11664.htm

CÍMSZÓ: Gajári

SZEMÉLYNÉV: Gajári Ödön

SZÓCIKK: "Gajári Ödön*, politikus és publicista, szül. Komáromban 1852, mint Bettelheim Antal negyvennyolcas honvédszázados fia, megh. Budapesten 1919. Jogi tanulmányai után 1873. Kalocsa városának főjegyzője, 1876. a Duna-védgát társulat titkára lett. A dunapataji választókerület szabadelvűpárti programmal 1884. és 1887. országgyűlési képviselővé választotta. A parlamentben Tisza Kálmán szűkebb környezetéhez tartozott és harcias beszédeivel, amelyeknek nem egyszer párbajok jártak a nyomában, sokszor keltett feltűnést. A szabadelvű pártnak sajtóreferense meg titkára volt és több ízben a delegáció tagjává is választották. 1894-ben a sepsiszentgyörgyi kerület küldte a parlamentbe, ahol Wekerle Sándor és Bánffy Dezső báró miniszterelnöksége alatt is vezető szerepet játszott a szabadelvű pártban agilitásával és erélyes föllépésével. Hírlapírással 1884. kezdett foglalkozni és főképpen a Nemzetben, a Pester Lloydban és a Vasárnapi Újságban fejtett ki publicisztikai tevékenységet. 1890-99. A Nemzet c. félhivatalos lap felelős szerkesztője volt. 1903-ban megalapította Az Újság c, Tisza István grófhoz nagyon közelálló politikai napilapot, amelynek haláláig főszerkesztője és vezércikkírója volt. 1915-ben a főrendiház tagjává nevezték ki. Önálló munkái: A takarékpénztárak egyesítése (Kalocsa 1876); A Duna-balparti vasútokról; A pestmegyei sárközi Duna-védgát- és csatornázási társulat évi működése (Kalocsa 1878 - 1890); Kalocsa város szállásainak elválása (Kalocsa 1884); G. Ödön országgyűlési beszédei 1884-87. (Kalocsa 1887.)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1664. címszó a lexikon => 302. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11664.htm

CÍMSZÓ: Gajári

SZEMÉLYNÉV: Gajári Ödön

SZÓCIKK: Gajári Ödön*, politikus és publicista, szül. Komáromban 1852, mint Bettelheim Antal negyvennyolcas honvédszázados fia, megh. Budapesten 1919. Jogi tanulmányai után 1873. Kalocsa városának főjegyzője, 1876. a Duna-védgát társulat titkára lett. A dunapataji választókerület szabadelvűpárti programmal 1884. és 1887. országgyűlési képviselővé választotta. A parlamentben Tisza Kálmán szűkebb környezetéhez tartozott és harcias beszédeivel, amelyeknek nem egyszer párbajok jártak a nyomában, sokszor keltett feltűnést. A szabadelvű pártnak sajtóreferense meg titkára volt és több ízben a delegáció tagjává is választották. 1894-ben a sepsiszentgyörgyi kerület küldte a parlamentbe, ahol Wekerle Sándor és Bánffy Dezső báró miniszterelnöksége alatt is vezető szerepet játszott a szabadelvű pártban agilitásával és erélyes föllépésével. Hírlapírással 1884. kezdett foglalkozni és főképpen a Nemzetben, a Pester Lloydban és a Vasárnapi Újságban fejtett ki publicisztikai tevékenységet. 1890-99. A Nemzet c. félhivatalos lap felelős szerkesztője volt. 1903-ban megalapította Az Újság c, Tisza István grófhoz nagyon közelálló politikai napilapot, amelynek haláláig főszerkesztője és vezércikkírója volt. 1915-ben a főrendiház tagjává nevezték ki. Önálló munkái: A takarékpénztárak egyesítése Kalocsa 1876 ; A Duna-balparti vasútokról; A pestmegyei sárközi Duna-védgát- és csatornázási társulat évi működése Kalocsa 1878 - 1890 ; Kalocsa város szállásainak elválása Kalocsa 1884 ; G. Ödön országgyűlési beszédei 1884-87. Kalocsa 1887.

11664.ht

CÍMSZÓ Gajár

SZEMÉLYNÉV Gajár Ödö

SZÓCIKK Gajár Ödön* politiku é publicista szül Komáromba 1852 min Bettelhei Anta negyvennyolca honvédszázado fia megh Budapeste 1919 Jog tanulmánya utá 1873 Kalocs városána főjegyzője 1876 Duna-védgá társula titkár lett dunapataj választókerüle szabadelvűpárt programma 1884 é 1887 országgyűlés képviselőv választotta parlamentbe Tisz Kálmá szűkeb környezetéhe tartozot é harcia beszédeivel amelyekne ne egysze párbajo járta nyomában sokszo keltet feltűnést szabadelv pártna sajtóreferens me titkár vol é töb ízbe delegáci tagjáv i választották 1894-be sepsiszentgyörgy kerüle küldt parlamentbe aho Wekerl Sándo é Bánff Dezs bár miniszterelnökség alat i vezet szerepe játszot szabadelv pártba agilitásáva é erélye föllépésével Hírlapírássa 1884 kezdet foglalkozn é főképpe Nemzetben Peste Lloydba é Vasárnap Újságba fejtet k publicisztika tevékenységet 1890-99 Nemze c félhivatalo la felelő szerkesztőj volt 1903-ba megalapított A Újsá c Tisz Istvá grófho nagyo közeláll politika napilapot amelyne halálái főszerkesztőj é vezércikkírój volt 1915-be főrendihá tagjáv nevezté ki Önáll munkái takarékpénztára egyesítés Kalocs 187 Duna-balpart vasútokról pestmegye sárköz Duna-védgát é csatornázás társula év működés Kalocs 187 189 Kalocs váro szállásaina elválás Kalocs 188 G Ödö országgyűlés beszéde 1884-87 Kalocs 1887

