11639.htm

CÍMSZÓ: Fülek

SZÓCIKK: "Fülek (Filakovo, Cs.-Sz.) Nógrád vm. 2665 lak. a F.-i (orthodox) hitközség 1820. alakult. Már előzőleg letelepedett itt néhány család - a Lázár, Kohn, később a Büchler és Lemberger családok - melyek valamennyien kereskedelemmel foglalkoztak. A hitközségnek kezdetben csak 10-12 tagja volt, akiknek természetesen nem volt módjában templomot építtetni s ezért az istentiszteleteket magánházakban tartották. A hitközség eleinte a losonci rabbisághoz tartozott s csak az 1867-iki kongresszus után alakult át önálló orhodox hitközséggé. Első rabbijául Büchler Pinkászt (l. o.) választotta, aki hosszú áldásos működés után Mórra került s később a hitélet fejlesztése terén szerzett érdemeinek elismerésül királyi kitüntetésben részesült. A szépen rejlődő hitközség 1873. Büchler Áron Adolf (a híres dunaszerdahelyi rabbi fia) akkori hitközségi elnök kezdeményezésére elhatározta, hogy templomot épít. Még ez évben letették az alapkövét s a következő évben már felépült a templom, mely annak idején egyike volt a vidék legszebb templomainak. 1874-ben Büchler Pinkászt Mórra hívták meg főrabbinak, attól kezdve a rabbi állast a híres Tannenbaum és Jungreiss családok tagjai töltik be. A jelenlegi rabbi Jungreiss Sámuel, aki 32 éve lelki vezetője a hitközségnek. A hitközséget mindig rátermett, agilis elnökök vezették, akik közül főleg Büchler Adolf, Büchler Lajos, Lázár Ignác, Schwarc Dávid, Lengyel Márton, Büchler Miksa és a jelenlegi elnök Krämer Jeremiás szereztek különös érdemeket. Chevra Kadisája 1843. alakult. A főrabbi vezetése alatt működik a hitközség Talmud Tórája és jesivája. F. gazdasági életének számottevő tényezője a 800-1000 munkást foglalkoztató zománcedénygyár, melyet 1908 táján Ehrlich G. Gusztáv (l. o.) létesített. F.-ről származik Büchler Pinkász fia Büchler Sándor (l. o.) a híres keszthelyi rabbi és egyetemi tanár, továbbá Groszmann Ferenc (l. o.) a Bródy-kórház kiváló főorvosa. A 40-50 ezer cs. korona költségvetéssel dolgozóhitközség lélekszáma 200, a családoké 45, adófizető 30. A világháborúban részt vett hitközségi tagok közül 4 esett el. A hitközség jelenlegi vezetői: Jungreiss Sámuel főrabbi, Krämer Jeremiás elnök, Groszman Samu másodelnök, Klein Salamon és Braun Jenő pénztárnokok, Büchler Pál, Klein Béla, Diamant Lőrinc, Löwy Jónás, Löwy Lipót, Léderer Sándor, Stein Náthán és Groszmann Gyula elöljárók, Büchler József jegyző és Schwarc Emánuel kántor."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1639. címszó a lexikon => 299. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11639.htm

