11659.htm

CÍMSZÓ: Gábor

SZEMÉLYNÉV: Gábor Gyula

SZÓCIKK: "G. Gyula, jogi író, történész. Szül. Balassagyarmaton 1868 nov. 13. A jogi tanulmányok elvégzése után ügyvédi irodát nyitott Budapesten és a Pesti Izraelita Hitközség főügyésze, majd Weiszburg Gyula halála után főtitkára is lett. Megreformálta a hitközségi ügykezelést és sokat tett az intézmények fejlesztéséért. A háború alatt őrnagyhadbíró volt és a forradalmak után tevékeny részt vett a jogvédő iroda munkájában. A zsidó kultúrának mindig tettrekész munkása és nem csak a jogi és históriai, de a zsidó vonatkozású irodalom terén is több értékes munkával tűnt ki. Önálló művei: Tanulmányok a katonai büntetőjogból; A katonai börtönrendszer; A szerb katonai büntetőtörvénykönyv; A bírói letét a tervezetben ; A megyei intézmény Nagy Lajos alatt; A Somogy-megyei Répás kerület története; A Szent István-nap története. G. munkatársa volt a Magyar Jogi Lexikonnak és több cikket írt a szaklapokba és hírlapokba."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1659. címszó a lexikon => 302. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11659.htm

CÍMSZÓ: Gábor

SZEMÉLYNÉV: Gábor Gyula

SZÓCIKK: G. Gyula, jogi író, történész. Szül. Balassagyarmaton 1868 nov. 13. A jogi tanulmányok elvégzése után ügyvédi irodát nyitott Budapesten és a Pesti Izraelita Hitközség főügyésze, majd Weiszburg Gyula halála után főtitkára is lett. Megreformálta a hitközségi ügykezelést és sokat tett az intézmények fejlesztéséért. A háború alatt őrnagyhadbíró volt és a forradalmak után tevékeny részt vett a jogvédő iroda munkájában. A zsidó kultúrának mindig tettrekész munkása és nem csak a jogi és históriai, de a zsidó vonatkozású irodalom terén is több értékes munkával tűnt ki. Önálló művei: Tanulmányok a katonai büntetőjogból; A katonai börtönrendszer; A szerb katonai büntetőtörvénykönyv; A bírói letét a tervezetben ; A megyei intézmény Nagy Lajos alatt; A Somogy-megyei Répás kerület története; A Szent István-nap története. G. munkatársa volt a Magyar Jogi Lexikonnak és több cikket írt a szaklapokba és hírlapokba.

11659.ht

CÍMSZÓ Gábo

SZEMÉLYNÉV Gábo Gyul

SZÓCIKK G Gyula jog író történész Szül Balassagyarmato 186 nov 13 jog tanulmányo elvégzés utá ügyvéd irodá nyitot Budapeste é Pest Izraelit Hitközsé főügyésze maj Weiszbur Gyul halál utá főtitkár i lett Megreformált hitközség ügykezelés é soka tet a intézménye fejlesztéséért hábor alat őrnagyhadbír vol é forradalma utá tevéken rész vet jogvéd irod munkájában zsid kultúrána mindi tettrekés munkás é ne csa jog é históriai d zsid vonatkozás irodalo teré i töb értéke munkáva tűn ki Önáll művei Tanulmányo katona büntetőjogból katona börtönrendszer szer katona büntetőtörvénykönyv bíró leté tervezetbe megye intézmén Nag Lajo alatt Somogy-megye Répá kerüle története Szen István-na története G munkatárs vol Magya Jog Lexikonna é töb cikke ír szaklapokb é hírlapokba

11659.h

CÍMSZ Gáb

SZEMÉLYNÉ Gáb Gyu

SZÓCIK Gyul jo ír történés Szü Balassagyarmat 18 no 1 jo tanulmány elvégzé ut ügyvé irod nyito Budapest Pes Izraeli Hitközs főügyész ma Weiszbu Gyu halá ut főtitká let Megreformál hitközsé ügykezelé sok te intézmény fejlesztéséér hábo ala őrnagyhadbí vo forradalm ut tevéke rés ve jogvé iro munkájába zsi kultúrán mind tettreké munká n cs jo história zsi vonatkozá irodal ter tö érték munkáv tű k Önál műve Tanulmány katon büntetőjogbó katon börtönrendsze sze katon büntetőtörvényköny bír let tervezetb megy intézmé Na Laj alat Somogy-megy Rép kerül történet Sze István-n történet munkatár vo Magy Jo Lexikonn tö cikk í szaklapok hírlapokb

11659.

CÍMS Gá

SZEMÉLYN Gá Gy

SZÓCI Gyu j í történé Sz Balassagyarma 1 n j tanulmán elvégz u ügyv iro nyit Budapes Pe Izrael Hitköz főügyés m Weiszb Gy hal u főtitk le Megreformá hitközs ügykezel so t intézmén fejlesztéséé háb al őrnagyhadb v forradal u tevék ré v jogv ir munkájáb zs kultúrá min tettrek munk c j históri zs vonatkoz iroda te t érté munká t Öná műv Tanulmán kato büntetőjogb kato börtönrendsz sz kato büntetőtörvénykön bí le tervezet meg intézm N La ala Somogy-meg Ré kerü történe Sz István- történe munkatá v Mag J Lexikon t cik szaklapo hírlapok

11659

CÍM G

SZEMÉLY G G

SZÓC Gy történ S Balassagyarm tanulmá elvég ügy ir nyi Budape P Izrae Hitkö főügyé Weisz G ha főtit l Megreform hitköz ügykeze s intézmé fejlesztésé há a őrnagyhad forrada tevé r jog i munkájá z kultúr mi tettre mun histór z vonatko irod t ért munk Ön mű Tanulmá kat büntetőjog kat börtönrends s kat büntetőtörvénykö b l terveze me intéz L al Somogy-me R ker történ S István történ munkat Ma Lexiko ci szaklap hírlapo

1165SZEMÉL

SZÓ G törté Balassagyar tanulm elvé üg i ny Budap Izra Hitk főügy Weis h főti Megrefor hitkö ügykez intézm fejlesztés h őrnagyha forrad tev jo munkáj kultú m tettr mu histó vonatk iro ér mun Ö m Tanulm ka büntetőjo ka börtönrend ka büntetőtörvényk tervez m inté a Somogy-m ke törté Istvá törté munka M Lexik c szakla hírlap