11563.htm

CÍMSZÓ: Frankel

SZEMÉLYNÉV: Frankel Leó

SZÓCIKK: 3. F. Leó, szocialista politikus, szül. Óbudán 1844., megh. Párisban 1896. Aranyműves iparos volt, s mint munkás került Párisba, ahol a munkásmozgalmakban tevékeny részt vett. Az 1871. kommunista felkelés egyik legjelentékenyebb szereplője volt és szervező képességeivel tűnt fel. Fegyveres csapatot szervezett és azzal végigharcolta a felkelést, amiért in contumaciam halálra ítélték. F. Angliába menekült, majd Hollandiába, onnan Svájcba és Németországba utazott. Hazajött, de itt is üldözésben volt része és egy évig vizsgálati fogságban ült, míg végül szabadon bocsátották. Ekkor a magyarországi mérsékelt, parlamentáris szocializmus egyik első úttörője lett és szerkesztette a Munkás Heti Krónikát (1876-77) és az Arbeiter Wochen-Kronikot 1881-ig, amikor sajtóvétség miatt letartóztatták és a váci fegyházba került. Kiszabadulása után ismét Párisba ment, ahol a szocialista munkáspártban nagy tekintélynek és megbecsülésnek örvendett. A Pere Lachaise-i temetőben levő sírjára a francia szocialisták, a magyarországi szocialista párt anyagi hozzájárulásával, 1902. obeliszket állítottak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1563. címszó a lexikon => 291. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11563.htm

CÍMSZÓ: Frankel

SZEMÉLYNÉV: Frankel Leó

SZÓCIKK: 3. F. Leó, szocialista politikus, szül. Óbudán 1844., megh. Párisban 1896. Aranyműves iparos volt, s mint munkás került Párisba, ahol a munkásmozgalmakban tevékeny részt vett. Az 1871. kommunista felkelés egyik legjelentékenyebb szereplője volt és szervező képességeivel tűnt fel. Fegyveres csapatot szervezett és azzal végigharcolta a felkelést, amiért in contumaciam halálra ítélték. F. Angliába menekült, majd Hollandiába, onnan Svájcba és Németországba utazott. Hazajött, de itt is üldözésben volt része és egy évig vizsgálati fogságban ült, míg végül szabadon bocsátották. Ekkor a magyarországi mérsékelt, parlamentáris szocializmus egyik első úttörője lett és szerkesztette a Munkás Heti Krónikát 1876-77 és az Arbeiter Wochen-Kronikot 1881-ig, amikor sajtóvétség miatt letartóztatták és a váci fegyházba került. Kiszabadulása után ismét Párisba ment, ahol a szocialista munkáspártban nagy tekintélynek és megbecsülésnek örvendett. A Pere Lachaise-i temetőben levő sírjára a francia szocialisták, a magyarországi szocialista párt anyagi hozzájárulásával, 1902. obeliszket állítottak.

11563.ht

CÍMSZÓ Franke

SZEMÉLYNÉV Franke Le

SZÓCIKK 3 F Leó szocialist politikus szül Óbudá 1844. megh Párisba 1896 Aranyműve iparo volt min munká kerül Párisba aho munkásmozgalmakba tevéken rész vett A 1871 kommunist felkelé egyi legjelentékenyeb szereplőj vol é szervez képességeive tűn fel Fegyvere csapato szervezet é azza végigharcolt felkelést amiér i contumacia halálr ítélték F Angliáb menekült maj Hollandiába onna Svájcb é Németországb utazott Hazajött d it i üldözésbe vol rész é eg évi vizsgálat fogságba ült mí végü szabado bocsátották Ekko magyarország mérsékelt parlamentári szocializmu egyi els úttörőj let é szerkesztett Munká Het Króniká 1876-7 é a Arbeite Wochen-Kroniko 1881-ig amiko sajtóvétsé miat letartóztattá é vác fegyházb került Kiszabadulás utá ismé Párisb ment aho szocialist munkáspártba nag tekintélyne é megbecsülésne örvendett Per Lachaise- temetőbe lev sírjár franci szocialisták magyarország szocialist pár anyag hozzájárulásával 1902 obeliszke állítottak

11563.h

CÍMSZ Frank

SZEMÉLYNÉ Frank L

SZÓCIK Le szocialis politiku szü Óbud 1844 meg Párisb 189 Aranyműv ipar vol mi munk kerü Párisb ah munkásmozgalmakb tevéke rés vet 187 kommunis felkel egy legjelentékenye szereplő vo szerve képességeiv tű fe Fegyver csapat szerveze azz végigharcol felkelés amié contumaci halál ítélté Angliá menekül ma Hollandiáb onn Svájc Németország utazot Hazajöt i üldözésb vo rés e év vizsgála fogságb ül m vég szabad bocsátottá Ekk magyarorszá mérsékel parlamentár szocializm egy el úttörő le szerkesztet Munk He Krónik 1876- Arbeit Wochen-Kronik 1881-i amik sajtóvéts mia letartóztatt vá fegyház kerül Kiszabadulá ut ism Páris men ah szocialis munkáspártb na tekintélyn megbecsülésn örvendet Pe Lachaise temetőb le sírjá franc szocialistá magyarorszá szocialis pá anya hozzájárulásáva 190 obeliszk állította

11563.

CÍMS Fran

SZEMÉLYN Fran

SZÓCI L szociali politik sz Óbu 184 me Páris 18 Aranymű ipa vo m mun ker Páris a munkásmozgalmak tevék ré ve 18 kommuni felke eg legjelentékeny szerepl v szerv képességei t f Fegyve csapa szervez az végigharco felkelé ami contumac halá ítélt Angli menekü m Hollandiá on Sváj Németorszá utazo Hazajö üldözés v ré é vizsgál fogság ü vé szaba bocsátott Ek magyarorsz mérséke parlamentá szocializ eg e úttör l szerkeszte Mun H Króni 1876 Arbei Wochen-Kroni 1881- ami sajtóvét mi letartóztat v fegyhá kerü Kiszabadul u is Pári me a szociali munkáspárt n tekintély megbecsülés örvende P Lachais temető l sírj fran szocialist magyarorsz szociali p any hozzájárulásáv 19 obelisz állított

11563

CÍM Fra

SZEMÉLY Fra

SZÓC szocial politi s Ób 18 m Pári 1 Aranym ip v mu ke Pári munkásmozgalma tevé r v 1 kommun felk e legjelentéken szerep szer képessége Fegyv csap szerve a végigharc felkel am contuma hal ítél Angl menek Hollandi o Svá Németorsz utaz Hazaj üldözé r vizsgá fogsá v szab bocsátot E magyarors mérsék parlament szociali e úttö szerkeszt Mu Krón 187 Arbe Wochen-Kron 1881 am sajtóvé m letartózta fegyh ker Kiszabadu i Pár m szocial munkáspár tekintél megbecsülé örvend Lachai temet sír fra szocialis magyarors szocial an hozzájárulásá 1 obelis állítot

1156

CÍ Fr

SZEMÉL Fr

SZÓ szocia polit Ó 1 Pár Arany i m k Pár munkásmozgalm tev kommu fel legjelentéke szere sze képesség Fegy csa szerv végighar felke a contum ha íté Ang mene Holland Sv Németors uta Haza üldöz vizsg fogs sza bocsáto magyaror mérsé parlamen szocial útt szerkesz M Kró 18 Arb Wochen-Kro 188 a sajtóv letartózt fegy ke Kiszabad Pá szocia munkáspá tekinté megbecsül örven Lacha teme sí fr szociali magyaror szocia a hozzájárulás obeli állíto