11638.htm

CÍMSZÓ: Fuchs

SZEMÉLYNÉV: Fuchs Emil

SZÓCIKK: 3. F. Emil, szobrász, éremvéső és festő, szül. Trencsénben 1866. (a külföldi irodalomban születési helyéül tévesen Bécs szerepel). Az 1880-as évek végén Bécsben, azután a berlini akadémián tanult. 1891-ben Görög versenyfutó c. szobrával Berlinben római díjat nyert és Rómába ment. Itt számos arcképszobrát és Anyai szeretet c. szoborcsoportját készítette. Az utóbbi 1896. Münchenben aranyérmet nyert és 1898. a Royal Academyben volt kiállítva, a bécsi udvari múzeum pedig megvette. Azután Lady Alice Montagu márvány mellszobrának és Lord Wolseley táborszernagy ezüst szobrocskájának mintázása végett Londonba ment. 1901-ben Londonban telepedett le, hol 1914-ig, 1914 óta állandóan New Yorkban él. Londonban főleg érem- és plakettkészítéssel foglalkozott, de az előkelő világ kedvelt arcképfestője is volt. VII. Edward angol király sok megbízással látta el, kinek rendelésére készítette Viktória királyné halotti maszkját és arcképérmét, VII. Edward és Alexandra királyné érmét, valamint VII. Edward profilarcképét angol bélyegek és pénzek céljaira, a koronázási emlékérmet (1902), nemkülönben a király életnagyságú olajfestésű arcképét porosz gárdaezrede részére, továbbá Christian George herceg síremléket a windsori kastély George kápolnája számára. 1898-1914-ig a londoni Royal Academy kiállításain, időnként (1903-9) a párisi Sálon de Soc. des Art. Franc, kiállításain, a bécsi Künstlerhausban (1904), a berlini Glaspalastban (1907) és a müncheni Glaspalastban (1907-11) állított ki márvány- és bronzmellszobrokat, érmeket és plaketteket, továbbá 1903-tól életnagyságú olajarcképeket, főleg az előkelő világ tetszetős női arcképeit. 1924-ben New Yorkban kiadta Emlékezéseit.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1638. címszó a lexikon => 299. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11638.htm

CÍMSZÓ: Fuchs

SZEMÉLYNÉV: Fuchs Emil

SZÓCIKK: 3. F. Emil, szobrász, éremvéső és festő, szül. Trencsénben 1866. a külföldi irodalomban születési helyéül tévesen Bécs szerepel . Az 1880-as évek végén Bécsben, azután a berlini akadémián tanult. 1891-ben Görög versenyfutó c. szobrával Berlinben római díjat nyert és Rómába ment. Itt számos arcképszobrát és Anyai szeretet c. szoborcsoportját készítette. Az utóbbi 1896. Münchenben aranyérmet nyert és 1898. a Royal Academyben volt kiállítva, a bécsi udvari múzeum pedig megvette. Azután Lady Alice Montagu márvány mellszobrának és Lord Wolseley táborszernagy ezüst szobrocskájának mintázása végett Londonba ment. 1901-ben Londonban telepedett le, hol 1914-ig, 1914 óta állandóan New Yorkban él. Londonban főleg érem- és plakettkészítéssel foglalkozott, de az előkelő világ kedvelt arcképfestője is volt. VII. Edward angol király sok megbízással látta el, kinek rendelésére készítette Viktória királyné halotti maszkját és arcképérmét, VII. Edward és Alexandra királyné érmét, valamint VII. Edward profilarcképét angol bélyegek és pénzek céljaira, a koronázási emlékérmet 1902 , nemkülönben a király életnagyságú olajfestésű arcképét porosz gárdaezrede részére, továbbá Christian George herceg síremléket a windsori kastély George kápolnája számára. 1898-1914-ig a londoni Royal Academy kiállításain, időnként 1903-9 a párisi Sálon de Soc. des Art. Franc, kiállításain, a bécsi Künstlerhausban 1904 , a berlini Glaspalastban 1907 és a müncheni Glaspalastban 1907-11 állított ki márvány- és bronzmellszobrokat, érmeket és plaketteket, továbbá 1903-tól életnagyságú olajarcképeket, főleg az előkelő világ tetszetős női arcképeit. 1924-ben New Yorkban kiadta Emlékezéseit.

11638.ht

CÍMSZÓ Fuch

SZEMÉLYNÉV Fuch Emi

SZÓCIKK 3 F Emil szobrász éremvés é festő szül Trencsénbe 1866 külföld irodalomba születés helyéü tévese Béc szerepe A 1880-a éve végé Bécsben azutá berlin akadémiá tanult 1891-be Görö versenyfut c szobráva Berlinbe róma díja nyer é Rómáb ment It számo arcképszobrá é Anya szerete c szoborcsoportjá készítette A utóbb 1896 Münchenbe aranyérme nyer é 1898 Roya Academybe vol kiállítva bécs udvar múzeu pedi megvette Azutá Lad Alic Montag márván mellszobrána é Lor Wolsele táborszernag ezüs szobrocskájána mintázás véget Londonb ment 1901-be Londonba telepedet le ho 1914-ig 191 ót állandóa Ne Yorkba él Londonba főle érem é plakettkészítésse foglalkozott d a előkel vilá kedvel arcképfestőj i volt VII Edwar ango királ so megbízássa látt el kine rendelésér készített Viktóri királyn halott maszkjá é arcképérmét VII Edwar é Alexandr királyn érmét valamin VII Edwar profilarcképé ango bélyege é pénze céljaira koronázás emlékérme 190 nemkülönbe királ életnagyság olajfestés arcképé poros gárdaezred részére tovább Christia Georg herce síremléke windsor kastél Georg kápolnáj számára 1898-1914-i london Roya Academ kiállításain időnkén 1903- páris Sálo d Soc de Art Franc kiállításain bécs Künstlerhausba 190 berlin Glaspalastba 190 é münchen Glaspalastba 1907-1 állítot k márvány é bronzmellszobrokat érmeke é plaketteket tovább 1903-tó életnagyság olajarcképeket főle a előkel vilá tetszető nő arcképeit 1924-be Ne Yorkba kiadt Emlékezéseit

