11623.htm

CÍMSZÓ: Fridrich

SZEMÉLYNÉV: Friedrich Tivadar

SZÓCIKK: Friedrich, 1. Tivadar, publicista és közgazdasági író, szül. Budapesten 1862. A budapesti evangélikus főgimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait, majd a budapesti tudományegyetem jogi karát látogatta. 1886-ban megszerezte a jogi doktori oklevelet, 1888. pedig letette az ügyvédi vizsgát, de ügyvédi gyakorlatot sohasem folytatott. Még mint joghallgató 1883. belépett a Pester Lloyd szerkesztőségébe, amelynek azóta állandóan tagja. Húsz éven át e lap országgyűlési rovatának a parlamenti tárgyalásokról a külföld számára hű képet adó vezetője volt. Számos belpolitikai vezércikket és történelmi tárgyú tárcát írt. 1907-ben átvette a Pester Lloyd közgazdasági rovatának szerkesztését. Jelenleg e lap felelős szerkesztője. 1928-ban publicisztikai érdemeinek elismeréséül megkapta a kormányfőtanácsosi címet. Élénk részt vett a hírlapírók jóléti intézményeiben folyó munkában is. Hosszú ideig Magyarország politikai, gazdasági és kulturális viszonyait ismertette, mint a Leipziger lllustrierte Zeitung, a bécsi Zeit, a londoni Mormag Post és a New-York Herald levelezője.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1623. címszó a lexikon => 297. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11623.htm

CÍMSZÓ: Fridrich

SZEMÉLYNÉV: Friedrich Tivadar

SZÓCIKK: Friedrich, 1. Tivadar, publicista és közgazdasági író, szül. Budapesten 1862. A budapesti evangélikus főgimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait, majd a budapesti tudományegyetem jogi karát látogatta. 1886-ban megszerezte a jogi doktori oklevelet, 1888. pedig letette az ügyvédi vizsgát, de ügyvédi gyakorlatot sohasem folytatott. Még mint joghallgató 1883. belépett a Pester Lloyd szerkesztőségébe, amelynek azóta állandóan tagja. Húsz éven át e lap országgyűlési rovatának a parlamenti tárgyalásokról a külföld számára hű képet adó vezetője volt. Számos belpolitikai vezércikket és történelmi tárgyú tárcát írt. 1907-ben átvette a Pester Lloyd közgazdasági rovatának szerkesztését. Jelenleg e lap felelős szerkesztője. 1928-ban publicisztikai érdemeinek elismeréséül megkapta a kormányfőtanácsosi címet. Élénk részt vett a hírlapírók jóléti intézményeiben folyó munkában is. Hosszú ideig Magyarország politikai, gazdasági és kulturális viszonyait ismertette, mint a Leipziger lllustrierte Zeitung, a bécsi Zeit, a londoni Mormag Post és a New-York Herald levelezője.

11623.ht

CÍMSZÓ Fridric

SZEMÉLYNÉV Friedric Tivada

SZÓCIKK Friedrich 1 Tivadar publicist é közgazdaság író szül Budapeste 1862 budapest evangéliku főgimnáziumba végezt középiskola tanulmányait maj budapest tudományegyete jog kará látogatta 1886-ba megszerezt jog doktor oklevelet 1888 pedi letett a ügyvéd vizsgát d ügyvéd gyakorlato sohase folytatott Mé min joghallgat 1883 belépet Peste Lloy szerkesztőségébe amelyne azót állandóa tagja Hús éve á la országgyűlés rovatána parlament tárgyalásokró külföl számár h képe ad vezetőj volt Számo belpolitika vezércikke é történelm tárgy tárcá írt 1907-be átvett Peste Lloy közgazdaság rovatána szerkesztését Jelenle la felelő szerkesztője 1928-ba publicisztika érdemeine elismeréséü megkapt kormányfőtanácsos címet Élén rész vet hírlapíró jólét intézményeibe foly munkába is Hossz idei Magyarorszá politikai gazdaság é kulturáli viszonyai ismertette min Leipzige lllustriert Zeitung bécs Zeit london Morma Pos é New-Yor Heral levelezője

11623.h

CÍMSZ Fridri

SZEMÉLYNÉ Friedri Tivad

SZÓCIK Friedric Tivada publicis közgazdasá ír szü Budapest 186 budapes evangélik főgimnáziumb végez középiskol tanulmányai ma budapes tudományegyet jo kar látogatt 1886-b megszerez jo dokto oklevele 188 ped letet ügyvé vizsgá ügyvé gyakorlat sohas folytatot M mi joghallga 188 belépe Pest Llo szerkesztőségéb amelyn azó állandó tagj Hú év l országgyűlé rovatán parlamen tárgyalásokr külfö számá kép a vezető vol Szám belpolitik vezércikk történel tárg tárc ír 1907-b átvet Pest Llo közgazdasá rovatán szerkesztésé Jelenl l felel szerkesztőj 1928-b publicisztik érdemein elismerésé megkap kormányfőtanácso címe Élé rés ve hírlapír jólé intézményeib fol munkáb i Hoss ide Magyarorsz politika gazdasá kulturál viszonya ismertett mi Leipzig lllustrier Zeitun béc Zei londo Morm Po New-Yo Hera levelezőj

11623.

CÍMS Fridr

SZEMÉLYN Friedr Tiva

SZÓCI Friedri Tivad publici közgazdas í sz Budapes 18 budape evangéli főgimnázium vége középisko tanulmánya m budape tudományegye j ka látogat 1886- megszere j dokt oklevel 18 pe lete ügyv vizsg ügyv gyakorla soha folytato m joghallg 18 belép Pes Ll szerkesztőségé amely az álland tag H é országgyűl rovatá parlame tárgyalások külf szám ké vezet vo Szá belpoliti vezércik történe tár tár í 1907- átve Pes Ll közgazdas rovatá szerkesztés Jelen fele szerkesztő 1928- publiciszti érdemei elismerés megka kormányfőtanács cím Él ré v hírlapí jól intézményei fo munká Hos id Magyarors politik gazdas kulturá viszony ismertet m Leipzi lllustrie Zeitu bé Ze lond Mor P New-Y Her levelező

11623

CÍM Frid

SZEMÉLY Fried Tiv

SZÓC Friedr Tiva public közgazda s Budape 1 budap evangél főgimnáziu vég középisk tanulmány budap tudományegy k látoga 1886 megszer dok okleve 1 p let ügy vizs ügy gyakorl soh folytat joghall 1 belé Pe L szerkesztőség amel a állan ta országgyű rovat parlam tárgyaláso kül szá k veze v Sz belpolit vezérci történ tá tá 1907 átv Pe L közgazda rovat szerkeszté Jele fel szerkeszt 1928 publiciszt érdeme elismeré megk kormányfőtanác cí É r hírlap jó intézménye f munk Ho i Magyaror politi gazda kultur viszon ismerte Leipz lllustri Zeit b Z lon Mo New- He levelez

1162

CÍ Fri

SZEMÉL Frie Ti

SZÓ Fried Tiv publi közgazd Budap buda evangé főgimnázi vé középis tanulmán buda tudományeg látog 188 megsze do oklev le üg viz üg gyakor so folyta joghal bel P szerkesztősé ame álla t országgy rova parla tárgyalás kü sz vez S belpoli vezérc törté t t 190 át P közgazd rova szerkeszt Jel fe szerkesz 192 publicisz érdem elismer meg kormányfőtaná c hírla j intézmény mun H Magyaro polit gazd kultu viszo ismert Leip lllustr Zei lo M New H levele