11621.htm

CÍMSZÓ: Friedmann

SZEMÉLYNÉV: Friedmann Móric

SZÓCIKK: "15. F. Mór, pesti főkántor, szül. Hrabócon 1826. megh. Budapesten 1891. Talmudiskolákba járt, de csakhamar feltűnt szép hangjával s már 12 éves korában előimádkozással kereste meg kenyerét. Pápán és Pozsonyban végzett talmudi tanulmányai után Brezován tanítóskodott, közben tovább képezte magát a világi és egyházi tudományokban, majd Goldmark Károly atyja, a sopronkeresztúri kántor oldala mellett elsajátította a kántori teendőket. Sopronban 22 éves korában kántorrá választották, majd a bécsi konzervatóriumot látogatta s egyben a neves Sulzer bécsi kántornak tanítványa volt. 1850-ben Bécs egyik elővárosában kántor, hitoktató, jegyző és hitszónok lett s érdemeiért a bécsi rabbiság mórénu címmel tüntette ki. 1857-ben a pesti hitközség főkántorának hívta meg. Itt nyomban hozzálátott az istentisztelet rendezéséhez a Sulzer-féle imarend és részben saját egyházi énekeinek meghonosításával. Izraelita vallásos énekek c. könyve nagyban elősegítette a hitközségek megmagyarosodását. Kompozíciói a műzene szabályainak betartása mellett megőrizték a zsidó egyházi ének jellegét. A hitközségi hivatalnokok erkölcsi és anyagi érdekeinek megvédésére 1882. egyletet alapított és lapot szerkesztett; az Izr. Tanítóegyesületnek megalakulása óta alelnöke volt. Már 1868. készített és a kongresszushoz (l. o.) be is nyújtott egy emlékiratot kántoriskola létesítése érdekében. A Rabbiszeminárium gimnáziumának megnyitása óta énektanára volt. A király arany érdemkereszttel tüntette ki."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1621. címszó a lexikon => 296. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11621.htm

CÍMSZÓ: Friedmann

SZEMÉLYNÉV: Friedmann Móric

SZÓCIKK: 15. F. Mór, pesti főkántor, szül. Hrabócon 1826. megh. Budapesten 1891. Talmudiskolákba járt, de csakhamar feltűnt szép hangjával s már 12 éves korában előimádkozással kereste meg kenyerét. Pápán és Pozsonyban végzett talmudi tanulmányai után Brezován tanítóskodott, közben tovább képezte magát a világi és egyházi tudományokban, majd Goldmark Károly atyja, a sopronkeresztúri kántor oldala mellett elsajátította a kántori teendőket. Sopronban 22 éves korában kántorrá választották, majd a bécsi konzervatóriumot látogatta s egyben a neves Sulzer bécsi kántornak tanítványa volt. 1850-ben Bécs egyik elővárosában kántor, hitoktató, jegyző és hitszónok lett s érdemeiért a bécsi rabbiság mórénu címmel tüntette ki. 1857-ben a pesti hitközség főkántorának hívta meg. Itt nyomban hozzálátott az istentisztelet rendezéséhez a Sulzer-féle imarend és részben saját egyházi énekeinek meghonosításával. Izraelita vallásos énekek c. könyve nagyban elősegítette a hitközségek megmagyarosodását. Kompozíciói a műzene szabályainak betartása mellett megőrizték a zsidó egyházi ének jellegét. A hitközségi hivatalnokok erkölcsi és anyagi érdekeinek megvédésére 1882. egyletet alapított és lapot szerkesztett; az Izr. Tanítóegyesületnek megalakulása óta alelnöke volt. Már 1868. készített és a kongresszushoz l. o. be is nyújtott egy emlékiratot kántoriskola létesítése érdekében. A Rabbiszeminárium gimnáziumának megnyitása óta énektanára volt. A király arany érdemkereszttel tüntette ki.

11621.ht

CÍMSZÓ Friedman

SZEMÉLYNÉV Friedman Móri

SZÓCIKK 15 F Mór pest főkántor szül Hrabóco 1826 megh Budapeste 1891 Talmudiskolákb járt d csakhama feltűn szé hangjáva má 1 éve korába előimádkozássa kerest me kenyerét Pápá é Pozsonyba végzet talmud tanulmánya utá Brezová tanítóskodott közbe továb képezt magá világ é egyház tudományokban maj Goldmar Károl atyja sopronkeresztúr kánto oldal mellet elsajátított kántor teendőket Sopronba 2 éve korába kántorr választották maj bécs konzervatóriumo látogatt egybe neve Sulze bécs kántorna tanítvány volt 1850-be Béc egyi elővárosába kántor hitoktató jegyz é hitszóno let érdemeiér bécs rabbisá mórén címme tüntett ki 1857-be pest hitközsé főkántorána hívt meg It nyomba hozzálátot a istentisztele rendezéséhe Sulzer-fél imaren é részbe sajá egyház énekeine meghonosításával Izraelit valláso éneke c könyv nagyba elősegített hitközsége megmagyarosodását Kompozíció műzen szabályaina betartás mellet megőrizté zsid egyház éne jellegét hitközség hivatalnoko erkölcs é anyag érdekeine megvédésér 1882 egylete alapítot é lapo szerkesztett a Izr Tanítóegyesületne megalakulás ót alelnök volt Má 1868 készítet é kongresszusho l o b i nyújtot eg emlékirato kántoriskol létesítés érdekében Rabbiszemináriu gimnáziumána megnyitás ót énektanár volt királ aran érdemkeresztte tüntett ki

