11647.htm

CÍMSZÓ: Füst

SZEMÉLYNÉV: Füst Milán

SZÓCIKK: "Füst Milán, családi nevén Fürst; a Bassevi von Treuenburg-család, a legrégibb ausztriai zsidó nemes família sarja, regényíró, szül. Budapesten 1888 júl. 17. A Nyugat-nemzedék egyik legértékesebb tagja, akinek főleg a fiatalabb generációra van hatása. Zord és bizarr verseivel tűnt fel, amelyekben, mint egy középkori költő - de a középkor vallásos hite nélkül - hömpölygő kórusokban fejezi ki életmegvetését. Kortól, környezettől teljesen elvonatkoztatott költészete merő búsulás az ember nyomorult törpesége fölött. Verskötetei: Változtatni nem lehet; Az elmúlás kórusa. Az utóbbi években elbeszéléseket (Nevetők, Aranytál, Advent) és színműveket írt (Boldogtalanok, Catullus), valamennyit az emberábrázolás igazsága és meglepő, de komor mélysége tünteti ki. Megjelent néhány szép részlet a naplójából is, melyet élete főművének tekint."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1647. címszó a lexikon => 300. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11647.htm

CÍMSZÓ: Füst

SZEMÉLYNÉV: Füst Milán

SZÓCIKK: Füst Milán, családi nevén Fürst; a Bassevi von Treuenburg-család, a legrégibb ausztriai zsidó nemes família sarja, regényíró, szül. Budapesten 1888 júl. 17. A Nyugat-nemzedék egyik legértékesebb tagja, akinek főleg a fiatalabb generációra van hatása. Zord és bizarr verseivel tűnt fel, amelyekben, mint egy középkori költő - de a középkor vallásos hite nélkül - hömpölygő kórusokban fejezi ki életmegvetését. Kortól, környezettől teljesen elvonatkoztatott költészete merő búsulás az ember nyomorult törpesége fölött. Verskötetei: Változtatni nem lehet; Az elmúlás kórusa. Az utóbbi években elbeszéléseket Nevetők, Aranytál, Advent és színműveket írt Boldogtalanok, Catullus , valamennyit az emberábrázolás igazsága és meglepő, de komor mélysége tünteti ki. Megjelent néhány szép részlet a naplójából is, melyet élete főművének tekint.

11647.ht

CÍMSZÓ Füs

SZEMÉLYNÉV Füs Milá

SZÓCIKK Füs Milán család nevé Fürst Bassev vo Treuenburg-család legrégib ausztria zsid neme famíli sarja regényíró szül Budapeste 188 júl 17 Nyugat-nemzedé egyi legértékeseb tagja akine főle fiatalab generációr va hatása Zor é bizar verseive tűn fel amelyekben min eg középkor költ d középko valláso hit nélkü hömpölyg kórusokba fejez k életmegvetését Kortól környezettő teljese elvonatkoztatot költészet mer búsulá a embe nyomorul törpeség fölött Verskötetei Változtatn ne lehet A elmúlá kórusa A utóbb évekbe elbeszéléseke Nevetők Aranytál Adven é színműveke ír Boldogtalanok Catullu valamennyi a emberábrázolá igazság é meglepő d komo mélység tüntet ki Megjelen néhán szé részle naplójábó is melye élet főművéne tekint

11647.h

CÍMSZ Fü

SZEMÉLYNÉ Fü Mil

SZÓCIK Fü Milá csalá nev Fürs Basse v Treuenburg-csalá legrégi ausztri zsi nem famíl sarj regényír szü Budapest 18 jú 1 Nyugat-nemzed egy legértékese tagj akin fől fiatala generáció v hatás Zo biza verseiv tű fe amelyekbe mi e középko köl középk vallás hi nélk hömpöly kórusokb feje életmegvetésé Kortó környezett teljes elvonatkoztato költésze me búsul emb nyomoru törpesé fölöt Verskötete Változtat n lehe elmúl kórus utób évekb elbeszélések Nevető Aranytá Adve színművek í Boldogtalano Catull valamenny emberábrázol igazsá meglep kom mélysé tünte k Megjele néhá sz részl naplójáb i mely éle főművén tekin

11647.

CÍMS F

SZEMÉLYN F Mi

SZÓCI F Mil csal ne Für Bass Treuenburg-csal legrég ausztr zs ne famí sar regényí sz Budapes 1 j Nyugat-nemze eg legértékes tag aki fő fiatal generáci hatá Z biz versei t f amelyekb m középk kö közép vallá h nél hömpöl kórusok fej életmegvetés Kort környezet telje elvonatkoztat költész m búsu em nyomor törpes fölö Verskötet Változta leh elmú kóru utó évek elbeszélése Nevet Aranyt Adv színműve Boldogtalan Catul valamenn emberábrázo igazs megle ko mélys tünt Megjel néh s rész naplójá mel él főművé teki

11647

CÍM

SZEMÉLY M

SZÓC Mi csa n Fü Bas Treuenburg-csa legré auszt z n fam sa regény s Budape Nyugat-nemz e legértéke ta ak f fiata generác hat bi verse amelyek közép k közé vall né hömpö kóruso fe életmegveté Kor környeze telj elvonatkozta költés bús e nyomo törpe föl Versköte Változt le elm kór ut éve elbeszélés Neve Arany Ad színműv Boldogtala Catu valamen emberábráz igaz megl k mély tün Megje né rés naplój me é főműv tek

1164SZEMÉL

SZÓ M cs F Ba Treuenburg-cs legr ausz fa s regén Budap Nyugat-nem legérték t a fiat generá ha b vers amelye közé köz val n hömp kórus f életmegvet Ko környez tel elvonatkozt költé bú nyom törp fö Versköt Változ l el kó u év elbeszélé Nev Aran A színmű Boldogtal Cat valame emberábrá iga meg mél tü Megj n ré napló m főmű te