11666.htm

CÍMSZÓ: Gál

SZEMÉLYNÉV: Gál Jenő

SZÓCIKK: "G. Jenő, ügyvéd, politikus, szül. Kecskeméten 1872 márc. 16. A budapesti egyetemen tanult, s mint ügyvéd csakhamar keresett kriminalista lett. „Büntetőjog“ címen folyóiratot is szerkeszt. A jogi folyóiratokban és a nagyobb lapokban kifejtett publicisztikai tevékenysége mellett önállóan megjelent tudományos művei: A vád alá helyezés (a bpesti egyetem pályadíjával kitüntetve); Büntetőjogunk fejlődése és a háború (1916). G. legnagyobb védelmi ügyei voltak a Haverda gyilkossági per, a Tisza István meggyilkolása miatti bűnper, Nádosy Imre főkapitány, továbbá Erdélyi Béla védelme. A főváros közéletében előkelő szerepet tölt be és a városi képviselőtestületnek évek óta tagja, az országos politikában pedig mint a demokrata-párt egyik vezetője ismeretes. Ő alapította a Lipótvárosi Demokrata Kört. 1927-ben országgyűlési képviselőnek választották meg demokrataprogrammal s a törvényhozás különböző bizottságaiban igen jelentékeny működést fejt ki."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1666. címszó a lexikon => 303. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11666.htm

CÍMSZÓ: Gál

SZEMÉLYNÉV: Gál Jenő

SZÓCIKK: G. Jenő, ügyvéd, politikus, szül. Kecskeméten 1872 márc. 16. A budapesti egyetemen tanult, s mint ügyvéd csakhamar keresett kriminalista lett. Büntetőjog“ címen folyóiratot is szerkeszt. A jogi folyóiratokban és a nagyobb lapokban kifejtett publicisztikai tevékenysége mellett önállóan megjelent tudományos művei: A vád alá helyezés a bpesti egyetem pályadíjával kitüntetve ; Büntetőjogunk fejlődése és a háború 1916 . G. legnagyobb védelmi ügyei voltak a Haverda gyilkossági per, a Tisza István meggyilkolása miatti bűnper, Nádosy Imre főkapitány, továbbá Erdélyi Béla védelme. A főváros közéletében előkelő szerepet tölt be és a városi képviselőtestületnek évek óta tagja, az országos politikában pedig mint a demokrata-párt egyik vezetője ismeretes. Ő alapította a Lipótvárosi Demokrata Kört. 1927-ben országgyűlési képviselőnek választották meg demokrataprogrammal s a törvényhozás különböző bizottságaiban igen jelentékeny működést fejt ki.

11666.ht

CÍMSZÓ Gá

SZEMÉLYNÉV Gá Jen

SZÓCIKK G Jenő ügyvéd politikus szül Kecskeméte 187 márc 16 budapest egyeteme tanult min ügyvé csakhama kereset kriminalist lett Büntetőjog címe folyóirato i szerkeszt jog folyóiratokba é nagyob lapokba kifejtet publicisztika tevékenység mellet önállóa megjelen tudományo művei vá al helyezé bpest egyete pályadíjáva kitüntetv Büntetőjogun fejlődés é hábor 191 G legnagyob védelm ügye volta Haverd gyilkosság per Tisz Istvá meggyilkolás miatt bűnper Nádos Imr főkapitány tovább Erdély Bél védelme főváro közéletébe előkel szerepe töl b é város képviselőtestületne éve ót tagja a országo politikába pedi min demokrata-pár egyi vezetőj ismeretes alapított Lipótváros Demokrat Kört 1927-be országgyűlés képviselőne választottá me demokrataprogramma törvényhozá különböz bizottságaiba ige jelentéken működés fej ki

11666.h

CÍMSZ G

SZEMÉLYNÉ G Je

SZÓCIK Jen ügyvé politiku szü Kecskemét 18 már 1 budapes egyetem tanul mi ügyv csakham kerese kriminalis let Büntetőjo cím folyóirat szerkesz jo folyóiratokb nagyo lapokb kifejte publicisztik tevékenysé melle önálló megjele tudomány műve v a helyez bpes egyet pályadíjáv kitüntet Büntetőjogu fejlődé hábo 19 legnagyo védel ügy volt Haver gyilkossá pe Tis Istv meggyilkolá miat bűnpe Nádo Im főkapitán továb Erdél Bé védelm fővár közéletéb előke szerep tö váro képviselőtestületn év ó tagj ország politikáb ped mi demokrata-pá egy vezető ismerete alapítot Lipótváro Demokra Kör 1927-b országgyűlé képviselőn választott m demokrataprogramm törvényhoz különbö bizottságaib ig jelentéke működé fe k

11666.

CÍMS

SZEMÉLYN J

SZÓCI Je ügyv politik sz Kecskemé 1 má budape egyete tanu m ügy csakha keres kriminali le Büntetőj cí folyóira szerkes j folyóiratok nagy lapok kifejt publiciszti tevékenys mell önáll megjel tudomán műv helye bpe egye pályadíjá kitünte Büntetőjog fejlőd háb 1 legnagy véde üg vol Have gyilkoss p Ti Ist meggyilkol mia bűnp Nád I főkapitá tová Erdé B védel fővá közéleté elők szere t vár képviselőtestület é tag orszá politiká pe m demokrata-p eg vezet ismeret alapíto Lipótvár Demokr Kö 1927- országgyűl képviselő választot demokrataprogram törvényho különb bizottságai i jelenték működ f

11666

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC J ügy politi s Kecskem m budap egyet tan üg csakh kere kriminal l Büntető c folyóir szerke folyóirato nag lapo kifej publiciszt tevékeny mel önál megje tudomá mű hely bp egy pályadíj kitünt Büntetőjo fejlő há legnag véd ü vo Hav gyilkos T Is meggyilko mi bűn Ná főkapit tov Erd véde főv közélet elő szer vá képviselőtestüle ta orsz politik p demokrata- e veze ismere alapít Lipótvá Demok K 1927 országgyű képvisel választo demokrataprogra törvényh külön bizottsága jelenté műkö

1166



SZEMÉL

SZÓ üg polit Kecske buda egye ta ü csak ker krimina Büntet folyói szerk folyóirat na lap kife publicisz tevéken me öná megj tudom m hel b eg pályadí kitün Büntetőj fejl h legna vé v Ha gyilko I meggyilk m bű N főkapi to Er véd fő közéle el sze v képviselőtestül t ors politi demokrata vez ismer alapí Lipótv Demo 192 országgy képvise választ demokrataprogr törvény külö bizottság jelent műk