11567.htm

CÍMSZÓ: Frankfurter

SZÓCIKK: Frankfurter, 1. Arje Júda Léb, nagymartoni rabbi a XVIII sz.-ban, szül. Krakkóban, ahol atyja, F. Joszef Sámuel, a későbbi híres frankfurti rabbi, a rabbiság egyik kiváló tagja volt. F. Frankfurtban tevékenykedett. 1741-ben megkezdte a Talmud kiadását Amszterdamban. Ez a jelentékeny edició felülmúlta az addigiakat, mert kiváló tudósok gondosan átnézett glosszáit csatolta hozzá. A Talmud-szöveget ő és atyja nézték át. A vállalkozást nem tudta azonban Amszterdamban befejezni, mert Gottschall Michael berlini kiadó hatóságilag betiltatta egy császári okirat alapján, melyet még 1710. szerzett meg. Azonban két befolyásos közbenjárója, Wertheimer Sámson és Halberstatt Berman révén sikerült kieszközölni, hogy F. a Talmud kiadását nem Amszterdamban, de Frankfurtban befejezhesse. Az óriási munkát két év alatt 1720-22 közt F. elvégezte. 1730-ban Magyarországba költözött s elfoglalta a régi tekintélyes Nagymarton hitközségének főrabbi-székét. U. o. halt meg 1736. Ő a Frankfurter-család őse, így F. Salamon (l. o.) bécsi egyetemi tanárnak, az Egyetemi Könyvtár volt igazgatójának is.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1567. címszó a lexikon => 291. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11567.htm

CÍMSZÓ: Frankfurter

SZÓCIKK: Frankfurter, 1. Arje Júda Léb, nagymartoni rabbi a XVIII sz.-ban, szül. Krakkóban, ahol atyja, F. Joszef Sámuel, a későbbi híres frankfurti rabbi, a rabbiság egyik kiváló tagja volt. F. Frankfurtban tevékenykedett. 1741-ben megkezdte a Talmud kiadását Amszterdamban. Ez a jelentékeny edició felülmúlta az addigiakat, mert kiváló tudósok gondosan átnézett glosszáit csatolta hozzá. A Talmud-szöveget ő és atyja nézték át. A vállalkozást nem tudta azonban Amszterdamban befejezni, mert Gottschall Michael berlini kiadó hatóságilag betiltatta egy császári okirat alapján, melyet még 1710. szerzett meg. Azonban két befolyásos közbenjárója, Wertheimer Sámson és Halberstatt Berman révén sikerült kieszközölni, hogy F. a Talmud kiadását nem Amszterdamban, de Frankfurtban befejezhesse. Az óriási munkát két év alatt 1720-22 közt F. elvégezte. 1730-ban Magyarországba költözött s elfoglalta a régi tekintélyes Nagymarton hitközségének főrabbi-székét. U. o. halt meg 1736. Ő a Frankfurter-család őse, így F. Salamon l. o. bécsi egyetemi tanárnak, az Egyetemi Könyvtár volt igazgatójának is.

11567.ht

CÍMSZÓ Frankfurte

SZÓCIKK Frankfurter 1 Arj Júd Léb nagymarton rabb XVII sz.-ban szül Krakkóban aho atyja F Josze Sámuel később híre frankfurt rabbi rabbisá egyi kivál tagj volt F Frankfurtba tevékenykedett 1741-be megkezdt Talmu kiadásá Amszterdamban E jelentéken edici felülmúlt a addigiakat mer kivál tudóso gondosa átnézet glosszái csatolt hozzá Talmud-szövege é atyj nézté át vállalkozás ne tudt azonba Amszterdamba befejezni mer Gottschal Michae berlin kiad hatóságila betiltatt eg császár okira alapján melye mé 1710 szerzet meg Azonba ké befolyáso közbenjárója Wertheime Sámso é Halberstat Berma révé sikerül kieszközölni hog F Talmu kiadásá ne Amszterdamban d Frankfurtba befejezhesse A óriás munká ké é alat 1720-2 köz F elvégezte 1730-ba Magyarországb költözöt elfoglalt rég tekintélye Nagymarto hitközségéne főrabbi-székét U o hal me 1736 Frankfurter-csalá őse íg F Salamo l o bécs egyetem tanárnak a Egyetem Könyvtá vol igazgatójána is