11621.h

CÍMSZ Friedma

SZEMÉLYNÉ Friedma Mór

SZÓCIK 1 Mó pes főkánto szü Hrabóc 182 meg Budapest 189 Talmudiskolák jár csakham feltű sz hangjáv m év koráb előimádkozáss keres m kenyeré Páp Pozsonyb végze talmu tanulmány ut Brezov tanítóskodot közb tová képez mag vilá egyhá tudományokba ma Goldma Káro atyj sopronkeresztú kánt olda melle elsajátítot kánto teendőke Sopronb év koráb kántor választottá ma béc konzervatórium látogat egyb nev Sulz béc kántorn tanítván vol 1850-b Bé egy elővárosáb kánto hitoktat jegy hitszón le érdemeié béc rabbis móré címm tüntet k 1857-b pes hitközs főkántorán hív me I nyomb hozzáláto istentisztel rendezéséh Sulzer-fé imare részb saj egyhá énekein meghonosításáva Izraeli vallás ének köny nagyb elősegítet hitközség megmagyarosodásá Kompozíci műze szabályain betartá melle megőrizt zsi egyhá én jellegé hitközsé hivatalnok erkölc anya érdekein megvédésé 188 egylet alapíto lap szerkesztet Iz Tanítóegyesületn megalakulá ó alelnö vol M 186 készíte kongresszush nyújto e emlékirat kántorisko létesíté érdekébe Rabbiszeminári gimnáziumán megnyitá ó énektaná vol kirá ara érdemkeresztt tüntet k

11621.

CÍMS Friedm

SZEMÉLYN Friedm Mó

SZÓCI M pe főkánt sz Hrabó 18 me Budapes 18 Talmudiskolá já csakha felt s hangjá é korá előimádkozás kere kenyer Pá Pozsony végz talm tanulmán u Brezo tanítóskodo köz tov képe ma vil egyh tudományokb m Goldm Kár aty sopronkereszt kán old mell elsajátíto kánt teendők Sopron é korá kánto választott m bé konzervatóriu látoga egy ne Sul bé kántor tanítvá vo 1850- B eg elővárosá kánt hitokta jeg hitszó l érdemei bé rabbi mór cím tünte 1857- pe hitköz főkántorá hí m nyom hozzálát istentiszte rendezésé Sulzer-f imar rész sa egyh énekei meghonosításáv Izrael vallá éne kön nagy elősegíte hitközsé megmagyarosodás Kompozíc műz szabályai betart mell megőriz zs egyh é jelleg hitközs hivatalno erköl any érdekei megvédés 18 egyle alapít la szerkeszte I Tanítóegyesület megalakul aleln vo 18 készít kongresszus nyújt emlékira kántorisk létesít érdekéb Rabbiszeminár gimnáziumá megnyit énektan vo kir ar érdemkereszt tünte

11621

CÍM Fried

SZEMÉLY Fried M

SZÓC p főkán s Hrab 1 m Budape 1 Talmudiskol j csakh fel hangj kor előimádkozá ker kenye P Pozson vég tal tanulmá Brez tanítóskod kö to kép m vi egy tudományok Gold Ká at sopronkeresz ká ol mel elsajátít kán teendő Sopro kor kánt választot b konzervatóri látog eg n Su b kánto tanítv v 1850 e előváros kán hitokt je hitsz érdeme b rabb mó cí tünt 1857 p hitkö főkántor h nyo hozzálá istentiszt rendezés Sulzer- ima rés s egy éneke meghonosításá Izrae vall én kö nag elősegít hitközs megmagyarosodá Kompozí mű szabálya betar mel megőri z egy jelle hitköz hivataln erkö an érdeke megvédé 1 egyl alapí l szerkeszt Tanítóegyesüle megalaku alel v 1 készí kongresszu nyúj emlékir kántoris létesí érdeké Rabbiszeminá gimnázium megnyi énekta v ki a érdemkeresz tünt

1162

CÍ Frie

SZEMÉL Frie

SZÓ főká Hra Budap Talmudisko csak fe hang ko előimádkoz ke keny Pozso vé ta tanulm Bre tanítósko k t ké v eg tudományo Gol K a sopronkeres k o me elsajátí ká teend Sopr ko kán választo konzervatór láto e S kánt tanít 185 előváro ká hitok j hits érdem rab m c tün 185 hitk főkánto ny hozzál istentisz rendezé Sulzer im ré eg ének meghonosítás Izra val é k na elősegí hitköz megmagyarosod Kompoz m szabály beta me megőr eg jell hitkö hivatal erk a érdek megvéd egy alap szerkesz Tanítóegyesül megalak ale kész kongressz nyú emléki kántori létes érdek Rabbiszemin gimnáziu megny énekt k érdemkeres tün