11655.htm

CÍMSZÓ: Gábel

SZEMÉLYNÉV: Gábel Jakab

SZÓCIKK: 2. Gábel Jakab, tanügyi író, szül. Hejőpapin (Borsod vm.) 1853. megh. Budapesten 1918. Teológiai és világi tanulmányait Pozsonyban, Berlinben és Nagykőrösön végezte. Előbb Ungváron tanítóskodott, ahol a Tanügyi Újságot szerkesztette. 1883-ban Nagyváradon megszervezte az orthodox zsidó polgári fiú- és leányiskolát. Tizennyolc éven át szerkesztette a Biharmegyei Népnevelési Közlönyt. Elnöke volt a Biharmegyei Tanítók Egyesületének. Szerkesztette egy időben a Zsidó Híradót, a Magyar Zsidót és a Jüdisches Tageblattot Budapesten. Több népszerű tankönyv szerzője.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1655. címszó a lexikon => 301. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11655.htm

CÍMSZÓ: Gábel

SZEMÉLYNÉV: Gábel Jakab

SZÓCIKK: 2. Gábel Jakab, tanügyi író, szül. Hejőpapin Borsod vm. 1853. megh. Budapesten 1918. Teológiai és világi tanulmányait Pozsonyban, Berlinben és Nagykőrösön végezte. Előbb Ungváron tanítóskodott, ahol a Tanügyi Újságot szerkesztette. 1883-ban Nagyváradon megszervezte az orthodox zsidó polgári fiú- és leányiskolát. Tizennyolc éven át szerkesztette a Biharmegyei Népnevelési Közlönyt. Elnöke volt a Biharmegyei Tanítók Egyesületének. Szerkesztette egy időben a Zsidó Híradót, a Magyar Zsidót és a Jüdisches Tageblattot Budapesten. Több népszerű tankönyv szerzője.

11655.ht

CÍMSZÓ Gábe

SZEMÉLYNÉV Gábe Jaka

SZÓCIKK 2 Gábe Jakab tanügy író szül Hejőpapi Borso vm 1853 megh Budapeste 1918 Teológia é világ tanulmányai Pozsonyban Berlinbe é Nagykőrösö végezte Előb Ungváro tanítóskodott aho Tanügy Újságo szerkesztette 1883-ba Nagyvárado megszervezt a orthodo zsid polgár fiú é leányiskolát Tizennyol éve á szerkesztett Biharmegye Népnevelés Közlönyt Elnök vol Biharmegye Tanító Egyesületének Szerkesztett eg időbe Zsid Híradót Magya Zsidó é Jüdische Tageblatto Budapesten Töb népszer tanköny szerzője

11655.h

CÍMSZ Gáb

SZEMÉLYNÉ Gáb Jak

SZÓCIK Gáb Jaka tanüg ír szü Hejőpap Bors v 185 meg Budapest 191 Teológi vilá tanulmánya Pozsonyba Berlinb Nagykőrös végezt Elő Ungvár tanítóskodot ah Tanüg Újság szerkesztett 1883-b Nagyvárad megszervez orthod zsi polgá fi leányiskolá Tizennyo év szerkesztet Biharmegy Népnevelé Közlöny Elnö vo Biharmegy Tanít Egyesületéne Szerkesztet e időb Zsi Híradó Magy Zsid Jüdisch Tageblatt Budapeste Tö népsze tankön szerzőj

11655.

CÍMS Gá

SZEMÉLYN Gá Ja

SZÓCI Gá Jak tanü í sz Hejőpa Bor 18 me Budapes 19 Teológ vil tanulmány Pozsonyb Berlin Nagykőrö végez El Ungvá tanítóskodo a Tanü Újsá szerkesztet 1883- Nagyvára megszerve ortho zs polg f leányiskol Tizenny é szerkeszte Biharmeg Népnevel Közlön Eln v Biharmeg Taní Egyesületén Szerkeszte idő Zs Hírad Mag Zsi Jüdisc Tageblat Budapest T népsz tankö szerző

11655

CÍM G

SZEMÉLY G J

SZÓC G Ja tan s Hejőp Bo 1 m Budape 1 Teoló vi tanulmán Pozsony Berli Nagykőr vége E Ungv tanítóskod Tan Újs szerkeszte 1883 Nagyvár megszerv orth z pol leányisko Tizenn szerkeszt Biharme Népneve Közlö El Biharme Tan Egyesületé Szerkeszt id Z Híra Ma Zs Jüdis Tagebla Budapes néps tank szerz

1165SZEMÉL

SZÓ J ta Hejő B Budap Teol v tanulmá Pozson Berl Nagykő vég Ung tanítósko Ta Új szerkeszt 188 Nagyvá megszer ort po leányisk Tizen szerkesz Biharm Népnev Közl E Biharm Ta Egyesület Szerkesz i Hír M Z Jüdi Tagebl Budape nép tan szer