyugatn Öná ver kötet Játékh 19 Bab Mih előszavá h árny 1 Vid örök 1

11541

CÍM For

SZEMÉLY For Sá

SZÓC Sá n For or s Székesfehérv 1 budap egyet ta gyak or alapít 1 Ma O or szakla mel főszerkeszt Sz or szak k önál megjel serol alapvon v gyógyolt qyakor ther kompend Továbbk előad orvosgyakorla Or tevékeny mel k novell n szer magá Munkat Idő Nyugat Ön ve köte Játék 1 Ba Mi előszav árn Vi örö

1154

CÍ Fo

SZEMÉL Fo S

SZÓ S Fo o Székesfehér buda egye t gya o alapí M o szakl me főszerkesz S o sza öná megje sero alapvo gyógyol qyako the kompen Tovább előa orvosgyakorl O tevéken me novel sze mag Munka Id Nyuga Ö v köt Játé B M elősza ár V ör