11631.htm

CÍMSZÓ: Frisch

SZEMÉLYNÉV: Frisch Ármin

SZÓCIKK: "Frisch Ármin, tanár, szül. Miglécen (Abaúj-torna vm.) 1866 jan. 13. 1884-1894-ig volt a budapesti Rabbiképző Intézet növedéke. 1893-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1895. pedig rabbivá. Középiskolai tanári oklevelet szerzett a latin és görög nyelvből. 1898 óta a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára, 1920. az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesülethez került kulturtanácsosnak. Jeles érdemeket szerzett a magyar zsidó okmánytár szerkesztése által és eredményesen munkálkodott a tankönyvirodalom terén is. Az ő nevéhez fűződik a Közművelődési Egyesület tanoncotthonának és művészképzőjének megszervezése. Főbb művei: Kant etikai tanai (Budapest 1893); Monumenta Hungariae Judiaca (Budapest 1903); Szemelvények a Biblia utáni kor irodalmából (Budapest 1904); Vallásoktatás a középiskolában a Zsoltárok könyvéből (Budapest 1899); Szemelvények a próféták könyveiből (Budapest 1905); A zsidók története 1492-től napjainkig (Budapest)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1631. címszó a lexikon => 298. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11631.htm

CÍMSZÓ: Frisch

SZEMÉLYNÉV: Frisch Ármin

SZÓCIKK: Frisch Ármin, tanár, szül. Miglécen Abaúj-torna vm. 1866 jan. 13. 1884-1894-ig volt a budapesti Rabbiképző Intézet növedéke. 1893-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1895. pedig rabbivá. Középiskolai tanári oklevelet szerzett a latin és görög nyelvből. 1898 óta a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára, 1920. az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesülethez került kulturtanácsosnak. Jeles érdemeket szerzett a magyar zsidó okmánytár szerkesztése által és eredményesen munkálkodott a tankönyvirodalom terén is. Az ő nevéhez fűződik a Közművelődési Egyesület tanoncotthonának és művészképzőjének megszervezése. Főbb művei: Kant etikai tanai Budapest 1893 ; Monumenta Hungariae Judiaca Budapest 1903 ; Szemelvények a Biblia utáni kor irodalmából Budapest 1904 ; Vallásoktatás a középiskolában a Zsoltárok könyvéből Budapest 1899 ; Szemelvények a próféták könyveiből Budapest 1905 ; A zsidók története 1492-től napjainkig Budapest .

11631.ht

CÍMSZÓ Frisc

SZEMÉLYNÉV Frisc Ármi

SZÓCIKK Frisc Ármin tanár szül Migléce Abaúj-torn vm 186 jan 13 1884-1894-i vol budapest Rabbiképz Intéze növedéke 1893-ba avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1895 pedi rabbivá Középiskola tanár oklevele szerzet lati é görö nyelvből 189 ót Pest Izraelit Hitközsé vallástanára 1920 a Országo Magya Izraelit Közművelődés Egyesülethe kerül kulturtanácsosnak Jele érdemeke szerzet magya zsid okmánytá szerkesztés álta é eredményese munkálkodot tankönyvirodalo teré is A nevéhe fűződi Közművelődés Egyesüle tanoncotthonána é művészképzőjéne megszervezése Főb művei Kan etika tana Budapes 189 Monument Hungaria Judiac Budapes 190 Szemelvénye Bibli után ko irodalmábó Budapes 190 Vallásoktatá középiskolába Zsoltáro könyvébő Budapes 189 Szemelvénye prófétá könyveibő Budapes 190 zsidó történet 1492-tő napjainki Budapes

11631.h

CÍMSZ Fris

SZEMÉLYNÉ Fris Árm

SZÓCIK Fris Ármi taná szü Migléc Abaúj-tor v 18 ja 1 1884-1894- vo budapes Rabbikép Intéz növedék 1893-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 189 ped rabbiv Középiskol taná oklevel szerze lat gör nyelvbő 18 ó Pes Izraeli Hitközs vallástanár 192 Ország Magy Izraeli Közművelődé Egyesületh kerü kulturtanácsosna Jel érdemek szerze magy zsi okmányt szerkeszté ált eredményes munkálkodo tankönyvirodal ter i nevéh fűződ Közművelődé Egyesül tanoncotthonán művészképzőjén megszervezés Fő műve Ka etik tan Budape 18 Monumen Hungari Judia Budape 19 Szemelvény Bibl utá k irodalmáb Budape 19 Vallásoktat középiskoláb Zsoltár könyvéb Budape 18 Szemelvény prófét könyveib Budape 19 zsid történe 1492-t napjaink Budape

11631.

CÍMS Fri

SZEMÉLYN Fri Ár

SZÓCI Fri Árm tan sz Miglé Abaúj-to 1 j 1884-1894 v budape Rabbiké Inté növedé 1893- avat bölcsészdokto Budapest 18 pe rabbi Középisko tan okleve szerz la gö nyelvb 1 Pe Izrael Hitköz vallástaná 19 Orszá Mag Izrael Közművelőd Egyesület ker kulturtanácsosn Je érdeme szerz mag zs okmány szerkeszt ál eredménye munkálkod tankönyviroda te nevé fűző Közművelőd Egyesü tanoncotthoná művészképzőjé megszervezé F műv K eti ta Budap 1 Monume Hungar Judi Budap 1 Szemelvén Bib ut irodalmá Budap 1 Vallásokta középiskolá Zsoltá könyvé Budap 1 Szemelvén prófé könyvei Budap 1 zsi történ 1492- napjain Budap

11631

CÍM Fr

SZEMÉLY Fr Á

SZÓC Fr Ár ta s Migl Abaúj-t 1884-189 budap Rabbik Int növed 1893 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb Középisk ta oklev szer l g nyelv P Izrae Hitkö vallástan 1 Orsz Ma Izrae Közművelő Egyesüle ke kulturtanácsos J érdem szer ma z okmán szerkesz á eredmény munkálko tankönyvirod t nev fűz Közművelő Egyes tanoncotthon művészképzőj megszervez mű et t Buda Monum Hunga Jud Buda Szemelvé Bi u irodalm Buda Vallásokt középiskol Zsolt könyv Buda Szemelvé próf könyve Buda zs törté 1492 napjai Buda

1163

CÍ F

SZEMÉL F

SZÓ F Á t Mig Abaúj- 1884-18 buda Rabbi In növe 189 av bölcsészdok Budape rab Középis t okle sze nyel Izra Hitk vallásta Ors M Izra Közművel Egyesül k kulturtanácso érde sze m okmá szerkes eredmén munkálk tankönyviro ne fű Közművel Egye tanoncottho művészképző megszerve m e Bud Monu Hung Ju Bud Szemelv B irodal Bud Vallások középisko Zsol köny Bud Szemelv pró könyv Bud z tört 149 napja Bud