11632.htm

CÍMSZÓ: Frisch

SZEMÉLYNÉV: Frisch Vilmos

SZÓCIKK: 2. F. Vilmos, építész, szül. Budapesten 1893 okt. 7. Építészeti tanulmányait Budapesten, Charlottenburgban és Amsterdamban végezte. Régészeti tanulmányokat folytatott Salonikiben és Athénben. Helyszínen tanulmányozta a késő római, bizánci, az európai mohamedán ós az északafrikai mohamedán művészetet. 1923-ban a párisi Institut Musulman megbízta a párisi mohamedán mosé tervezésével és építésével. 1925-7-ben mint tervező építész vezette a szalonikii szabad-kikötő építkezését. A bizánci műemlékek restaurálása az ő nevéhez fűződik. 1921-ben a szegedi Stadion tervpályázat II. díját, a katonatisztek londoni székházának tervpályázatán 1926. az I. díjat nyerte. 1925-ben a szalonikii közp. zsinagógát, 1927. pedig u. o. a koncertházat és konzervatóriumot építette. Most Budapesten dolgozik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1632. címszó a lexikon => 298. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11632.htm

CÍMSZÓ: Frisch

SZEMÉLYNÉV: Frisch Vilmos

SZÓCIKK: 2. F. Vilmos, építész, szül. Budapesten 1893 okt. 7. Építészeti tanulmányait Budapesten, Charlottenburgban és Amsterdamban végezte. Régészeti tanulmányokat folytatott Salonikiben és Athénben. Helyszínen tanulmányozta a késő római, bizánci, az európai mohamedán ós az északafrikai mohamedán művészetet. 1923-ban a párisi Institut Musulman megbízta a párisi mohamedán mosé tervezésével és építésével. 1925-7-ben mint tervező építész vezette a szalonikii szabad-kikötő építkezését. A bizánci műemlékek restaurálása az ő nevéhez fűződik. 1921-ben a szegedi Stadion tervpályázat II. díját, a katonatisztek londoni székházának tervpályázatán 1926. az I. díjat nyerte. 1925-ben a szalonikii közp. zsinagógát, 1927. pedig u. o. a koncertházat és konzervatóriumot építette. Most Budapesten dolgozik.

11632.ht

CÍMSZÓ Frisc

SZEMÉLYNÉV Frisc Vilmo

SZÓCIKK 2 F Vilmos építész szül Budapeste 189 okt 7 Építészet tanulmányai Budapesten Charlottenburgba é Amsterdamba végezte Régészet tanulmányoka folytatot Salonikibe é Athénben Helyszíne tanulmányozt kés római bizánci a európa mohamedá ó a északafrika mohamedá művészetet 1923-ba páris Institu Musulma megbízt páris mohamedá mos tervezéséve é építésével 1925-7-be min tervez építés vezett szaloniki szabad-kiköt építkezését bizánc műemléke restaurálás a nevéhe fűződik 1921-be szeged Stadio tervpályáza II díját katonatiszte london székházána tervpályázatá 1926 a I díja nyerte 1925-be szaloniki közp zsinagógát 1927 pedi u o koncertháza é konzervatóriumo építette Mos Budapeste dolgozik

11632.h

CÍMSZ Fris

SZEMÉLYNÉ Fris Vilm

SZÓCIK Vilmo építés szü Budapest 18 ok Építésze tanulmánya Budapeste Charlottenburgb Amsterdamb végezt Régésze tanulmányok folytato Salonikib Athénbe Helyszín tanulmányoz ké róma bizánc európ mohamed északafrik mohamed művészete 1923-b pári Instit Musulm megbíz pári mohamed mo tervezésév építéséve 1925-7-b mi terve építé vezet szalonik szabad-kikö építkezésé bizán műemlék restaurálá nevéh fűződi 1921-b szege Stadi tervpályáz I díjá katonatiszt londo székházán tervpályázat 192 díj nyert 1925-b szalonik köz zsinagógá 192 ped koncertház konzervatórium épített Mo Budapest dolgozi

11632.

CÍMS Fri

SZEMÉLYN Fri Vil

SZÓCI Vilm építé sz Budapes 1 o Építész tanulmány Budapest Charlottenburg Amsterdam végez Régész tanulmányo folytat Saloniki Athénb Helyszí tanulmányo k róm bizán euró mohame északafri mohame művészet 1923- pár Insti Musul megbí pár mohame m tervezésé építésév 1925-7- m terv épít veze szaloni szabad-kik építkezés bizá műemlé restaurál nevé fűződ 1921- szeg Stad tervpályá díj katonatisz lond székházá tervpályáza 19 dí nyer 1925- szaloni kö zsinagóg 19 pe koncerthá konzervatóriu építet M Budapes dolgoz

11632

CÍM Fr

SZEMÉLY Fr Vi

SZÓC Vil épít s Budape Építés tanulmán Budapes Charlottenbur Amsterda vége Régés tanulmány folyta Salonik Athén Helysz tanulmány ró bizá eur moham északafr moham művésze 1923 pá Inst Musu megb pá moham tervezés építésé 1925-7 ter épí vez szalon szabad-ki építkezé biz műeml restaurá nev fűző 1921 sze Sta tervpály dí katonatis lon székház tervpályáz 1 d nye 1925 szalon k zsinagó 1 p koncerth konzervatóri építe Budape dolgo

1163

CÍ F

SZEMÉL F V

SZÓ Vi épí Budap Építé tanulmá Budape Charlottenbu Amsterd vég Régé tanulmán folyt Saloni Athé Helys tanulmán r biz eu moha északaf moha művész 192 p Ins Mus meg p moha tervezé építés 1925- te ép ve szalo szabad-k építkez bi műem restaur ne fűz 192 sz St tervpál d katonati lo székhá tervpályá ny 192 szalo zsinag koncert konzervatór épít Budap dolg