11620.htm

CÍMSZÓ: Friedmann

SZEMÉLYNÉV: Friedmann Meir ben Benjamin

SZÓCIKK: "14.  F. Meir ben Benjámin (írói neve után Is Sólom), osztrák teológus, szül. Krasznán 1831 júl. 10., megh. 1909 febr.-ban. Az ungvári jesiván tanult és már fiatal korában sokat foglalkozott kabalisztikus iratokkal. Tizenhat éves volt amikor Mendelssohn Biur-jával ellátott Biblia először került a kezeibe s ekkor kezdett bibliai tanulmányokkal foglalkozni. Húszéves korában, mint már kitűnő hebraista, került Miskolcra, ahol talmudot tanított s egyszersmind világi tárgyakat tanult, 1858. pedig a becsi egyetemre ment, ahol tovább képezte magát. 1864-ben az akkor alakult bécsi Besz-ha Midrason a biblia- és midrásirodalom tanárává nevezték ki, majd egyszersmind a bécsi rabbiszemináriumnak is tanára lett. F. főleg, mint midras-kutató vált ki. Kiadásai s az azokhoz tömör héberséggel írott jegyzetei nagy értékűek. Hébernyelvű művei: Szifré-kiadás (I864); Mechilta-kiadás (1870); Esesz Chájil (1878); Peszichto-Raboszi (1880); Ha-Cijon (Ezekiel-kommentár, 1882); Dovor al edusz ha-Talmud (1885); Masszechet Makkósz (talmudtraktátus kommentárral, 1888); Széfer Sofétim (kommentár a Bírákhoz, 1891); Meir Ajin (Hagada-kommentár, 1895); Tánna debé Elijáhu (1900). Németnyelvű művei: Worte der Erinnerung an Isaac Noah Mannheimer (1873): Die Juden ein Ackerbautreibender Stamm (1878); T. G. Stern (Gedenkrede, 1883); Zerubabel (1890); Worte zur Feier des 100-jährigen Geburtstages des sel. Predigers I. N. Mannheimer (1893); Onkelos und Akylos (1896). F. 1881-86 közt I. H. Weisszal együtt szerkesztette a nagyon jelentékeny Bész Talmud c. hébernyelvű teológiai folyóiratot. Ebben F. állandóan a héber Is Sólom nevet használja. A folyóiratban főleg a Pentateuchhoz és Sámuelhez írott kommentárjai tűntek ki."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1620. címszó a lexikon => 296. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11620.htm

CÍMSZÓ: Friedmann

SZEMÉLYNÉV: Friedmann Meir ben Benjamin

SZÓCIKK: 14. F. Meir ben Benjámin írói neve után Is Sólom , osztrák teológus, szül. Krasznán 1831 júl. 10., megh. 1909 febr.-ban. Az ungvári jesiván tanult és már fiatal korában sokat foglalkozott kabalisztikus iratokkal. Tizenhat éves volt amikor Mendelssohn Biur-jával ellátott Biblia először került a kezeibe s ekkor kezdett bibliai tanulmányokkal foglalkozni. Húszéves korában, mint már kitűnő hebraista, került Miskolcra, ahol talmudot tanított s egyszersmind világi tárgyakat tanult, 1858. pedig a becsi egyetemre ment, ahol tovább képezte magát. 1864-ben az akkor alakult bécsi Besz-ha Midrason a biblia- és midrásirodalom tanárává nevezték ki, majd egyszersmind a bécsi rabbiszemináriumnak is tanára lett. F. főleg, mint midras-kutató vált ki. Kiadásai s az azokhoz tömör héberséggel írott jegyzetei nagy értékűek. Hébernyelvű művei: Szifré-kiadás I864 ; Mechilta-kiadás 1870 ; Esesz Chájil 1878 ; Peszichto-Raboszi 1880 ; Ha-Cijon Ezekiel-kommentár, 1882 ; Dovor al edusz ha-Talmud 1885 ; Masszechet Makkósz talmudtraktátus kommentárral, 1888 ; Széfer Sofétim kommentár a Bírákhoz, 1891 ; Meir Ajin Hagada-kommentár, 1895 ; Tánna debé Elijáhu 1900 . Németnyelvű művei: Worte der Erinnerung an Isaac Noah Mannheimer 1873 : Die Juden ein Ackerbautreibender Stamm 1878 ; T. G. Stern Gedenkrede, 1883 ; Zerubabel 1890 ; Worte zur Feier des 100-jährigen Geburtstages des sel. Predigers I. N. Mannheimer 1893 ; Onkelos und Akylos 1896 . F. 1881-86 közt I. H. Weisszal együtt szerkesztette a nagyon jelentékeny Bész Talmud c. hébernyelvű teológiai folyóiratot. Ebben F. állandóan a héber Is Sólom nevet használja. A folyóiratban főleg a Pentateuchhoz és Sámuelhez írott kommentárjai tűntek ki.

