11571.htm

CÍMSZÓ: Frankl

SZEMÉLYNÉV: Frankl Adolf

SZÓCIKK: Frankl, 1. Adolf, az Orthodox Országos Iroda elnöke, szül. Debrecenben 1859 máj.-ban. Több jesivában tanult, majd a pozsonyi jesiván rabbi oklevelet szerzett. Fiatalon korült a hitközségi életbe, amelyben csakhamar irányító szerepet vitt. Hosszú ideig alelnöke volt, jelenleg díszelnöke a budapesti orth. izr. hitközségnek. 1905. egyhangúlag választották az Országos Iroda elnökévé. 18 éven át fővárosi bizottsági tag volt, 1888 óta a jeruzsálemi magyar «Kolel»-nek a «nászi»-ja (vezetője). Nagy tudós, hét nyelven beszél, egyházi és világi tudományokban egyaránt jártas. Fiatal kora óta minden idejét a tanulásnak és a jótékonyságnak szenteli. Mint az orthodoxia hivatott vezére, közbecsülést szerzett magának nemcsak Magyarországon, de az egész világ orth. zsidósága előtt. Elnöki működésének eredménye az orthodoxia reneszánsza. Jelentős része van abban, hogy az orthodoxia és a neológia közt megszűntek a villongások.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1571. címszó a lexikon => 292. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11571.htm

CÍMSZÓ: Frankl

SZEMÉLYNÉV: Frankl Adolf

SZÓCIKK: Frankl, 1. Adolf, az Orthodox Országos Iroda elnöke, szül. Debrecenben 1859 máj.-ban. Több jesivában tanult, majd a pozsonyi jesiván rabbi oklevelet szerzett. Fiatalon korült a hitközségi életbe, amelyben csakhamar irányító szerepet vitt. Hosszú ideig alelnöke volt, jelenleg díszelnöke a budapesti orth. izr. hitközségnek. 1905. egyhangúlag választották az Országos Iroda elnökévé. 18 éven át fővárosi bizottsági tag volt, 1888 óta a jeruzsálemi magyar Kolel -nek a nászi -ja vezetője . Nagy tudós, hét nyelven beszél, egyházi és világi tudományokban egyaránt jártas. Fiatal kora óta minden idejét a tanulásnak és a jótékonyságnak szenteli. Mint az orthodoxia hivatott vezére, közbecsülést szerzett magának nemcsak Magyarországon, de az egész világ orth. zsidósága előtt. Elnöki működésének eredménye az orthodoxia reneszánsza. Jelentős része van abban, hogy az orthodoxia és a neológia közt megszűntek a villongások.

11571.ht

CÍMSZÓ Frank

SZEMÉLYNÉV Frank Adol

SZÓCIKK Frankl 1 Adolf a Orthodo Országo Irod elnöke szül Debrecenbe 185 máj.-ban Töb jesivába tanult maj pozsony jesivá rabb oklevele szerzett Fiatalo korül hitközség életbe amelybe csakhama irányít szerepe vitt Hossz idei alelnök volt jelenle díszelnök budapest orth izr hitközségnek 1905 egyhangúla választottá a Országo Irod elnökévé 1 éve á főváros bizottság ta volt 188 ót jeruzsálem magya Kole -ne nász -j vezetőj Nag tudós hé nyelve beszél egyház é világ tudományokba egyarán jártas Fiata kor ót minde idejé tanulásna é jótékonyságna szenteli Min a orthodoxi hivatot vezére közbecsülés szerzet magána nemcsa Magyarországon d a egés vilá orth zsidóság előtt Elnök működéséne eredmény a orthodoxi reneszánsza Jelentő rész va abban hog a orthodoxi é neológi köz megszűnte villongások

11571.h

CÍMSZ Fran

SZEMÉLYNÉ Fran Ado

SZÓCIK Frank Adol Orthod Ország Iro elnök szü Debrecenb 18 máj.-ba Tö jesiváb tanul ma pozson jesiv rab oklevel szerzet Fiatal korü hitközsé életb amelyb csakham irányí szerep vit Hoss ide alelnö vol jelenl díszelnö budapes ort iz hitközségne 190 egyhangúl választott Ország Iro elnökév év főváro bizottsá t vol 18 ó jeruzsále magy Kol -n nás - vezető Na tudó h nyelv beszé egyhá vilá tudományokb egyará járta Fiat ko ó mind idej tanulásn jótékonyságn szentel Mi orthodox hivato vezér közbecsülé szerze magán nemcs Magyarországo egé vil ort zsidósá előt Elnö működésén eredmén orthodox reneszánsz Jelent rés v abba ho orthodox neológ kö megszűnt villongáso

11571.

CÍMS Fra

SZEMÉLYN Fra Ad

SZÓCI Fran Ado Ortho Orszá Ir elnö sz Debrecen 1 máj.-b T jesivá tanu m pozso jesi ra okleve szerze Fiata kor hitközs élet amely csakha irány szere vi Hos id aleln vo jelen díszeln budape or i hitközségn 19 egyhangú választot Orszá Ir elnöké é fővár bizotts vo 1 jeruzsál mag Ko - ná vezet N tud nyel besz egyh vil tudományok egyar járt Fia k min ide tanulás jótékonyság szente M orthodo hivat vezé közbecsül szerz magá nemc Magyarország eg vi or zsidós elő Eln működésé eredmé orthodo reneszáns Jelen ré abb h orthodo neoló k megszűn villongás

11571

CÍM Fr

SZEMÉLY Fr A

SZÓC Fra Ad Orth Orsz I eln s Debrece máj.- jesiv tan pozs jes r oklev szerz Fiat ko hitköz éle amel csakh irán szer v Ho i alel v jele díszel budap o hitközség 1 egyhang választo Orsz I elnök fővá bizott v jeruzsá ma K n veze tu nye bes egy vi tudományo egya jár Fi mi id tanulá jótékonysá szent orthod hiva vez közbecsü szer mag nem Magyarorszá e v o zsidó el El működés eredm orthod reneszán Jele r ab orthod neol megszű villongá

1157

CÍ F

SZEMÉL F

SZÓ Fr A Ort Ors el Debrec máj. jesi ta poz je okle szer Fia k hitkö él ame csak irá sze H ale jel dísze buda hitközsé egyhan választ Ors elnö főv bizot jeruzs m vez t ny be eg v tudomány egy já F m i tanul jótékonys szen ortho hiv ve közbecs sze ma ne Magyarorsz zsid e E működé ered ortho reneszá Jel a ortho neo megsz villong