11637.htm

CÍMSZÓ: Fuchs

SZEMÉLYNÉV: Fuchs Dávid Rafael

SZÓCIKK: "2. F. Dávid Rafael, nyelvész, a budapesti izr. polgári fiúiskola, igazgatója. Szül. Bisencen (Morvaország) 1884 dec. 10. magyar szülőktől. Budapesten végezte az egyetem filozófiai fakultását. 1907 óta tanít a Pesti Izr. Hitközségnél. 1928 óta igazgató. Összehasonlító finnugor nyelvtudománnyal foglalkozik. Értekezései részben Fokos Dávid név alatt a Magyar Nyelvőrben, Nyelvtudományi Közleményekben, Keleti Szemlében, Journal de la Soci?té, Finno-ougrienne stb. folyóiratokban jelentek meg. 1911-ben és 1913-ban nyelvészeti tanulmányúton volt a zürjének között. 1913 óta a helsingforsi Finnugor Társaság levelező tagja, 1915. a Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi bizottságának tagjává választották. A Néptanulmányi Egyesület titkára. Munkái közül jelentősebbek: A locativus féle határozók a votjákban (1906); Laut und Formenlehre der süd-ostjakiseken Dialekte (1911); Egy zürjén-votják képzőről (1912); Syrjänische Lieder; Zűrjén népköltészeti mutatványok ; Zűrjén szövegek ; Eine Studienreise zu den Syrjänen (1911); La renaissance nationale des Zyri?nes; A «hanem» kötőszó eredetéről stb., stb."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1637. címszó a lexikon => 298. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11637.htm

CÍMSZÓ: Fuchs

SZEMÉLYNÉV: Fuchs Dávid Rafael

SZÓCIKK: 2. F. Dávid Rafael, nyelvész, a budapesti izr. polgári fiúiskola, igazgatója. Szül. Bisencen Morvaország 1884 dec. 10. magyar szülőktől. Budapesten végezte az egyetem filozófiai fakultását. 1907 óta tanít a Pesti Izr. Hitközségnél. 1928 óta igazgató. Összehasonlító finnugor nyelvtudománnyal foglalkozik. Értekezései részben Fokos Dávid név alatt a Magyar Nyelvőrben, Nyelvtudományi Közleményekben, Keleti Szemlében, Journal de la Soci?té, Finno-ougrienne stb. folyóiratokban jelentek meg. 1911-ben és 1913-ban nyelvészeti tanulmányúton volt a zürjének között. 1913 óta a helsingforsi Finnugor Társaság levelező tagja, 1915. a Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi bizottságának tagjává választották. A Néptanulmányi Egyesület titkára. Munkái közül jelentősebbek: A locativus féle határozók a votjákban 1906 ; Laut und Formenlehre der süd-ostjakiseken Dialekte 1911 ; Egy zürjén-votják képzőről 1912 ; Syrjänische Lieder; Zűrjén népköltészeti mutatványok ; Zűrjén szövegek ; Eine Studienreise zu den Syrjänen 1911 ; La renaissance nationale des Zyri?nes; A hanem kötőszó eredetéről stb., stb.

11637.ht

CÍMSZÓ Fuch

SZEMÉLYNÉV Fuch Dávi Rafae

SZÓCIKK 2 F Dávi Rafael nyelvész budapest izr polgár fiúiskola igazgatója Szül Bisence Morvaorszá 188 dec 10 magya szülőktől Budapeste végezt a egyete filozófia fakultását 190 ót taní Pest Izr Hitközségnél 192 ót igazgató Összehasonlít finnugo nyelvtudománnya foglalkozik Értekezése részbe Foko Dávi né alat Magya Nyelvőrben Nyelvtudomány Közleményekben Kelet Szemlében Journa d l Soci?té Finno-ougrienn stb folyóiratokba jelente meg 1911-be é 1913-ba nyelvészet tanulmányúto vol zürjéne között 191 ót helsingfors Finnugo Társasá levelez tagja 1915 Magya Tudományo Akadémi nyelvtudomány bizottságána tagjáv választották Néptanulmány Egyesüle titkára Munká közü jelentősebbek locativu fél határozó votjákba 190 Lau un Formenlehr de süd-ostjakiseke Dialekt 191 Eg zürjén-votjá képzőrő 191 Syrjänisch Lieder Zűrjé népköltészet mutatványo Zűrjé szövege Ein Studienreis z de Syrjäne 191 L renaissanc national de Zyri?nes hane kötősz eredetérő stb. stb

