11657.htm

CÍMSZÓ: Gábor

SZEMÉLYNÉV: Gábor Andor

SZÓCIKK: "Gábor, 1.Andor, költő és író, szül. Újnépen (Somogy vm.) 1884. A budapesti egyetemen tanári pályára készült és modern nyelveket és irodalmat tanult, de korán írói pályára lépett. Egyik első és legkiválóbb alkotása Mistral provencei költő Mireio c. eposzának rendkívül sikerült, művészies fordítása, melyet a Kisfaludy-társaság évkönyvében kiadott és dicsérettel tüntetett ki. G. rendkívül nagyszámú verset, humoreszket, kabarédalt, kabarészíndarabot és humoros regényt írt. A sarkantyú c. drámája, melyet Liptai Imrével közösen írt, a Nemzeti Színházban került színre (1912); a Szépasszony u. o. (1916); a Palika szintén u. o. (1916); a Ciklámen a Vígszínházban (1915); A Princ (u. o. 1918); Dollárpapa (Magyar Színház, 1917); Majd a Vica (u. o. 1918), komolyabb tartalmú versei Fehér dalok (1910) és 33 (1917) címen jelentek meg. Szatírái és egyéb humoros munkái: Jaj a feleségem és egyéb jelenetek (1911); Pesti sirámok (1912); Tarka rímek (1913); Mit ültök a kávéházban ? (1914); Petur meg a dinnye (1914); A kozák és egyéb jelenetek (1915); Untauglich úr (1915); A kanári és egyéb vadállatok (1916); A polgár (1916); A hatalmas vadász és egyéb figurák (1918): Doktor senki (1917); Duo (1917); Hét pillangó (1918); Mancika (1918); Vidám könyv (1918); Öregszem mégis (1918); A vágyak valcere (1918). A forradalmak után emigrált s azóta állandóan Bécsben él, ahol németül ír. Ezt izenem és Az én hazám c. könyveit Magyarországról kitiltották."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1657. címszó a lexikon => 301. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11657.htm

CÍMSZÓ: Gábor

SZEMÉLYNÉV: Gábor Andor

SZÓCIKK: Gábor, 1.Andor, költő és író, szül. Újnépen Somogy vm. 1884. A budapesti egyetemen tanári pályára készült és modern nyelveket és irodalmat tanult, de korán írói pályára lépett. Egyik első és legkiválóbb alkotása Mistral provencei költő Mireio c. eposzának rendkívül sikerült, művészies fordítása, melyet a Kisfaludy-társaság évkönyvében kiadott és dicsérettel tüntetett ki. G. rendkívül nagyszámú verset, humoreszket, kabarédalt, kabarészíndarabot és humoros regényt írt. A sarkantyú c. drámája, melyet Liptai Imrével közösen írt, a Nemzeti Színházban került színre 1912 ; a Szépasszony u. o. 1916 ; a Palika szintén u. o. 1916 ; a Ciklámen a Vígszínházban 1915 ; A Princ u. o. 1918 ; Dollárpapa Magyar Színház, 1917 ; Majd a Vica u. o. 1918 , komolyabb tartalmú versei Fehér dalok 1910 és 33 1917 címen jelentek meg. Szatírái és egyéb humoros munkái: Jaj a feleségem és egyéb jelenetek 1911 ; Pesti sirámok 1912 ; Tarka rímek 1913 ; Mit ültök a kávéházban ? 1914 ; Petur meg a dinnye 1914 ; A kozák és egyéb jelenetek 1915 ; Untauglich úr 1915 ; A kanári és egyéb vadállatok 1916 ; A polgár 1916 ; A hatalmas vadász és egyéb figurák 1918 : Doktor senki 1917 ; Duo 1917 ; Hét pillangó 1918 ; Mancika 1918 ; Vidám könyv 1918 ; Öregszem mégis 1918 ; A vágyak valcere 1918 . A forradalmak után emigrált s azóta állandóan Bécsben él, ahol németül ír. Ezt izenem és Az én hazám c. könyveit Magyarországról kitiltották.

