11607.htm

CÍMSZÓ: Friedman

SZEMÉLYNÉV: Friedmann Dénes

SZÓCIKK: "Friedman, Dénes, rabbi, szül. Budapesten 1903 máj. 25. Teológiai tanulmányait a budapesti rabbiképzőben végezte. A budapesti tudományegyetem bölcsészeti karán 1925. avatták doktorrá. 1926 óta Venetianer Lajos örökében az újpesti hitközség főrabbija. Társszerkesztője a Magyar Zsidó Szemle tudományos folyóirat Jabneh c. homiletikai mellékletének és a Szináj népszerű vallási ismeretek tárának. Munkatársa az említett folyóiratokon kívül az Egyenlőségnek, Múlt és Jövőnek, Hacofe (héber)-nek, az Újpesti Izraelita Hitközség Értesítőjének, az Újpesti Naplónak, az Országos Egyetértésnek, a Reménynek, az Izraelita Tanügyi Értesítőnek, a Budai Izraelita Hitközség Értesítőjének és a következő gyűjteményes munkáknak: Zsidó Évkönyv, Izraelita Családi Naptár, Blau-emlékkönyv (magyar, héber), Szemináriumi Emlékkönyv. Önálló munkái és a szerkesztésében megjelent kötetek a következők: Blau Lajos irodalmi munkássága (Budapest 1926, magyar, német); Alphabetum Siracidis (Viennae 1926); Székfoglaló beszéd (Újpest 1927); A Ferenc József Országos Rabbiképző Intézetben felavatott rabbik életrajzi adatai és irodalmi működése (Budapest 1927); Imák (Újpest 1927); Emlékkönyv Blau Lajos hatvanötödik születésnapja és negyvenéves írói jubileuma alkalmából (Budapest 1927); A rabbiképző félszázados jubileuma (Budapest 1927); Emlékkönyv a Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet fennállásának ötvenesztendős jubileuma alkalmából (Budapest 1927); A zsidó irodalom fő irányai (Budapest 1927); Pótlás Blau Lajos. Bacher Vilmos irodalmi munkássága című munkájához (Budapest 1928 magyar, Frankfurt 1928 német); Venetianer Lajos emlékezete (Újpest 1928). Sokat fordított héberből és németből. A berlini Jüdisches Lexikonnak és e lexikonnak munkatársa."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1607. címszó a lexikon => 295. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11607.htm

CÍMSZÓ: Friedman

SZEMÉLYNÉV: Friedmann Dénes

SZÓCIKK: Friedman, Dénes, rabbi, szül. Budapesten 1903 máj. 25. Teológiai tanulmányait a budapesti rabbiképzőben végezte. A budapesti tudományegyetem bölcsészeti karán 1925. avatták doktorrá. 1926 óta Venetianer Lajos örökében az újpesti hitközség főrabbija. Társszerkesztője a Magyar Zsidó Szemle tudományos folyóirat Jabneh c. homiletikai mellékletének és a Szináj népszerű vallási ismeretek tárának. Munkatársa az említett folyóiratokon kívül az Egyenlőségnek, Múlt és Jövőnek, Hacofe héber -nek, az Újpesti Izraelita Hitközség Értesítőjének, az Újpesti Naplónak, az Országos Egyetértésnek, a Reménynek, az Izraelita Tanügyi Értesítőnek, a Budai Izraelita Hitközség Értesítőjének és a következő gyűjteményes munkáknak: Zsidó Évkönyv, Izraelita Családi Naptár, Blau-emlékkönyv magyar, héber , Szemináriumi Emlékkönyv. Önálló munkái és a szerkesztésében megjelent kötetek a következők: Blau Lajos irodalmi munkássága Budapest 1926, magyar, német ; Alphabetum Siracidis Viennae 1926 ; Székfoglaló beszéd Újpest 1927 ; A Ferenc József Országos Rabbiképző Intézetben felavatott rabbik életrajzi adatai és irodalmi működése Budapest 1927 ; Imák Újpest 1927 ; Emlékkönyv Blau Lajos hatvanötödik születésnapja és negyvenéves írói jubileuma alkalmából Budapest 1927 ; A rabbiképző félszázados jubileuma Budapest 1927 ; Emlékkönyv a Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet fennállásának ötvenesztendős jubileuma alkalmából Budapest 1927 ; A zsidó irodalom fő irányai Budapest 1927 ; Pótlás Blau Lajos. Bacher Vilmos irodalmi munkássága című munkájához Budapest 1928 magyar, Frankfurt 1928 német ; Venetianer Lajos emlékezete Újpest 1928 . Sokat fordított héberből és németből. A berlini Jüdisches Lexikonnak és e lexikonnak munkatársa.

