11570.htm

CÍMSZÓ: Frankfurter

SZEMÉLYNÉV: Frankfurter Salamon

SZÓCIKK: "4.  F. Salamon, osztrák archeológus és filológus, szül. Pozsonyban 1856 nov. 9. A bécsi és berlini egyetemen tanult klasszika filológiát, amelyből doktorátust tett, de a Hildesheimer rabbiszemináriumnak is hallgatója volt. 1894-től kezdve a bécsi Egyetemi Könyvtár szolgálatában állott s előbb könyvtárőr, majd udvari tanácsosi és egyetemi professzori címmel annak igazgatója volt 1920-ig, amikor nyugalomba vonult. Számos archeológiai és bibliográfiai szaktanulmányán kívül főbb művei: Führer durch Carnuntum (Kubitschekkel együtt, 1891, 4. kiad. 1894); Die Berliner Schulreform-Conferenz (1891); Die preussische Mittelschulreform und das oesterreichische Mittelschulwesen (1892); Graf Leo Thun-Hohenstein, Franz Exner und Hermann Bonitz; Beiträge zur Geschichte der oesterreichischen Unterrichtsreform(1893); Die Organisation des höheren Unterrichts in Oesterreich (1897); Die Qualifikation für den staatlichen Bibliotheksberuf in Oesterreich (1898); Register zu den Archaeologisch-epigraphischen Mitteilungen aus Oesterreich-Ungarn (1902)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1570. címszó a lexikon => 292. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11570.htm

CÍMSZÓ: Frankfurter

SZEMÉLYNÉV: Frankfurter Salamon

SZÓCIKK: 4. F. Salamon, osztrák archeológus és filológus, szül. Pozsonyban 1856 nov. 9. A bécsi és berlini egyetemen tanult klasszika filológiát, amelyből doktorátust tett, de a Hildesheimer rabbiszemináriumnak is hallgatója volt. 1894-től kezdve a bécsi Egyetemi Könyvtár szolgálatában állott s előbb könyvtárőr, majd udvari tanácsosi és egyetemi professzori címmel annak igazgatója volt 1920-ig, amikor nyugalomba vonult. Számos archeológiai és bibliográfiai szaktanulmányán kívül főbb művei: Führer durch Carnuntum Kubitschekkel együtt, 1891, 4. kiad. 1894 ; Die Berliner Schulreform-Conferenz 1891 ; Die preussische Mittelschulreform und das oesterreichische Mittelschulwesen 1892 ; Graf Leo Thun-Hohenstein, Franz Exner und Hermann Bonitz; Beiträge zur Geschichte der oesterreichischen Unterrichtsreform 1893 ; Die Organisation des höheren Unterrichts in Oesterreich 1897 ; Die Qualifikation für den staatlichen Bibliotheksberuf in Oesterreich 1898 ; Register zu den Archaeologisch-epigraphischen Mitteilungen aus Oesterreich-Ungarn 1902 .

11570.ht

CÍMSZÓ Frankfurte

SZEMÉLYNÉV Frankfurte Salamo

SZÓCIKK 4 F Salamon osztrá archeológu é filológus szül Pozsonyba 185 nov 9 bécs é berlin egyeteme tanul klasszik filológiát amelybő doktorátus tett d Hildesheime rabbiszemináriumna i hallgatój volt 1894-tő kezdv bécs Egyetem Könyvtá szolgálatába állot előb könyvtárőr maj udvar tanácsos é egyetem professzor címme anna igazgatój vol 1920-ig amiko nyugalomb vonult Számo archeológia é bibliográfia szaktanulmányá kívü főb művei Führe durc Carnuntu Kubitschekke együtt 1891 4 kiad 189 Di Berline Schulreform-Conferen 189 Di preussisch Mittelschulrefor un da oesterreichisch Mittelschulwese 189 Gra Le Thun-Hohenstein Fran Exne un Herman Bonitz Beiträg zu Geschicht de oesterreichische Unterrichtsrefor 189 Di Organisatio de höhere Unterricht i Oesterreic 189 Di Qualifikatio fü de staatliche Bibliotheksberu i Oesterreic 189 Registe z de Archaeologisch-epigraphische Mitteilunge au Oesterreich-Ungar 190

