11628.htm

CÍMSZÓ: Frigytáblák

SZÓCIKK: Frigytáblák (luchosz habrisz), a Bibliában említett két kőtábla a ráírott törvényekkel, amelyet Mózes az Istentől vett át a Színáj hegyén. Miután a szövetség az Örökkévaló és Izrael között a Színájon ünnepélyesen megköttetett, Mózes felment a hegyre, ahol negyven napig tartózkodott, majd Isten átadta neki a két kőtáblát Isten keze írásával (Mózes II. 31, 18). Mózes hirtelen haragjában, hogy a nép bálványimádásba süllyedt, eltörte a F.-at s Isten parancsára újakat készített, amelyekre Isten maga véste rá azokat a szavakat, amelyek az előbbieken állottak. (Mózes II. 34. 1) A Salamon Templomának felavatásáról szóló történetből kitűnik, hogy a F.-at a frigyládában tartották (Királyok I. 8. 9). A F.-ról többet nem is mond a Biblia s valószínű, hogy ezek a Templom pusztulásakor a frigyládával együtt megsemmisültek. E bibliai hagyománynak feltétlenül van történelmi alapja, amit egyébként az ásatásoknál talált okiratok és kő táblatöredékek is bizonyítanak. Az azonban nem deríthető ki pontosan, mi volt ráírva vagy vésve ezekre a F.-ra. Mózes II. 24, 26. szerint Mózes (tehát nem Isten) a Tíz Parancsolatot írta rá a F.-ra. Hogy azonban mit kell érteni a Tíz Parancsolat alatt, az ilyen néven ismert etnikai szabályok gyűjteményét-e, vagy ennek egy másik változatát, esetleg - mint Goethe magyarázta - vallásszabályok sorozatát, a bibliai tudománynak ez máig is nyitott kérdése. Az Aggada és a Kabbala behatóan foglalkoznak a F.-kal és sok mondaszerűt közölnek ezzel a kérdéssel kapcsolatban. A babiloni Talmud szerint a frigyládában a két kőtábla mellett az eltört F. maradványait (sivre luchosz) is őrizték. A széttört törvénytáblának ebből a megbecsüléséből az Aggada azt a tanulságot vonja le, hogy a megtört és tudományát elfelejtő öreg tudóst is tisztelni kell.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1628. címszó a lexikon => 297. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11628.htm

CÍMSZÓ: Frigytáblák

SZÓCIKK: Frigytáblák luchosz habrisz , a Bibliában említett két kőtábla a ráírott törvényekkel, amelyet Mózes az Istentől vett át a Színáj hegyén. Miután a szövetség az Örökkévaló és Izrael között a Színájon ünnepélyesen megköttetett, Mózes felment a hegyre, ahol negyven napig tartózkodott, majd Isten átadta neki a két kőtáblát Isten keze írásával Mózes II. 31, 18 . Mózes hirtelen haragjában, hogy a nép bálványimádásba süllyedt, eltörte a F.-at s Isten parancsára újakat készített, amelyekre Isten maga véste rá azokat a szavakat, amelyek az előbbieken állottak. Mózes II. 34. 1 A Salamon Templomának felavatásáról szóló történetből kitűnik, hogy a F.-at a frigyládában tartották Királyok I. 8. 9 . A F.-ról többet nem is mond a Biblia s valószínű, hogy ezek a Templom pusztulásakor a frigyládával együtt megsemmisültek. E bibliai hagyománynak feltétlenül van történelmi alapja, amit egyébként az ásatásoknál talált okiratok és kő táblatöredékek is bizonyítanak. Az azonban nem deríthető ki pontosan, mi volt ráírva vagy vésve ezekre a F.-ra. Mózes II. 24, 26. szerint Mózes tehát nem Isten a Tíz Parancsolatot írta rá a F.-ra. Hogy azonban mit kell érteni a Tíz Parancsolat alatt, az ilyen néven ismert etnikai szabályok gyűjteményét-e, vagy ennek egy másik változatát, esetleg - mint Goethe magyarázta - vallásszabályok sorozatát, a bibliai tudománynak ez máig is nyitott kérdése. Az Aggada és a Kabbala behatóan foglalkoznak a F.-kal és sok mondaszerűt közölnek ezzel a kérdéssel kapcsolatban. A babiloni Talmud szerint a frigyládában a két kőtábla mellett az eltört F. maradványait sivre luchosz is őrizték. A széttört törvénytáblának ebből a megbecsüléséből az Aggada azt a tanulságot vonja le, hogy a megtört és tudományát elfelejtő öreg tudóst is tisztelni kell.

11628.ht

CÍMSZÓ Frigytáblá

SZÓCIKK Frigytáblá luchos habris Bibliába említet ké kőtábl ráírot törvényekkel amelye Móze a Istentő vet á Színá hegyén Miutá szövetsé a Örökkéval é Izrae közöt Színájo ünnepélyese megköttetett Móze felmen hegyre aho negyve napi tartózkodott maj Iste átadt nek ké kőtáblá Iste kez írásáva Móze II 31 1 Móze hirtele haragjában hog né bálványimádásb süllyedt eltört F.-a Iste parancsár újaka készített amelyekr Iste mag vést r azoka szavakat amelye a előbbieke állottak Móze II 34 Salamo Templomána felavatásáró szól történetbő kitűnik hog F.-a frigyládába tartottá Királyo I 8 F.-ró többe ne i mon Bibli valószínű hog eze Templo pusztulásako frigyládáva együt megsemmisültek biblia hagyományna feltétlenü va történelm alapja ami egyébkén a ásatásokná talál okirato é k táblatöredéke i bizonyítanak A azonba ne deríthet k pontosan m vol ráírv vag vésv ezekr F.-ra Móze II 24 26 szerin Móze tehá ne Iste Tí Parancsolato írt r F.-ra Hog azonba mi kel érten Tí Parancsola alatt a ilye néve ismer etnika szabályo gyűjteményét-e vag enne eg mási változatát esetle min Goeth magyarázt vallásszabályo sorozatát biblia tudományna e mái i nyitot kérdése A Aggad é Kabbal behatóa foglalkozna F.-ka é so mondaszerű közölne ezze kérdésse kapcsolatban babilon Talmu szerin frigyládába ké kőtábl mellet a eltör F maradványai sivr luchos i őrizték széttör törvénytáblána ebbő megbecsülésébő a Aggad az tanulságo vonj le hog megtör é tudományá elfelejt öre tudós i tiszteln kell