11607.ht

CÍMSZÓ Friedma

SZEMÉLYNÉV Friedman Déne

SZÓCIKK Friedman Dénes rabbi szül Budapeste 190 máj 25 Teológia tanulmányai budapest rabbiképzőbe végezte budapest tudományegyete bölcsészet kará 1925 avattá doktorrá 192 ót Venetiane Lajo örökébe a újpest hitközsé főrabbija Társszerkesztőj Magya Zsid Szeml tudományo folyóira Jabne c homiletika mellékleténe é Sziná népszer vallás ismerete tárának Munkatárs a említet folyóiratoko kívü a Egyenlőségnek Múl é Jövőnek Hacof hébe -nek a Újpest Izraelit Hitközsé Értesítőjének a Újpest Naplónak a Országo Egyetértésnek Reménynek a Izraelit Tanügy Értesítőnek Buda Izraelit Hitközsé Értesítőjéne é következ gyűjteménye munkáknak Zsid Évkönyv Izraelit Család Naptár Blau-emlékköny magyar hébe Szeminárium Emlékkönyv Önáll munká é szerkesztésébe megjelen kötete következők Bla Lajo irodalm munkásság Budapes 1926 magyar néme Alphabetu Siracidi Vienna 192 Székfoglal beszé Újpes 192 Feren Józse Országo Rabbiképz Intézetbe felavatot rabbi életrajz adata é irodalm működés Budapes 192 Imá Újpes 192 Emlékköny Bla Lajo hatvanötödi születésnapj é negyvenéve író jubileum alkalmábó Budapes 192 rabbiképz félszázado jubileum Budapes 192 Emlékköny Feren Józse Országo Rabbiképz Intéze fennállásána ötvenesztendő jubileum alkalmábó Budapes 192 zsid irodalo f iránya Budapes 192 Pótlá Bla Lajos Bache Vilmo irodalm munkásság cím munkájáho Budapes 192 magyar Frankfur 192 néme Venetiane Lajo emlékezet Újpes 192 Soka fordítot héberbő é németből berlin Jüdische Lexikonna é lexikonna munkatársa

11607.h

CÍMSZ Friedm

SZEMÉLYNÉ Friedma Dén

SZÓCIK Friedma Déne rabb szü Budapest 19 má 2 Teológi tanulmánya budapes rabbiképzőb végezt budapes tudományegyet bölcsésze kar 192 avatt doktorr 19 ó Venetian Laj örökéb újpes hitközs főrabbij Társszerkesztő Magy Zsi Szem tudomány folyóir Jabn homiletik mellékletén Szin népsze vallá ismeret tárána Munkatár említe folyóiratok kív Egyenlőségne Mú Jövőne Haco héb -ne Újpes Izraeli Hitközs Értesítőjéne Újpes Naplóna Ország Egyetértésne Reményne Izraeli Tanüg Értesítőne Bud Izraeli Hitközs Értesítőjén követke gyűjtemény munkákna Zsi Évköny Izraeli Csalá Naptá Blau-emlékkön magya héb Szemináriu Emlékköny Önál munk szerkesztéséb megjele kötet következő Bl Laj irodal munkássá Budape 192 magya ném Alphabet Siracid Vienn 19 Székfogla besz Újpe 19 Fere Józs Ország Rabbikép Intézetb felavato rabb életraj adat irodal működé Budape 19 Im Újpe 19 Emlékkön Bl Laj hatvanötöd születésnap negyvenév ír jubileu alkalmáb Budape 19 rabbikép félszázad jubileu Budape 19 Emlékkön Fere Józs Ország Rabbikép Intéz fennállásán ötvenesztend jubileu alkalmáb Budape 19 zsi irodal irány Budape 19 Pótl Bl Lajo Bach Vilm irodal munkássá cí munkájáh Budape 19 magya Frankfu 19 ném Venetian Laj emlékeze Újpe 19 Sok fordíto héberb németbő berli Jüdisch Lexikonn lexikonn munkatárs

11607.

