11617.htm

CÍMSZÓ: Friedmann

SZEMÉLYNÉV: Friedmann Ignác

SZÓCIKK: 11.  F. Ignác, ügyvéd, szül. Nagytapolcsányban 1832 jún. 12. Iskoláit Pozsonyban, Bécsben és Budapesten végezte. 1913 óta folytat ügyvédi gyakorlatot s főleg mint kereskedelmi és hiteljogász elismert névre tett szert. A trianoni békeszerződés megkötése óta nemzetközi joggal foglalkozik, részt vett a hágai vegyes döntőbíróság tárgyalásain, ahol több magyar főúr, Apponyi Albert gróf, Csáky Károly gróf és mások birtokügyeinek rendezése körül ért el eredményeket. A cseh hitelezői védegylet magyarországi vezetője és jogtanácsosa. A Magyar-Cseh Kamara elnöki tanácsának tagja. A zsidó társadalmi életben mint a Pro Palesztina Szövetség újjáépítési osztályának, a Keren Hajeszodnak az elnöke játszik vezető szerepet. A zsidó művészet iránt való szeretete vezette a műgyűjtésre. Gyűjteménye, mely főleg liturgiái és rituális tárgyakat, régi pergamenteket és nagybecsű judaicákat tartalmaz, anyagának nagyságát és értékét tekintve a párisi Cluny világhírű gyűjteményének zsidó részével helyezhető egy sorba. Közéleti tevékenységének elismeréséül 1926. kormányfőtanácsossá nevezték ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1617. címszó a lexikon => 296. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11617.htm

CÍMSZÓ: Friedmann

SZEMÉLYNÉV: Friedmann Ignác

SZÓCIKK: 11. F. Ignác, ügyvéd, szül. Nagytapolcsányban 1832 jún. 12. Iskoláit Pozsonyban, Bécsben és Budapesten végezte. 1913 óta folytat ügyvédi gyakorlatot s főleg mint kereskedelmi és hiteljogász elismert névre tett szert. A trianoni békeszerződés megkötése óta nemzetközi joggal foglalkozik, részt vett a hágai vegyes döntőbíróság tárgyalásain, ahol több magyar főúr, Apponyi Albert gróf, Csáky Károly gróf és mások birtokügyeinek rendezése körül ért el eredményeket. A cseh hitelezői védegylet magyarországi vezetője és jogtanácsosa. A Magyar-Cseh Kamara elnöki tanácsának tagja. A zsidó társadalmi életben mint a Pro Palesztina Szövetség újjáépítési osztályának, a Keren Hajeszodnak az elnöke játszik vezető szerepet. A zsidó művészet iránt való szeretete vezette a műgyűjtésre. Gyűjteménye, mely főleg liturgiái és rituális tárgyakat, régi pergamenteket és nagybecsű judaicákat tartalmaz, anyagának nagyságát és értékét tekintve a párisi Cluny világhírű gyűjteményének zsidó részével helyezhető egy sorba. Közéleti tevékenységének elismeréséül 1926. kormányfőtanácsossá nevezték ki.

11617.ht

CÍMSZÓ Friedman

SZEMÉLYNÉV Friedman Igná

SZÓCIKK 11 F Ignác ügyvéd szül Nagytapolcsányba 183 jún 12 Iskolái Pozsonyban Bécsbe é Budapeste végezte 191 ót folyta ügyvéd gyakorlato főle min kereskedelm é hiteljogás elismer névr tet szert trianon békeszerződé megkötés ót nemzetköz jogga foglalkozik rész vet hága vegye döntőbírósá tárgyalásain aho töb magya főúr Appony Alber gróf Csák Károl gró é máso birtokügyeine rendezés körü ér e eredményeket cse hitelező védegyle magyarország vezetőj é jogtanácsosa Magyar-Cse Kamar elnök tanácsána tagja zsid társadalm életbe min Pr Palesztin Szövetsé újjáépítés osztályának Kere Hajeszodna a elnök játszi vezet szerepet zsid művésze irán val szeretet vezett műgyűjtésre Gyűjteménye mel főle liturgiá é rituáli tárgyakat rég pergamenteke é nagybecs judaicáka tartalmaz anyagána nagyságá é értéké tekintv páris Clun világhír gyűjteményéne zsid részéve helyezhet eg sorba Közélet tevékenységéne elismeréséü 1926 kormányfőtanácsoss nevezté ki

