11592.htm

CÍMSZÓ: Frey

SZEMÉLYNÉV: Frey Kálmán

SZÓCIKK: 2. F. Kálmán, közgazdász, a tőzsde alelnöke, szül. Győrött 1862. Reáliskolát, majd kereskedelmi akadémiát végzett. Tanulmányai után gabonakereskedő és néhány év alatt ebben a szakmában az ország egyik legelismertebb szakértője lett. Közgazdasági és kereskedelmi működése közben élénk társadalmi, kulturális és felekezeti tevékenységet fejtett ki. Humanitárius akciókból is bőven kiveszi a részét. Munkásságának eredményeként 1906. tőzsdetanácsosnak választották, 1913. megkapta a III. osztályú Vaskoronarendet, 1918. a budapesti Tőzsde alelnöke lett, 1921. kormányfőtanácsossá nevezték ki, közben kereskedelemügyi tanácsos és a kamara tagja. A Pesti Izr. Hitközség 1928. elöljárónak választotta. Kereskedelmi és közgazdasági kérdésekről gyakorta ír érdekes szakcikkeket a fővárosi lapokba. Szegényeket támogató akcióit azzal honorálták, hogy az V. ker. közjótékonysági egyesület elnökévé választották.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1592. címszó a lexikon => 293. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11592.htm

CÍMSZÓ: Frey

SZEMÉLYNÉV: Frey Kálmán

SZÓCIKK: 2. F. Kálmán, közgazdász, a tőzsde alelnöke, szül. Győrött 1862. Reáliskolát, majd kereskedelmi akadémiát végzett. Tanulmányai után gabonakereskedő és néhány év alatt ebben a szakmában az ország egyik legelismertebb szakértője lett. Közgazdasági és kereskedelmi működése közben élénk társadalmi, kulturális és felekezeti tevékenységet fejtett ki. Humanitárius akciókból is bőven kiveszi a részét. Munkásságának eredményeként 1906. tőzsdetanácsosnak választották, 1913. megkapta a III. osztályú Vaskoronarendet, 1918. a budapesti Tőzsde alelnöke lett, 1921. kormányfőtanácsossá nevezték ki, közben kereskedelemügyi tanácsos és a kamara tagja. A Pesti Izr. Hitközség 1928. elöljárónak választotta. Kereskedelmi és közgazdasági kérdésekről gyakorta ír érdekes szakcikkeket a fővárosi lapokba. Szegényeket támogató akcióit azzal honorálták, hogy az V. ker. közjótékonysági egyesület elnökévé választották.

11592.ht

CÍMSZÓ Fre

SZEMÉLYNÉV Fre Kálmá

SZÓCIKK 2 F Kálmán közgazdász tőzsd alelnöke szül Győröt 1862 Reáliskolát maj kereskedelm akadémiá végzett Tanulmánya utá gabonakeresked é néhán é alat ebbe szakmába a orszá egyi legelismerteb szakértőj lett Közgazdaság é kereskedelm működés közbe élén társadalmi kulturáli é felekezet tevékenysége fejtet ki Humanitáriu akciókbó i bőve kivesz részét Munkásságána eredményekén 1906 tőzsdetanácsosna választották 1913 megkapt III osztály Vaskoronarendet 1918 budapest Tőzsd alelnök lett 1921 kormányfőtanácsoss nevezté ki közbe kereskedelemügy tanácso é kamar tagja Pest Izr Hitközsé 1928 elöljáróna választotta Kereskedelm é közgazdaság kérdésekrő gyakort í érdeke szakcikkeke főváros lapokba Szegényeke támogat akciói azza honorálták hog a V ker közjótékonyság egyesüle elnökév választották

11592.h

CÍMSZ Fr

SZEMÉLYNÉ Fr Kálm

SZÓCIK Kálmá közgazdás tőzs alelnök szü Győrö 186 Reáliskolá ma kereskedel akadémi végzet Tanulmány ut gabonakereske néhá ala ebb szakmáb orsz egy legelismerte szakértő let Közgazdasá kereskedel működé közb élé társadalm kulturál felekeze tevékenység fejte k Humanitári akciókb bőv kives részé Munkásságán eredményeké 190 tőzsdetanácsosn választottá 191 megkap II osztál Vaskoronarende 191 budapes Tőzs alelnö let 192 kormányfőtanácsos nevezt k közb kereskedelemüg tanács kama tagj Pes Iz Hitközs 192 elöljárón választott Kereskedel közgazdasá kérdésekr gyakor érdek szakcikkek főváro lapokb Szegények támoga akció azz honoráltá ho ke közjótékonysá egyesül elnöké választottá

11592.

CÍMS F

SZEMÉLYN F Kál

SZÓCI Kálm közgazdá tőz alelnö sz Győr 18 Reáliskol m kereskede akadém végze Tanulmán u gabonakeresk néh al eb szakmá ors eg legelismert szakért le Közgazdas kereskede működ köz él társadal kulturá felekez tevékenysé fejt Humanitár akciók bő kive rész Munkásságá eredmények 19 tőzsdetanácsos választott 19 megka I osztá Vaskoronarend 19 budape Tőz aleln le 19 kormányfőtanácso nevez köz kereskedelemü tanác kam tag Pe I Hitköz 19 elöljáró választot Kereskede közgazdas kérdések gyako érde szakcikke fővár lapok Szegénye támog akci az honorált h k közjótékonys egyesü elnök választott

11592

CÍM

SZEMÉLY Ká

SZÓC Kál közgazd tő aleln s Győ 1 Reálisko keresked akadé végz Tanulmá gabonakeres né a e szakm or e legelismer szakér l Közgazda keresked műkö kö é társada kultur feleke tevékenys fej Humanitá akció b kiv rés Munkásság eredménye 1 tőzsdetanácso választot 1 megk oszt Vaskoronaren 1 budap Tő alel l 1 kormányfőtanács neve kö kereskedelem taná ka ta P Hitkö 1 elöljár választo Keresked közgazda kérdése gyak érd szakcikk fővá lapo Szegény támo akc a honorál közjótékony egyes elnö választot

1159SZEMÉL K

SZÓ Ká közgaz t alel Gy Reálisk kereske akad vég Tanulm gabonakere n szak o legelisme szaké Közgazd kereske műk k társad kultu felek tevékeny fe Humanit akci ki ré Munkássá eredmény tőzsdetanács választo meg osz Vaskoronare buda T ale kormányfőtanác nev k kereskedele tan k t Hitk elöljá választ Kereske közgazd kérdés gya ér szakcik főv lap Szegén tám ak honorá közjótékon egye eln választo