11649.htm

CÍMSZÓ: Futtaky

SZEMÉLYNÉV: Futtaki Gyula

SZÓCIKK: Futtaki Gyula, hírlapíró szül. Futtakon 1850., megh. Budapesten 1895. Miután elvégezte jogi tanulmányait, hírlapíró lett. Előbb a Reform, Pesti Napló, Pester Lloyd napilapok szerkesztőségi kötelékébe tartozott, majd egy ideig a Pester Correspondenz c. kőnyomatos lapnál dolgozott. 1875-ben megalapította a Budapester Correspondenz és Budapesti Tudósító címmel magyar és német nyelven megjelenő, még ma is fennálló politikai kőnyomatost, amely a magyar kormány egyik félhivatalos lapja volt és nemcsak belföldön, hanem külföldön is nagy tekintélynek örvendett. F. a napi sajtót is gyakran felkereste cikkeivel, amelyek közül különösen a valutarendezésre vonatkozók keltettek figyelmet. Egy időben Rudolf trónörökös bizalmasa volt. Gyakran írt sugalmazott cikkeket, amelyek bizonyos aktuális kérdésekről a trónörökös véleményét tartalmazták. Könyve jelent meg a magyar nemzeti címerről. Második felesége Pewny Irén magyar operaénekesnő volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1649. címszó a lexikon => 301. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11649.htm

CÍMSZÓ: Futtaky

SZEMÉLYNÉV: Futtaki Gyula

SZÓCIKK: Futtaki Gyula, hírlapíró szül. Futtakon 1850., megh. Budapesten 1895. Miután elvégezte jogi tanulmányait, hírlapíró lett. Előbb a Reform, Pesti Napló, Pester Lloyd napilapok szerkesztőségi kötelékébe tartozott, majd egy ideig a Pester Correspondenz c. kőnyomatos lapnál dolgozott. 1875-ben megalapította a Budapester Correspondenz és Budapesti Tudósító címmel magyar és német nyelven megjelenő, még ma is fennálló politikai kőnyomatost, amely a magyar kormány egyik félhivatalos lapja volt és nemcsak belföldön, hanem külföldön is nagy tekintélynek örvendett. F. a napi sajtót is gyakran felkereste cikkeivel, amelyek közül különösen a valutarendezésre vonatkozók keltettek figyelmet. Egy időben Rudolf trónörökös bizalmasa volt. Gyakran írt sugalmazott cikkeket, amelyek bizonyos aktuális kérdésekről a trónörökös véleményét tartalmazták. Könyve jelent meg a magyar nemzeti címerről. Második felesége Pewny Irén magyar operaénekesnő volt.

11649.ht

CÍMSZÓ Futtak

SZEMÉLYNÉV Futtak Gyul

SZÓCIKK Futtak Gyula hírlapír szül Futtako 1850. megh Budapeste 1895 Miutá elvégezt jog tanulmányait hírlapír lett Előb Reform Pest Napló Peste Lloy napilapo szerkesztőség kötelékéb tartozott maj eg idei Peste Corresponden c kőnyomato lapná dolgozott 1875-be megalapított Budapeste Corresponden é Budapest Tudósít címme magya é néme nyelve megjelenő mé m i fennáll politika kőnyomatost amel magya kormán egyi félhivatalo lapj vol é nemcsa belföldön hane külföldö i nag tekintélyne örvendett F nap sajtó i gyakra felkerest cikkeivel amelye közü különöse valutarendezésr vonatkozó keltette figyelmet Eg időbe Rudol trónörökö bizalmas volt Gyakra ír sugalmazot cikkeket amelye bizonyo aktuáli kérdésekrő trónörökö véleményé tartalmazták Könyv jelen me magya nemzet címerről Másodi feleség Pewn Iré magya operaénekesn volt

11649.h

CÍMSZ Futta

SZEMÉLYNÉ Futta Gyu

SZÓCIK Futta Gyul hírlapí szü Futtak 1850 meg Budapest 189 Miut elvégez jo tanulmányai hírlapí let Elő Refor Pes Napl Pest Llo napilap szerkesztősé köteléké tartozot ma e ide Pest Corresponde kőnyomat lapn dolgozot 1875-b megalapítot Budapest Corresponde Budapes Tudósí címm magy ném nyelv megjelen m fennál politik kőnyomatos ame magy kormá egy félhivatal lap vo nemcs belföldö han külföld na tekintélyn örvendet na sajt gyakr felkeres cikkeive amely köz különös valutarendezés vonatkoz keltett figyelme E időb Rudo trónörök bizalma vol Gyakr í sugalmazo cikkeke amely bizony aktuál kérdésekr trónörök vélemény tartalmaztá Köny jele m magy nemze címerrő Másod felesé Pew Ir magy operaénekes vol

11649.

CÍMS Futt

SZEMÉLYN Futt Gy

SZÓCI Futt Gyu hírlap sz Futta 185 me Budapes 18 Miu elvége j tanulmánya hírlap le El Refo Pe Nap Pes Ll napila szerkesztős kötelék tartozo m id Pes Correspond kőnyoma lap dolgozo 1875- megalapíto Budapes Correspond Budape Tudós cím mag né nyel megjele fenná politi kőnyomato am mag korm eg félhivata la v nemc belföld ha külföl n tekintély örvende n saj gyak felkere cikkeiv amel kö különö valutarendezé vonatko keltet figyelm idő Rud trónörö bizalm vo Gyak sugalmaz cikkek amel bizon aktuá kérdések trónörö vélemén tartalmazt Kön jel mag nemz címerr Máso feles Pe I mag operaéneke vo

11649

CÍM Fut

SZEMÉLY Fut G

SZÓC Fut Gy hírla s Futt 18 m Budape 1 Mi elvég tanulmány hírla l E Ref P Na Pe L napil szerkesztő kötelé tartoz i Pe Correspon kőnyom la dolgoz 1875 megalapít Budape Correspon Budap Tudó cí ma n nye megjel fenn polit kőnyomat a ma kor e félhivat l nem belföl h külfö tekintél örvend sa gya felker cikkei ame k külön valutarendez vonatk kelte figyel id Ru trónör bizal v Gya sugalma cikke ame bizo aktu kérdése trónör vélemé tartalmaz Kö je ma nem címer Más fele P ma operaének v

1164

CÍ Fu

SZEMÉL Fu

SZÓ Fu G hírl Fut 1 Budap M elvé tanulmán hírl Re N P napi szerkeszt kötel tarto P Correspo kőnyo l dolgo 187 megalapí Budap Correspo Buda Tud c m ny megje fen poli kőnyoma m ko félhiva ne belfö külf tekinté örven s gy felke cikke am külö valutarende vonat kelt figye i R trónö biza Gy sugalm cikk am biz akt kérdés trónö vélem tartalma K j m ne címe Má fel m operaéne