11567.h

CÍMSZ Frankfurt

SZÓCIK Frankfurte Ar Jú Lé nagymarto rab XVI sz.-ba szü Krakkóba ah atyj Josz Sámue későb hír frankfur rabb rabbis egy kivá tag vol Frankfurtb tevékenykedet 1741-b megkezd Talm kiadás Amszterdamba jelentéke edic felülmúl addigiaka me kivá tudós gondos átnéze glosszá csatol hozz Talmud-szöveg aty nézt á vállalkozá n tud azonb Amszterdamb befejezn me Gottscha Micha berli kia hatóságil betiltat e császá okir alapjá mely m 171 szerze me Azonb k befolyás közbenjárój Wertheim Sáms Halbersta Berm rév sikerü kieszközöln ho Talm kiadás n Amszterdamba Frankfurtb befejezhess óriá munk k ala 1720- kö elvégezt 1730-b Magyarország költözö elfoglal ré tekintély Nagymart hitközségén főrabbi-széké ha m 173 Frankfurter-csal ős í Salam béc egyete tanárna Egyete Könyvt vo igazgatóján i

11567.

CÍMS Frankfur

SZÓCI Frankfurt A J L nagymart ra XV sz.-b sz Krakkób a aty Jos Sámu késő hí frankfu rab rabbi eg kiv ta vo Frankfurt tevékenykede 1741- megkez Tal kiadá Amszterdamb jelenték edi felülmú addigiak m kiv tudó gondo átnéz glossz csato hoz Talmud-szöve at néz vállalkoz tu azon Amszterdam befejez m Gottsch Mich berl ki hatósági betilta csász oki alapj mel 17 szerz m Azon befolyá közbenjáró Werthei Sám Halberst Ber ré siker kieszközöl h Tal kiadá Amszterdamb Frankfurt befejezhes óri mun al 1720 k elvégez 1730- Magyarorszá költöz elfogla r tekintél Nagymar hitközségé főrabbi-szék h 17 Frankfurter-csa ő Sala bé egyet tanárn Egyet Könyv v igazgatójá

11567

CÍM Frankfu

SZÓC Frankfur nagymar r X sz.- s Krakkó at Jo Sám kés h frankf ra rabb e ki t v Frankfur tevékenyked 1741 megke Ta kiad Amszterdam jelenté ed felülm addigia ki tud gond átné gloss csat ho Talmud-szöv a né vállalko t azo Amszterda befeje Gottsc Mic ber k hatóság betilt csás ok alap me 1 szer Azo befoly közbenjár Werthe Sá Halbers Be r sike kieszközö Ta kiad Amszterdam Frankfur befejezhe ór mu a 172 elvége 1730 Magyarorsz költö elfogl tekinté Nagyma hitközség főrabbi-szé 1 Frankfurter-cs Sal b egye tanár Egye Köny igazgatój

1156

CÍ Frankf

SZÓ Frankfu nagyma sz. Krakk a J Sá ké frank r rab k Frankfu tevékenyke 174 megk T kia Amszterda jelent e felül addigi k tu gon átn glos csa h Talmud-szö n vállalk az Amszterd befej Gotts Mi be hatósá betil csá o ala m sze Az befol közbenjá Werth S Halber B sik kieszköz T kia Amszterda Frankfu befejezh ó m 17 elvég 173 Magyarors költ elfog tekint Nagym hitközsé főrabbi-sz Frankfurter-c Sa egy taná Egy Kön igazgató