11586.htm

CÍMSZÓ: Freudiger

SZEMÉLYNÉV: Freudiger Ábrahám

SZÓCIKK: Freudiger, 1. Ábrahám (óbudai), gyáros, a budapesti orthodox hitközség elnöke, szül. Budapesten 1868 ápr. 8. Kereskedelmi tanulmányai elvégzése után a németkeresztúri jesiván nyert rabbiképesítést. 1887-ben lépett be atyja, Freudiger Mózes (l. o.) gyárába, melyet atyja halála után az ország legnagyobb ágy-, ruha- és fehérnemű gyárává fejlesztett. A budapesti orthodox hitközségben már fiatal korában is vezető szerepet játszott s kezdeményezésére épült fel a Kazinczy-utcai templom és az iskola. 1913 óta elnöke a hitközségnek, amelynek számos intézménye (iskolák, ambulatórium stb.) F. agitálásának köszönheti létrejöttét. Az országos orthodox iroda pénzügyi bizottságának elnöke s egyik leghivatottabb vezére a magyar orthodoxiának, amelyet kifelé mindig nagy súllyal s gyakran nagy eredménnyel képvisel. Zsidó folyóiratokban számos, felekezeti kérdéseket tárgyaló cikke jelent meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1586. címszó a lexikon => 293. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11586.htm

CÍMSZÓ: Freudiger

SZEMÉLYNÉV: Freudiger Ábrahám

SZÓCIKK: Freudiger, 1. Ábrahám óbudai , gyáros, a budapesti orthodox hitközség elnöke, szül. Budapesten 1868 ápr. 8. Kereskedelmi tanulmányai elvégzése után a németkeresztúri jesiván nyert rabbiképesítést. 1887-ben lépett be atyja, Freudiger Mózes l. o. gyárába, melyet atyja halála után az ország legnagyobb ágy-, ruha- és fehérnemű gyárává fejlesztett. A budapesti orthodox hitközségben már fiatal korában is vezető szerepet játszott s kezdeményezésére épült fel a Kazinczy-utcai templom és az iskola. 1913 óta elnöke a hitközségnek, amelynek számos intézménye iskolák, ambulatórium stb. F. agitálásának köszönheti létrejöttét. Az országos orthodox iroda pénzügyi bizottságának elnöke s egyik leghivatottabb vezére a magyar orthodoxiának, amelyet kifelé mindig nagy súllyal s gyakran nagy eredménnyel képvisel. Zsidó folyóiratokban számos, felekezeti kérdéseket tárgyaló cikke jelent meg.

11586.ht

CÍMSZÓ Freudige

SZEMÉLYNÉV Freudige Ábrahá

SZÓCIKK Freudiger 1 Ábrahá óbuda gyáros budapest orthodo hitközsé elnöke szül Budapeste 186 ápr 8 Kereskedelm tanulmánya elvégzés utá németkeresztúr jesivá nyer rabbiképesítést 1887-be lépet b atyja Freudige Móze l o gyárába melye atyj halál utá a orszá legnagyob ágy- ruha é fehérnem gyáráv fejlesztett budapest orthodo hitközségbe má fiata korába i vezet szerepe játszot kezdeményezésér épül fe Kazinczy-utca templo é a iskola 191 ót elnök hitközségnek amelyne számo intézmény iskolák ambulatóriu stb F agitálásána köszönhet létrejöttét A országo orthodo irod pénzügy bizottságána elnök egyi leghivatottab vezér magya orthodoxiának amelye kifel mindi nag súllya gyakra nag eredménnye képvisel Zsid folyóiratokba számos felekezet kérdéseke tárgyal cikk jelen meg

11586.h

CÍMSZ Freudig

SZEMÉLYNÉ Freudig Ábrah

SZÓCIK Freudige Ábrah óbud gyáro budapes orthod hitközs elnök szü Budapest 18 áp Kereskedel tanulmány elvégzé ut németkeresztú jesiv nye rabbiképesítés 1887-b lépe atyj Freudig Móz gyáráb mely aty halá ut orsz legnagyo ágy ruh fehérne gyárá fejlesztet budapes orthod hitközségb m fiat koráb veze szerep játszo kezdeményezésé épü f Kazinczy-utc templ iskol 19 ó elnö hitközségne amelyn szám intézmén iskolá ambulatóri st agitálásán köszönhe létrejötté ország orthod iro pénzüg bizottságán elnö egy leghivatotta vezé magy orthodoxiána amely kife mind na súlly gyakr na eredménny képvise Zsi folyóiratokb számo felekeze kérdések tárgya cik jele me

11586.

CÍMS Freudi

SZEMÉLYN Freudi Ábra

SZÓCI Freudig Ábra óbu gyár budape ortho hitköz elnö sz Budapes 1 á Kereskede tanulmán elvégz u németkereszt jesi ny rabbiképesíté 1887- lép aty Freudi Mó gyárá mel at hal u ors legnagy ág ru fehérn gyár fejleszte budape ortho hitközség fia korá vez szere játsz kezdeményezés ép Kazinczy-ut temp isko 1 eln hitközségn amely szá intézmé iskol ambulatór s agitálásá köszönh létrejött orszá ortho ir pénzü bizottságá eln eg leghivatott vez mag orthodoxián amel kif min n súll gyak n eredménn képvis Zs folyóiratok szám felekez kérdése tárgy ci jel m

11586

CÍM Freud

SZEMÉLY Freud Ábr

SZÓC Freudi Ábr ób gyá budap orth hitkö eln s Budape Keresked tanulmá elvég németkeresz jes n rabbiképesít 1887 lé at Freud M gyár me a ha or legnag á r fehér gyá fejleszt budap orth hitközsé fi kor ve szer játs kezdeményezé é Kazinczy-u tem isk el hitközség amel sz intézm isko ambulató agitálás köszön létrejöt orsz orth i pénz bizottság el e leghivatot ve ma orthodoxiá ame ki mi súl gya eredmén képvi Z folyóirato szá feleke kérdés tárg c je

1158

CÍ Freu

SZEMÉL Freu Áb

SZÓ Freud Áb ó gy buda ort hitk el Budap Kereske tanulm elvé németkeres je rabbiképesí 188 l a Freu gyá m h o legna fehé gy fejlesz buda ort hitközs f ko v sze ját kezdeményez Kazinczy- te is e hitközsé ame s intéz isk ambulat agitálá köszö létrejö ors ort pén bizottsá e leghivato v m orthodoxi am k m sú gy eredmé képv folyóirat sz felek kérdé tár j