CÍMS Fried

SZEMÉLYN Friedm Dé

SZÓCI Friedm Dén rab sz Budapes 1 m Teológ tanulmány budape rabbiképző végez budape tudományegye bölcsész ka 19 avat doktor 1 Venetia La öröké újpe hitköz főrabbi Társszerkeszt Mag Zs Sze tudomán folyói Jab homileti mellékleté Szi népsz vall ismere tárán Munkatá említ folyóirato kí Egyenlőségn M Jövőn Hac hé -n Újpe Izrael Hitköz Értesítőjén Újpe Naplón Orszá Egyetértésn Reményn Izrael Tanü Értesítőn Bu Izrael Hitköz Értesítőjé követk gyűjtemén munkákn Zs Évkön Izrael Csal Napt Blau-emlékkö magy hé Szeminári Emlékkön Öná mun szerkesztésé megjel köte következ B La iroda munkáss Budap 19 magy né Alphabe Siraci Vien 1 Székfogl bes Újp 1 Fer Józ Orszá Rabbiké Intézet felavat rab életra ada iroda működ Budap 1 I Újp 1 Emlékkö B La hatvanötö születésna negyvené í jubile alkalmá Budap 1 rabbiké félszáza jubile Budap 1 Emlékkö Fer Józ Orszá Rabbiké Inté fennállásá ötveneszten jubile alkalmá Budap 1 zs iroda irán Budap 1 Pót B Laj Bac Vil iroda munkáss c munkájá Budap 1 magy Frankf 1 né Venetia La emlékez Újp 1 So fordít héber németb berl Jüdisc Lexikon lexikon munkatár

11607

CÍM Frie

SZEMÉLY Fried D

SZÓC Fried Dé ra s Budape Teoló tanulmán budap rabbiképz vége budap tudományegy bölcsés k 1 ava dokto Veneti L örök újp hitkö főrabb Társszerkesz Ma Z Sz tudomá folyó Ja homilet melléklet Sz néps val ismer tárá Munkat emlí folyóirat k Egyenlőség Jövő Ha h - Újp Izrae Hitkö Értesítőjé Újp Napló Orsz Egyetértés Remény Izrae Tan Értesítő B Izrae Hitkö Értesítőj követ gyűjtemé munkák Z Évkö Izrae Csa Nap Blau-emlékk mag h Szeminár Emlékkö Ön mu szerkesztés megje köt követke L irod munkás Buda 1 mag n Alphab Sirac Vie Székfog be Új Fe Jó Orsz Rabbik Intéze felava ra életr ad irod műkö Buda Új Emlékk L hatvanöt születésn negyven jubil alkalm Buda rabbik félszáz jubil Buda Emlékk Fe Jó Orsz Rabbik Int fennállás ötveneszte jubil alkalm Buda z irod irá Buda Pó La Ba Vi irod munkás munkáj Buda mag Frank n Veneti L emléke Új S fordí hébe német ber Jüdis Lexiko lexiko munkatá

1160

CÍ Fri

SZEMÉL Frie

SZÓ Frie D r Budap Teol tanulmá buda rabbikép vég buda tudományeg bölcsé av dokt Venet örö új hitk főrab Társszerkes M S tudom foly J homile mellékle S nép va isme tár Munka eml folyóira Egyenlősé Jöv H Új Izra Hitk Értesítőj Új Napl Ors Egyetérté Remén Izra Ta Értesít Izra Hitk Értesítő köve gyűjtem munká Évk Izra Cs Na Blau-emlék ma Szeminá Emlékk Ö m szerkeszté megj kö követk iro munká Bud ma Alpha Sira Vi Székfo b Ú F J Ors Rabbi Intéz felav r élet a iro műk Bud Ú Emlék hatvanö születés negyve jubi alkal Bud rabbi félszá jubi Bud Emlék F J Ors Rabbi In fennállá ötveneszt jubi alkal Bud iro ir Bud P L B V iro munká munká Bud ma Fran Venet emlék Ú ford héb néme be Jüdi Lexik lexik munkat