11605.htm

CÍMSZÓ: Friedländer

SZEMÉLYNÉV: Friedlander Móric

SZÓCIKK: "4. F. Móric, osztrák teológus és filantróp, szül. Burszentgyörgyben 1842., megh. Bécsben Rappoport tanítványa volt Prágában s egyszersmind az ottani egyetemen tanult. Rabbiállást sohasem töltött be, mert liberális nézetei akadályozták ebben. Rövid ideig a bécsi gimnáziumokban tanított, 1875. pedig az Alliance bécsi titkára lett, s mint ilyen a galíciai és az üldözött orosz zsidók kivándorlásának megszervezésében sokat fáradozott. Az általa tapasztalt nyomort szánalmatébresztően írja le Fünf Wochen in Brody c. művében. Mindazonáltal a galíciai orthodoxok ellenállásával találkozott, amikor ott európai jellegű iskolákat alapított. Az erről szóló memoranduma Hirsch báró kezei közé került, aminek eredménye volt az az óriási alap, amelyet a galíciai zsidók támogatására és iskoláztatására Hirsch báró alapított, s amelynek titkára szintén F. lett. E minőségben ötven újabb nyilvános iskolát létesített Galíciában. F. kiváló tudós volt, akinek számos tanulmányán kívül fontosabb művei: Über den Einfluss der griechischen Philosophie an das Judentum und Christentum (1872); Patriotische u. Talmudische Studien (1878); Lessing’s Nathan der Weise (1880); Apion: ein Culturbild aus dem ersten christlichen Jahrhundert (1882); Zur Entstehungsgeschichte des Christentums (1894); Die drei Belfer: Ein Kulturbild aus Glizien 1894); Das Judentum in der vorchristlichen Griechischen Welt (1897); Der vorchristliche jüdische Gnosticismus (1898); Reiseerinnerungen aus Galizien (1900); Der Antichrist (1902); Geschichte der jüdischen Apologetik (1903); Der Freiwillige des Ghetto; Griechische Philosophie im Alten Testament (1904); Die religiose Bewegung innerhalb des Judentums im Zeitalter Jesu (1906); Synagoge und Kirche (1908). Munkatársa volt a Revue des Etudes Juivennek és a Jewish Quarterly Reviewnak is."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1605. címszó a lexikon => 294. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11605.htm

CÍMSZÓ: Friedländer

SZEMÉLYNÉV: Friedlander Móric

SZÓCIKK: 4. F. Móric, osztrák teológus és filantróp, szül. Burszentgyörgyben 1842., megh. Bécsben Rappoport tanítványa volt Prágában s egyszersmind az ottani egyetemen tanult. Rabbiállást sohasem töltött be, mert liberális nézetei akadályozták ebben. Rövid ideig a bécsi gimnáziumokban tanított, 1875. pedig az Alliance bécsi titkára lett, s mint ilyen a galíciai és az üldözött orosz zsidók kivándorlásának megszervezésében sokat fáradozott. Az általa tapasztalt nyomort szánalmatébresztően írja le Fünf Wochen in Brody c. művében. Mindazonáltal a galíciai orthodoxok ellenállásával találkozott, amikor ott európai jellegű iskolákat alapított. Az erről szóló memoranduma Hirsch báró kezei közé került, aminek eredménye volt az az óriási alap, amelyet a galíciai zsidók támogatására és iskoláztatására Hirsch báró alapított, s amelynek titkára szintén F. lett. E minőségben ötven újabb nyilvános iskolát létesített Galíciában. F. kiváló tudós volt, akinek számos tanulmányán kívül fontosabb művei: Über den Einfluss der griechischen Philosophie an das Judentum und Christentum 1872 ; Patriotische u. Talmudische Studien 1878 ; Lessing’s Nathan der Weise 1880 ; Apion: ein Culturbild aus dem ersten christlichen Jahrhundert 1882 ; Zur Entstehungsgeschichte des Christentums 1894 ; Die drei Belfer: Ein Kulturbild aus Glizien 1894 ; Das Judentum in der vorchristlichen Griechischen Welt 1897 ; Der vorchristliche jüdische Gnosticismus 1898 ; Reiseerinnerungen aus Galizien 1900 ; Der Antichrist 1902 ; Geschichte der jüdischen Apologetik 1903 ; Der Freiwillige des Ghetto; Griechische Philosophie im Alten Testament 1904 ; Die religiose Bewegung innerhalb des Judentums im Zeitalter Jesu 1906 ; Synagoge und Kirche 1908 . Munkatársa volt a Revue des Etudes Juivennek és a Jewish Quarterly Reviewnak is.

