11597.htm

CÍMSZÓ: Fried

SZEMÉLYNÉV: Fried Margit

SZÓCIKK: "3. F. Margit, írónő, írói álnevén Ego, dr. Rózsavölgyi Mórné, szül. Budapesten 1881. Több nagyobb napilapba és folyóiratba dolgozott, 1905-től kezdve a Pesti Naplóba írt tárcákat. A Hétnek, Kiss József folyóiratának is munkatársa volt. Novellákat, regényeket, főleg ifjúsági regényeket írt erős szociális érzéssel és őszinte emberszeretettel. Könyv alakban megjelent regényei és elbeszélései: Médi szenvedései (1903); Pest és a pestiek (1908); Kleinmann Márta (1911); Mari (1920). Ifjúsági regényei: A komoly Novák Magda (1914); A régi ház gyermekei (1920); Dacos Miska (1923)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1597. címszó a lexikon => 294. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11597.htm

CÍMSZÓ: Fried

SZEMÉLYNÉV: Fried Margit

SZÓCIKK: 3. F. Margit, írónő, írói álnevén Ego, dr. Rózsavölgyi Mórné, szül. Budapesten 1881. Több nagyobb napilapba és folyóiratba dolgozott, 1905-től kezdve a Pesti Naplóba írt tárcákat. A Hétnek, Kiss József folyóiratának is munkatársa volt. Novellákat, regényeket, főleg ifjúsági regényeket írt erős szociális érzéssel és őszinte emberszeretettel. Könyv alakban megjelent regényei és elbeszélései: Médi szenvedései 1903 ; Pest és a pestiek 1908 ; Kleinmann Márta 1911 ; Mari 1920 . Ifjúsági regényei: A komoly Novák Magda 1914 ; A régi ház gyermekei 1920 ; Dacos Miska 1923 .

11597.ht

CÍMSZÓ Frie

SZEMÉLYNÉV Frie Margi

SZÓCIKK 3 F Margit írónő író álnevé Ego dr Rózsavölgy Mórné szül Budapeste 1881 Töb nagyob napilapb é folyóiratb dolgozott 1905-tő kezdv Pest Naplób ír tárcákat Hétnek Kis Józse folyóiratána i munkatárs volt Novellákat regényeket főle ifjúság regényeke ír erő szociáli érzésse é őszint emberszeretettel Köny alakba megjelen regénye é elbeszélései Méd szenvedése 190 Pes é pestie 190 Kleinman Márt 191 Mar 192 Ifjúság regényei komol Nová Magd 191 rég há gyermeke 192 Daco Misk 192

11597.h

CÍMSZ Fri

SZEMÉLYNÉ Fri Marg

SZÓCIK Margi írón ír álnev Eg d Rózsavölg Mórn szü Budapest 188 Tö nagyo napilap folyóirat dolgozot 1905-t kezd Pes Napló í tárcáka Hétne Ki Józs folyóiratán munkatár vol Novelláka regényeke fől ifjúsá regények í er szociál érzéss őszin emberszeretette Kön alakb megjele regény elbeszélése Mé szenvedés 19 Pe pesti 19 Kleinma Már 19 Ma 19 Ifjúsá regénye komo Nov Mag 19 ré h gyermek 19 Dac Mis 19

11597.

CÍMS Fr

SZEMÉLYN Fr Mar

SZÓCI Marg író í álne E Rózsavöl Mór sz Budapes 18 T nagy napila folyóira dolgozo 1905- kez Pe Napl tárcák Hétn K Józ folyóiratá munkatá vo Novellák regények fő ifjús regénye e szociá érzés őszi emberszeretett Kö alak megjel regén elbeszélés M szenvedé 1 P pest 1 Kleinm Má 1 M 1 Ifjús regény kom No Ma 1 r gyerme 1 Da Mi 1

11597

CÍM F

SZEMÉLY F Ma

SZÓC Mar ír áln Rózsavö Mó s Budape 1 nag napil folyóir dolgoz 1905 ke P Nap tárcá Hét Jó folyóirat munkat v Novellá regénye f ifjú regény szoci érzé ősz emberszeretet K ala megje regé elbeszélé szenved pes Klein M Ifjú regén ko N M gyerm D M

1159SZEMÉL M

SZÓ Ma í ál Rózsav M Budap na napi folyói dolgo 190 k Na tárc Hé J folyóira munka Novell regény ifj regén szoc érz ős emberszerete al megj reg elbeszél szenve pe Klei Ifj regé k gyer