11613.htm

CÍMSZÓ: Friedmann

SZEMÉLYNÉV: Friedmann Ernő

SZÓCIKK: "7.  F. Ernő, jogi író, szül. Budapesten 1883 okt. 1. A budapesti és külföldi egyetemeken elvégzett tanulmányai után ügyvéd lett, majd a kultuszminisztériumban nyert beosztást s 1912. részt vett az újonnan tervezett egyetemek előmunkálatainak kidolgozásában, egyszersmind a kassai jogakadémia tanárának is kinevezték. 1913-ban ügyész, 1917. a Műegyetemen a jogi enciklopédia ny. rendes tanára lett. Önállóan megjelent művei: A korlátozott beszámíthatóságról (1902); Konzervativizmus és haladás a büntetőjogban (1907); A társadalom védelme közveszélyes bűntettesekkel szemben ; A határozatlan tartalmú ítéletek (1910); Korlátozott beszámíthatóság a magánjogban (1910-11). Munkatársa volt a Magyar Jogi Lexikonnak és szerkeszti a Büntetőjogi Értekezések c. sorozatot."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1613. címszó a lexikon => 295. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11613.htm

CÍMSZÓ: Friedmann

SZEMÉLYNÉV: Friedmann Ernő

SZÓCIKK: 7. F. Ernő, jogi író, szül. Budapesten 1883 okt. 1. A budapesti és külföldi egyetemeken elvégzett tanulmányai után ügyvéd lett, majd a kultuszminisztériumban nyert beosztást s 1912. részt vett az újonnan tervezett egyetemek előmunkálatainak kidolgozásában, egyszersmind a kassai jogakadémia tanárának is kinevezték. 1913-ban ügyész, 1917. a Műegyetemen a jogi enciklopédia ny. rendes tanára lett. Önállóan megjelent művei: A korlátozott beszámíthatóságról 1902 ; Konzervativizmus és haladás a büntetőjogban 1907 ; A társadalom védelme közveszélyes bűntettesekkel szemben ; A határozatlan tartalmú ítéletek 1910 ; Korlátozott beszámíthatóság a magánjogban 1910-11 . Munkatársa volt a Magyar Jogi Lexikonnak és szerkeszti a Büntetőjogi Értekezések c. sorozatot.

11613.ht

CÍMSZÓ Friedman

SZEMÉLYNÉV Friedman Ern

SZÓCIKK 7 F Ernő jog író szül Budapeste 188 okt 1 budapest é külföld egyetemeke elvégzet tanulmánya utá ügyvé lett maj kultuszminisztériumba nyer beosztás 1912 rész vet a újonna tervezet egyeteme előmunkálataina kidolgozásában egyszersmin kassa jogakadémi tanárána i kinevezték 1913-ba ügyész 1917 Műegyeteme jog enciklopédi ny rende tanár lett Önállóa megjelen művei korlátozot beszámíthatóságró 190 Konzervativizmu é haladá büntetőjogba 190 társadalo védelm közveszélye bűntettesekke szembe határozatla tartalm ítélete 191 Korlátozot beszámíthatósá magánjogba 1910-1 Munkatárs vol Magya Jog Lexikonna é szerkeszt Büntetőjog Értekezése c sorozatot

11613.h

CÍMSZ Friedma

SZEMÉLYNÉ Friedma Er

SZÓCIK Ern jo ír szü Budapest 18 ok budapes külföl egyetemek elvégze tanulmány ut ügyv let ma kultuszminisztériumb nye beosztá 191 rés ve újonn terveze egyetem előmunkálatain kidolgozásába egyszersmi kass jogakadém tanárán kinevezté 1913-b ügyés 191 Műegyetem jo enciklopéd n rend taná let Önálló megjele műve korlátozo beszámíthatóságr 19 Konzervativizm halad büntetőjogb 19 társadal védel közveszély bűntettesekk szemb határozatl tartal ítélet 19 Korlátozo beszámíthatós magánjogb 1910- Munkatár vo Magy Jo Lexikonn szerkesz Büntetőjo Értekezés sorozato

11613.

CÍMS Friedm

SZEMÉLYN Friedm E

SZÓCI Er j í sz Budapes 1 o budape külfö egyeteme elvégz tanulmán u ügy le m kultuszminisztérium ny beoszt 19 ré v újon tervez egyete előmunkálatai kidolgozásáb egyszersm kas jogakadé tanárá kinevezt 1913- ügyé 19 Műegyete j enciklopé ren tan le Önáll megjel műv korlátoz beszámíthatóság 1 Konzervativiz hala büntetőjog 1 társada véde közveszél bűntettesek szem határozat tarta ítéle 1 Korlátoz beszámítható magánjog 1910 Munkatá v Mag J Lexikon szerkes Büntetőj Értekezé sorozat

11613

CÍM Fried

SZEMÉLY Fried

SZÓC E s Budape budap külf egyetem elvég tanulmá üg l kultuszminisztériu n beosz 1 r újo terve egyet előmunkálata kidolgozásá egyszers ka jogakad tanár kinevez 1913 ügy 1 Műegyet enciklop re ta l Önál megje mű korláto beszámíthatósá Konzervativi hal büntetőjo társad véd közveszé bűntettese sze határoza tart ítél Korláto beszámíthat magánjo 191 Munkat Ma Lexiko szerke Büntető Értekez soroza

1161

CÍ Frie

SZEMÉL Frie

SZÓ Budap buda kül egyete elvé tanulm ü kultuszminisztéri beos új terv egye előmunkálat kidolgozás egyszer k jogaka taná kineve 191 üg Műegye enciklo r t Öná megj m korlát beszámíthatós Konzervativ ha büntetőj társa vé közvesz bűntettes sz határoz tar íté Korlát beszámítha magánj 19 Munka M Lexik szerk Büntet Érteke soroz