11568.htm

CÍMSZÓ: Frankfurter

SZEMÉLYNÉV: Frankfurter Moritz

SZÓCIKK: 2. F. Moritz, rabbi, szül. Szobotistban, ahol atyja rabbi volt, 1875 máj. 15. A pozsonyi jesiván és a berlini rabbiszemináriumon és egyetemen tanult. Előbb Banjalukában, majd Daruváron lett rabbi és egyszersmind tábori rabbi a honvédségnél. Művei: Mose b. Maimons Mischna-Kommentar z. Traktat Kethubot. Mit arab. Text u. verb. hebr. Übersetzung. Továbbá: Die Religions-Dispute zu Tortosa és Der Zionismus in Kroatien. Testvérei: F. Arnold, rabbi, szül Szobotistban 1881 dec. 18., szintén a pozsonyi és berlini rabbiiskolákban tanult és szintén tábori rabbi, egyszersmind a bécsi 19 ker. község hitszónoka és vallástanár. F. másik testvére F. Salomon rabbi, szül. Szobotistban 1876 máj. 17., a pozsonyi és a Hildersheimer féle szemináriumok tanítványa. 1905-ben a sémi kelet történetének docense volt Kölnben, 1913 óta pedig a königsbergi «Adasz Iszrael» hitközség rabbija és iskolájának igazgatója.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1568. címszó a lexikon => 292. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11568.htm

CÍMSZÓ: Frankfurter

SZEMÉLYNÉV: Frankfurter Moritz

SZÓCIKK: 2. F. Moritz, rabbi, szül. Szobotistban, ahol atyja rabbi volt, 1875 máj. 15. A pozsonyi jesiván és a berlini rabbiszemináriumon és egyetemen tanult. Előbb Banjalukában, majd Daruváron lett rabbi és egyszersmind tábori rabbi a honvédségnél. Művei: Mose b. Maimons Mischna-Kommentar z. Traktat Kethubot. Mit arab. Text u. verb. hebr. Übersetzung. Továbbá: Die Religions-Dispute zu Tortosa és Der Zionismus in Kroatien. Testvérei: F. Arnold, rabbi, szül Szobotistban 1881 dec. 18., szintén a pozsonyi és berlini rabbiiskolákban tanult és szintén tábori rabbi, egyszersmind a bécsi 19 ker. község hitszónoka és vallástanár. F. másik testvére F. Salomon rabbi, szül. Szobotistban 1876 máj. 17., a pozsonyi és a Hildersheimer féle szemináriumok tanítványa. 1905-ben a sémi kelet történetének docense volt Kölnben, 1913 óta pedig a königsbergi Adasz Iszrael hitközség rabbija és iskolájának igazgatója.

11568.ht

CÍMSZÓ Frankfurte

SZEMÉLYNÉV Frankfurte Morit

SZÓCIKK 2 F Moritz rabbi szül Szobotistban aho atyj rabb volt 187 máj 15 pozsony jesivá é berlin rabbiszemináriumo é egyeteme tanult Előb Banjalukában maj Daruváro let rabb é egyszersmin tábor rabb honvédségnél Művei Mos b Maimon Mischna-Kommenta z Trakta Kethubot Mi arab Tex u verb hebr Übersetzung Továbbá Di Religions-Disput z Tortos é De Zionismu i Kroatien Testvérei F Arnold rabbi szü Szobotistba 188 dec 18. szinté pozsony é berlin rabbiiskolákba tanul é szinté tábor rabbi egyszersmin bécs 1 ker közsé hitszónok é vallástanár F mási testvér F Salomo rabbi szül Szobotistba 187 máj 17. pozsony é Hildersheime fél szemináriumo tanítványa 1905-be sém kele történeténe docens vol Kölnben 191 ót pedi königsberg Adas Iszrae hitközsé rabbij é iskolájána igazgatója

11568.h

CÍMSZ Frankfurt

SZEMÉLYNÉ Frankfurt Mori

SZÓCIK Morit rabb szü Szobotistba ah aty rab vol 18 má 1 pozson jesiv berli rabbiszeminárium egyetem tanul Elő Banjalukába ma Daruvár le rab egyszersmi tábo rab honvédségné Műve Mo Maimo Mischna-Komment Trakt Kethubo M ara Te ver heb Übersetzun Tovább D Religions-Dispu Torto D Zionism Kroatie Testvére Arnol rabb sz Szobotistb 18 de 18 szint pozson berli rabbiiskolákb tanu szint tábo rabb egyszersmi béc ke közs hitszóno vallástaná más testvé Salom rabb szü Szobotistb 18 má 17 pozson Hildersheim fé szeminárium tanítvány 1905-b sé kel történetén docen vo Kölnbe 19 ó ped königsber Ada Iszra hitközs rabbi iskoláján igazgatój

11568.

CÍMS Frankfur

SZEMÉLYN Frankfur Mor

SZÓCI Mori rab sz Szobotistb a at ra vo 1 m pozso jesi berl rabbiszemináriu egyete tanu El Banjalukáb m Daruvá l ra egyszersm táb ra honvédségn Műv M Maim Mischna-Kommen Trak Kethub ar T ve he Übersetzu Továb Religions-Disp Tort Zionis Kroati Testvér Arno rab s Szobotist 1 d 1 szin pozso berl rabbiiskolák tan szin táb rab egyszersm bé k köz hitszón vallástan má testv Salo rab sz Szobotist 1 m 1 pozso Hildershei f szemináriu tanítván 1905- s ke történeté doce v Kölnb 1 pe königsbe Ad Iszr hitköz rabb iskolájá igazgató

11568

CÍM Frankfu

SZEMÉLY Frankfu Mo

SZÓC Mor ra s Szobotist a r v pozs jes ber rabbiszeminári egyet tan E Banjaluká Daruv r egyszers tá r honvédség Mű Mai Mischna-Komme Tra Kethu a v h Übersetz Tová Religions-Dis Tor Zioni Kroat Testvé Arn ra Szobotis szi pozs ber rabbiiskolá ta szi tá ra egyszers b kö hitszó vallásta m test Sal ra s Szobotis pozs Hildershe szeminári tanítvá 1905 k történet doc Köln p königsb A Isz hitkö rab iskoláj igazgat

1156

CÍ Frankf

SZEMÉL Frankf M

SZÓ Mo r Szobotis poz je be rabbiszeminár egye ta Banjaluk Daru egyszer t honvédsé M Ma Mischna-Komm Tr Keth Überset Tov Religions-Di To Zion Kroa Testv Ar r Szoboti sz poz be rabbiiskol t sz t r egyszer k hitsz vallást tes Sa r Szoboti poz Hildersh szeminár tanítv 190 történe do Köl königs Is hitk ra iskolá igazga