CÍMSZÓ: Fülek

SZÓCIKK: Fülek Filakovo, Cs.-Sz. Nógrád vm. 2665 lak. a F.-i orthodox hitközség 1820. alakult. Már előzőleg letelepedett itt néhány család - a Lázár, Kohn, később a Büchler és Lemberger családok - melyek valamennyien kereskedelemmel foglalkoztak. A hitközségnek kezdetben csak 10-12 tagja volt, akiknek természetesen nem volt módjában templomot építtetni s ezért az istentiszteleteket magánházakban tartották. A hitközség eleinte a losonci rabbisághoz tartozott s csak az 1867-iki kongresszus után alakult át önálló orhodox hitközséggé. Első rabbijául Büchler Pinkászt l. o. választotta, aki hosszú áldásos működés után Mórra került s később a hitélet fejlesztése terén szerzett érdemeinek elismerésül királyi kitüntetésben részesült. A szépen rejlődő hitközség 1873. Büchler Áron Adolf a híres dunaszerdahelyi rabbi fia akkori hitközségi elnök kezdeményezésére elhatározta, hogy templomot épít. Még ez évben letették az alapkövét s a következő évben már felépült a templom, mely annak idején egyike volt a vidék legszebb templomainak. 1874-ben Büchler Pinkászt Mórra hívták meg főrabbinak, attól kezdve a rabbi állast a híres Tannenbaum és Jungreiss családok tagjai töltik be. A jelenlegi rabbi Jungreiss Sámuel, aki 32 éve lelki vezetője a hitközségnek. A hitközséget mindig rátermett, agilis elnökök vezették, akik közül főleg Büchler Adolf, Büchler Lajos, Lázár Ignác, Schwarc Dávid, Lengyel Márton, Büchler Miksa és a jelenlegi elnök Krämer Jeremiás szereztek különös érdemeket. Chevra Kadisája 1843. alakult. A főrabbi vezetése alatt működik a hitközség Talmud Tórája és jesivája. F. gazdasági életének számottevő tényezője a 800-1000 munkást foglalkoztató zománcedénygyár, melyet 1908 táján Ehrlich G. Gusztáv l. o. létesített. F.-ről származik Büchler Pinkász fia Büchler Sándor l. o. a híres keszthelyi rabbi és egyetemi tanár, továbbá Groszmann Ferenc l. o. a Bródy-kórház kiváló főorvosa. A 40-50 ezer cs. korona költségvetéssel dolgozóhitközség lélekszáma 200, a családoké 45, adófizető 30. A világháborúban részt vett hitközségi tagok közül 4 esett el. A hitközség jelenlegi vezetői: Jungreiss Sámuel főrabbi, Krämer Jeremiás elnök, Groszman Samu másodelnök, Klein Salamon és Braun Jenő pénztárnokok, Büchler Pál, Klein Béla, Diamant Lőrinc, Löwy Jónás, Löwy Lipót, Léderer Sándor, Stein Náthán és Groszmann Gyula elöljárók, Büchler József jegyző és Schwarc Emánuel kántor.

11639.ht

CÍMSZÓ Füle

SZÓCIKK Füle Filakovo Cs.-Sz Nógrá vm 266 lak F.- orthodo hitközsé 1820 alakult Má előzőle letelepedet it néhán csalá Lázár Kohn későb Büchle é Lemberge családo melye valamennyie kereskedelemme foglalkoztak hitközségne kezdetbe csa 10-1 tagj volt akikne természetese ne vol módjába templomo építtetn ezér a istentiszteleteke magánházakba tartották hitközsé eleint losonc rabbiságho tartozot csa a 1867-ik kongresszu utá alakul á önáll orhodo hitközséggé Els rabbijáu Büchle Pinkász l o választotta ak hossz áldáso működé utá Mórr kerül későb hitéle fejlesztés teré szerzet érdemeine elismerésü király kitüntetésbe részesült szépe rejlőd hitközsé 1873 Büchle Áro Adol híre dunaszerdahely rabb fi akkor hitközség elnö kezdeményezésér elhatározta hog templomo épít Mé e évbe letetté a alapkövé következ évbe má felépül templom mel anna idejé egyik vol vidé legszeb templomainak 1874-be Büchle Pinkász Mórr hívtá me főrabbinak attó kezdv rabb állas híre Tannenbau é Jungreis családo tagja tölti be jelenleg rabb Jungreis Sámuel ak 3 év lelk vezetőj hitközségnek hitközsége mindi rátermett agili elnökö vezették aki közü főle Büchle Adolf Büchle Lajos Lázá Ignác Schwar Dávid Lengye Márton Büchle Miks é jelenleg elnö Kräme Jeremiá szerezte különö érdemeket Chevr Kadisáj 1843 alakult főrabb vezetés alat működi hitközsé Talmu Tóráj é jesivája F gazdaság életéne számottev tényezőj 800-100 munkás foglalkoztat zománcedénygyár melye 190 tájá Ehrlic G Gusztá l o létesített F.-rő származi Büchle Pinkás fi Büchle Sándo l o híre keszthely rabb é egyetem tanár tovább Groszman Feren l o Bródy-kórhá kivál főorvosa 40-5 eze cs koron költségvetésse dolgozóhitközsé lélekszám 200 családok 45 adófizet 30 világháborúba rész vet hitközség tago közü eset el hitközsé jelenleg vezetői Jungreis Sámue főrabbi Kräme Jeremiá elnök Groszma Sam másodelnök Klei Salamo é Brau Jen pénztárnokok Büchle Pál Klei Béla Diaman Lőrinc Löw Jónás Löw Lipót Lédere Sándor Stei Náthá é Groszman Gyul elöljárók Büchle Józse jegyz é Schwar Emánue kántor

