11635.htm

CÍMSZÓ: Frühauf

SZEMÉLYNÉV: Frühauf József

SZÓCIKK: Frühauf József, nyelvész és polihisztor, szül. Duklán 1796. Fiatalsága a maszkilim, a lengyel felvilágosodott zsidók korába esvén, ő is alaposan megtanulta a héber és arám nyelvet és ezenkívül autodidakta útján elsajátította az arab, latin és görög nyelvet is. Magyarországba bevándorolván, eleinte egy Schwarc Jakab nevű előkelő és gazdag sárosmegyei zsidó családjában házi tanító volt. Ott folytatta keleti nyelvtanulmányait. Később ő lett a sáros megyei zsidóságnak elnöke és ezen minőségében sok jót tett hittestvéreinek. Mint nagyműveltségű férfiú gyakran ő volt a szószólójuk a megye hivatalos nagyjainál. Midőn 1827 szept. 11. báró Eötvös Ignácot, mint kinevezett sáros megyei főispánt Eperjesen ünnepélyesen installálták, a megyei zsidóság nevében ő üdvözölte latin- és hébernyelvű hódoló beszéddel, melyet külön, 15 oldalú füzetben Kassán kinyomattak ezen c. alatt: Communitatis israeliticae in I. Comitatu Saarosiensi degentis per Josephum Frühauf in Illustratis Suae Domini Junioris Ignatii L. B. Eötvös de Vásárosnamény plurimorum insignium nominum viri ejusdem l. Cottus Supremi Comitis Installationem dimissime oblata verba die 11-ma Septemb. 1827. Többi irodalmi termékei, melyek közül csak kevés jelent meg, szétszóródtak barátai között. Gyermekei nem voltak. Halála után Friedländer Ábrahám Somosból, kit F. mint atyátlan árvát nevelt és tanított, megemlékezett róla a Kochbe Jicchok 1845. évfolyam II. füzetének 56. lapján.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1635. címszó a lexikon => 298. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11635.htm

CÍMSZÓ: Frühauf

SZEMÉLYNÉV: Frühauf József

SZÓCIKK: Frühauf József, nyelvész és polihisztor, szül. Duklán 1796. Fiatalsága a maszkilim, a lengyel felvilágosodott zsidók korába esvén, ő is alaposan megtanulta a héber és arám nyelvet és ezenkívül autodidakta útján elsajátította az arab, latin és görög nyelvet is. Magyarországba bevándorolván, eleinte egy Schwarc Jakab nevű előkelő és gazdag sárosmegyei zsidó családjában házi tanító volt. Ott folytatta keleti nyelvtanulmányait. Később ő lett a sáros megyei zsidóságnak elnöke és ezen minőségében sok jót tett hittestvéreinek. Mint nagyműveltségű férfiú gyakran ő volt a szószólójuk a megye hivatalos nagyjainál. Midőn 1827 szept. 11. báró Eötvös Ignácot, mint kinevezett sáros megyei főispánt Eperjesen ünnepélyesen installálták, a megyei zsidóság nevében ő üdvözölte latin- és hébernyelvű hódoló beszéddel, melyet külön, 15 oldalú füzetben Kassán kinyomattak ezen c. alatt: Communitatis israeliticae in I. Comitatu Saarosiensi degentis per Josephum Frühauf in Illustratis Suae Domini Junioris Ignatii L. B. Eötvös de Vásárosnamény plurimorum insignium nominum viri ejusdem l. Cottus Supremi Comitis Installationem dimissime oblata verba die 11-ma Septemb. 1827. Többi irodalmi termékei, melyek közül csak kevés jelent meg, szétszóródtak barátai között. Gyermekei nem voltak. Halála után Friedländer Ábrahám Somosból, kit F. mint atyátlan árvát nevelt és tanított, megemlékezett róla a Kochbe Jicchok 1845. évfolyam II. füzetének 56. lapján.

11635.ht

CÍMSZÓ Frühau

SZEMÉLYNÉV Frühau Józse

SZÓCIKK Frühau József nyelvés é polihisztor szül Duklá 1796 Fiatalság maszkilim lengye felvilágosodot zsidó koráb esvén i alaposa megtanult hébe é ará nyelve é ezenkívü autodidakt útjá elsajátított a arab lati é görö nyelve is Magyarországb bevándorolván eleint eg Schwar Jaka nev előkel é gazda sárosmegye zsid családjába ház tanít volt Ot folytatt kelet nyelvtanulmányait Későb let sáro megye zsidóságna elnök é eze minőségébe so jó tet hittestvéreinek Min nagyműveltség férfi gyakra vol szószólóju megy hivatalo nagyjainál Midő 182 szept 11 bár Eötvö Ignácot min kinevezet sáro megye főispán Eperjese ünnepélyese installálták megye zsidósá nevébe üdvözölt latin é hébernyelv hódol beszéddel melye külön 1 oldal füzetbe Kassá kinyomatta eze c alatt Communitati israelitica i I Comitat Saarosiens degenti pe Josephu Frühau i Illustrati Sua Domin Juniori Ignati L B Eötvö d Vásárosnamén plurimoru insigniu nominu vir ejusde l Cottu Suprem Comiti Installatione dimissim oblat verb di 11-m Septemb 1827 Több irodalm termékei melye közü csa kevé jelen meg szétszóródta baráta között Gyermeke ne voltak Halál utá Friedlände Ábrahá Somosból ki F min atyátla árvá nevel é tanított megemlékezet ról Kochb Jiccho 1845 évfolya II füzeténe 56 lapján

