11648.htm

CÍMSZÓ: Futball

SZÓCIKK: "Futball. A millenáris évek után kapott lábra az új sportág. Egy ideig csak a «Millenáris» nevet viselő sporttelepen űzték, de hamarosan új sporttelepeket létesítettek. Egyletek alakultak; 1901. pedig megalakult a Magyar Labdarúgók Szövetsége. A szövetségi élet megalapozásában már ott vannak a zsidók nagy számmal és a F.-sportot végigkísérik pályafutásán. A F.-sport virágzásában tekintélyes érdeme van a zsidó szervezőknek, szövetségi és egyesületi munkásoknak. Az elsők között van Brüll Alfréd (l. o.), Kaffka Samu, a legöregebb idők munkása, Vadász Dezső, majd Tibor Lajos, aki a szövetség társelnöke volt. Munkatársai Taubner Lajos és főleg Baján Gyufa. Egészen a kezdeti időktől fogva tevékenykedik Fischer Mór (l. o.), akinek jelentősége messze túlnőtt az átlagon. Az első magyar sportújságíró Herendi Artúr. Langfelder Ferenc főleg Újpest sportjának fejlesztése körül szerzett érdemeket. A nemzeti csapat ügyeivel nagy sikerrel foglalkozott Hajós Alfréd (l. o.). A munkásegyletekkel behatóan foglalkozott a szövetség másik alelnöke Biró Dezső, a szervezeti és szabályalkotó munkában érdemeket szerzett Reichardt Ottó, aki a műegyetemi F.-sport vezére volt. Korán nagy szerepet vállalt Fodor Henrik, előbb híres tornász és vívó, később sportíró. A hivatásos F.-sport nagy szabású fejlődésében érdemeket szerzett Kiss Tivadar, aki a F.-szövetség szétágazó modern szervezetet kiépítette és gazdaságilag megalapozta. Herzog Edét a válogatott csapat körüli érdemei, Kiss Gyulát hírlapiról és a válogatott csapat körüli tevékenysége, Neuwelt Emil szövetségi főtitkárt adminisztrációi munkája emelik ki, Steiner Hugó főtitkár érdeme a háborúban megviselt F.-szövetség feltámasztása és megerősítése. A labdarúgók közül azokat említjük fel, akik legalább ötször kerültek be a nemzeti csapatba (A név után következő szám a szereplésük száma.): Bródy Sándor (17), Biro Gyula (35), Eisenhoffer József (8), Blum Zoltán (40), Braun József (27), Feldmann Gyula (Uh Fischer Lajos (10), Guttmann Béla (5), Kürschner Dóri (5), Kertész II. Vilmos (50), Kertész III. Adolf (11), Knapp Miksa (8), Mandl Gyula (16), Molnár György (25), Nádler Henrik (6), Révész Béla (8), Rázsó Izidor (5), Sebestyén Béla (24), Szendrő Oszkár (13), Tauszig Imre (5), Vágó Antal (17), Weisz Ferenc (17) és Weisz Árpád (5). Ezeken kívül még 31 más zsidó játékosa volt a nemzeti válogatott csapatnak, akik nem jutottak el ötszörös szereplésig. A F.-bíráskodásban jelentős nevet szereztek: Gerő Ferenc, Herzog Ede, Vértes Imre, Szüsz Hugó, Biró Sándor, Kann Ferenc, Klug Frigyes és Benedek Aladár. Utóbbi alkotta meg a F.-játék szabálykönyvét. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1648. címszó a lexikon => 300. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11648.htm

