11554.htm

CÍMSZÓ: Fox

SZEMÉLYNÉV: Fox William

SZÓCIKK: Fox William, amerikai filmgyáros, szül, Tolcsván 1877. Tizennégy éves korában Amerikába ment, ahol egy mosodában volt inas. Korán felismerte a mozi jelentőségét és 1908. megnyitotta a Broadwayn moziját. A mozivarieté népszerűvé tette F.-t is és csakhamar tekintélyes vagyont szerzett. 1915-ben megalapította a Fox-filmgyárat. Hatalmas színháztrösztökbe kapcsolódott bele, majd intenzív gyártási munkát kezdett Berlinben és Budapesten. Nálunk a Magyar Filmalap támogatásával készült el Heltai Jenő Naftalin c. vígjátékának filmváltozata 1928. F. munkásságának legnagyobb értéke, hogy állandóan új és új tehetségeket fedezett fel.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1554. címszó a lexikon => 290. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11554.htm

CÍMSZÓ: Fox

SZEMÉLYNÉV: Fox William

SZÓCIKK: Fox William, amerikai filmgyáros, szül, Tolcsván 1877. Tizennégy éves korában Amerikába ment, ahol egy mosodában volt inas. Korán felismerte a mozi jelentőségét és 1908. megnyitotta a Broadwayn moziját. A mozivarieté népszerűvé tette F.-t is és csakhamar tekintélyes vagyont szerzett. 1915-ben megalapította a Fox-filmgyárat. Hatalmas színháztrösztökbe kapcsolódott bele, majd intenzív gyártási munkát kezdett Berlinben és Budapesten. Nálunk a Magyar Filmalap támogatásával készült el Heltai Jenő Naftalin c. vígjátékának filmváltozata 1928. F. munkásságának legnagyobb értéke, hogy állandóan új és új tehetségeket fedezett fel.

11554.ht

CÍMSZÓ Fo

SZEMÉLYNÉV Fo Willia

SZÓCIKK Fo William amerika filmgyáros szül Tolcsvá 1877 Tizennég éve korába Amerikáb ment aho eg mosodába vol inas Korá felismert moz jelentőségé é 1908 megnyitott Broadway moziját mozivariet népszerűv tett F.- i é csakhama tekintélye vagyon szerzett 1915-be megalapított Fox-filmgyárat Hatalma színháztrösztökb kapcsolódot bele maj intenzí gyártás munká kezdet Berlinbe é Budapesten Nálun Magya Filmala támogatásáva készül e Helta Jen Naftali c vígjátékána filmváltozat 1928 F munkásságána legnagyob értéke hog állandóa ú é ú tehetségeke fedezet fel

11554.h

CÍMSZ F

SZEMÉLYNÉ F Willi

SZÓCIK F Willia amerik filmgyáro szü Tolcsv 187 Tizenné év koráb Ameriká men ah e mosodáb vo ina Kor felismer mo jelentőség 190 megnyitot Broadwa mozijá mozivarie népszerű tet F. csakham tekintély vagyo szerzet 1915-b megalapítot Fox-filmgyára Hatalm színháztrösztök kapcsolódo bel ma intenz gyártá munk kezde Berlinb Budapeste Nálu Magy Filmal támogatásáv készü Helt Je Naftal vígjátékán filmváltoza 192 munkásságán legnagyo érték ho állandó tehetségek fedeze fe

11554.

CÍMS

SZEMÉLYN Will

SZÓCI Willi ameri filmgyár sz Tolcs 18 Tizenn é korá Amerik me a mosodá v in Ko felisme m jelentősé 19 megnyito Broadw mozij mozivari népszer te F csakha tekintél vagy szerze 1915- megalapíto Fox-filmgyár Hatal színháztrösztö kapcsolód be m inten gyárt mun kezd Berlin Budapest Nál Mag Filma támogatásá kész Hel J Nafta vígjátéká filmváltoz 19 munkásságá legnagy érté h álland tehetsége fedez f

11554

CÍM

SZEMÉLY Wil

SZÓC Will amer filmgyá s Tolc 1 Tizen kor Ameri m mosod i K felism jelentős 1 megnyit Broad mozi mozivar népsze t csakh tekinté vag szerz 1915 megalapít Fox-filmgyá Hata színháztröszt kapcsoló b inte gyár mu kez Berli Budapes Ná Ma Film támogatás kés He Naft vígjáték filmválto 1 munkásság legnag ért állan tehetség fede

1155SZEMÉL Wi

SZÓ Wil ame filmgy Tol Tize ko Amer moso felis jelentő megnyi Broa moz moziva népsz csak tekint va szer 191 megalapí Fox-filmgy Hat színháztrösz kapcsol int gyá m ke Berl Budape N M Fil támogatá ké H Naf vígjáté filmvált munkássá legna ér álla tehetsé fed