11628.h

CÍMSZ Frigytábl

SZÓCIK Frigytábl lucho habri Bibliáb említe k kőtáb ráíro törvényekke amely Móz Istent ve Szín hegyé Miut szövets Örökkéva Izra közö Színáj ünnepélyes megköttetet Móz felme hegyr ah negyv nap tartózkodot ma Ist átad ne k kőtábl Ist ke írásáv Móz I 3 Móz hirtel haragjába ho n bálványimádás süllyed eltör F.- Ist parancsá újak készítet amelyek Ist ma vés azok szavaka amely előbbiek állotta Móz I 3 Salam Templomán felavatásár szó történetb kitűni ho F.- frigyládáb tartott Király F.-r több n mo Bibl valószín ho ez Templ pusztulásak frigyládáv együ megsemmisülte bibli hagyományn feltétlen v történel alapj am egyébké ásatásokn talá okirat táblatöredék bizonyítana azonb n deríthe pontosa vo ráír va vés ezek F.-r Móz I 2 2 szeri Móz teh n Ist T Parancsolat ír F.-r Ho azonb m ke érte T Parancsol alat ily név isme etnik szabály gyűjteményét- va enn e más változatá esetl mi Goet magyaráz vallásszabály sorozatá bibli tudományn má nyito kérdés Agga Kabba beható foglalkozn F.-k s mondaszer közöln ezz kérdéss kapcsolatba babilo Talm szeri frigyládáb k kőtáb melle eltö maradványa siv lucho őrizté széttö törvénytáblán ebb megbecsüléséb Agga a tanulság von l ho megtö tudomány elfelej ör tudó tisztel kel

11628.

CÍMS Frigytáb

SZÓCI Frigytáb luch habr Bibliá említ kőtá ráír törvényekk amel Mó Isten v Szí hegy Miu szövet Örökkév Izr köz Színá ünnepélye megköttete Mó felm hegy a negy na tartózkodo m Is áta n kőtáb Is k írásá Mó Mó hirte haragjáb h bálványimádá süllye eltö F. Is parancs úja készíte amelye Is m vé azo szavak amel előbbie állott Mó Sala Templomá felavatásá sz történet kitűn h F. frigyládá tartot Királ F.- töb m Bib valószí h e Temp pusztulása frigyládá egy megsemmisült bibl hagyomány feltétle történe alap a egyébk ásatások tal okira táblatöredé bizonyítan azon deríth pontos v ráí v vé eze F.- Mó szer Mó te Is Parancsola í F.- H azon k ért Parancso ala il né ism etni szabál gyűjteményét v en má változat eset m Goe magyará vallásszabál sorozat bibl tudomány m nyit kérdé Agg Kabb behat foglalkoz F.- mondasze közöl ez kérdés kapcsolatb babil Tal szer frigyládá kőtá mell elt maradvány si luch őrizt szétt törvénytáblá eb megbecsülésé Agg tanulsá vo h megt tudomán elfele ö tud tiszte ke

11628

CÍM Frigytá

SZÓC Frigytá luc hab Bibli emlí kőt ráí törvények ame M Iste Sz heg Mi szöve Örökké Iz kö Szín ünnepély megköttet M fel heg neg n tartózkod I át kőtá I írás M M hirt haragjá bálványimád sülly elt F I paranc új készít amely I v az szava ame előbbi állot M Sal Templom felavatás s történe kitű F frigylád tarto Kirá F. tö Bi valósz Tem pusztulás frigylád eg megsemmisül bib hagyomán feltétl történ ala egyéb ásatáso ta okir táblatöred bizonyíta azo derít ponto rá v ez F. M sze M t I Parancsol F. azo ér Parancs al i n is etn szabá gyűjteményé e m változa ese Go magyar vallásszabá soroza bib tudomán nyi kérd Ag Kab beha foglalko F. mondasz közö e kérdé kapcsolat babi Ta sze frigylád kőt mel el maradván s luc őriz szét törvénytábl e megbecsülés Ag tanuls v meg tudomá elfel tu tiszt k

1162

CÍ Frigyt

SZÓ Frigyt lu ha Bibl eml kő rá törvénye am Ist S he M szöv Örökk I k Szí ünnepél megkötte fe he ne tartózko á kőt írá hir haragj bálványimá süll el paran ú készí amel a szav am előbb állo Sa Templo felavatá történ kit frigylá tart Kir F t B valós Te pusztulá frigylá e megsemmisü bi hagyomá feltét törté al egyé ásatás t oki táblatöre bizonyít az derí pont r e F sz Parancso F az é Paranc a i et szab gyűjtemény változ es G magya vallásszab soroz bi tudomá ny kér A Ka beh foglalk F mondas köz kérd kapcsola bab T sz frigylá kő me e maradvá lu őri szé törvénytáb megbecsülé A tanul me tudom elfe t tisz