11665.htm

CÍMSZÓ: Gál

SZEMÉLYNÉV: Gál Gyula

SZÓCIKK: Gál. 1, Gyula, színművész, szül. Aradon 1865. Rövid ideig vidéken működött, de már 1896. az akkor megnyílt Vígszínház szerződtette, 1901. pedig a Nemzeti Színházhoz ment át. 1923-ba intézet örökös tagjává nevezték ki. Egyike a legkiválóbb jellemszínészeknek. 1927-ben nagy ünnepségek keretében ülték meg negyvenéves művészi jubileumát. G. egyszersmind a Sziniadémiának is tanára. Legnagyobb szerepei: Lear király, Shylock és Lőrinc barát, továbbá Heim (Nóra), Kent, Menemus, Bernick (Társadalom támaszai), Andersen (Elzevir). Klasszikus és modern szerepeket egyaránt tökéletes művészettel alakít.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1665. címszó a lexikon => 302. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11665.htm

CÍMSZÓ: Gál

SZEMÉLYNÉV: Gál Gyula

SZÓCIKK: Gál. 1, Gyula, színművész, szül. Aradon 1865. Rövid ideig vidéken működött, de már 1896. az akkor megnyílt Vígszínház szerződtette, 1901. pedig a Nemzeti Színházhoz ment át. 1923-ba intézet örökös tagjává nevezték ki. Egyike a legkiválóbb jellemszínészeknek. 1927-ben nagy ünnepségek keretében ülték meg negyvenéves művészi jubileumát. G. egyszersmind a Sziniadémiának is tanára. Legnagyobb szerepei: Lear király, Shylock és Lőrinc barát, továbbá Heim Nóra , Kent, Menemus, Bernick Társadalom támaszai , Andersen Elzevir . Klasszikus és modern szerepeket egyaránt tökéletes művészettel alakít.

11665.ht

CÍMSZÓ Gá

SZEMÉLYNÉV Gá Gyul

SZÓCIKK Gál 1 Gyula színművész szül Arado 1865 Rövi idei vidéke működött d má 1896 a akko megnyíl Vígszínhá szerződtette 1901 pedi Nemzet Színházho men át 1923-b intéze örökö tagjáv nevezté ki Egyik legkiválób jellemszínészeknek 1927-be nag ünnepsége keretébe ülté me negyvenéve művész jubileumát G egyszersmin Sziniadémiána i tanára Legnagyob szerepei Lea király Shyloc é Lőrin barát tovább Hei Nór Kent Menemus Bernic Társadalo támasza Anderse Elzevi Klassziku é moder szerepeke egyarán tökélete művészette alakít

11665.h

CÍMSZ G

SZEMÉLYNÉ G Gyu

SZÓCIK Gá Gyul színművés szü Arad 186 Röv ide vidék működöt m 189 akk megnyí Vígszính szerződtett 190 ped Nemze Színházh me á 1923- intéz örök tagjá nevezt k Egyi legkiváló jellemszínészekne 1927-b na ünnepség keretéb ült m negyvenév művés jubileumá egyszersmi Sziniadémián tanár Legnagyo szerepe Le királ Shylo Lőri bará továb He Nó Ken Menemu Berni Társadal támasz Anders Elzev Klasszik mode szerepek egyará tökélet művészett alakí

11665.

CÍMS

SZEMÉLYN Gy

SZÓCI G Gyu színművé sz Ara 18 Rö id vidé működö 18 ak megny Vígszín szerződtet 19 pe Nemz Színház m 1923 inté örö tagj nevez Egy legkivál jellemszínészekn 1927- n ünnepsé kereté ül negyvené művé jubileum egyszersm Sziniadémiá taná Legnagy szerep L kirá Shyl Lőr bar tová H N Ke Menem Bern Társada támas Ander Elze Klasszi mod szerepe egyar tökéle művészet alak

11665

CÍM

SZEMÉLY G

SZÓC Gy színműv s Ar 1 R i vid működ 1 a megn Vígszí szerződte 1 p Nem Színhá 192 int ör tag neve Eg legkivá jellemszínészek 1927 ünneps keret ü negyven műv jubileu egyszers Sziniadémi tan Legnag szere kir Shy Lő ba tov K Mene Ber Társad táma Ande Elz Klassz mo szerep egya tökél művésze ala

1166SZEMÉL

SZÓ G színmű A vi műkö meg Vígsz szerződt Ne Szính 19 in ö ta nev E legkiv jellemszínésze 192 ünnep kere negyve mű jubile egyszer Sziniadém ta Legna szer ki Sh L b to Men Be Társa tám And El Klass m szere egy töké művész al