11657.ht

CÍMSZÓ Gábo

SZEMÉLYNÉV Gábo Ando

SZÓCIKK Gábor 1.Andor költ é író szül Újnépe Somog vm 1884 budapest egyeteme tanár pályár készül é moder nyelveke é irodalma tanult d korá író pályár lépett Egyi els é legkiválób alkotás Mistra provence költ Mirei c eposzána rendkívü sikerült művészie fordítása melye Kisfaludy-társasá évkönyvébe kiadot é dicsérette tüntetet ki G rendkívü nagyszám verset humoreszket kabarédalt kabarészíndarabo é humoro regény írt sarkanty c drámája melye Lipta Imréve közöse írt Nemzet Színházba kerül színr 191 Szépasszon u o 191 Palik szinté u o 191 Cikláme Vígszínházba 191 Prin u o 191 Dollárpap Magya Színház 191 Maj Vic u o 191 komolyab tartalm verse Fehé dalo 191 é 3 191 címe jelente meg Szatírá é egyé humoro munkái Ja felesége é egyé jelenete 191 Pest sirámo 191 Tark ríme 191 Mi ültö kávéházba 191 Petu me dinny 191 kozá é egyé jelenete 191 Untauglic ú 191 kanár é egyé vadállato 191 polgá 191 hatalma vadás é egyé figurá 191 Dokto senk 191 Du 191 Hé pillang 191 Mancik 191 Vidá köny 191 Öregsze mégi 191 vágya valcer 191 forradalma utá emigrál azót állandóa Bécsbe él aho németü ír Ez izene é A é hazá c könyvei Magyarországró kitiltották

11657.h

CÍMSZ Gáb

SZEMÉLYNÉ Gáb And

SZÓCIK Gábo 1.Ando köl ír szü Újnép Somo v 188 budapes egyetem taná pályá készü mode nyelvek irodalm tanul kor ír pályá lépet Egy el legkiváló alkotá Mistr provenc köl Mire eposzán rendkív sikerül művészi fordítás mely Kisfaludy-társas évkönyvéb kiado dicsérett tüntete k rendkív nagyszá verse humoreszke kabarédal kabarészíndarab humor regén ír sarkant drámáj mely Lipt Imrév közös ír Nemze Színházb kerü szín 19 Szépasszo 19 Pali szint 19 Ciklám Vígszínházb 19 Pri 19 Dollárpa Magy Színhá 19 Ma Vi 19 komolya tartal vers Feh dal 19 19 cím jelent me Szatír egy humor munká J feleség egy jelenet 19 Pes sirám 19 Tar rím 19 M ült kávéházb 19 Pet m dinn 19 koz egy jelenet 19 Untaugli 19 kaná egy vadállat 19 polg 19 hatalm vadá egy figur 19 Dokt sen 19 D 19 H pillan 19 Manci 19 Vid kön 19 Öregsz még 19 vágy valce 19 forradalm ut emigrá azó állandó Bécsb é ah német í E izen haz könyve Magyarországr kitiltottá

11657.

CÍMS Gá

SZEMÉLYN Gá An

SZÓCI Gáb 1.And kö í sz Újné Som 18 budape egyete tan pály kész mod nyelve irodal tanu ko í pály lépe Eg e legkivál alkot Mist proven kö Mir eposzá rendkí sikerü művész fordítá mel Kisfaludy-társa évkönyvé kiad dicséret tüntet rendkí nagysz vers humoreszk kabaréda kabarészíndara humo regé í sarkan drámá mel Lip Imré közö í Nemz Színház ker szí 1 Szépassz 1 Pal szin 1 Ciklá Vígszínház 1 Pr 1 Dollárp Mag Szính 1 M V 1 komoly tarta ver Fe da 1 1 cí jelen m Szatí eg humo munk felesé eg jelene 1 Pe sirá 1 Ta rí 1 ül kávéház 1 Pe din 1 ko eg jelene 1 Untaugl 1 kan eg vadálla 1 pol 1 hatal vad eg figu 1 Dok se 1 1 pilla 1 Manc 1 Vi kö 1 Öregs mé 1 vág valc 1 forradal u emigr az álland Bécs a néme ize ha könyv Magyarország kitiltott

11657

CÍM G

SZEMÉLY G A

SZÓC Gá 1.An k s Újn So 1 budap egyet ta pál kés mo nyelv iroda tan k pál lép E legkivá alko Mis prove k Mi eposz rendk siker művés fordít me Kisfaludy-társ évkönyv kia dicsére tünte rendk nagys ver humoresz kabaréd kabarészíndar hum reg sarka drám me Li Imr köz Nem Színhá ke sz Szépass Pa szi Cikl Vígszínhá P Dollár Ma Szín komol tart ve F d c jele Szat e hum mun feles e jelen P sir T r ü kávéhá P di k e jelen Untaug ka e vadáll po hata va e fig Do s pill Man V k Öreg m vá val forrada emig a állan Béc ném iz h köny Magyarorszá kitiltot

1165SZEMÉL

SZÓ G 1.A Új S buda egye t pá ké m nyel irod ta pá lé legkiv alk Mi prov M epos rend sike művé fordí m Kisfaludy-tár évköny ki dicsér tünt rend nagy ve humores kabaré kabarészínda hu re sark drá m L Im kö Ne Szính k s Szépas P sz Cik Vígszính Dollá M Szí komo tar v jel Sza hu mu fele jele si kávéh d jele Untau k vadál p hat v fi D pil Ma Öre v va forrad emi álla Bé né i kön Magyarorsz kitilto