11644.htm

CÍMSZÓ: Fürst

SZEMÉLYNÉV: Fürst Jakab

SZÓCIKK: 2. F. Jakab, közgazdász, szül. Budapesten 1862. alapította a nevéről elnevezett céget s vezető része volt a hazai ipar és kereskedelem fejlesztésében. E célból már a hetvenes években rábírta a magyar kereskedőket, hogy váltóikat ne Bécsben, hanem idehaza telepítsék, miáltal nemcsak sok pénzt takarítanak meg, hanem meg is ismertetik a magyar piacot a külfölddel. A nyolcvanas években megalapította a hitelezői védegyletet s midőn Csehországban a magyar liszt ellen agitáltak, F. kezdeményezésére kimondták, hogy amíg a tüntetések abban nem maradnak, magyar kereskedők cseh gyárosoknál nem rendelnek. F. volt a magyar tudakozó- és inkasszó egylet főkezdeményezője, ő hozta be a nyílt könyvtételek leszámítolását s a késmárki fehérítőgyárat Baross Gábor felszólítására ő hozta rendbe és virágoztatta fel. Ő szerzett piacot a hazai kereskedelemnek Szerbiában és Romániában. Szakismerete miatt a Magyar Kereskedelmi Múzeum igazgatójává nevezték ki. A főváros képviselőtestületének tagja, a Magyar Keresk. Csarnok és budapesti Hitelezői Védegyletnek alelnöke volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1644. címszó a lexikon => 300. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11644.htm

CÍMSZÓ: Fürst

SZEMÉLYNÉV: Fürst Jakab

SZÓCIKK: 2. F. Jakab, közgazdász, szül. Budapesten 1862. alapította a nevéről elnevezett céget s vezető része volt a hazai ipar és kereskedelem fejlesztésében. E célból már a hetvenes években rábírta a magyar kereskedőket, hogy váltóikat ne Bécsben, hanem idehaza telepítsék, miáltal nemcsak sok pénzt takarítanak meg, hanem meg is ismertetik a magyar piacot a külfölddel. A nyolcvanas években megalapította a hitelezői védegyletet s midőn Csehországban a magyar liszt ellen agitáltak, F. kezdeményezésére kimondták, hogy amíg a tüntetések abban nem maradnak, magyar kereskedők cseh gyárosoknál nem rendelnek. F. volt a magyar tudakozó- és inkasszó egylet főkezdeményezője, ő hozta be a nyílt könyvtételek leszámítolását s a késmárki fehérítőgyárat Baross Gábor felszólítására ő hozta rendbe és virágoztatta fel. Ő szerzett piacot a hazai kereskedelemnek Szerbiában és Romániában. Szakismerete miatt a Magyar Kereskedelmi Múzeum igazgatójává nevezték ki. A főváros képviselőtestületének tagja, a Magyar Keresk. Csarnok és budapesti Hitelezői Védegyletnek alelnöke volt.

11644.ht

CÍMSZÓ Fürs

SZEMÉLYNÉV Fürs Jaka

SZÓCIKK 2 F Jakab közgazdász szül Budapeste 1862 alapított nevérő elnevezet cége vezet rész vol haza ipa é kereskedele fejlesztésében célbó má hetvene évekbe rábírt magya kereskedőket hog váltóika n Bécsben hane idehaz telepítsék miálta nemcsa so pénz takarítana meg hane me i ismerteti magya piaco külfölddel nyolcvana évekbe megalapított hitelező védegylete midő Csehországba magya lisz elle agitáltak F kezdeményezésér kimondták hog amí tüntetése abba ne maradnak magya kereskedő cse gyárosokná ne rendelnek F vol magya tudakozó é inkassz egyle főkezdeményezője hozt b nyíl könyvtétele leszámítolásá késmárk fehérítőgyára Baros Gábo felszólításár hozt rendb é virágoztatt fel szerzet piaco haza kereskedelemne Szerbiába é Romániában Szakismeret miat Magya Kereskedelm Múzeu igazgatójáv nevezté ki főváro képviselőtestületéne tagja Magya Keresk Csarno é budapest Hitelező Védegyletne alelnök volt

11644.h

CÍMSZ Für

SZEMÉLYNÉ Für Jak

SZÓCIK Jaka közgazdás szü Budapest 186 alapítot nevér elneveze cég veze rés vo haz ip kereskedel fejlesztésébe célb m hetven évekb rábír magy kereskedőke ho váltóik Bécsbe han ideha telepítsé miált nemcs s pén takarítan me han m ismertet magy piac külföldde nyolcvan évekb megalapítot hitelez védegylet mid Csehországb magy lis ell agitálta kezdeményezésé kimondtá ho am tüntetés abb n maradna magy keresked cs gyárosokn n rendelne vo magy tudakoz inkass egyl főkezdeményezőj hoz nyí könyvtétel leszámítolás késmár fehérítőgyár Baro Gáb felszólításá hoz rend virágoztat fe szerze piac haz kereskedelemn Szerbiáb Romániába Szakismere mia Magy Kereskedel Múze igazgatójá nevezt k fővár képviselőtestületén tagj Magy Keres Csarn budapes Hitelez Védegyletn alelnö vol

11644.

CÍMS Fü

SZEMÉLYN Fü Ja

SZÓCI Jak közgazdá sz Budapes 18 alapíto nevé elnevez cé vez ré v ha i kereskede fejlesztéséb cél hetve évek rábí mag kereskedők h váltói Bécsb ha ideh telepíts miál nemc pé takaríta m ha ismerte mag pia külföldd nyolcva évek megalapíto hitele védegyle mi Csehország mag li el agitált kezdeményezés kimondt h a tünteté ab maradn mag kereske c gyárosok rendeln v mag tudako inkas egy főkezdeményező ho ny könyvtéte leszámítolá késmá fehérítőgyá Bar Gá felszólítás ho ren virágozta f szerz pia ha kereskedelem Szerbiá Romániáb Szakismer mi Mag Kereskede Múz igazgatój nevez fővá képviselőtestületé tag Mag Kere Csar budape Hitele Védegylet aleln vo

11644

CÍM F

SZEMÉLY F J

SZÓC Ja közgazd s Budape 1 alapít nev elneve c ve r h keresked fejlesztésé cé hetv éve ráb ma kereskedő váltó Bécs h ide telepít miá nem p takarít h ismert ma pi külföld nyolcv éve megalapít hitel védegyl m Csehorszá ma l e agitál kezdeményezé kimond tüntet a marad ma keresk gyároso rendel ma tudak inka eg főkezdeményez h n könyvtét leszámítol késm fehérítőgy Ba G felszólítá h re virágozt szer pi h kereskedele Szerbi Romániá Szakisme m Ma Keresked Mú igazgató neve főv képviselőtestület ta Ma Ker Csa budap Hitel Védegyle alel v

1164SZEMÉL

SZÓ J közgaz Budap alapí ne elnev v kereske fejlesztés c het év rá m keresked vált Béc id telepí mi ne takarí ismer m p külföl nyolc év megalapí hite védegy Csehorsz m agitá kezdeményez kimon tünte mara m keres gyáros rende m tuda ink e főkezdeménye könyvté leszámíto kés fehérítőg B felszólít r virágoz sze p kereskedel Szerb Románi Szakism M Kereske M igazgat nev fő képviselőtestüle t M Ke Cs buda Hite Védegyl ale