11664.h

CÍMSZ Gajá

SZEMÉLYNÉ Gajá Öd

SZÓCIK Gajá Ödön politik publicist szü Komáromb 185 mi Bettelhe Ant negyvennyolc honvédszázad fi meg Budapest 191 Jo tanulmány ut 187 Kaloc városán főjegyzőj 187 Duna-védg társul titká let dunapata választókerül szabadelvűpár programm 188 188 országgyűlé képviselő választott parlamentb Tis Kálm szűke környezetéh tartozo harci beszédeive amelyekn n egysz párbaj járt nyomába soksz kelte feltűnés szabadel pártn sajtóreferen m titká vo tö ízb delegác tagjá választottá 1894-b sepsiszentgyörg kerül küld parlamentb ah Weker Sánd Bánf Dez bá miniszterelnöksé ala veze szerep játszo szabadel pártb agilitásáv erély föllépéséve Hírlapíráss 188 kezde foglalkoz főképp Nemzetbe Pest Lloydb Vasárna Újságb fejte publicisztik tevékenysége 1890-9 Nemz félhivatal l felel szerkesztő vol 1903-b megalapítot Újs Tis Istv grófh nagy közelál politik napilapo amelyn halálá főszerkesztő vezércikkíró vol 1915-b főrendih tagjá nevezt k Önál munká takarékpénztár egyesíté Kaloc 18 Duna-balpar vasútokró pestmegy sárkö Duna-védgá csatornázá társul é működé Kaloc 18 18 Kaloc vár szállásain elválá Kaloc 18 Öd országgyűlé beszéd 1884-8 Kaloc 188

11664.

CÍMS Gaj

SZEMÉLYN Gaj Ö

SZÓCI Gaj Ödö politi publicis sz Komárom 18 m Bettelh An negyvennyol honvédszáza f me Budapes 19 J tanulmán u 18 Kalo városá főjegyző 18 Duna-véd társu titk le dunapat választókerü szabadelvűpá program 18 18 országgyűl képvisel választot parlament Ti Kál szűk környezeté tartoz harc beszédeiv amelyek egys párba jár nyomáb soks kelt feltűné szabade párt sajtórefere titk v t íz delegá tagj választott 1894- sepsiszentgyör kerü kül parlament a Weke Sán Bán De b miniszterelnöks al vez szere játsz szabade párt agilitásá erél föllépésév Hírlapírás 18 kezd foglalko főkép Nemzetb Pes Lloyd Vasárn Újság fejt publiciszti tevékenység 1890- Nem félhivata fele szerkeszt vo 1903- megalapíto Új Ti Ist gróf nag közelá politi napilap amely halál főszerkeszt vezércikkír vo 1915- főrendi tagj nevez Öná munk takarékpénztá egyesít Kalo 1 Duna-balpa vasútokr pestmeg sárk Duna-védg csatornáz társu működ Kalo 1 1 Kalo vá szállásai elvál Kalo 1 Ö országgyűl beszé 1884- Kalo 18

11664

CÍM Ga

SZEMÉLY Ga

SZÓC Ga Öd polit publici s Komáro 1 Bettel A negyvennyo honvédszáz m Budape 1 tanulmá 1 Kal város főjegyz 1 Duna-vé társ tit l dunapa választóker szabadelvűp progra 1 1 országgyű képvise választo parlamen T Ká szű környezet tarto har beszédei amelye egy párb já nyomá sok kel feltűn szabad pár sajtórefer tit í deleg tag választot 1894 sepsiszentgyö ker kü parlamen Wek Sá Bá D miniszterelnök a ve szer játs szabad pár agilitás eré föllépésé Hírlapírá 1 kez foglalk főké Nemzet Pe Lloy Vasár Újsá fej publiciszt tevékenysé 1890 Ne félhivat fel szerkesz v 1903 megalapít Ú T Is gró na közel polit napila amel halá főszerkesz vezércikkí v 1915 főrend tag neve Ön mun takarékpénzt egyesí Kal Duna-balp vasútok pestme sár Duna-véd csatorná társ műkö Kal Kal v szállása elvá Kal országgyű besz 1884 Kal 1

1166

CÍ G

SZEMÉL G

SZÓ G Ö poli public Komár Bette negyvenny honvédszá Budap tanulm Ka váro főjegy Duna-v tár ti dunap választóke szabadelvű progr országgy képvis választ parlame K sz környeze tart ha beszéde amely eg pár j nyom so ke feltű szaba pá sajtórefe ti dele ta választo 189 sepsiszentgy ke k parlame We S B miniszterelnö v sze ját szaba pá agilitá er föllépés Hírlapír ke foglal fők Nemze P Llo Vasá Újs fe publicisz tevékenys 189 N félhiva fe szerkes 190 megalapí I gr n köze poli napil ame hal főszerkes vezércikk 191 főren ta nev Ö mu takarékpénz egyes Ka Duna-bal vasúto pestm sá Duna-vé csatorn tár műk Ka Ka szállás elv Ka országgy bes 188 Ka