11639.h

CÍMSZ Fül

SZÓCIK Fül Filakov Cs.-S Nógr v 26 la F. orthod hitközs 182 alakul M előzől letelepede i néhá csal Lázá Koh késő Büchl Lemberg család mely valamennyi kereskedelemm foglalkozta hitközségn kezdetb cs 10- tag vol akikn természetes n vo módjáb templom építtet ezé istentiszteletek magánházakb tartottá hitközs elein loson rabbiságh tartozo cs 1867-i kongressz ut alaku önál orhod hitközségg El rabbijá Büchl Pinkás választott a hoss áldás működ ut Mór kerü késő hitél fejleszté ter szerze érdemein elismerés királ kitüntetésb részesül szép rejlő hitközs 187 Büchl Ár Ado hír dunaszerdahel rab f akko hitközsé eln kezdeményezésé elhatározt ho templom épí M évb letett alapköv követke évb m felépü templo me ann idej egyi vo vid legsze templomaina 1874-b Büchl Pinkás Mór hívt m főrabbina att kezd rab álla hír Tannenba Jungrei család tagj tölt b jelenle rab Jungrei Sámue a é lel vezető hitközségne hitközség mind rátermet agil elnök vezetté ak köz fől Büchl Adol Büchl Lajo Láz Igná Schwa Dávi Lengy Márto Büchl Mik jelenle eln Kräm Jeremi szerezt külön érdemeke Chev Kadisá 184 alakul főrab vezeté ala működ hitközs Talm Tórá jesiváj gazdasá életén számotte tényező 800-10 munká foglalkozta zománcedénygyá mely 19 táj Ehrli Guszt létesítet F.-r származ Büchl Pinká f Büchl Sánd hír keszthel rab egyete taná továb Groszma Fere Bródy-kórh kivá főorvos 40- ez c koro költségvetéss dolgozóhitközs lélekszá 20 családo 4 adófize 3 világháborúb rés ve hitközsé tag köz ese e hitközs jelenle vezető Jungrei Sámu főrabb Kräm Jeremi elnö Groszm Sa másodelnö Kle Salam Bra Je pénztárnoko Büchl Pá Kle Bél Diama Lőrin Lö Jóná Lö Lipó Léder Sándo Ste Náth Groszma Gyu elöljáró Büchl Józs jegy Schwa Emánu kánto

11639.

