11555.htm

CÍMSZÓ: Fraknói

SZEMÉLYNÉV: Fraknói Vilmos

SZÓCIKK: "Fraknói Vilmos*, c. arbei püspök, történetíró, szül. Ürményben 1843 febr. 27., megh. Budapesten 1924 nov. 20. Teológiai tanulmányai elvégeztével filozófiát is végzett s korán kezdett el a magyar történelemben búvárkodni. 1864-ben a nagyszombati gimnázium, 1870. az esztergomi papnevelő intézet tanára, majd az Akadémia titkára, 1879. főtitkára, 1889. alelnöke, 1892. c. arbei püspök és az Akadémia igazgatótanácsosa, 1897. a Múzeumok és Könyvtárak orsz. főfelügyelője, 1900. szentjobbi főapát lett. Mint a tudomány és művészetek pártfogója a római Történelmi Intézet alapításával tűnt ki. Egész vagyonát erre és a Szt. István Társulatra hagyományozta. Nagyszámú forrástanulmányai és történelmi feldolgozásai közül fontosabbak: A magyar nemzeti műveltség állásának vázlata (Akad. díjat nyert 1861); A nádori és országbírói hivatal fejlődése (1862); Pázmány Péter és kora (3 köt. 1868-69); Vitéz János esztergomi érsek élete (1879); Martinovics és társainak összeesküvése (1880); Tomori Pál élete és levelei (1882); Hunyadi Mátyás király élete (1890); Mátyás király kegyúri joga (1882) A magyar királyi kegyúri jog Szt. Istvántól Mária Teréziáig (1895); Mátyás király levelei 1895); A Hunyadiak és Jagellók kora (1896); Karai László budai prépost (1898); Oklevéltár a magyar királyi kegyúri jog történetéhez (1899); Werbőczy István életrajza (1899); Prolegomena ad Monumenta Romana Episcopatus Vesprimiensis (2. k., 1899) Magyarország egyházi és diplomáciai összeköttetése a római Szentszékkel (1900-03); Petrarca és Nagy Lajos (1900); Gr. Széchenyi Ferenc (1903); Innocenz XI. u. die Befreiung Ungarns (1902); János király és a római Szentszék (1902); Egy jezsuita diplomata Magyarországban (1902); Ifjabb Vitéz János Pontificaleja (1903); II. Rákóczi Ferenc vallásos élete és munkái (1906); Mátyás törekvései a császári trónra (1914); Mátyás és a Hohenzollernek (1914); Egyháznagyok a maqyar középkorból (1916); Beckensloer magyar prímás III. Frigyes szolgálatában (1917); A Habsburg ház első érintkezései Magyarországgal(1917); A Hármas-Szövetség agóniája (1917, németül is); A magyar országgyűlések befolyása a külpolitikára(1918); A magyar királyválasztások története (1921); Martinovics élete (2. kiad. 1921); A Habsburg-ház trónöröklési joga{1922); A bécsi Pazmanaeum megalapítása (1923)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1555. címszó a lexikon => 290. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11555.htm

