11641.htm

CÍMSZÓ: Füredi

SZEMÉLYNÉV: Füredi Ignác

SZÓCIKK: Füredi, 1. Ignác, pedagógus szül. Ladmócon (Zemplén vm.) 1837 aug. 15., megh. Budapesten 1906 jan. 16. Református iskolába és chéderbe egyidejűleg járt, majd a dunaszerdahelyi, kismartoni, pozsonyi és nikolsburgi jesivákon tanult, 1858. pedig a pesti kath. tanítóképzőt végezte el, s 1862. Sátoraljaújhelyen lett tanító a zsidó népiskolánál, majd 1872. a budapesti Orsz.Izr. Tanítóképző Intézetben lett tanár. Ő fordította le kilenc kötetben a Machzor-t és a Szidur-t, azonkívül franciából Rousseau Emile-jét. Számos kitűnő tankönyvet és iskolai szótárt is írt. Írt magyar nyelvtant német nyelven, magyarul pedig héber, német és francia nyelvkönyveket, történelmi, földrajzi, természetrajzi és számtani tankönyveket, azonkívül az első idegen szavak szótárát Közhasznú idegen szótár címen (1891) és a Magyar nyelvhibák javító és magyarázó szótárát (1902).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1641. címszó a lexikon => 299. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11641.htm

CÍMSZÓ: Füredi

SZEMÉLYNÉV: Füredi Ignác

SZÓCIKK: Füredi, 1. Ignác, pedagógus szül. Ladmócon Zemplén vm. 1837 aug. 15., megh. Budapesten 1906 jan. 16. Református iskolába és chéderbe egyidejűleg járt, majd a dunaszerdahelyi, kismartoni, pozsonyi és nikolsburgi jesivákon tanult, 1858. pedig a pesti kath. tanítóképzőt végezte el, s 1862. Sátoraljaújhelyen lett tanító a zsidó népiskolánál, majd 1872. a budapesti Orsz.Izr. Tanítóképző Intézetben lett tanár. Ő fordította le kilenc kötetben a Machzor-t és a Szidur-t, azonkívül franciából Rousseau Emile-jét. Számos kitűnő tankönyvet és iskolai szótárt is írt. Írt magyar nyelvtant német nyelven, magyarul pedig héber, német és francia nyelvkönyveket, történelmi, földrajzi, természetrajzi és számtani tankönyveket, azonkívül az első idegen szavak szótárát Közhasznú idegen szótár címen 1891 és a Magyar nyelvhibák javító és magyarázó szótárát 1902 .

11641.ht

CÍMSZÓ Füred

SZEMÉLYNÉV Füred Igná

SZÓCIKK Füredi 1 Ignác pedagógu szül Ladmóco Zemplé vm 183 aug 15. megh Budapeste 190 jan 16 Reformátu iskoláb é chéderb egyidejűle járt maj dunaszerdahelyi kismartoni pozsony é nikolsburg jesiváko tanult 1858 pedi pest kath tanítóképző végezt el 1862 Sátoraljaújhelye let tanít zsid népiskolánál maj 1872 budapest Orsz.Izr Tanítóképz Intézetbe let tanár fordított l kilen kötetbe Machzor- é Szidur-t azonkívü franciábó Roussea Emile-jét Számo kitűn tankönyve é iskola szótár i írt Ír magya nyelvtan néme nyelven magyaru pedi héber néme é franci nyelvkönyveket történelmi földrajzi természetrajz é számtan tankönyveket azonkívü a els idege szava szótárá Közhaszn idege szótá címe 189 é Magya nyelvhibá javít é magyaráz szótárá 190

11641.h

CÍMSZ Füre

SZEMÉLYNÉ Füre Ign

SZÓCIK Füred Igná pedagóg szü Ladmóc Zempl v 18 au 15 meg Budapest 19 ja 1 Reformát iskolá chéder egyidejűl jár ma dunaszerdahely kismarton pozson nikolsbur jesivák tanul 185 ped pes kat tanítóképz végez e 186 Sátoraljaújhely le taní zsi népiskoláná ma 187 budapes Orsz.Iz Tanítókép Intézetb le taná fordítot kile kötetb Machzor Szidur- azonkív franciáb Rousse Emile-jé Szám kitű tankönyv iskol szótá ír Í magy nyelvta ném nyelve magyar ped hébe ném franc nyelvkönyveke történelm földrajz természetraj számta tankönyveke azonkív el ideg szav szótár Közhasz ideg szót cím 18 Magy nyelvhib javí magyará szótár 19

11641.

CÍMS Für

SZEMÉLYN Für Ig

SZÓCI Füre Ign pedagó sz Ladmó Zemp 1 a 1 me Budapes 1 j Reformá iskol chéde egyidejű já m dunaszerdahel kismarto pozso nikolsbu jesivá tanu 18 pe pe ka tanítókép vége 18 Sátoraljaújhel l tan zs népiskolán m 18 budape Orsz.I Tanítóké Intézet l tan fordíto kil kötet Machzo Szidur azonkí franciá Rouss Emile-j Szá kit tanköny isko szót í mag nyelvt né nyelv magya pe héb né fran nyelvkönyvek történel földraj természetra számt tankönyvek azonkí e ide sza szótá Közhas ide szó cí 1 Mag nyelvhi jav magyar szótá 1

11641

CÍM Fü

SZEMÉLY Fü I

SZÓC Für Ig pedag s Ladm Zem m Budape Reform isko chéd egyidej j dunaszerdahe kismart pozs nikolsb jesiv tan 1 p p k tanítóké vég 1 Sátoraljaújhe ta z népiskolá 1 budap Orsz. Tanítók Intéze ta fordít ki köte Machz Szidu azonk franci Rous Emile- Sz ki tankön isk szó ma nyelv n nyel magy p hé n fra nyelvkönyve történe földra természetr szám tankönyve azonk id sz szót Közha id sz c Ma nyelvh ja magya szót

1164

CÍ F

SZEMÉL F

SZÓ Fü I peda Lad Ze Budap Refor isk ché egyide dunaszerdah kismar poz nikols jesi ta tanítók vé Sátoraljaújh t népiskol buda Orsz Tanító Intéz t fordí k köt Mach Szid azon franc Rou Emile S k tankö is sz m nyel nye mag h fr nyelvkönyv történ földr természet szá tankönyv azon i s szó Közh i s M nyelv j magy szó