CÍMS Fü

SZÓCI Fü Filako Cs.- Nóg 2 l F ortho hitköz 18 alaku előző leteleped néh csa Láz Ko kés Büch Lember csalá mel valamenny kereskedelem foglalkozt hitközség kezdet c 10 ta vo akik természete v módjá templo építte ez istentisztelete magánházak tartott hitköz elei loso rabbiság tartoz c 1867- kongress u alak öná orho hitközség E rabbij Büch Pinká választot hos áldá műkö u Mó ker kés hité fejleszt te szerz érdemei elismeré kirá kitüntetés részesü szé rejl hitköz 18 Büch Á Ad hí dunaszerdahe ra akk hitközs el kezdeményezés elhatároz h templo ép év letet alapkö követk év felép templ m an ide egy v vi legsz templomain 1874- Büch Pinká Mó hív főrabbin at kez ra áll hí Tannenb Jungre csalá tag töl jelenl ra Jungre Sámu le vezet hitközségn hitközsé min ráterme agi elnö vezett a kö fő Büch Ado Büch Laj Lá Ign Schw Dáv Leng Márt Büch Mi jelenl el Krä Jerem szerez külö érdemek Che Kadis 18 alaku főra vezet al műkö hitköz Tal Tór jesivá gazdas életé számott tényez 800-1 munk foglalkozt zománcedénygy mel 1 tá Ehrl Gusz létesíte F.- szárma Büch Pink Büch Sán hí keszthe ra egyet tan tová Groszm Fer Bródy-kór kiv főorvo 40 e kor költségvetés dolgozóhitköz léleksz 2 család adófiz világháború ré v hitközs ta kö es hitköz jelenl vezet Jungre Sám főrab Krä Jerem eln Grosz S másodeln Kl Sala Br J pénztárnok Büch P Kl Bé Diam Lőri L Jón L Lip Léde Sánd St Nát Groszm Gy elöljár Büch Józ jeg Schw Emán kánt

11639

CÍM F

SZÓC F Filak Cs. Nó orth hitkö 1 alak előz letelepe né cs Lá K ké Büc Lembe csal me valamenn kereskedele foglalkoz hitközsé kezde 1 t v aki természet módj templ építt e istentisztelet magánháza tartot hitkö ele los rabbisá tarto 1867 kongres ala ön orh hitközsé rabbi Büc Pink választo ho áld műk M ke ké hit fejlesz t szer érdeme elismer kir kitünteté részes sz rej hitkö 1 Büc A h dunaszerdah r ak hitköz e kezdeményezé elhatáro templ é é lete alapk követ é felé temp a id eg v legs templomai 1874 Büc Pink M hí főrabbi a ke r ál h Tannen Jungr csal ta tö jelen r Jungr Sám l veze hitközség hitközs mi ráterm ag eln vezet k f Büc Ad Büc La L Ig Sch Dá Len Már Büc M jelen e Kr Jere szere kül érdeme Ch Kadi 1 alak főr veze a műk hitkö Ta Tó jesiv gazda élet számot ténye 800- mun foglalkoz zománcedényg me t Ehr Gus létesít F. szárm Büc Pin Büc Sá h keszth r egye ta tov Grosz Fe Bródy-kó ki főorv 4 ko költségveté dolgozóhitkö léleks csalá adófi világhábor r hitköz t k e hitkö jelen veze Jungr Sá főra Kr Jere el Gros másodel K Sal B pénztárno Büc K B Dia Lőr Jó Li Léd Sán S Ná Grosz G elöljá Büc Jó je Sch Emá kán

1163SZÓ Fila Cs N ort hitk ala elő letelep n c L k Bü Lemb csa m valamen kereskedel foglalko hitközs kezd ak természe mód temp épít istentisztele magánház tarto hitk el lo rabbis tart 186 kongre al ö or hitközs rabb Bü Pin választ h ál mű k k hi fejles sze érdem elisme ki kitüntet része s re hitk Bü dunaszerda a hitkö kezdeményez elhatár temp let alap köve fel tem i e leg temploma 187 Bü Pin h főrabb k á Tanne Jung csa t t jele Jung Sá vez hitközsé hitköz m ráter a el veze Bü A Bü L I Sc D Le Má Bü jele K Jer szer kü érdem C Kad ala fő vez mű hitk T T jesi gazd éle számo tény 800 mu foglalko zománcedény m Eh Gu létesí F szár Bü Pi Bü S keszt egy t to Gros F Bródy-k k főor k költségvet dolgozóhitk lélek csal adóf világhábo hitkö hitk jele vez Jung S főr K Jer e Gro másode Sa pénztárn Bü Di Lő J L Lé Sá N Gros elölj Bü J j Sc Em ká