CÍMSZÓ: Fraknói

SZEMÉLYNÉV: Fraknói Vilmos

SZÓCIKK: Fraknói Vilmos*, c. arbei püspök, történetíró, szül. Ürményben 1843 febr. 27., megh. Budapesten 1924 nov. 20. Teológiai tanulmányai elvégeztével filozófiát is végzett s korán kezdett el a magyar történelemben búvárkodni. 1864-ben a nagyszombati gimnázium, 1870. az esztergomi papnevelő intézet tanára, majd az Akadémia titkára, 1879. főtitkára, 1889. alelnöke, 1892. c. arbei püspök és az Akadémia igazgatótanácsosa, 1897. a Múzeumok és Könyvtárak orsz. főfelügyelője, 1900. szentjobbi főapát lett. Mint a tudomány és művészetek pártfogója a római Történelmi Intézet alapításával tűnt ki. Egész vagyonát erre és a Szt. István Társulatra hagyományozta. Nagyszámú forrástanulmányai és történelmi feldolgozásai közül fontosabbak: A magyar nemzeti műveltség állásának vázlata Akad. díjat nyert 1861 ; A nádori és országbírói hivatal fejlődése 1862 ; Pázmány Péter és kora 3 köt. 1868-69 ; Vitéz János esztergomi érsek élete 1879 ; Martinovics és társainak összeesküvése 1880 ; Tomori Pál élete és levelei 1882 ; Hunyadi Mátyás király élete 1890 ; Mátyás király kegyúri joga 1882 A magyar királyi kegyúri jog Szt. Istvántól Mária Teréziáig 1895 ; Mátyás király levelei 1895 ; A Hunyadiak és Jagellók kora 1896 ; Karai László budai prépost 1898 ; Oklevéltár a magyar királyi kegyúri jog történetéhez 1899 ; Werbőczy István életrajza 1899 ; Prolegomena ad Monumenta Romana Episcopatus Vesprimiensis 2. k., 1899 Magyarország egyházi és diplomáciai összeköttetése a római Szentszékkel 1900-03 ; Petrarca és Nagy Lajos 1900 ; Gr. Széchenyi Ferenc 1903 ; Innocenz XI. u. die Befreiung Ungarns 1902 ; János király és a római Szentszék 1902 ; Egy jezsuita diplomata Magyarországban 1902 ; Ifjabb Vitéz János Pontificaleja 1903 ; II. Rákóczi Ferenc vallásos élete és munkái 1906 ; Mátyás törekvései a császári trónra 1914 ; Mátyás és a Hohenzollernek 1914 ; Egyháznagyok a maqyar középkorból 1916 ; Beckensloer magyar prímás III. Frigyes szolgálatában 1917 ; A Habsburg ház első érintkezései Magyarországgal 1917 ; A Hármas-Szövetség agóniája 1917, németül is ; A magyar országgyűlések befolyása a külpolitikára 1918 ; A magyar királyválasztások története 1921 ; Martinovics élete 2. kiad. 1921 ; A Habsburg-ház trónöröklési joga{1922 ; A bécsi Pazmanaeum megalapítása 1923 .

11555.ht

CÍMSZÓ Fraknó

SZEMÉLYNÉV Fraknó Vilmo

SZÓCIKK Fraknó Vilmos* c arbe püspök történetíró szül Ürménybe 184 febr 27. megh Budapeste 192 nov 20 Teológia tanulmánya elvégeztéve filozófiá i végzet korá kezdet e magya történelembe búvárkodni 1864-be nagyszombat gimnázium 1870 a esztergom papnevel intéze tanára maj a Akadémi titkára 1879 főtitkára 1889 alelnöke 1892 c arbe püspö é a Akadémi igazgatótanácsosa 1897 Múzeumo é Könyvtára orsz főfelügyelője 1900 szentjobb főapá lett Min tudomán é művészete pártfogój róma Történelm Intéze alapításáva tűn ki Egés vagyoná err é Szt Istvá Társulatr hagyományozta Nagyszám forrástanulmánya é történelm feldolgozása közü fontosabbak magya nemzet műveltsé állásána vázlat Akad díja nyer 186 nádor é országbíró hivata fejlődés 186 Pázmán Péte é kor köt 1868-6 Vité Jáno esztergom érse élet 187 Martinovic é társaina összeesküvés 188 Tomor Pá élet é levele 188 Hunyad Mátyá királ élet 189 Mátyá királ kegyúr jog 188 magya király kegyúr jo Szt Istvántó Mári Teréziái 189 Mátyá királ levele 189 Hunyadia é Jagelló kor 189 Kara Lászl buda prépos 189 Oklevéltá magya király kegyúr jo történetéhe 189 Werbőcz Istvá életrajz 189 Prolegomen a Monument Roman Episcopatu Vesprimiensi 2 k. 189 Magyarorszá egyház é diplomácia összeköttetés róma Szentszékke 1900-0 Petrarc é Nag Lajo 190 Gr Szécheny Feren 190 Innocen XI u di Befreiun Ungarn 190 Jáno királ é róma Szentszé 190 Eg jezsuit diplomat Magyarországba 190 Ifjab Vité Jáno Pontificalej 190 II Rákócz Feren valláso élet é munká 190 Mátyá törekvése császár trónr 191 Mátyá é Hohenzollerne 191 Egyháznagyo maqya középkorbó 191 Beckensloe magya prímá III Frigye szolgálatába 191 Habsbur há els érintkezése Magyarországga 191 Hármas-Szövetsé agóniáj 1917 németü i magya országgyűlése befolyás külpolitikár 191 magya királyválasztáso történet 192 Martinovic élet 2 kiad 192 Habsburg-há trónöröklés joga{192 bécs Pazmanaeu megalapítás 192