11617.h

CÍMSZ Friedma

SZEMÉLYNÉ Friedma Ign

SZÓCIK 1 Igná ügyvé szü Nagytapolcsányb 18 jú 1 Iskolá Pozsonyba Bécsb Budapest végezt 19 ó folyt ügyvé gyakorlat fől mi kereskedel hiteljogá elisme név te szer triano békeszerződ megköté ó nemzetkö jogg foglalkozi rés ve hág vegy döntőbírós tárgyalásai ah tö magy főú Appon Albe gró Csá Káro gr más birtokügyein rendezé kör é eredményeke cs hitelez védegyl magyarorszá vezető jogtanácsos Magyar-Cs Kama elnö tanácsán tagj zsi társadal életb mi P Paleszti Szövets újjáépíté osztályána Ker Hajeszodn elnö játsz veze szerepe zsi művész irá va szerete vezet műgyűjtésr Gyűjtemény me fől liturgi rituál tárgyaka ré pergamentek nagybec judaicák tartalma anyagán nagyság érték tekint pári Clu világhí gyűjteményén zsi részév helyezhe e sorb Közéle tevékenységén elismerésé 192 kormányfőtanácsos nevezt k

11617.

CÍMS Friedm

SZEMÉLYN Friedm Ig

SZÓCI Ign ügyv sz Nagytapolcsány 1 j Iskol Pozsonyb Bécs Budapes végez 1 foly ügyv gyakorla fő m kereskede hiteljog elism né t sze trian békeszerző megköt nemzetk jog foglalkoz ré v há veg döntőbíró tárgyalása a t mag fő Appo Alb gr Cs Kár g má birtokügyei rendez kö eredmények c hitele védegy magyarorsz vezet jogtanácso Magyar-C Kam eln tanácsá tag zs társada élet m Paleszt Szövet újjáépít osztályán Ke Hajeszod eln játs vez szerep zs művés ir v szeret veze műgyűjtés Gyűjtemén m fő liturg rituá tárgyak r pergamente nagybe judaicá tartalm anyagá nagysá érté tekin pár Cl világh gyűjteményé zs részé helyezh sor Közél tevékenységé elismerés 19 kormányfőtanácso nevez

11617

CÍM Fried

SZEMÉLY Fried I

SZÓC Ig ügy s Nagytapolcsán Isko Pozsony Béc Budape vége fol ügy gyakorl f keresked hiteljo elis n sz tria békeszerz megkö nemzet jo foglalko r h ve döntőbír tárgyalás ma f App Al g C Ká m birtokügye rende k eredménye hitel védeg magyarors veze jogtanács Magyar- Ka el tanács ta z társad éle Palesz Szöve újjáépí osztályá K Hajeszo el ját ve szere z művé i szere vez műgyűjté Gyűjtemé f litur ritu tárgya pergament nagyb judaic tartal anyag nagys ért teki pá C világ gyűjtemény z rész helyez so Közé tevékenység elismeré 1 kormányfőtanács neve

1161

CÍ Frie

SZEMÉL Frie

SZÓ I üg Nagytapolcsá Isk Pozson Bé Budap vég fo üg gyakor kereske hitelj eli s tri békeszer megk nemze j foglalk v döntőbí tárgyalá m Ap A K birtokügy rend eredmény hite véde magyaror vez jogtanác Magyar K e tanác t társa él Pales Szöv újjáép osztály Hajesz e já v szer műv szer ve műgyűjt Gyűjtem litu rit tárgy pergamen nagy judai tarta anya nagy ér tek p vilá gyűjtemén rés helye s Köz tevékenysé elismer kormányfőtanác nev