CÍMSZÓ: Futball

SZÓCIKK: Futball. A millenáris évek után kapott lábra az új sportág. Egy ideig csak a Millenáris nevet viselő sporttelepen űzték, de hamarosan új sporttelepeket létesítettek. Egyletek alakultak; 1901. pedig megalakult a Magyar Labdarúgók Szövetsége. A szövetségi élet megalapozásában már ott vannak a zsidók nagy számmal és a F.-sportot végigkísérik pályafutásán. A F.-sport virágzásában tekintélyes érdeme van a zsidó szervezőknek, szövetségi és egyesületi munkásoknak. Az elsők között van Brüll Alfréd l. o. , Kaffka Samu, a legöregebb idők munkása, Vadász Dezső, majd Tibor Lajos, aki a szövetség társelnöke volt. Munkatársai Taubner Lajos és főleg Baján Gyufa. Egészen a kezdeti időktől fogva tevékenykedik Fischer Mór l. o. , akinek jelentősége messze túlnőtt az átlagon. Az első magyar sportújságíró Herendi Artúr. Langfelder Ferenc főleg Újpest sportjának fejlesztése körül szerzett érdemeket. A nemzeti csapat ügyeivel nagy sikerrel foglalkozott Hajós Alfréd l. o. . A munkásegyletekkel behatóan foglalkozott a szövetség másik alelnöke Biró Dezső, a szervezeti és szabályalkotó munkában érdemeket szerzett Reichardt Ottó, aki a műegyetemi F.-sport vezére volt. Korán nagy szerepet vállalt Fodor Henrik, előbb híres tornász és vívó, később sportíró. A hivatásos F.-sport nagy szabású fejlődésében érdemeket szerzett Kiss Tivadar, aki a F.-szövetség szétágazó modern szervezetet kiépítette és gazdaságilag megalapozta. Herzog Edét a válogatott csapat körüli érdemei, Kiss Gyulát hírlapiról és a válogatott csapat körüli tevékenysége, Neuwelt Emil szövetségi főtitkárt adminisztrációi munkája emelik ki, Steiner Hugó főtitkár érdeme a háborúban megviselt F.-szövetség feltámasztása és megerősítése. A labdarúgók közül azokat említjük fel, akik legalább ötször kerültek be a nemzeti csapatba A név után következő szám a szereplésük száma. : Bródy Sándor 17 , Biro Gyula 35 , Eisenhoffer József 8 , Blum Zoltán 40 , Braun József 27 , Feldmann Gyula Uh Fischer Lajos 10 , Guttmann Béla 5 , Kürschner Dóri 5 , Kertész II. Vilmos 50 , Kertész III. Adolf 11 , Knapp Miksa 8 , Mandl Gyula 16 , Molnár György 25 , Nádler Henrik 6 , Révész Béla 8 , Rázsó Izidor 5 , Sebestyén Béla 24 , Szendrő Oszkár 13 , Tauszig Imre 5 , Vágó Antal 17 , Weisz Ferenc 17 és Weisz Árpád 5 . Ezeken kívül még 31 más zsidó játékosa volt a nemzeti válogatott csapatnak, akik nem jutottak el ötszörös szereplésig. A F.-bíráskodásban jelentős nevet szereztek: Gerő Ferenc, Herzog Ede, Vértes Imre, Szüsz Hugó, Biró Sándor, Kann Ferenc, Klug Frigyes és Benedek Aladár. Utóbbi alkotta meg a F.-játék szabálykönyvét.

11648.ht

CÍMSZÓ Futbal

SZÓCIKK Futball millenári éve utá kapot lábr a ú sportág Eg idei csa Millenári neve visel sporttelepe űzték d hamarosa ú sporttelepeke létesítettek Egylete alakultak 1901 pedi megalakul Magya Labdarúgó Szövetsége szövetség éle megalapozásába má ot vanna zsidó nag számma é F.-sporto végigkíséri pályafutásán F.-spor virágzásába tekintélye érdem va zsid szervezőknek szövetség é egyesület munkásoknak A első közöt va Brül Alfré l o Kaffk Samu legöregeb idő munkása Vadás Dezső maj Tibo Lajos ak szövetsé társelnök volt Munkatársa Taubne Lajo é főle Bajá Gyufa Egésze kezdet időktő fogv tevékenykedi Fische Mó l o akine jelentőség messz túlnőt a átlagon A els magya sportújságír Herend Artúr Langfelde Feren főle Újpes sportjána fejlesztés körü szerzet érdemeket nemzet csapa ügyeive nag sikerre foglalkozot Hajó Alfré l o munkásegyletekke behatóa foglalkozot szövetsé mási alelnök Bir Dezső szervezet é szabályalkot munkába érdemeke szerzet Reichard Ottó ak műegyetem F.-spor vezér volt Korá nag szerepe vállal Fodo Henrik előb híre tornás é vívó későb sportíró hivatáso F.-spor nag szabás fejlődésébe érdemeke szerzet Kis Tivadar ak F.-szövetsé szétágaz moder szervezete kiépített é gazdaságila megalapozta Herzo Edé válogatot csapa körül érdemei Kis Gyulá hírlapiró é válogatot csapa körül tevékenysége Neuwel Emi szövetség főtitkár adminisztráció munkáj emeli ki Steine Hug főtitká érdem háborúba megvisel F.-szövetsé feltámasztás é megerősítése labdarúgó közü azoka említjü fel aki legaláb ötszö kerülte b nemzet csapatb né utá következ szá szereplésü száma Bród Sándo 1 Bir Gyul 3 Eisenhoffe Józse Blu Zoltá 4 Brau Józse 2 Feldman Gyul U Fische Lajo 1 Guttman Bél Kürschne Dór Kertés II Vilmo 5 Kertés III Adol 1 Knap Miks Mand Gyul 1 Molná Györg 2 Nádle Henri Révés Bél Rázs Izido Sebestyé Bél 2 Szendr Oszká 1 Tauszi Imr Vág Anta 1 Weis Feren 1 é Weis Árpá Ezeke kívü mé 3 má zsid játékos vol nemzet válogatot csapatnak aki ne jutotta e ötszörö szereplésig F.-bíráskodásba jelentő neve szereztek Ger Ferenc Herzo Ede Vérte Imre Szüs Hugó Bir Sándor Kan Ferenc Klu Frigye é Benede Aladár Utóbb alkott me F.-játé szabálykönyvét

