11609.htm

CÍMSZÓ: Friedmann

SZEMÉLYNÉV: Friedmann Bernát

SZÓCIKK: "2. F. Bernát, ügyvéd és kriminalista, szül. Nagyváradon 1844 okt. 10., megh. Budapesten 1925 okt. 14. A budapesti egyetemen tanult és u. o. lett ügyvéd. Hírnevét a tiszaeszlárí vérvádperben alapította meg erélyes és eszes fellépésével és védelmével. Ezenkívül évtizedeken át szerepelt számos nagyobb bűnügyben. Mint jogi szakíró is kiváló. A szakfolyóiratokban írott tanulmányain kívül főbb művei: Hazai bányászatunk nemzetgazdasági és statisztikai szempontból (1866); A népbírák és esküdtszékek intézménye (1876. Az Akadémia nagy díjával kitüntetve) ; A fellebbviteli bűnügyek tekintettel a közvetlen szóbeliségre (1878); Észrevételek a magyar bűnvádi eljárási javaslat irányeszméi felett (1889)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1609. címszó a lexikon => 295. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11609.htm

CÍMSZÓ: Friedmann

SZEMÉLYNÉV: Friedmann Bernát

SZÓCIKK: 2. F. Bernát, ügyvéd és kriminalista, szül. Nagyváradon 1844 okt. 10., megh. Budapesten 1925 okt. 14. A budapesti egyetemen tanult és u. o. lett ügyvéd. Hírnevét a tiszaeszlárí vérvádperben alapította meg erélyes és eszes fellépésével és védelmével. Ezenkívül évtizedeken át szerepelt számos nagyobb bűnügyben. Mint jogi szakíró is kiváló. A szakfolyóiratokban írott tanulmányain kívül főbb művei: Hazai bányászatunk nemzetgazdasági és statisztikai szempontból 1866 ; A népbírák és esküdtszékek intézménye 1876. Az Akadémia nagy díjával kitüntetve ; A fellebbviteli bűnügyek tekintettel a közvetlen szóbeliségre 1878 ; Észrevételek a magyar bűnvádi eljárási javaslat irányeszméi felett 1889 .

11609.ht

CÍMSZÓ Friedman

SZEMÉLYNÉV Friedman Berná

SZÓCIKK 2 F Bernát ügyvé é kriminalista szül Nagyvárado 184 okt 10. megh Budapeste 192 okt 14 budapest egyeteme tanul é u o let ügyvéd Hírnevé tiszaeszlár vérvádperbe alapított me erélye é esze fellépéséve é védelmével Ezenkívü évtizedeke á szerepel számo nagyob bűnügyben Min jog szakír i kiváló szakfolyóiratokba írot tanulmányai kívü főb művei Haza bányászatun nemzetgazdaság é statisztika szempontbó 186 népbírá é esküdtszéke intézmény 1876 A Akadémi nag díjáva kitüntetv fellebbvitel bűnügye tekintette közvetle szóbeliségr 187 Észrevétele magya bűnvád eljárás javasla irányeszmé felet 188

11609.h

CÍMSZ Friedma

SZEMÉLYNÉ Friedma Bern

SZÓCIK Berná ügyv kriminalist szü Nagyvárad 18 ok 10 meg Budapest 19 ok 1 budapes egyetem tanu le ügyvé Hírnev tiszaeszlá vérvádperb alapítot m erély esz fellépésév védelméve Ezenkív évtizedek szerepe szám nagyo bűnügybe Mi jo szakí kivál szakfolyóiratokb íro tanulmánya kív fő műve Haz bányászatu nemzetgazdasá statisztik szempontb 18 népbír esküdtszék intézmén 187 Akadém na díjáv kitüntet fellebbvite bűnügy tekintett közvetl szóbeliség 18 Észrevétel magy bűnvá eljárá javasl irányeszm fele 18

11609.

CÍMS Friedm

SZEMÉLYN Friedm Ber

SZÓCI Bern ügy kriminalis sz Nagyvára 1 o 1 me Budapes 1 o budape egyete tan l ügyv Hírne tiszaeszl vérvádper alapíto erél es fellépésé védelmév Ezenkí évtizede szerep szá nagy bűnügyb M j szak kivá szakfolyóiratok ír tanulmány kí f műv Ha bányászat nemzetgazdas statiszti szempont 1 népbí esküdtszé intézmé 18 Akadé n díjá kitünte fellebbvit bűnüg tekintet közvet szóbelisé 1 Észrevéte mag bűnv eljár javas irányesz fel 1

11609

CÍM Fried

SZEMÉLY Fried Be

SZÓC Ber üg kriminali s Nagyvár m Budape budap egyet ta ügy Hírn tiszaesz vérvádpe alapít eré e fellépés védelmé Ezenk évtized szere sz nag bűnügy sza kiv szakfolyóirato í tanulmán k mű H bányásza nemzetgazda statiszt szempon népb esküdtsz intézm 1 Akad díj kitünt fellebbvi bűnü tekinte közve szóbelis Észrevét ma bűn eljá java irányes fe

1160

CÍ Frie

SZEMÉL Frie B

SZÓ Be ü kriminal Nagyvá Budap buda egye t üg Hír tiszaes vérvádp alapí er fellépé védelm Ezen évtize szer s na bűnüg sz ki szakfolyóirat tanulmá m bányász nemzetgazd statisz szempo nép esküdts intéz Aka dí kitün fellebbv bűn tekint közv szóbeli Észrevé m bű elj jav iránye f