11605.ht

CÍMSZÓ Friedlände

SZEMÉLYNÉV Friedlande Móri

SZÓCIKK 4 F Móric osztrá teológu é filantróp szül Burszentgyörgybe 1842. megh Bécsbe Rappopor tanítvány vol Prágába egyszersmin a ottan egyeteme tanult Rabbiállás sohase töltöt be mer liberáli nézete akadályoztá ebben Rövi idei bécs gimnáziumokba tanított 1875 pedi a Allianc bécs titkár lett min ilye galícia é a üldözöt oros zsidó kivándorlásána megszervezésébe soka fáradozott A által tapasztal nyomor szánalmatébresztőe írj l Fün Woche i Brod c művében Mindazonálta galícia orthodoxo ellenállásáva találkozott amiko ot európa jelleg iskoláka alapított A errő szól memorandum Hirsc bár keze köz került amine eredmény vol a a óriás alap amelye galícia zsidó támogatásár é iskoláztatásár Hirsc bár alapított amelyne titkár szinté F lett minőségbe ötve újab nyilváno iskolá létesítet Galíciában F kivál tudó volt akine számo tanulmányá kívü fontosab művei Übe de Einflus de griechische Philosophi a da Judentu un Christentu 187 Patriotisch u Talmudisch Studie 187 Lessing’ Natha de Weis 188 Apion ei Culturbil au de erste christliche Jahrhunder 188 Zu Entstehungsgeschicht de Christentum 189 Di dre Belfer Ei Kulturbil au Glizie 189 Da Judentu i de vorchristliche Griechische Wel 189 De vorchristlich jüdisch Gnosticismu 189 Reiseerinnerunge au Galizie 190 De Antichris 190 Geschicht de jüdische Apologeti 190 De Freiwillig de Ghetto Griechisch Philosophi i Alte Testamen 190 Di religios Bewegun innerhal de Judentum i Zeitalte Jes 190 Synagog un Kirch 190 Munkatárs vol Revu de Etude Juivenne é Jewis Quarterl Reviewna is

11605.h

CÍMSZ Friedländ

SZEMÉLYNÉ Friedland Mór

SZÓCIK Móri osztr teológ filantró szü Burszentgyörgyb 1842 meg Bécsb Rappopo tanítván vo Prágáb egyszersmi otta egyetem tanul Rabbiállá sohas töltö b me liberál nézet akadályozt ebbe Röv ide béc gimnáziumokb tanítot 187 ped Allian béc titká let mi ily galíci üldözö oro zsid kivándorlásán megszervezéséb sok fáradozot álta tapaszta nyomo szánalmatébresztő ír Fü Woch Bro művébe Mindazonált galíci orthodox ellenállásáv találkozot amik o európ jelle iskolák alapítot err szó memorandu Hirs bá kez kö kerül amin eredmén vo óriá ala amely galíci zsid támogatásá iskoláztatásá Hirs bá alapítot amelyn titká szint let minőségb ötv úja nyilván iskol létesíte Galíciába kivá tud vol akin szám tanulmány kív fontosa műve Üb d Einflu d griechisch Philosoph d Judent u Christent 18 Patriotisc Talmudisc Studi 18 Lessing Nath d Wei 18 Apio e Culturbi a d erst christlich Jahrhunde 18 Z Entstehungsgeschich d Christentu 18 D dr Belfe E Kulturbi a Glizi 18 D Judent d vorchristlich Griechisch We 18 D vorchristlic jüdisc Gnosticism 18 Reiseerinnerung a Galizi 19 D Antichri 19 Geschich d jüdisch Apologet 19 D Freiwilli d Ghett Griechisc Philosoph Alt Testame 19 D religio Bewegu innerha d Judentu Zeitalt Je 19 Synago u Kirc 19 Munkatár vo Rev d Etud Juivenn Jewi Quarter Reviewn i

11605.