11648.h

CÍMSZ Futba

SZÓCIK Futbal millenár év ut kapo láb sportá E ide cs Millenár nev vise sporttelep űzté hamaros sporttelepek létesítette Egylet alakulta 190 ped megalaku Magy Labdarúg Szövetség szövetsé él megalapozásáb m o vann zsid na számm F.-sport végigkísér pályafutásá F.-spo virágzásáb tekintély érde v zsi szervezőkne szövetsé egyesüle munkásokna els közö v Brü Alfr Kaff Sam legörege id munkás Vadá Dezs ma Tib Lajo a szövets társelnö vol Munkatárs Taubn Laj fől Baj Gyuf Egész kezde időkt fog tevékenyked Fisch M akin jelentősé mess túlnő átlago el magy sportújságí Heren Artú Langfeld Fere fől Újpe sportján fejleszté kör szerze érdemeke nemze csap ügyeiv na sikerr foglalkozo Haj Alfr munkásegyletekk beható foglalkozo szövets más alelnö Bi Dezs szerveze szabályalko munkáb érdemek szerze Reichar Ott a műegyete F.-spo vezé vol Kor na szerep válla Fod Henri elő hír torná vív késő sportír hivatás F.-spo na szabá fejlődéséb érdemek szerze Ki Tivada a F.-szövets szétága mode szervezet kiépítet gazdaságil megalapozt Herz Ed válogato csap körü érdeme Ki Gyul hírlapir válogato csap körü tevékenység Neuwe Em szövetsé főtitká adminisztráci munká emel k Stein Hu főtitk érde háborúb megvise F.-szövets feltámasztá megerősítés labdarúg köz azok említj fe ak legalá ötsz került nemze csapat n ut követke sz szereplés szám Bró Sánd Bi Gyu Eisenhoff Józs Bl Zolt Bra Józs Feldma Gyu Fisch Laj Guttma Bé Kürschn Dó Kerté I Vilm Kerté II Ado Kna Mik Man Gyu Moln Györ Nádl Henr Révé Bé Ráz Izid Sebesty Bé Szend Oszk Tausz Im Vá Ant Wei Fere Wei Árp Ezek kív m m zsi játéko vo nemze válogato csapatna ak n jutott ötször szereplési F.-bíráskodásb jelent nev szerezte Ge Feren Herz Ed Vért Imr Szü Hug Bi Sándo Ka Feren Kl Frigy Bened Aladá Utób alkot m F.-ját szabálykönyvé

11648.

