11653.htm

CÍMSZÓ: Gabbaj

SZÓCIKK: "Gabbaj, teljes nevén gabbáj cedókó (vulgo : cedóke gabe); azok a férfiak, akik közbizalomból a hitközség jótékonysági ügyeinek élén állnak, ilyen néven szerepelnek a hitközségi életben. Az ellenőrzés szempontjából legalább két gabbajt választ a hitközség. A mai istentiszteleti rendben ők végzik a templomi gyűjtéseket tóraolvasás és esküvők alkalmából (l. Hachnószász kalló) és mint szövegmutatók a tóraolvasásnál is funkcionálnak. Sok helyütt a gyér templomlátogatottság folytán vannak gabbajok, kik csak szombat és ünnepnapokon s viszont olyanok, kik csak köznapokon teljesítenek szolgálatot. G. szóval nevezik azokat a férfiakat is, kik a szentegylettel működnek, a halottmosdatásra (l. Taharó) felügyelnek, vagy esetleg azt maguk végzik és a strokat kijelölik. A Szent Egyletnek az alkalmazottai a «hevra-gabbaj»-ok."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1653. címszó a lexikon => 301. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11653.htm

CÍMSZÓ: Gabbaj

SZÓCIKK: Gabbaj, teljes nevén gabbáj cedókó vulgo : cedóke gabe ; azok a férfiak, akik közbizalomból a hitközség jótékonysági ügyeinek élén állnak, ilyen néven szerepelnek a hitközségi életben. Az ellenőrzés szempontjából legalább két gabbajt választ a hitközség. A mai istentiszteleti rendben ők végzik a templomi gyűjtéseket tóraolvasás és esküvők alkalmából l. Hachnószász kalló és mint szövegmutatók a tóraolvasásnál is funkcionálnak. Sok helyütt a gyér templomlátogatottság folytán vannak gabbajok, kik csak szombat és ünnepnapokon s viszont olyanok, kik csak köznapokon teljesítenek szolgálatot. G. szóval nevezik azokat a férfiakat is, kik a szentegylettel működnek, a halottmosdatásra l. Taharó felügyelnek, vagy esetleg azt maguk végzik és a strokat kijelölik. A Szent Egyletnek az alkalmazottai a hevra-gabbaj -ok.

11653.ht

CÍMSZÓ Gabba

SZÓCIKK Gabbaj telje nevé gabbá cedók vulg cedók gab azo férfiak aki közbizalombó hitközsé jótékonyság ügyeine élé állnak ilye néve szerepelne hitközség életben A ellenőrzé szempontjábó legaláb ké gabbaj válasz hitközség ma istentisztelet rendbe ő végzi templom gyűjtéseke tóraolvasá é esküvő alkalmábó l Hachnószás kall é min szövegmutató tóraolvasásná i funkcionálnak So helyüt gyé templomlátogatottsá folytá vanna gabbajok ki csa szomba é ünnepnapoko viszon olyanok ki csa köznapoko teljesítene szolgálatot G szóva nevezi azoka férfiaka is ki szentegylette működnek halottmosdatásr l Tahar felügyelnek vag esetle az magu végzi é stroka kijelölik Szen Egyletne a alkalmazotta hevra-gabba -ok

11653.h

CÍMSZ Gabb

SZÓCIK Gabba telj nev gabb cedó vul cedó ga az férfia ak közbizalomb hitközs jótékonysá ügyein él állna ily név szerepeln hitközsé életbe ellenőrz szempontjáb legalá k gabba válas hitközsé m istentisztele rendb végz templo gyűjtések tóraolvas esküv alkalmáb Hachnószá kal mi szövegmutat tóraolvasásn funkcionálna S helyü gy templomlátogatotts folyt vann gabbajo k cs szomb ünnepnapok viszo olyano k cs köznapok teljesíten szolgálato szóv nevez azok férfiak i k szentegylett működne halottmosdatás Taha felügyelne va esetl a mag végz strok kijelöli Sze Egyletn alkalmazott hevra-gabb -o

11653.

CÍMS Gab

SZÓCI Gabb tel ne gab ced vu ced g a férfi a közbizalom hitköz jótékonys ügyei é álln il né szerepel hitközs életb ellenőr szempontjá legal gabb vála hitközs istentisztel rend vég templ gyűjtése tóraolva eskü alkalmá Hachnósz ka m szövegmuta tóraolvasás funkcionáln hely g templomlátogatott foly van gabbaj c szom ünnepnapo visz olyan c köznapo teljesíte szolgálat szó neve azo férfia szentegylet működn halottmosdatá Tah felügyeln v eset ma vég stro kijelöl Sz Egylet alkalmazot hevra-gab -

11653

CÍM Ga

SZÓC Gab te n ga ce v ce férf közbizalo hitkö jótékony ügye áll i n szerepe hitköz élet ellenő szempontj lega gab vál hitköz istentiszte ren vé temp gyűjtés tóraolv esk alkalm Hachnós k szövegmut tóraolvasá funkcionál hel templomlátogatot fol va gabba szo ünnepnap vis olya köznap teljesít szolgála sz nev az férfi szentegyle működ halottmosdat Ta felügyel ese m vé str kijelö S Egyle alkalmazo hevra-ga

1165

CÍ G

SZÓ Ga t g c c fér közbizal hitk jótékon ügy ál szerep hitkö éle ellen szempont leg ga vá hitkö istentiszt re v tem gyűjté tóraol es alkal Hachnó szövegmu tóraolvas funkcioná he templomlátogato fo v gabb sz ünnepna vi oly közna teljesí szolgál s ne a férf szentegyl műkö halottmosda T felügye es v st kijel Egyl alkalmaz hevra-g