11633.htm

CÍMSZÓ: Frommer

SZEMÉLYNÉV: Frommer Rudolf

SZÓCIKK: Frommer Rudolf (fegyverneki), a magyar Fegyver és gépgyár igazgatója, szül. Budapesten 1868 aug. 4. U. i. végezte a műegyetemet, s mint gépészmérnök belépett a magyar Fegyvergyárba, amelynek csakhamar igazgatója lett. Konstruálója az ú. n. F.-féle pisztolyoknak, puskáknak és gépfegyvereknek, amelyeknek önműködő szerkezete a fegyvertechnika terén óriási haladást jelent. Több típust szerkesztett, (F. pisztoly, F.-Baby, F.-Stop, F.-Liliput stb.), amelyek közül nálunk és a világpiacon legelterjedtebb a 7.65 mm. kaliberű F-pisztoly, amely a m. kir. Csendőrség, az állami es községi erdészet, a posta és távirda és számos bel- és külföldi állami hatóság és intézmény rendszeresített lövőfegyvere. Másik típusa pedig, a F. Stop a világháborúban az osztrák-magyar, a német, bolgár és török hadseregben szerepelt sok százezer példányban. F., aki fegyvereivel a magyar technikai alkotóképességnek külföldön is hírnevet szerzett, érdemei elismeréséül fegyverneki előnévvel magyar nemességet kapott, 1928. pedig a felsőház tagja lett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1633. címszó a lexikon => 298. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11633.htm

CÍMSZÓ: Frommer

SZEMÉLYNÉV: Frommer Rudolf

SZÓCIKK: Frommer Rudolf fegyverneki , a magyar Fegyver és gépgyár igazgatója, szül. Budapesten 1868 aug. 4. U. i. végezte a műegyetemet, s mint gépészmérnök belépett a magyar Fegyvergyárba, amelynek csakhamar igazgatója lett. Konstruálója az ú. n. F.-féle pisztolyoknak, puskáknak és gépfegyvereknek, amelyeknek önműködő szerkezete a fegyvertechnika terén óriási haladást jelent. Több típust szerkesztett, F. pisztoly, F.-Baby, F.-Stop, F.-Liliput stb. , amelyek közül nálunk és a világpiacon legelterjedtebb a 7.65 mm. kaliberű F-pisztoly, amely a m. kir. Csendőrség, az állami es községi erdészet, a posta és távirda és számos bel- és külföldi állami hatóság és intézmény rendszeresített lövőfegyvere. Másik típusa pedig, a F. Stop a világháborúban az osztrák-magyar, a német, bolgár és török hadseregben szerepelt sok százezer példányban. F., aki fegyvereivel a magyar technikai alkotóképességnek külföldön is hírnevet szerzett, érdemei elismeréséül fegyverneki előnévvel magyar nemességet kapott, 1928. pedig a felsőház tagja lett.

11633.ht

CÍMSZÓ Fromme

SZEMÉLYNÉV Fromme Rudol

SZÓCIKK Fromme Rudol fegyvernek magya Fegyve é gépgyá igazgatója szül Budapeste 186 aug 4 U i végezt műegyetemet min gépészmérnö belépet magya Fegyvergyárba amelyne csakhama igazgatój lett Konstruálój a ú n F.-fél pisztolyoknak puskákna é gépfegyvereknek amelyekne önműköd szerkezet fegyvertechnik teré óriás haladás jelent Töb típus szerkesztett F pisztoly F.-Baby F.-Stop F.-Lilipu stb amelye közü nálun é világpiaco legelterjedteb 7.6 mm kaliber F-pisztoly amel m kir Csendőrség a állam e község erdészet post é távird é számo bel é külföld állam hatósá é intézmén rendszeresítet lövőfegyvere Mási típus pedig F Sto világháborúba a osztrák-magyar német bolgá é törö hadseregbe szerepel so százeze példányban F. ak fegyvereive magya technika alkotóképességne külföldö i hírneve szerzett érdeme elismeréséü fegyvernek előnévve magya nemessége kapott 1928 pedi felsőhá tagj lett

11633.h

CÍMSZ Fromm

SZEMÉLYNÉ Fromm Rudo

SZÓCIK Fromm Rudo fegyverne magy Fegyv gépgy igazgatój szü Budapest 18 au végez műegyeteme mi gépészmérn belépe magy Fegyvergyárb amelyn csakham igazgató let Konstruáló F.-fé pisztolyokna puskákn gépfegyverekne amelyekn önműkö szerkeze fegyvertechni ter óriá haladá jelen Tö típu szerkesztet pisztol F.-Bab F.-Sto F.-Lilip st amely köz nálu világpiac legelterjedte 7. m kalibe F-pisztol ame ki Csendőrsé álla közsé erdésze pos távir szám be külföl álla hatós intézmé rendszeresíte lövőfegyver Más típu pedi St világháborúb osztrák-magya néme bolg tör hadseregb szerepe s százez példányba F a fegyvereiv magy technik alkotóképességn külföld hírnev szerzet érdem elismerésé fegyverne előnévv magy nemesség kapot 192 ped felsőh tag let

11633.

CÍMS From

SZEMÉLYN From Rud

SZÓCI From Rud fegyvern mag Fegy gépg igazgató sz Budapes 1 a vége műegyetem m gépészmér belép mag Fegyvergyár amely csakha igazgat le Konstruál F.-f pisztolyokn puskák gépfegyverekn amelyek önműk szerkez fegyvertechn te óri halad jele T típ szerkeszte piszto F.-Ba F.-St F.-Lili s amel kö nál világpia legelterjedt 7 kalib F-piszto am k Csendőrs áll közs erdész po távi szá b külfö áll ható intézm rendszeresít lövőfegyve Má típ ped S világháború osztrák-magy ném bol tö hadsereg szerep száze példányb fegyverei mag techni alkotóképesség külföl hírne szerze érde elismerés fegyvern előnév mag nemessé kapo 19 pe felső ta le

11633

CÍM Fro

SZEMÉLY Fro Ru

SZÓC Fro Ru fegyver ma Feg gép igazgat s Budape vég műegyete gépészmé belé ma Fegyvergyá amel csakh igazga l Konstruá F.- pisztolyok puská gépfegyverek amelye önmű szerke fegyvertech t ór hala jel tí szerkeszt piszt F.-B F.-S F.-Lil ame k ná világpi legelterjed kali F-piszt a Csendőr ál köz erdés p táv sz külf ál hat intéz rendszeresí lövőfegyv M tí pe világhábor osztrák-mag né bo t hadsere szere száz példány fegyvere ma techn alkotóképessé külfö hírn szerz érd elismeré fegyver előné ma nemess kap 1 p fels t l

1163

CÍ Fr

SZEMÉL Fr R

SZÓ Fr R fegyve m Fe gé igazga Budap vé műegyet gépészm bel m Fegyvergy ame csak igazg Konstru F. pisztolyo pusk gépfegyvere amely önm szerk fegyvertec ó hal je t szerkesz pisz F.- F.- F.-Li am n világp legelterje kal F-pisz Csendő á kö erdé tá s kül á ha inté rendszeres lövőfegy t p világhábo osztrák-ma n b hadser szer szá példán fegyver m tech alkotóképess külf hír szer ér elismer fegyve előn m nemes ka fel