11637.h

CÍMSZ Fuc

SZEMÉLYNÉ Fuc Dáv Rafa

SZÓCIK Dáv Rafae nyelvés budapes iz polgá fiúiskol igazgatój Szü Bisenc Morvaorsz 18 de 1 magy szülőktő Budapest végez egyet filozófi fakultásá 19 ó tan Pes Iz Hitközségné 19 ó igazgat Összehasonlí finnug nyelvtudománny foglalkozi Értekezés részb Fok Dáv n ala Magy Nyelvőrbe Nyelvtudomán Közleményekbe Kele Szemlébe Journ Soci?t Finno-ougrien st folyóiratokb jelent me 1911-b 1913-b nyelvésze tanulmányút vo zürjén közöt 19 ó helsingfor Finnug Társas levele tagj 191 Magy Tudomány Akadém nyelvtudomán bizottságán tagjá választottá Néptanulmán Egyesül titkár Munk köz jelentősebbe locativ fé határoz votjákb 19 La u Formenleh d süd-ostjakisek Dialek 19 E zürjén-votj képzőr 19 Syrjänisc Liede Zűrj népköltésze mutatvány Zűrj szöveg Ei Studienrei d Syrjän 19 renaissan nationa d Zyri?ne han kötős eredetér stb st

11637.

CÍMS Fu

SZEMÉLYN Fu Dá Raf

SZÓCI Dá Rafa nyelvé budape i polg fiúisko igazgató Sz Bisen Morvaors 1 d mag szülőkt Budapes vége egye filozóf fakultás 1 ta Pe I Hitközségn 1 igazga Összehasonl finnu nyelvtudománn foglalkoz Értekezé rész Fo Dá al Mag Nyelvőrb Nyelvtudomá Közleményekb Kel Szemléb Jour Soci? Finno-ougrie s folyóiratok jelen m 1911- 1913- nyelvész tanulmányú v zürjé közö 1 helsingfo Finnu Társa level tag 19 Mag Tudomán Akadé nyelvtudomá bizottságá tagj választott Néptanulmá Egyesü titká Mun kö jelentősebb locati f határo votják 1 L Formenle süd-ostjakise Diale 1 zürjén-vot képző 1 Syrjänis Lied Zűr népköltész mutatván Zűr szöve E Studienre Syrjä 1 renaissa nation Zyri?n ha kötő eredeté st s

11637

CÍM F

SZEMÉLY F D Ra

SZÓC D Raf nyelv budap pol fiúisk igazgat S Bise Morvaor ma szülők Budape vég egy filozó fakultá t P Hitközség igazg Összehason finn nyelvtudomán foglalko Értekez rés F D a Ma Nyelvőr Nyelvtudom Közlemények Ke Szemlé Jou Soci Finno-ougri folyóirato jele 1911 1913 nyelvés tanulmány zürj köz helsingf Finn Társ leve ta 1 Ma Tudomá Akad nyelvtudom bizottság tag választot Néptanulm Egyes titk Mu k jelentőseb locat határ votjá Formenl süd-ostjakis Dial zürjén-vo képz Syrjäni Lie Zű népköltés mutatvá Zű szöv Studienr Syrj renaiss natio Zyri? h köt eredet s

1163SZEMÉL R

SZÓ Ra nyel buda po fiúis igazga Bis Morvao m szülő Budap vé eg filoz fakult Hitközsé igaz Összehaso fin nyelvtudomá foglalk Érteke ré M Nyelvő Nyelvtudo Közleménye K Szeml Jo Soc Finno-ougr folyóirat jel 191 191 nyelvé tanulmán zür kö helsing Fin Tár lev t M Tudom Aka nyelvtudo bizottsá ta választo Néptanul Egye tit M jelentőse loca hatá votj Formen süd-ostjaki Dia zürjén-v kép Syrjän Li Z népkölté mutatv Z szö Studien Syr renais nati Zyri kö erede