11635.h

CÍMSZ Früha

SZEMÉLYNÉ Früha Józs

SZÓCIK Früha Józse nyelvé polihiszto szü Dukl 179 Fiatalsá maszkili lengy felvilágosodo zsid korá esvé alapos megtanul héb ar nyelv ezenkív autodidak útj elsajátítot ara lat gör nyelv i Magyarország bevándorolvá elein e Schwa Jak ne előke gazd sárosmegy zsi családjáb há taní vol O folytat kele nyelvtanulmányai Késő le sár megy zsidóságn elnö ez minőségéb s j te hittestvéreine Mi nagyműveltsé férf gyakr vo szószólój meg hivatal nagyjainá Mid 18 szep 1 bá Eötv Ignáco mi kineveze sár megy főispá Eperjes ünnepélyes installáltá megy zsidós nevéb üdvözöl lati hébernyel hódo beszédde mely külö olda füzetb Kass kinyomatt ez alat Communitat israelitic Comita Saarosien degent p Joseph Früha Illustrat Su Domi Junior Ignat Eötv Vásárosnamé plurimor insigni nomin vi ejusd Cott Supre Comit Installation dimissi obla ver d 11- Septem 182 Töb irodal terméke mely köz cs kev jele me szétszóródt barát közöt Gyermek n volta Halá ut Friedländ Ábrah Somosbó k mi atyátl árv neve tanítot megemlékeze ró Koch Jicch 184 évfoly I füzetén 5 lapjá

11635.

CÍMS Früh

SZEMÉLYN Früh Józ

SZÓCI Früh Józs nyelv polihiszt sz Duk 17 Fiatals maszkil leng felvilágosod zsi kor esv alapo megtanu hé a nyel ezenkí autodida út elsajátíto ar la gö nyel Magyarorszá bevándorolv elei Schw Ja n elők gaz sárosmeg zs családjá h tan vo folyta kel nyelvtanulmánya Kés l sá meg zsidóság eln e minőségé t hittestvérein M nagyművelts fér gyak v szószóló me hivata nagyjain Mi 1 sze b Eöt Ignác m kinevez sá meg főisp Eperje ünnepélye installált meg zsidó nevé üdvözö lat hébernye hód beszédd mel kül old füzet Kas kinyomat e ala Communita israeliti Comit Saarosie degen Josep Früh Illustra S Dom Junio Igna Eöt Vásárosnam plurimo insign nomi v ejus Cot Supr Comi Installatio dimiss obl ve 11 Septe 18 Tö iroda termék mel kö c ke jel m szétszóród bará közö Gyerme volt Hal u Friedlän Ábra Somosb m atyát ár nev taníto megemlékez r Koc Jicc 18 évfol füzeté lapj

11635

CÍM Frü

SZEMÉLY Frü Jó

SZÓC Frü Józ nyel polihisz s Du 1 Fiatal maszki len felvilágoso zs ko es alap megtan h nye ezenk autodid ú elsajátít a l g nye Magyarorsz bevándorol ele Sch J elő ga sárosme z családj ta v folyt ke nyelvtanulmány Ké s me zsidósá el minőség hittestvérei nagyművelt fé gya szószól m hivat nagyjai M sz Eö Igná kineve s me főis Eperj ünnepély installál me zsid nev üdvöz la héberny hó beszéd me kü ol füze Ka kinyoma al Communit israelit Comi Saarosi dege Jose Frü Illustr Do Juni Ign Eö Vásárosna plurim insig nom eju Co Sup Com Installati dimis ob v 1 Sept 1 T irod termé me k k je szétszóró bar köz Gyerm vol Ha Friedlä Ábr Somos atyá á ne tanít megemléke Ko Jic 1 évfo füzet lap

1163

CÍ Fr

SZEMÉL Fr J

SZÓ Fr Jó nye polihis D Fiata maszk le felvilágos z k e ala megta ny ezen autodi elsajátí ny Magyarors bevándoro el Sc el g sárosm család t foly k nyelvtanulmán K m zsidós e minősé hittestvére nagyművel f gy szószó hiva nagyja s E Ign kinev m fői Eper ünnepél installá m zsi ne üdvö l hébern h beszé m k o füz K kinyom a Communi israeli Com Saaros deg Jos Fr Illust D Jun Ig E Vásárosn pluri insi no ej C Su Co Installat dimi o Sep iro term m j szétszór ba kö Gyer vo H Friedl Áb Somo aty n taní megemlék K Ji évf füze la