CÍMS Futb

SZÓCI Futba millená é u kap lá sport id c Millená ne vis sporttele űzt hamaro sporttelepe létesített Egyle alakult 19 pe megalak Mag Labdarú Szövetsé szövets é megalapozásá van zsi n szám F.-spor végigkísé pályafutás F.-sp virágzásá tekintél érd zs szervezőkn szövets egyesül munkásokn el köz Br Alf Kaf Sa legöreg i munká Vad Dez m Ti Laj szövet társeln vo Munkatár Taub La fő Ba Gyu Egés kezd idők fo tevékenyke Fisc aki jelentős mes túln átlag e mag sportújság Here Art Langfel Fer fő Újp sportjá fejleszt kö szerz érdemek nemz csa ügyei n siker foglalkoz Ha Alf munkásegyletek behat foglalkoz szövet má aleln B Dez szervez szabályalk munká érdeme szerz Reicha Ot műegyet F.-sp vez vo Ko n szere váll Fo Henr el hí torn ví kés sportí hivatá F.-sp n szab fejlődésé érdeme szerz K Tivad F.-szövet szétág mod szerveze kiépíte gazdasági megalapoz Her E válogat csa kör érdem K Gyu hírlapi válogat csa kör tevékenysé Neuw E szövets főtitk adminisztrác munk eme Stei H főtit érd háború megvis F.-szövet feltámaszt megerősíté labdarú kö azo említ f a legal öts kerül nemz csapa u követk s szereplé szá Br Sán B Gy Eisenhof Józ B Zol Br Józ Feldm Gy Fisc La Guttm B Kürsch D Kert Vil Kert I Ad Kn Mi Ma Gy Mol Gyö Nád Hen Rév B Rá Izi Sebest B Szen Osz Taus I V An We Fer We Ár Eze kí zs játék v nemz válogat csapatn a jutot ötszö szereplés F.-bíráskodás jelen ne szerezt G Fere Her E Vér Im Sz Hu B Sánd K Fere K Frig Bene Alad Utó alko F.-já szabálykönyv

11648

CÍM Fut

SZÓC Futb millen ka l spor i Millen n vi sporttel űz hamar sporttelep létesítet Egyl alakul 1 p megala Ma Labdar Szövets szövet megalapozás va zs szá F.-spo végigkís pályafutá F.-s virágzás tekinté ér z szervezők szövet egyesü munkások e kö B Al Ka S legöre munk Va De T La szöve társel v Munkatá Tau L f B Gy Egé kez idő f tevékenyk Fis ak jelentő me túl átla ma sportújsá Her Ar Langfe Fe f Új sportj fejlesz k szer érdeme nem cs ügye sike foglalko H Al munkásegylete beha foglalko szöve m alel De szerve szabályal munk érdem szer Reich O műegye F.-s ve v K szer vál F Hen e h tor v ké sport hivat F.-s sza fejlődés érdem szer Tiva F.-szöve szétá mo szervez kiépít gazdaság megalapo He váloga cs kö érde Gy hírlap váloga cs kö tevékenys Neu szövet főtit adminisztrá mun em Ste főti ér hábor megvi F.-szöve feltámasz megerősít labdar k az emlí lega öt kerü nem csap követ szerepl sz B Sá G Eisenho Jó Zo B Jó Feld G Fis L Gutt Kürsc Ker Vi Ker A K M M G Mo Gy Ná He Ré R Iz Sebes Sze Os Tau A W Fe W Á Ez k z játé nem váloga csapat juto ötsz szereplé F.-bíráskodá jele n szerez Fer He Vé I S H Sán Fer Fri Ben Ala Ut alk F.-j szabályköny

1164

CÍ Fu

SZÓ Fut mille k spo Mille v sportte ű hama sporttele létesíte Egy alaku megal M Labda Szövet szöve megalapozá v z sz F.-sp végigkí pályafut F.- virágzá tekint é szervező szöve egyes munkáso k A K legör mun V D L szöv társe Munkat Ta G Eg ke id tevékeny Fi a jelent m tú átl m sportújs He A Langf F Ú sport fejles sze érdem ne c ügy sik foglalk A munkásegylet beh foglalk szöv ale D szerv szabálya mun érde sze Reic műegy F.- v sze vá He to k spor hiva F.- sz fejlődé érde sze Tiv F.-szöv szét m szerve kiépí gazdasá megalap H válog c k érd G hírla válog c k tevékeny Ne szöve főti adminisztr mu e St főt é hábo megv F.-szöv feltámas megerősí labda a eml leg ö ker ne csa köve szerep s S Eisenh J Z J Fel Fi Gut Kürs Ke V Ke M G N H R I Sebe Sz O Ta F E ját ne válog csapa jut öts szerepl F.-bíráskod jel szere Fe H V Sá Fe Fr Be Al U al F.- szabálykön