11555.h

CÍMSZ Frakn

SZEMÉLYNÉ Frakn Vilm

SZÓCIK Frakn Vilmos arb püspö történetír szü Ürményb 18 feb 27 meg Budapest 19 no 2 Teológi tanulmány elvégeztév filozófi végze kor kezde magy történelemb búvárkodn 1864-b nagyszomba gimnáziu 187 esztergo papneve intéz tanár ma Akadém titkár 187 főtitkár 188 alelnök 189 arb püsp Akadém igazgatótanácsos 189 Múzeum Könyvtár ors főfelügyelőj 190 szentjob főap let Mi tudomá művészet pártfogó róm Történel Intéz alapításáv tű k Egé vagyon er Sz Istv Társulat hagyományozt Nagyszá forrástanulmány történel feldolgozás köz fontosabba magy nemze művelts állásán vázla Aka díj nye 18 nádo országbír hivat fejlődé 18 Pázmá Pét ko kö 1868- Vit Ján esztergo érs éle 18 Martinovi társain összeesküvé 18 Tomo P éle level 18 Hunya Máty kirá éle 18 Máty kirá kegyú jo 18 magy királ kegyú j Sz Istvánt Már Teréziá 18 Máty kirá level 18 Hunyadi Jagell ko 18 Kar Lász bud prépo 18 Oklevélt magy királ kegyú j történetéh 18 Werbőc Istv életraj 18 Prolegome Monumen Roma Episcopat Vesprimiens k 18 Magyarorsz egyhá diplomáci összekötteté róm Szentszékk 1900- Petrar Na Laj 19 G Széchen Fere 19 Innoce X d Befreiu Ungar 19 Ján kirá róm Szentsz 19 E jezsui diploma Magyarországb 19 Ifja Vit Ján Pontificale 19 I Rákóc Fere vallás éle munk 19 Máty törekvés császá trón 19 Máty Hohenzollern 19 Egyháznagy maqy középkorb 19 Beckenslo magy prím II Frigy szolgálatáb 19 Habsbu h el érintkezés Magyarországg 19 Hármas-Szövets agóniá 191 német magy országgyűlés befolyá külpolitiká 19 magy királyválasztás történe 19 Martinovi éle kia 19 Habsburg-h trónöröklé joga{19 béc Pazmanae megalapítá 19

11555.

