11594.htm

CÍMSZÓ: Freystaedtler

SZEMÉLYNÉV: Freystaedter Antal

SZÓCIKK: Freystaedtler Antal, filantróp, szül. 1825, megh. Budapesten 1892 máj. 9. Saját erejéből küzdötte fel magát és miután nagy vagyont és földbirtokot szerzett, végrendeletileg egymillió forintot hagyományozott egy Budapesten létesítendő zsidó gimnázium céljaira, oly módon, hogy a vall. minisztérium igazgassa az örökséget mindaddig, míg annak kamatjai félmillió forintra szaporodnak fel.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1594. címszó a lexikon => 294. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11594.htm

CÍMSZÓ: Freystaedtler

SZEMÉLYNÉV: Freystaedter Antal

SZÓCIKK: Freystaedtler Antal, filantróp, szül. 1825, megh. Budapesten 1892 máj. 9. Saját erejéből küzdötte fel magát és miután nagy vagyont és földbirtokot szerzett, végrendeletileg egymillió forintot hagyományozott egy Budapesten létesítendő zsidó gimnázium céljaira, oly módon, hogy a vall. minisztérium igazgassa az örökséget mindaddig, míg annak kamatjai félmillió forintra szaporodnak fel.

11594.ht

CÍMSZÓ Freystaedtle

SZEMÉLYNÉV Freystaedte Anta

SZÓCIKK Freystaedtle Antal filantróp szül 1825 megh Budapeste 189 máj 9 Sajá erejébő küzdött fe magá é miutá nag vagyon é földbirtoko szerzett végrendeletile egymilli forinto hagyományozot eg Budapeste létesítend zsid gimnáziu céljaira ol módon hog vall minisztériu igazgass a öröksége mindaddig mí anna kamatja félmilli forintr szaporodna fel

11594.h

CÍMSZ Freystaedtl

SZEMÉLYNÉ Freystaedt Ant

SZÓCIK Freystaedtl Anta filantró szü 182 meg Budapest 18 má Saj erejéb küzdöt f mag miut na vagyo földbirtok szerzet végrendeletil egymill forint hagyományozo e Budapest létesíten zsi gimnázi céljair o módo ho val minisztéri igazgas örökség mindaddi m ann kamatj félmill forint szaporodn fe

11594.

CÍMS Freystaedt

SZEMÉLYN Freystaed An

SZÓCI Freystaedt Ant filantr sz 18 me Budapes 1 m Sa erejé küzdö ma miu n vagy földbirto szerze végrendeleti egymil forin hagyományoz Budapes létesíte zs gimnáz céljai mód h va minisztér igazga öröksé mindadd an kamat félmil forin szaporod f

11594

CÍM Freystaed

SZEMÉLY Freystae A

SZÓC Freystaed An filant s 1 m Budape S erej küzd m mi vag földbirt szerz végrendelet egymi fori hagyományo Budape létesít z gimná célja mó v miniszté igazg öröks mindad a kama félmi fori szaporo

1159

CÍ Freystae

SZEMÉL Freysta

SZÓ Freystae A filan Budap ere küz m va földbir szer végrendele egym for hagyomány Budap létesí gimn célj m miniszt igaz örök minda kam félm for szapor