11638.h

CÍMSZ Fuc

SZEMÉLYNÉ Fuc Em

SZÓCIK Emi szobrás éremvé fest szü Trencsénb 186 külföl irodalomb születé helyé téves Bé szerep 1880- év vég Bécsbe azut berli akadémi tanul 1891-b Gör versenyfu szobráv Berlinb róm díj nye Rómá men I szám arcképszobr Any szeret szoborcsoportj készített utób 189 Münchenb aranyérm nye 189 Roy Academyb vo kiállítv béc udva múze ped megvett Azut La Ali Monta márvá mellszobrán Lo Wolsel táborszerna ezü szobrocskáján mintázá vége London men 1901-b Londonb telepede l h 1914-i 19 ó állandó N Yorkb é Londonb fől ére plakettkészítéss foglalkozot előke vil kedve arcképfestő vol VI Edwa ang kirá s megbízáss lát e kin rendelésé készítet Viktór király halot maszkj arcképérmé VI Edwa Alexand király érmé valami VI Edwa profilarckép ang bélyeg pénz céljair koronázá emlékérm 19 nemkülönb kirá életnagysá olajfesté arckép poro gárdaezre részér továb Christi Geor herc síremlék windso kasté Geor kápolná számár 1898-1914- londo Roy Acade kiállításai időnké 1903 pári Sál So d Ar Fran kiállításai béc Künstlerhausb 19 berli Glaspalastb 19 münche Glaspalastb 1907- állíto márván bronzmellszobroka érmek plaketteke továb 1903-t életnagysá olajarcképeke fől előke vil tetszet n arcképei 1924-b N Yorkb kiad Emlékezései

11638.

CÍMS Fu

SZEMÉLYN Fu E

SZÓCI Em szobrá éremv fes sz Trencsén 18 külfö irodalom szület hely téve B szere 1880 é vé Bécsb azu berl akadém tanu 1891- Gö versenyf szobrá Berlin ró dí ny Róm me szá arcképszob An szere szoborcsoport készítet utó 18 München aranyér ny 18 Ro Academy v kiállít bé udv múz pe megvet Azu L Al Mont márv mellszobrá L Wolse táborszern ez szobrocskájá mintáz vég Londo me 1901- London teleped 1914- 1 álland York London fő ér plakettkészítés foglalkozo elők vi kedv arcképfest vo V Edw an kir megbízás lá ki rendelés készíte Viktó királ halo maszk arcképérm V Edw Alexan királ érm valam V Edw profilarcké an bélye pén céljai koronáz emlékér 1 nemkülön kir életnagys olajfest arcké por gárdaezr részé tová Christ Geo her síremlé winds kast Geo kápoln számá 1898-1914 lond Ro Acad kiállítása időnk 190 pár Sá S A Fra kiállítása bé Künstlerhaus 1 berl Glaspalast 1 münch Glaspalast 1907 állít márvá bronzmellszobrok érme plakettek tová 1903- életnagys olajarcképek fő elők vi tetsze arcképe 1924- York kia Emlékezése

11638

CÍM F

SZEMÉLY F

SZÓC E szobr érem fe s Trencsé 1 külf irodalo szüle hel tév szer 188 v Bécs az ber akadé tan 1891 G verseny szobr Berli r d n Ró m sz arcképszo A szer szoborcsopor készíte ut 1 Münche aranyé n 1 R Academ kiállí b ud mú p megve Az A Mon már mellszobr Wols táborszer e szobrocskáj mintá vé Lond m 1901 Londo telepe 1914 állan Yor Londo f é plakettkészíté foglalkoz elő v ked arcképfes v Ed a ki megbízá l k rendelé készít Vikt kirá hal masz arcképér Ed Alexa kirá ér vala Ed profilarck a bély pé célja koroná emléké nemkülö ki életnagy olajfes arck po gárdaez rész tov Chris Ge he síreml wind kas Ge kápol szám 1898-191 lon R Aca kiállítás időn 19 pá S Fr kiállítás b Künstlerhau ber Glaspalas münc Glaspalas 190 állí márv bronzmellszobro érm plakette tov 1903 életnagy olajarcképe f elő v tetsz arckép 1924 Yor ki Emlékezés

1163SZEMÉL

SZÓ szob ére f Trencs kül irodal szül he té sze 18 Béc a be akad ta 189 versen szob Berl R s arcképsz sze szoborcsopo készít u Münch arany Acade kiáll u m megv A Mo má mellszob Wol táborsze szobrocská mint v Lon 190 Lond telep 191 álla Yo Lond plakettkészít foglalko el ke arcképfe E k megbíz rendel készí Vik kir ha mas arcképé E Alex kir é val E profilarc bél p célj koron emlék nemkül k életnag olajfe arc p gárdae rés to Chri G h sírem win ka G kápo szá 1898-19 lo Ac kiállítá idő 1 p F kiállítá Künstlerha be Glaspala mün Glaspala 19 áll már bronzmellszobr ér plakett to 190 életnag olajarckép el tets arcké 192 Yo k Emlékezé