11624.htm

CÍMSZÓ: Fridrich

SZEMÉLYNÉV: Friedrich Vilmos

SZÓCIKK: F. Vilmos (nyitrazsámbokréti), orvostanár, szül. Budapesten 1864 aug. 6. A budapesti egyetemen tanult és Korányi tanár mellett volt asszisztens, 1892-től kezdve pedig a Budapesti Kerületi Betegsegélyző Pénztár vezető főorvosa volt. 1900-ban az ipari megbetegedések kór- és gyógytanából egyetemi magántanár, majd rk. tanár és egészségügyi főtanácsos lett. Elnöke az Orsz. Védegyesületnek. Hazai és külföldi szaklapokba számos tanulmánya jelent meg, főleg az ipari megbetegedések és a tüdővész gyógyítására vonatkozólag. Szerkesztője az Archív f. Unfall, Gewerbe-Hygienie u. Gewerbekrankheiten és a Hygienisches Volksblatt c. folyóiratoknak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1624. címszó a lexikon => 297. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11624.htm

CÍMSZÓ: Fridrich

SZEMÉLYNÉV: Friedrich Vilmos

SZÓCIKK: F. Vilmos nyitrazsámbokréti , orvostanár, szül. Budapesten 1864 aug. 6. A budapesti egyetemen tanult és Korányi tanár mellett volt asszisztens, 1892-től kezdve pedig a Budapesti Kerületi Betegsegélyző Pénztár vezető főorvosa volt. 1900-ban az ipari megbetegedések kór- és gyógytanából egyetemi magántanár, majd rk. tanár és egészségügyi főtanácsos lett. Elnöke az Orsz. Védegyesületnek. Hazai és külföldi szaklapokba számos tanulmánya jelent meg, főleg az ipari megbetegedések és a tüdővész gyógyítására vonatkozólag. Szerkesztője az Archív f. Unfall, Gewerbe-Hygienie u. Gewerbekrankheiten és a Hygienisches Volksblatt c. folyóiratoknak.

11624.ht

CÍMSZÓ Fridric

SZEMÉLYNÉV Friedric Vilmo

SZÓCIKK F Vilmo nyitrazsámbokrét orvostanár szül Budapeste 186 aug 6 budapest egyeteme tanul é Korány taná mellet vol asszisztens 1892-tő kezdv pedi Budapest Kerület Betegsegélyz Pénztá vezet főorvos volt 1900-ba a ipar megbetegedése kór é gyógytanábó egyetem magántanár maj rk taná é egészségügy főtanácso lett Elnök a Orsz Védegyesületnek Haza é külföld szaklapokb számo tanulmány jelen meg főle a ipar megbetegedése é tüdővés gyógyításár vonatkozólag Szerkesztőj a Archí f Unfall Gewerbe-Hygieni u Gewerbekrankheite é Hygienische Volksblat c folyóiratoknak

11624.h

CÍMSZ Fridri

SZEMÉLYNÉ Friedri Vilm

SZÓCIK Vilm nyitrazsámbokré orvostaná szü Budapest 18 au budapes egyetem tanu Korán tan melle vo assziszten 1892-t kezd ped Budapes Kerüle Betegsegély Pénzt veze főorvo vol 1900-b ipa megbetegedés kó gyógytanáb egyete magántaná ma r tan egészségüg főtanács let Elnö Ors Védegyesületne Haz külföl szaklapok szám tanulmán jele me fől ipa megbetegedés tüdővé gyógyításá vonatkozóla Szerkesztő Arch Unfal Gewerbe-Hygien Gewerbekrankheit Hygienisch Volksbla folyóiratokna

11624.

CÍMS Fridr

SZEMÉLYN Friedr Vil

SZÓCI Vil nyitrazsámbokr orvostan sz Budapes 1 a budape egyete tan Korá ta mell v assziszte 1892- kez pe Budape Kerül Betegsegél Pénz vez főorv vo 1900- ip megbetegedé k gyógytaná egyet magántan m ta egészségü főtanác le Eln Or Védegyesületn Ha külfö szaklapo szá tanulmá jel m fő ip megbetegedé tüdőv gyógyítás vonatkozól Szerkeszt Arc Unfa Gewerbe-Hygie Gewerbekrankhei Hygienisc Volksbl folyóiratokn

11624

CÍM Frid

SZEMÉLY Fried Vi

SZÓC Vi nyitrazsámbok orvosta s Budape budap egyet ta Kor t mel assziszt 1892 ke p Budap Kerü Betegsegé Pén ve főor v 1900 i megbeteged gyógytan egye magánta t egészség főtaná l El O Védegyesület H külf szaklap sz tanulm je f i megbeteged tüdő gyógyítá vonatkozó Szerkesz Ar Unf Gewerbe-Hygi Gewerbekrankhe Hygienis Volksb folyóiratok

1162

CÍ Fri

SZEMÉL Frie V

SZÓ V nyitrazsámbo orvost Budap buda egye t Ko me asszisz 189 k Buda Ker Betegseg Pé v főo 190 megbetege gyógyta egy magánt egészsé főtan E Védegyesüle kül szakla s tanul j megbetege tüd gyógyít vonatkoz Szerkes A Un Gewerbe-Hyg Gewerbekrankh Hygieni Volks folyóirato