11660.htm

CÍMSZÓ: Gábor

SZEMÉLYNÉV: Gábor Ignác

SZÓCIKK: G. Ignác, író és tanár, szül. Abaújkomlóson 1868 ápr. 13. A gimnáziumot Losoncon végezte, majd a budapesti egyetem bölcsészeti fakultásán, a Rabbiszemináriumban és a párisi Sorbonne-egyetemen folytatta tanulmányait. Több költői művet fordított le magyarra szanszkritból, héberből, ó-izlandiból, franciából, olaszból és hollandiból. Ó fordította magyarra Multatuli hollandi novelláit és a Nemzeti Színház számára Brieux Bölcső c. drámáját, Marcel Prévost Erős szüzek (1900) c. kötetét és az ó-izlandi Edda - dalokat (1905). Le progrés címen 1896-99. francia nyelvű szépirodalmi lapot szerkesztett. Társszerkesztője a Népszerű Zsidó Könyvtárnak, melyben tőle jelent meg Manuello élete és költészete (1922). A magyar ritmus problémája c. munkája 1925. jelent meg. G. alapította a Vándordiák-egyesületet, melynek főtitkára.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1660. címszó a lexikon => 302. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11660.htm

CÍMSZÓ: Gábor

SZEMÉLYNÉV: Gábor Ignác

SZÓCIKK: G. Ignác, író és tanár, szül. Abaújkomlóson 1868 ápr. 13. A gimnáziumot Losoncon végezte, majd a budapesti egyetem bölcsészeti fakultásán, a Rabbiszemináriumban és a párisi Sorbonne-egyetemen folytatta tanulmányait. Több költői művet fordított le magyarra szanszkritból, héberből, ó-izlandiból, franciából, olaszból és hollandiból. Ó fordította magyarra Multatuli hollandi novelláit és a Nemzeti Színház számára Brieux Bölcső c. drámáját, Marcel Prévost Erős szüzek 1900 c. kötetét és az ó-izlandi Edda - dalokat 1905 . Le progrés címen 1896-99. francia nyelvű szépirodalmi lapot szerkesztett. Társszerkesztője a Népszerű Zsidó Könyvtárnak, melyben tőle jelent meg Manuello élete és költészete 1922 . A magyar ritmus problémája c. munkája 1925. jelent meg. G. alapította a Vándordiák-egyesületet, melynek főtitkára.

11660.ht

CÍMSZÓ Gábo

SZEMÉLYNÉV Gábo Igná

SZÓCIKK G Ignác ír é tanár szül Abaújkomlóso 186 ápr 13 gimnáziumo Losonco végezte maj budapest egyete bölcsészet fakultásán Rabbiszemináriumba é páris Sorbonne-egyeteme folytatt tanulmányait Töb költő műve fordítot l magyarr szanszkritból héberből ó-izlandiból franciából olaszbó é hollandiból fordított magyarr Multatul holland novellái é Nemzet Színhá számár Brieu Bölcs c drámáját Marce Prévos Erő szüze 190 c köteté é a ó-izland Edd daloka 190 L progré címe 1896-99 franci nyelv szépirodalm lapo szerkesztett Társszerkesztőj Népszer Zsid Könyvtárnak melybe től jelen me Manuell élet é költészet 192 magya ritmu problémáj c munkáj 1925 jelen meg G alapított Vándordiák-egyesületet melyne főtitkára

11660.h

CÍMSZ Gáb

SZEMÉLYNÉ Gáb Ign

SZÓCIK Igná í taná szü Abaújkomlós 18 áp 1 gimnázium Losonc végezt ma budapes egyet bölcsésze fakultásá Rabbiszemináriumb pári Sorbonne-egyetem folytat tanulmányai Tö költ műv fordíto magyar szanszkritbó héberbő ó-izlandibó franciábó olaszb hollandibó fordítot magyar Multatu hollan novellá Nemze Szính számá Brie Bölc drámájá Marc Prévo Er szüz 19 kötet ó-izlan Ed dalok 19 progr cím 1896-9 franc nyel szépirodal lap szerkesztet Társszerkesztő Népsze Zsi Könyvtárna melyb tő jele m Manuel éle költésze 19 magy ritm problémá munká 192 jele me alapítot Vándordiák-egyesülete melyn főtitkár

11660.

CÍMS Gá

SZEMÉLYN Gá Ig

SZÓCI Ign tan sz Abaújkomló 1 á gimnáziu Loson végez m budape egye bölcsész fakultás Rabbiszeminárium pár Sorbonne-egyete folyta tanulmánya T köl mű fordít magya szanszkritb héberb ó-izlandib franciáb olasz hollandib fordíto magya Multat holla novell Nemz Szín szám Bri Böl drámáj Mar Prév E szü 1 köte ó-izla E dalo 1 prog cí 1896- fran nye szépiroda la szerkeszte Társszerkeszt Népsz Zs Könyvtárn mely t jel Manue él költész 1 mag rit problém munk 19 jel m alapíto Vándordiák-egyesület mely főtitká

11660

CÍM G

SZEMÉLY G I

SZÓC Ig ta s Abaújkoml gimnázi Loso vége budap egy bölcsés fakultá Rabbiszemináriu pá Sorbonne-egyet folyt tanulmány kö m fordí magy szanszkrit héber ó-izlandi franciá olas hollandi fordít magy Multa holl novel Nem Szí szá Br Bö drámá Ma Pré sz köt ó-izl dal pro c 1896 fra ny szépirod l szerkeszt Társszerkesz Néps Z Könyvtár mel je Manu é költés ma ri problé mun 1 je alapít Vándordiák-egyesüle mel főtitk

1166SZEMÉL

SZÓ I t Abaújkom gimnáz Los vég buda eg bölcsé fakult Rabbiszeminári p Sorbonne-egye foly tanulmán k ford mag szanszkri hébe ó-izland franci ola holland fordí mag Mult hol nove Ne Sz sz B B drám M Pr s kö ó-iz da pr 189 fr n szépiro szerkesz Társszerkes Nép Könyvtá me j Man költé m r probl mu j alapí Vándordiák-egyesül me főtit