11654.htm

CÍMSZÓ: Gábel

SZEMÉLYNÉV: Gábel Gyula

SZÓCIKK: "Gábel 1. Gyula, Pedagógus, szül. Nagykunmadarason 1858.Május. 8. 16 éves koráig kizárólag héber könyveket forgatott s ekkor tanította őt meg magyarul írni-olvasni Zelenka, későbbi evangélikus püspök. A mnemotechnika segélyével, amelyből később kiépítette híressé vált módszerét, pár óra alatt megtanulta az olvasást. Nagykőrösön 21 éves korában tanítói vizsgát tett. 1891-ben Tisza Kálmán intervenciójára a főváros iskoláihoz került. Nagyhírű módszerét tíz nyelvre átültették és az osztrák-magyar hadseregben kötelezően alkalmazták. G. mindenféle közhasznú munkából kivette részét, így 1897. ő volt egyik kezdeményezője a Mensa Academica megalapításának; az első, majdnem egymillió koronára menő alapítványt ő szerezte meg. A gyermek pszichológiája (1914) címen jeles szakkönyvet s emellett több tankönyvet írt."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1654. címszó a lexikon => 301. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11654.htm

CÍMSZÓ: Gábel

SZEMÉLYNÉV: Gábel Gyula

SZÓCIKK: Gábel 1. Gyula, Pedagógus, szül. Nagykunmadarason 1858.Május. 8. 16 éves koráig kizárólag héber könyveket forgatott s ekkor tanította őt meg magyarul írni-olvasni Zelenka, későbbi evangélikus püspök. A mnemotechnika segélyével, amelyből később kiépítette híressé vált módszerét, pár óra alatt megtanulta az olvasást. Nagykőrösön 21 éves korában tanítói vizsgát tett. 1891-ben Tisza Kálmán intervenciójára a főváros iskoláihoz került. Nagyhírű módszerét tíz nyelvre átültették és az osztrák-magyar hadseregben kötelezően alkalmazták. G. mindenféle közhasznú munkából kivette részét, így 1897. ő volt egyik kezdeményezője a Mensa Academica megalapításának; az első, majdnem egymillió koronára menő alapítványt ő szerezte meg. A gyermek pszichológiája 1914 címen jeles szakkönyvet s emellett több tankönyvet írt.

11654.ht

CÍMSZÓ Gábe

SZEMÉLYNÉV Gábe Gyul

SZÓCIKK Gábe 1 Gyula Pedagógus szül Nagykunmadaraso 1858.Május 8 1 éve korái kizáróla hébe könyveke forgatot ekko tanított ő me magyaru írni-olvasn Zelenka később evangéliku püspök mnemotechnik segélyével amelybő későb kiépített híress vál módszerét pá ór alat megtanult a olvasást Nagykőrösö 2 éve korába tanító vizsgá tett 1891-be Tisz Kálmá intervenciójár főváro iskoláiho került Nagyhír módszeré tí nyelvr átültetté é a osztrák-magya hadseregbe kötelezőe alkalmazták G mindenfél közhaszn munkábó kivett részét íg 1897 vol egyi kezdeményezőj Mens Academic megalapításának a első majdne egymilli koronár men alapítvány szerezt meg gyerme pszichológiáj 191 címe jele szakkönyve emellet töb tankönyve írt

11654.h

CÍMSZ Gáb

SZEMÉLYNÉ Gáb Gyu

SZÓCIK Gáb Gyul Pedagógu szü Nagykunmadaras 1858.Máju év korá kizáról héb könyvek forgato ekk tanítot m magyar írni-olvas Zelenk későb evangélik püspö mnemotechni segélyéve amelyb késő kiépítet híres vá módszeré p ó ala megtanul olvasás Nagykőrös év koráb tanít vizsg tet 1891-b Tis Kálm intervenciójá fővár iskoláih kerül Nagyhí módszer t nyelv átültett osztrák-magy hadseregb kötelező alkalmaztá mindenfé közhasz munkáb kivet részé í 189 vo egy kezdeményező Men Academi megalapításána els majdn egymill koroná me alapítván szerez me gyerm pszichológiá 19 cím jel szakkönyv emelle tö tankönyv ír

11654.

CÍMS Gá

SZEMÉLYN Gá Gy

SZÓCI Gá Gyu Pedagóg sz Nagykunmadara 1858.Máj é kor kizáró hé könyve forgat ek taníto magya írni-olva Zelen késő evangéli püsp mnemotechn segélyév amely kés kiépíte híre v módszer al megtanu olvasá Nagykőrö é korá taní vizs te 1891- Ti Kál intervenciój fővá iskolái kerü Nagyh módsze nyel átültet osztrák-mag hadsereg kötelez alkalmazt mindenf közhas munká kive rész 18 v eg kezdeményez Me Academ megalapításán el majd egymil koron m alapítvá szere m gyer pszichológi 1 cí je szakköny emell t tanköny í

11654

CÍM G

SZEMÉLY G G

SZÓC G Gy Pedagó s Nagykunmadar 1858.Má ko kizár h könyv forga e tanít magy írni-olv Zele kés evangél püs mnemotech segélyé amel ké kiépít hír módsze a megtan olvas Nagykőr kor tan viz t 1891 T Ká intervenció főv iskolá ker Nagy módsz nye átülte osztrák-ma hadsere kötele alkalmaz minden közha munk kiv rés 1 e kezdeménye M Acade megalapításá e maj egymi koro alapítv szer gye pszichológ c j szakkön emel tankön

1165SZEMÉL

SZÓ G Pedag Nagykunmada 1858.M k kizá köny forg taní mag írni-ol Zel ké evangé pü mnemotec segély ame k kiépí hí módsz megta olva Nagykő ko ta vi 189 K intervenci fő iskol ke Nag móds ny átült osztrák-m hadser kötel alkalma minde közh mun ki ré kezdemény Acad megalapítás ma egym kor alapít sze gy pszicholó szakkö eme tankö