11620.ht

CÍMSZÓ Friedman

SZEMÉLYNÉV Friedman Mei be Benjami

SZÓCIKK 14 F Mei be Benjámi író nev utá I Sólo osztrá teológus szül Kraszná 183 júl 10. megh 190 febr.-ban A ungvár jesivá tanul é má fiata korába soka foglalkozot kabalisztiku iratokkal Tizenha éve vol amiko Mendelssoh Biur-jáva ellátot Bibli előszö kerül kezeib ekko kezdet biblia tanulmányokka foglalkozni Húszéve korában min má kitűn hebraista kerül Miskolcra aho talmudo tanítot egyszersmin világ tárgyaka tanult 1858 pedi becs egyetemr ment aho továb képezt magát 1864-be a akko alakul bécs Besz-h Midraso biblia é midrásirodalo tanáráv nevezté ki maj egyszersmin bécs rabbiszemináriumna i tanár lett F főleg min midras-kutat vál ki Kiadása a azokho tömö héberségge írot jegyzete nag értékűek Hébernyelv művei Szifré-kiadá I86 Mechilta-kiadá 187 Eses Cháji 187 Peszichto-Rabosz 188 Ha-Cijo Ezekiel-kommentár 188 Dovo a edus ha-Talmu 188 Masszeche Makkós talmudtraktátu kommentárral 188 Széfe Soféti kommentá Bírákhoz 189 Mei Aji Hagada-kommentár 189 Tánn deb Elijáh 190 Németnyelv művei Wort de Erinnerun a Isaa Noa Mannheime 187 Di Jude ei Ackerbautreibende Stam 187 T G Ster Gedenkrede 188 Zerubabe 189 Wort zu Feie de 100-jährige Geburtstage de sel Prediger I N Mannheime 189 Onkelo un Akylo 189 F 1881-8 köz I H Weissza együt szerkesztett nagyo jelentéken Bés Talmu c hébernyelv teológia folyóiratot Ebbe F állandóa hébe I Sólo neve használja folyóiratba főle Pentateuchho é Sámuelhe írot kommentárja tűnte ki

11620.h

CÍMSZ Friedma

SZEMÉLYNÉ Friedma Me b Benjam

SZÓCIK 1 Me b Benjám ír ne ut Sól osztr teológu szü Kraszn 18 jú 10 meg 19 febr.-ba ungvá jesiv tanu m fiat koráb sok foglalkozo kabalisztik iratokka Tizenh év vo amik Mendelsso Biur-jáv elláto Bibl elősz kerü kezei ekk kezde bibli tanulmányokk foglalkozn Húszév korába mi m kitű hebraist kerü Miskolcr ah talmud taníto egyszersmi vilá tárgyak tanul 185 ped bec egyetem men ah tová képez magá 1864-b akk alaku béc Besz- Midras bibli midrásirodal tanárá nevezt k ma egyszersmi béc rabbiszemináriumn taná let főle mi midras-kuta vá k Kiadás azokh töm héberségg íro jegyzet na értékűe Hébernyel műve Szifré-kiad I8 Mechilta-kiad 18 Ese Cháj 18 Peszichto-Rabos 18 Ha-Cij Ezekiel-kommentá 18 Dov edu ha-Talm 18 Masszech Makkó talmudtraktát kommentárra 18 Széf Sofét komment Bírákho 18 Me Aj Hagada-kommentá 18 Tán de Elijá 19 Németnyel műve Wor d Erinneru Isa No Mannheim 18 D Jud e Ackerbautreibend Sta 18 Ste Gedenkred 18 Zerubab 18 Wor z Fei d 100-jährig Geburtstag d se Predige Mannheim 18 Onkel u Akyl 18 1881- kö Weissz együ szerkesztet nagy jelentéke Bé Talm hébernyel teológi folyóirato Ebb állandó héb Sól nev használj folyóiratb fől Pentateuchh Sámuelh íro kommentárj tűnt k

11620.