CÍMS Friedlän

SZEMÉLYN Friedlan Mó

SZÓCI Mór oszt teoló filantr sz Burszentgyörgy 184 me Bécs Rappop tanítvá v Prágá egyszersm ott egyete tanu Rabbiáll soha tölt m liberá néze akadályoz ebb Rö id bé gimnáziumok taníto 18 pe Allia bé titk le m il galíc üldöz or zsi kivándorlásá megszervezésé so fáradozo ált tapaszt nyom szánalmatébreszt í F Woc Br művéb Mindazonál galíc orthodo ellenállásá találkozo ami euró jell iskolá alapíto er sz memorand Hir b ke k kerü ami eredmé v óri al amel galíc zsi támogatás iskoláztatás Hir b alapíto amely titk szin le minőség öt új nyilvá isko létesít Galíciáb kiv tu vo aki szá tanulmán kí fontos műv Ü Einfl griechisc Philosop Juden Christen 1 Patriotis Talmudis Stud 1 Lessin Nat We 1 Api Culturb ers christlic Jahrhund 1 Entstehungsgeschic Christent 1 d Belf Kulturb Gliz 1 Juden vorchristlic Griechisc W 1 vorchristli jüdis Gnosticis 1 Reiseerinnerun Galiz 1 Antichr 1 Geschic jüdisc Apologe 1 Freiwill Ghet Griechis Philosop Al Testam 1 religi Beweg innerh Judent Zeital J 1 Synag Kir 1 Munkatá v Re Etu Juiven Jew Quarte Review

11605

CÍM Friedlä

SZEMÉLY Friedla M

SZÓC Mó osz teol filant s Burszentgyörg 18 m Béc Rappo tanítv Prág egyszers ot egyet tan Rabbiál soh töl liber néz akadályo eb R i b gimnáziumo tanít 1 p Alli b tit l i galí üldö o zs kivándorlás megszervezés s fáradoz ál tapasz nyo szánalmatébresz Wo B művé Mindazoná galí orthod ellenállás találkoz am eur jel iskol alapít e s memoran Hi k ker am eredm ór a ame galí zs támogatá iskoláztatá Hi alapít amel tit szi l minősé ö ú nyilv isk létesí Galíciá ki t v ak sz tanulmá k fonto mű Einf griechis Philoso Jude Christe Patrioti Talmudi Stu Lessi Na W Ap Cultur er christli Jahrhun Entstehungsgeschi Christen Bel Kultur Gli Jude vorchristli Griechis vorchristl jüdi Gnostici Reiseerinneru Gali Antich Geschi jüdis Apolog Freiwil Ghe Griechi Philoso A Testa relig Bewe inner Juden Zeita Syna Ki Munkat R Et Juive Je Quart Revie

1160

CÍ Friedl

SZEMÉL Friedl

SZÓ M os teo filan Burszentgyör 1 Bé Rapp tanít Prá egyszer o egye ta Rabbiá so tö libe né akadály e gimnázium taní All ti gal üld z kivándorlá megszervezé fárado á tapas ny szánalmatébres W műv Mindazon gal ortho ellenállá találko a eu je isko alapí memora H ke a ered ó am gal z támogat iskoláztat H alapí ame ti sz minős nyil is létes Galíci k a s tanulm font m Ein griechi Philos Jud Christ Patriot Talmud St Less N A Cultu e christl Jahrhu Entstehungsgesch Christe Be Kultu Gl Jud vorchristl Griechi vorchrist jüd Gnostic Reiseerinner Gal Antic Gesch jüdi Apolo Freiwi Gh Griech Philos Test reli Bew inne Jude Zeit Syn K Munka E Juiv J Quar Revi