11570.h

CÍMSZ Frankfurt

SZEMÉLYNÉ Frankfurt Salam

SZÓCIK Salamo osztr archeológ filológu szü Pozsonyb 18 no béc berli egyetem tanu klasszi filológiá amelyb doktorátu tet Hildesheim rabbiszemináriumn hallgató vol 1894-t kezd béc Egyete Könyvt szolgálatáb állo elő könyvtárő ma udva tanácso egyete professzo címm ann igazgató vo 1920-i amik nyugalom vonul Szám archeológi bibliográfi szaktanulmány kív fő műve Führ dur Carnunt Kubitschekk együt 189 kia 18 D Berlin Schulreform-Confere 18 D preussisc Mittelschulrefo u d oesterreichisc Mittelschulwes 18 Gr L Thun-Hohenstei Fra Exn u Herma Bonit Beiträ z Geschich d oesterreichisch Unterrichtsrefo 18 D Organisati d höher Unterrich Oesterrei 18 D Qualifikati f d staatlich Bibliotheksber Oesterrei 18 Regist d Archaeologisch-epigraphisch Mitteilung a Oesterreich-Unga 19

11570.

CÍMS Frankfur

SZEMÉLYN Frankfur Sala

SZÓCI Salam oszt archeoló filológ sz Pozsony 1 n bé berl egyete tan klassz filológi amely doktorát te Hildeshei rabbiszeminárium hallgat vo 1894- kez bé Egyet Könyv szolgálatá áll el könyvtár m udv tanács egyet professz cím an igazgat v 1920- ami nyugalo vonu Szá archeológ bibliográf szaktanulmán kí f műv Füh du Carnun Kubitschek együ 18 ki 1 Berli Schulreform-Confer 1 preussis Mittelschulref oesterreichis Mittelschulwe 1 G Thun-Hohenste Fr Ex Herm Boni Beitr Geschic oesterreichisc Unterrichtsref 1 Organisat höhe Unterric Oesterre 1 Qualifikat staatlic Bibliotheksbe Oesterre 1 Regis Archaeologisch-epigraphisc Mitteilun Oesterreich-Ung 1

11570

CÍM Frankfu

SZEMÉLY Frankfu Sal

SZÓC Sala osz archeol filoló s Pozson b ber egyet ta klass filológ amel doktorá t Hildeshe rabbiszemináriu hallga v 1894 ke b Egye Köny szolgálat ál e könyvtá ud tanác egye profess cí a igazga 1920 am nyugal von Sz archeoló bibliográ szaktanulmá k mű Fü d Carnu Kubitsche egy 1 k Berl Schulreform-Confe preussi Mittelschulre oesterreichi Mittelschulw Thun-Hohenst F E Her Bon Beit Geschi oesterreichis Unterrichtsre Organisa höh Unterri Oesterr Qualifika staatli Bibliotheksb Oesterr Regi Archaeologisch-epigraphis Mitteilu Oesterreich-Un

1157

CÍ Frankf

SZEMÉL Frankf Sa

SZÓ Sal os archeo filol Pozso be egye t klas filoló ame doktor Hildesh rabbiszeminári hallg 189 k Egy Kön szolgála á könyvt u taná egy profes c igazg 192 a nyuga vo S archeol bibliogr szaktanulm m F Carn Kubitsch eg Ber Schulreform-Conf preuss Mittelschulr oesterreich Mittelschul Thun-Hohens He Bo Bei Gesch oesterreichi Unterrichtsr Organis hö Unterr Oester Qualifik staatl Bibliotheks Oester Reg Archaeologisch-epigraphi Mitteil Oesterreich-U