11590.htm

CÍMSZÓ: Freund

SZEMÉLYNÉV: Freund Vilmos

SZÓCIKK: 2. F. Vilmos, építész, szül. Pakson 1846. megh. Budapesten 1922. Középiskoláinak elvégzése után Zürichben tanult (1866). Budapesten 1883. az új Országház tervpályázatán tűnt fel először és azóta számos pályázaton aratott sikert: Budapesti Izr. Kórház 1888, New-York-palota 1892, Lipótvárosi Kaszinó. Számos magánpalotát épített Budapesten, főleg az Andrássy-úton (Sváb-palota 1885-87), ezeken kívül több kórházépületet: Ferenc József Kereskedelmi Kórház, a Pesti Izr. Hitközség Szabolcs-utcai kórháza (1889), Bródy Adél Gyermekkórház (1895-96), azután az Izr. Siketnémák Orsz. Intézetének Bethlen-téri palotáját. Egyik legismertebb munkája a Lipótvárosi Kaszinó palotája (1896), melyért a millenniumkor művészdíjat nyert (1896). Egyéb munkái még: a rákoskeresztúri zsidótemető halottasháza, az Erzsébet-körúti Körúti fürdő palotája, továbbá Fiúméban az Adria tengerhajózási palota.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1590. címszó a lexikon => 293. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11590.htm

CÍMSZÓ: Freund

SZEMÉLYNÉV: Freund Vilmos

SZÓCIKK: 2. F. Vilmos, építész, szül. Pakson 1846. megh. Budapesten 1922. Középiskoláinak elvégzése után Zürichben tanult 1866 . Budapesten 1883. az új Országház tervpályázatán tűnt fel először és azóta számos pályázaton aratott sikert: Budapesti Izr. Kórház 1888, New-York-palota 1892, Lipótvárosi Kaszinó. Számos magánpalotát épített Budapesten, főleg az Andrássy-úton Sváb-palota 1885-87 , ezeken kívül több kórházépületet: Ferenc József Kereskedelmi Kórház, a Pesti Izr. Hitközség Szabolcs-utcai kórháza 1889 , Bródy Adél Gyermekkórház 1895-96 , azután az Izr. Siketnémák Orsz. Intézetének Bethlen-téri palotáját. Egyik legismertebb munkája a Lipótvárosi Kaszinó palotája 1896 , melyért a millenniumkor művészdíjat nyert 1896 . Egyéb munkái még: a rákoskeresztúri zsidótemető halottasháza, az Erzsébet-körúti Körúti fürdő palotája, továbbá Fiúméban az Adria tengerhajózási palota.

11590.ht

CÍMSZÓ Freun

SZEMÉLYNÉV Freun Vilmo

SZÓCIKK 2 F Vilmos építész szül Pakso 1846 megh Budapeste 1922 Középiskoláina elvégzés utá Zürichbe tanul 186 Budapeste 1883 a ú Országhá tervpályázatá tűn fe előszö é azót számo pályázato aratot sikert Budapest Izr Kórhá 1888 New-York-palot 1892 Lipótváros Kaszinó Számo magánpalotá építet Budapesten főle a Andrássy-úto Sváb-palot 1885-8 ezeke kívü töb kórházépületet Feren Józse Kereskedelm Kórház Pest Izr Hitközsé Szabolcs-utca kórház 188 Bród Adé Gyermekkórhá 1895-9 azutá a Izr Siketnémá Orsz Intézeténe Bethlen-tér palotáját Egyi legismerteb munkáj Lipótváros Kaszin palotáj 189 melyér millenniumko művészdíja nyer 189 Egyé munká még rákoskeresztúr zsidótemet halottasháza a Erzsébet-körút Körút fürd palotája tovább Fiúméba a Adri tengerhajózás palota

11590.h

CÍMSZ Freu

SZEMÉLYNÉ Freu Vilm

SZÓCIK Vilmo építés szü Paks 184 meg Budapest 192 Középiskoláin elvégzé ut Zürichb tanu 18 Budapest 188 Országh tervpályázat tű f elősz azó szám pályázat arato siker Budapes Iz Kórh 188 New-York-palo 189 Lipótváro Kaszin Szám magánpalot építe Budapeste fől Andrássy-út Sváb-palo 1885- ezek kív tö kórházépülete Fere Józs Kereskedel Kórhá Pes Iz Hitközs Szabolcs-utc kórhá 18 Bró Ad Gyermekkórh 1895- azut Iz Siketném Ors Intézetén Bethlen-té palotájá Egy legismerte munká Lipótváro Kaszi palotá 18 melyé millenniumk művészdíj nye 18 Egy munk mé rákoskeresztú zsidóteme halottasház Erzsébet-körú Körú für palotáj továb Fiúméb Adr tengerhajózá palot

11590.

CÍMS Fre

SZEMÉLYN Fre Vil

SZÓCI Vilm építé sz Pak 18 me Budapes 19 Középiskolái elvégz u Zürich tan 1 Budapes 18 Ország tervpályáza t elős az szá pályáza arat sike Budape I Kór 18 New-York-pal 18 Lipótvár Kaszi Szá magánpalo épít Budapest fő Andrássy-ú Sváb-pal 1885 eze kí t kórházépület Fer Józ Kereskede Kórh Pe I Hitköz Szabolcs-ut kórh 1 Br A Gyermekkór 1895 azu I Siketné Or Intézeté Bethlen-t palotáj Eg legismert munk Lipótvár Kasz palot 1 mely millennium művészdí ny 1 Eg mun m rákoskereszt zsidótem halottashá Erzsébet-kör Kör fü palotá tová Fiúmé Ad tengerhajóz palo

11590

CÍM Fr

SZEMÉLY Fr Vi

SZÓC Vil épít s Pa 1 m Budape 1 Középiskolá elvég Züric ta Budape 1 Orszá tervpályáz elő a sz pályáz ara sik Budap Kó 1 New-York-pa 1 Lipótvá Kasz Sz magánpal épí Budapes f Andrássy- Sváb-pa 188 ez k kórházépüle Fe Jó Keresked Kór P Hitkö Szabolcs-u kór B Gyermekkó 189 az Siketn O Intézet Bethlen- palotá E legismer mun Lipótvá Kas palo mel millenniu művészd n E mu rákoskeresz zsidóte halottash Erzsébet-kö Kö f palot tov Fiúm A tengerhajó pal

1159

CÍ F

SZEMÉL F V

SZÓ Vi épí P Budap Középiskol elvé Züri t Budap Orsz tervpályá el s pályá ar si Buda K New-York-p Lipótv Kas S magánpa ép Budape Andrássy Sváb-p 18 e kórházépül F J Kereske Kó Hitk Szabolcs- kó Gyermekk 18 a Siket Intéze Bethlen palot legisme mu Lipótv Ka pal me millenni művész m rákoskeres zsidót halottas Erzsébet-k K palo to Fiú tengerhaj pa