CÍMS Frak

SZEMÉLYN Frak Vil

SZÓCI Frak Vilmo ar püsp történetí sz Ürmény 1 fe 2 me Budapes 1 n Teológ tanulmán elvégezté filozóf végz ko kezd mag történelem búvárkod 1864- nagyszomb gimnázi 18 eszterg papnev inté taná m Akadé titká 18 főtitká 18 alelnö 18 ar püs Akadé igazgatótanácso 18 Múzeu Könyvtá or főfelügyelő 19 szentjo főa le M tudom művésze pártfog ró Történe Inté alapításá t Eg vagyo e S Ist Társula hagyományoz Nagysz forrástanulmán történe feldolgozá kö fontosabb mag nemz művelt állásá vázl Ak dí ny 1 nád országbí hiva fejlőd 1 Pázm Pé k k 1868 Vi Já eszterg ér él 1 Martinov társai összeesküv 1 Tom él leve 1 Huny Mát kir él 1 Mát kir kegy j 1 mag kirá kegy S István Má Terézi 1 Mát kir leve 1 Hunyad Jagel k 1 Ka Lás bu prép 1 Oklevél mag kirá kegy történeté 1 Werbő Ist életra 1 Prolegom Monume Rom Episcopa Vesprimien 1 Magyarors egyh diplomác összeköttet ró Szentszék 1900 Petra N La 1 Széche Fer 1 Innoc Befrei Unga 1 Já kir ró Szents 1 jezsu diplom Magyarország 1 Ifj Vi Já Pontifical 1 Rákó Fer vallá él mun 1 Mát törekvé csász tró 1 Mát Hohenzoller 1 Egyháznag maq középkor 1 Beckensl mag prí I Frig szolgálatá 1 Habsb e érintkezé Magyarország 1 Hármas-Szövet agóni 19 néme mag országgyűlé befoly külpolitik 1 mag királyválasztá történ 1 Martinov él ki 1 Habsburg- trónörökl joga{1 bé Pazmana megalapít 1

11555

CÍM Fra

SZEMÉLY Fra Vi

SZÓC Fra Vilm a püs történet s Ürmén f m Budape Teoló tanulmá elvégezt filozó vég k kez ma történele búvárko 1864 nagyszom gimnáz 1 eszter papne int tan Akad titk 1 főtitk 1 aleln 1 a pü Akad igazgatótanács 1 Múze Könyvt o főfelügyel 1 szentj fő l tudo művész pártfo r Történ Int alapítás E vagy Is Társul hagyományo Nagys forrástanulmá történ feldolgoz k fontosab ma nem művel állás váz A d n ná országb hiv fejlő Páz P 186 V J eszter é é Martino társa összeeskü To é lev Hun Má ki é Má ki keg ma kir keg Istvá M Teréz Má ki lev Hunya Jage K Lá b pré Oklevé ma kir keg történet Werb Is életr Prolego Monum Ro Episcop Vesprimie Magyaror egy diplomá összekötte r Szentszé 190 Petr L Széch Fe Inno Befre Ung J ki r Szent jezs diplo Magyarorszá If V J Pontifica Rák Fe vall é mu Má törekv csás tr Má Hohenzolle Egyházna ma középko Beckens ma pr Fri szolgálat Habs érintkez Magyarorszá Hármas-Szöve agón 1 ném ma országgyűl befol külpoliti ma királyválaszt törté Martino é k Habsburg trónörök joga{ b Pazman megalapí

1155

CÍ Fr

SZEMÉL Fr V

SZÓ Fr Vil pü történe Ürmé Budap Teol tanulm elvégez filoz vé ke m történel búvárk 186 nagyszo gimná eszte papn in ta Aka tit főtit alel p Aka igazgatótanác Múz Könyv főfelügye szent f tud művés pártf Törté In alapítá vag I Társu hagyomány Nagy forrástanulm törté feldolgo fontosa m ne műve állá vá n ország hi fejl Pá 18 eszte Martin társ összeesk T le Hu M k M k ke m ki ke Istv Teré M k le Huny Jag L pr Oklev m ki ke történe Wer I élet Proleg Monu R Episco Vesprimi Magyaro eg diplom összekött Szentsz 19 Pet Széc F Inn Befr Un k Szen jez dipl Magyarorsz I Pontific Rá F val m M törek csá t M Hohenzoll Egyházn m középk Becken m p Fr szolgála Hab érintke Magyarorsz Hármas-Szöv agó né m országgyű befo külpolit m királyválasz tört Martin Habsbur trónörö joga Pazma megalap