11546.htm

CÍMSZÓ: Fóris

SZEMÉLYNÉV: Foris Lajos

SZÓCIKK: "Fóris Lajos, ügyvéd, közgazdasági író, szül. Margittán 1886. A jogot Budapesten végezte, ügyvédi vizsgát Marosvásárhelyen tett. A Választójogi Liga propaganda munkájában jelentős szerepe és a Károlyi-kormány idején az Országos Lakáshivatal kodifikátora volt. Most Kolozsvárott él és a Romániai Hitelező Védőegylet ügyvezető-igazgatója. Művei: Gazdasági Lexikon, magyar és román nyelven (1927); Erdély és Bánság ipara és gazdasági kincsei (1928)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1546. címszó a lexikon => 289. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11546.htm

CÍMSZÓ: Fóris

SZEMÉLYNÉV: Foris Lajos

SZÓCIKK: Fóris Lajos, ügyvéd, közgazdasági író, szül. Margittán 1886. A jogot Budapesten végezte, ügyvédi vizsgát Marosvásárhelyen tett. A Választójogi Liga propaganda munkájában jelentős szerepe és a Károlyi-kormány idején az Országos Lakáshivatal kodifikátora volt. Most Kolozsvárott él és a Romániai Hitelező Védőegylet ügyvezető-igazgatója. Művei: Gazdasági Lexikon, magyar és román nyelven 1927 ; Erdély és Bánság ipara és gazdasági kincsei 1928 .

11546.ht

CÍMSZÓ Fóri

SZEMÉLYNÉV Fori Lajo

SZÓCIKK Fóri Lajos ügyvéd közgazdaság író szül Margittá 1886 jogo Budapeste végezte ügyvéd vizsgá Marosvásárhelye tett Választójog Lig propagand munkájába jelentő szerep é Károlyi-kormán idejé a Országo Lakáshivata kodifikátor volt Mos Kolozsvárot é é Románia Hitelez Védőegyle ügyvezető-igazgatója Művei Gazdaság Lexikon magya é romá nyelve 192 Erdél é Bánsá ipar é gazdaság kincse 192

11546.h

CÍMSZ Fór

SZEMÉLYNÉ For Laj

SZÓCIK Fór Lajo ügyvé közgazdasá ír szü Margitt 188 jog Budapest végezt ügyvé vizsg Marosvásárhely tet Választójo Li propagan munkájáb jelent szere Károlyi-kormá idej Ország Lakáshivat kodifikáto vol Mo Kolozsváro Románi Hitele Védőegyl ügyvezető-igazgatój Műve Gazdasá Lexiko magy rom nyelv 19 Erdé Báns ipa gazdasá kincs 19

11546.

CÍMS Fó

SZEMÉLYN Fo La

SZÓCI Fó Laj ügyv közgazdas í sz Margit 18 jo Budapes végez ügyv vizs Marosvásárhel te Választój L propaga munkájá jelen szer Károlyi-korm ide Orszá Lakáshiva kodifikát vo M Kolozsvár Román Hitel Védőegy ügyvezető-igazgató Műv Gazdas Lexik mag ro nyel 1 Erd Bán ip gazdas kinc 1

11546

CÍM F

SZEMÉLY F L

SZÓC F La ügy közgazda s Margi 1 j Budape vége ügy viz Marosvásárhe t Választó propag munkáj jele sze Károlyi-kor id Orsz Lakáshiv kodifiká v Kolozsvá Romá Hite Védőeg ügyvezető-igazgat Mű Gazda Lexi ma r nye Er Bá i gazda kin

1154SZEMÉL

SZÓ L üg közgazd Marg Budap vég üg vi Marosvásárh Választ propa munká jel sz Károlyi-ko i Ors Lakáshi kodifik Kolozsv Rom Hit Védőe ügyvezető-igazga M Gazd Lex m ny E B gazd ki