CÍMS Friedm

SZEMÉLYN Friedm M Benja

SZÓCI M Benjá í n u Só oszt teológ sz Krasz 1 j 1 me 1 febr.-b ungv jesi tan fia korá so foglalkoz kabaliszti iratokk Tizen é v ami Mendelss Biur-já ellát Bib elős ker keze ek kezd bibl tanulmányok foglalkoz Húszé koráb m kit hebrais ker Miskolc a talmu tanít egyszersm vil tárgya tanu 18 pe be egyete me a tov képe mag 1864- ak alak bé Besz Midra bibl midrásiroda tanár nevez m egyszersm bé rabbiszeminárium tan le fől m midras-kut v Kiadá azok tö héberség ír jegyze n értékű Hébernye műv Szifré-kia I Mechilta-kia 1 Es Chá 1 Peszichto-Rabo 1 Ha-Ci Ezekiel-komment 1 Do ed ha-Tal 1 Masszec Makk talmudtraktá kommentárr 1 Szé Sofé kommen Bírákh 1 M A Hagada-komment 1 Tá d Elij 1 Németnye műv Wo Erinner Is N Mannhei 1 Ju Ackerbautreiben St 1 St Gedenkre 1 Zeruba 1 Wo Fe 100-jähri Geburtsta s Predig Mannhei 1 Onke Aky 1 1881 k Weiss egy szerkeszte nag jelenték B Tal hébernye teológ folyóirat Eb álland hé Só ne használ folyóirat fő Pentateuch Sámuel ír kommentár tűn

11620

CÍM Fried

SZEMÉLY Fried Benj

SZÓC Benj S osz teoló s Kras m febr.- ung jes ta fi kor s foglalko kabaliszt iratok Tize am Mendels Biur-j ellá Bi elő ke kez e kez bib tanulmányo foglalko Húsz korá ki hebrai ke Miskol talm taní egyszers vi tárgy tan 1 p b egyet m to kép ma 1864 a ala b Bes Midr bib midrásirod taná neve egyszers b rabbiszemináriu ta l fő midras-ku Kiad azo t hébersé í jegyz érték Héberny mű Szifré-ki Mechilta-ki E Ch Peszichto-Rab Ha-C Ezekiel-kommen D e ha-Ta Massze Mak talmudtrakt kommentár Sz Sof komme Bírák Hagada-kommen T Eli Németny mű W Erinne I Mannhe J Ackerbautreibe S S Gedenkr Zerub W F 100-jähr Geburtst Predi Mannhe Onk Ak 188 Weis eg szerkeszt na jelenté Ta héberny teoló folyóira E állan h S n haszná folyóira f Pentateuc Sámue í kommentá tű

1162

CÍ Frie

SZEMÉL Frie Ben

SZÓ Ben os teol Kra febr. un je t f ko foglalk kabalisz irato Tiz a Mendel Biur- ell B el k ke ke bi tanulmány foglalk Hús kor k hebra k Misko tal tan egyszer v tárg ta egye t ké m 186 al Be Mid bi midrásiro tan nev egyszer rabbiszeminári t f midras-k Kia az hébers jegy érté Hébern m Szifré-k Mechilta-k C Peszichto-Ra Ha- Ezekiel-komme ha-T Massz Ma talmudtrak kommentá S So komm Bírá Hagada-komme El Németn m Erinn Mannh Ackerbautreib Gedenk Zeru 100-jäh Geburts Pred Mannh On A 18 Wei e szerkesz n jelent T hébern teol folyóir álla haszn folyóir Pentateu Sámu komment t