11549.htm

CÍMSZÓ: Forrai

SZEMÉLYNÉV: Forrai Soma

SZÓCIKK: "2. F. Soma (Wodianer), gyorsíró, szül. Hódmezővásárhelyen 1861., megh. Budapesten 1918. Tizenkilenc éves korában már a Fővárosi Gyorsíró szaklapot szerkesztette és igen nagy érdemeket szerzett a Gabelsberger Markovits gyorsírási rendszernek népszerűsítése körül. Kiváló gyorsíró-pedagógus. Markovits Ivánnak, a Gabelsberger-rendszer magyarrá átültetőjének híveihez tartozott és az ő szellemében szerkesztette 1902-től kezdve a Magyar Gyorsírási Újságot. Egyik alapítója és elnöke volt a Gyorsírástudományi Társulatnak. Főbb munkái: Magyar Gyorsírók Évkönyve: A levelező gyorsírás tankönyve; A vitaírás tankönyve; Fokozatos gyorsírási olvasókönyv; Szépirodalmi munkák gyorsírási mezben; Kritika Szilágyi Aurél absolut gyorsírásáról: Elméleti tanulmányok a Gabelsberger-Markovits gyorsírás köréből; Markovits-mozaik; Adatok Markovits élet- és jellemrajzához."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1549. címszó a lexikon => 290. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11549.htm

CÍMSZÓ: Forrai

SZEMÉLYNÉV: Forrai Soma

SZÓCIKK: 2. F. Soma Wodianer , gyorsíró, szül. Hódmezővásárhelyen 1861., megh. Budapesten 1918. Tizenkilenc éves korában már a Fővárosi Gyorsíró szaklapot szerkesztette és igen nagy érdemeket szerzett a Gabelsberger Markovits gyorsírási rendszernek népszerűsítése körül. Kiváló gyorsíró-pedagógus. Markovits Ivánnak, a Gabelsberger-rendszer magyarrá átültetőjének híveihez tartozott és az ő szellemében szerkesztette 1902-től kezdve a Magyar Gyorsírási Újságot. Egyik alapítója és elnöke volt a Gyorsírástudományi Társulatnak. Főbb munkái: Magyar Gyorsírók Évkönyve: A levelező gyorsírás tankönyve; A vitaírás tankönyve; Fokozatos gyorsírási olvasókönyv; Szépirodalmi munkák gyorsírási mezben; Kritika Szilágyi Aurél absolut gyorsírásáról: Elméleti tanulmányok a Gabelsberger-Markovits gyorsírás köréből; Markovits-mozaik; Adatok Markovits élet- és jellemrajzához.

11549.ht

CÍMSZÓ Forra

SZEMÉLYNÉV Forra Som

SZÓCIKK 2 F Som Wodiane gyorsíró szül Hódmezővásárhelye 1861. megh Budapeste 1918 Tizenkilen éve korába má Főváros Gyorsír szaklapo szerkesztett é ige nag érdemeke szerzet Gabelsberge Markovit gyorsírás rendszerne népszerűsítés körül Kivál gyorsíró-pedagógus Markovit Ivánnak Gabelsberger-rendsze magyarr átültetőjéne híveihe tartozot é a szellemébe szerkesztett 1902-tő kezdv Magya Gyorsírás Újságot Egyi alapítój é elnök vol Gyorsírástudomány Társulatnak Főb munkái Magya Gyorsíró Évkönyve levelez gyorsírá tankönyve vitaírá tankönyve Fokozato gyorsírás olvasókönyv Szépirodalm munká gyorsírás mezben Kritik Szilágy Auré absolu gyorsírásáról Elmélet tanulmányo Gabelsberger-Markovit gyorsírá köréből Markovits-mozaik Adato Markovit élet é jellemrajzához

11549.h

CÍMSZ Forr

SZEMÉLYNÉ Forr So

SZÓCIK So Wodian gyorsír szü Hódmezővásárhely 1861 meg Budapest 191 Tizenkile év koráb m Főváro Gyorsí szaklap szerkesztet ig na érdemek szerze Gabelsberg Markovi gyorsírá rendszern népszerűsíté körü Kivá gyorsíró-pedagógu Markovi Ivánna Gabelsberger-rendsz magyar átültetőjén híveih tartozo szelleméb szerkesztet 1902-t kezd Magy Gyorsírá Újságo Egy alapító elnö vo Gyorsírástudomán Társulatna Fő munká Magy Gyorsír Évkönyv levele gyorsír tankönyv vitaír tankönyv Fokozat gyorsírá olvasóköny Szépirodal munk gyorsírá mezbe Kriti Szilág Aur absol gyorsírásáró Elméle tanulmány Gabelsberger-Markovi gyorsír körébő Markovits-mozai Adat Markovi éle jellemrajzáho

11549.

CÍMS For

SZEMÉLYN For S

SZÓCI S Wodia gyorsí sz Hódmezővásárhel 186 me Budapes 19 Tizenkil é korá Fővár Gyors szakla szerkeszte i n érdeme szerz Gabelsber Markov gyorsír rendszer népszerűsít kör Kiv gyorsíró-pedagóg Markov Ivánn Gabelsberger-rends magya átültetőjé hívei tartoz szellemé szerkeszte 1902- kez Mag Gyorsír Újság Eg alapít eln v Gyorsírástudomá Társulatn F munk Mag Gyorsí Évköny level gyorsí tanköny vitaí tanköny Fokoza gyorsír olvasókön Szépiroda mun gyorsír mezb Krit Szilá Au abso gyorsírásár Elmél tanulmán Gabelsberger-Markov gyorsí köréb Markovits-moza Ada Markov él jellemrajzáh

11549

CÍM Fo

SZEMÉLY Fo

SZÓC Wodi gyors s Hódmezővásárhe 18 m Budape 1 Tizenki kor Fővá Gyor szakl szerkeszt érdem szer Gabelsbe Marko gyorsí rendsze népszerűsí kö Ki gyorsíró-pedagó Marko Iván Gabelsberger-rend magy átültetőj híve tarto szellem szerkeszt 1902 ke Ma Gyorsí Újsá E alapí el Gyorsírástudom Társulat mun Ma Gyors Évkön leve gyors tankön vita tankön Fokoz gyorsí olvasókö Szépirod mu gyorsí mez Kri Szil A abs gyorsírásá Elmé tanulmá Gabelsberger-Marko gyors köré Markovits-moz Ad Marko é jellemrajzá

1154

CÍ F

SZEMÉL F

SZÓ Wod gyor Hódmezővásárh 1 Budap Tizenk ko Főv Gyo szak szerkesz érde sze Gabelsb Mark gyors rendsz népszerűs k K gyorsíró-pedag Mark Ivá Gabelsberger-ren mag átültető hív tart szelle szerkesz 190 k M Gyors Újs alap e Gyorsírástudo Társula mu M Gyor Évkö lev gyor tankö vit tankö Foko gyors olvasók Szépiro m gyors me Kr Szi ab gyorsírás Elm tanulm Gabelsberger-Mark gyor kör Markovits-mo A Mark jellemrajz